Bibliografia z zakresu socjologii i psychologii

 

Pozycje książkowe

 

Adelgejm Irina, Warszawo, wierz mi, kocham cię, [w:] Agnieszka Magdziak-Miszewska (red.), Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa 2002.

Anusiewicz Janusz, Bartmiński Jerzy (red.), Język a kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Wrocław 1998.

Aronson Eliot, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie społecznym, [w:] Eliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert (red.), Psychologia społeczna. Serce i umysł, przekł. Anna Bezwińska, Poznań 1997.

Aronson Eliot, Wilson Timothy D. i Akert Robin M. (red.), Psychologia społeczna. Serce i umysł, przekł. Anna Bezwińska, Poznań 1997.

Bartmiński Jerzy, Nasi sąsiedzi w oczach studentów, [w:] Teresa Wallas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Benedyktynowicz Zbigniew, Portrety „obcego”: od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Berting Jan, Villain-Gandossi Christiane, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne, [w:] Teresa Wallas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Bieleń Stanisław (red.), Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Warszawa 1997.

Biełowa Olga W., Polaki i wostocznyje sławianie: etnokulturnyje stierieotypypolesie (Белова Ольга В. Поляки и восточные славяне: этнокультурные стереотипы в полесье), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Błuszkowski Jan, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków: studium socjologiczno-polityczne, Warszawa 2003.

Bobryk Roman, Faryno Jerzy (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Bohun Michał, Goćkowski Janusz (red.), Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków 2000.

Bokszański Zbigniew, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997.

Bonusiak Włodzimierz, Stereotypy narodowościowe na pograniczu, Rzeszów 2002.

Borowczyk Krzysztof, Pawełczyk Piotr (red.), W kręgu mitów i stereotypów, Poznań–Toruń 1993.

Boski Paweł Rosjanie i stosunki z nimi w ocenie Polaków, [w:] Michał Dobroczyński (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Warszawa–Toruń 1998.

Boski Paweł, Humanizm w kulturze i mentalności Polaków, [w:] Bogdan Wojciszke, Maria Jarymowicz (red.), Rozumienie zjawisk społecznych, Warszawa 1999.

Boski Paweł, Jarymowicz Maria, Malewska-Peyre Hanna (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992.

Boski Paweł, O stereotypach inaczej: krytyka dominującej praktyki badawczej i model teoretyczny w perspektywie psychologii międzykulturowej, [w:] Zdzisław Chlewiński, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zalewski (red.), Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996.

Boski Paweł, O stereotypach niestereotypowo, czyli: jak badać wiedzę o kulturze grup społecznych i unikać ich stereotypów, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Brzeziński Jerzy, Kwieciński Zbigniew (red.), Polacy u progu trzeciego tysiąclecia, Poznań 1997.

Chlewiński Zbigniew, Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:] Zdzisław Chlewiński, Ida Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.

Chlewiński Zdzisław, Koncepcja interkulturowych badań stereotypów, uprzedzeń oraz tożsamości narodowej i religijnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt społeczny, [w:] Zdzisław Chlewiński, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zalewski (red.), Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996.

Chlewiński Zdzisław, Kurcz Ida (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.

Chlewiński Zdzisław, Rożnowski Bohdan, Zalewski Zbigniew (red.), Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996.

Dmitrijew A.W., Etniczieskij konflikt: tieorija i praktika, Moskwa 1998 (Дмитриев А. В., Этнический конфликт: теория и практика, Москва 1998).

Dmitrów Edmund, Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933–1945: stare i nowe stereotypy, Warszawa 1997.

Dobroczyński Michał (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Warszawa–Toruń 1998.

Doliński Dariusz, Tożsamość społeczna jako generator stereotypowych sądów o innych, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Domański Henryk, Lutyńska Krystyna, Rostocki Andrzej W. (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa 1999.

Drużnikow Jurij, Rosyjskie mity: od Puszkina do Pawlika Morozowa, przekł. Franciszek Ociepka, Maria Putrament, Warszawa 1998.

Dukaczewska-Nałęcz Aleksandra, Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, [w:] Henryk Domański, Krystyna Lutyńska, Andrzej W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa 1999.

Duszenko Konstantin, Polak i Polka w oczach Rosjanina, [w:] Teresa Wallas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Elliot J., Siła i patologia uprzedzeń, [w:] Paul Zimbardo, Floyd L. Ruch (red.), Psychologia i życie, Warszawa 1988.

Falkowicz Swietłana M., Osnownyje czerty polskogo nacyonalnogo charaktiera (Фалькович Светлана М. Основные черты польского национального характера), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Glass Krzysztof, Puślecki Zdzisław, Serloth Barbara (red.), Obcy, sąsiedzi, niechciani partnerzy?, Toruń 1995.

Gołębiowski Bronisław (red.), Siedem granic, siedem kultur i Europa, Łomża 2001.

Handke Kwiryna, Wizerunek sąsiadów, [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Jarco Jerzy, Dolińska Grażyna (red.), Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002.

Jarymowicz Maria (red.), Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Warszawa 1994.

Jarymowicz Maria (red.), Studia nad spostrzeganiem relacji JA–INNI, Wrocław 1988.

Jarymowicz Maria, Schematy Ja i My a uprzedzenia grupowe, [w:] Zdzisław Chlewiński, Ida Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.

Jarymowicz Maria, W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Bliscy i dalecy, Warszawa 1992.

Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Trudne sąsiedztwo: z socjologii konfliktów narodowościowych, Warszawa 2001.

Jasińska-Kania Aleksandra, Krystyna Skarżyńska, Stereotypy narodowe i nacjonalizm w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Jasińska-Kania Aleksandra, Porównawcze analizy tożsamości narodowej w warunkach współzawodnictwa światowego, [w:] M. Lisiecki, Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, Warszawa 2000.

Jewtimowa Rumiana, Bud’ ja polakom...” Obrazy polakow u Wiktora Jerofiejewa i Eduarda Limonowa (Евтимова Румяна, «Будь я поляком...» Образы поляков у Виктора Ерофеева и Эдуарда Лимонова), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Judin Aleksiej W., Stierieotip polaka u russkich i drugich żytielej Odiessy (Юдии Алексей В., Стереотип поляка у русских и других жителей Одессы), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Juros A., Klimczak T., Ledwoch Marian, Oleś Piotr, Śliwak Jacek, Uwarunkowania osobowościowe uprzedzeń międzyludzkich. Raport z badań, Lublin 1991.

Kabzińska-Stawarz Iwona, Szynkiewicz Sławoj (red.), Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996.

Kępiński Andrzej, Geneza i funkcjonowanie stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:] Teresa Wallas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Kępiński Andrzej, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa–Kraków 1990.

Kłoskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Kofta Mirosław, Aleksandra Jasińska-Kania, Czy możliwy jest dialog między społeczno-kulturowym a psychologicznym podejściem do stereotypów?, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Kofta Mirosław, Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Kofta Mirosław, Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym, [w:] Maria Lewicka, Jerzy Trzebiński (red.), Psychologia postrzegania społecznego, Warszawa 1986.

Kofta Mirosław, Szustrowa Teresa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 1991.

Kofta Mirosław, Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, [w:] Mirosława Marody, Ewa Gucwa-Leśny (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, Warszawa 1996.

Kolarska-Bobińska Lena (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003.

Konecki Krzysztof, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.

Konieczna Joanna, Polacy i Moskale: dwa punkty widzenia na stosunki polsko–rosyjskie, Warszawa 1991.

Kotlarski Grzegorz, Figura Marek (red.), Rozumieć Rosję. Tropy, Poznań 1997.

Kotlarski Grzegorz, Rosja i Rosjanie – szkice do autoportretu, [w:] Grzegorz Kotlarski, Marek Figura (red.), Rozumieć Rosję. Tropy, Poznań 1997.

Krzysztofek Kazimierz, Kultura polska na Wschodzie, [w:] Stanisław Bieleń (red.), Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Warszawa 1997.

Kurcz Ida, Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji, [w:] Zdzisław Chlewiński, Ida Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.

Kurcz Ida, Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Kurcz Ida, Zmienność i nieuchronność stereotypów: studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego, Warszawa 1994.

Lazari Andrzej, Bäcker Roman (red.), Dusza polska i rosyjska, Łódź 2003.

Leoński Jacek, Ojczyzna i naród. Uwagi o świadomości narodowej Polaków w Rosji, [w:] Grzegorz Kotlarski, Marek Figura (red.), Rozumieć Rosję. Tropy, Poznań 1997.

Lewada Jurij A., Zadania środowisk opiniotwórczych w procesie budowy zaufania pomiędzy Polakami i Rosjanami. Polsko-rosyjska konferencja „W stronę nowego partnerstwa”, Kraków 23–25 luty 1994.

Lewandowski Edmund, Rosyjski sfinks: Rosjanie wśród innych narodów, Warszawa 1999.

Lewicka Maria, Afektywne i deskryptywne mechanizmy spostrzegania innych ludzi, [w:] Maria Lewicka, Jerzy Trzebiński (red.), Psychologia postrzegania społecznego, Warszawa 1986.

Lewicka Maria, Trzebiński Jerzy (red.), Psychologia postrzegania społecznego, Warszawa 1986.

Lipatow Aleksandr, Szajtanow I. (red.), Polaki i russkije: wzaimoponimanije i wzaimonieponimanije, Moskwa 2000 (Липатов Александр и И. Шайтанов (red.), Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000).

Lisiecki M., Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, Warszawa 2000.

Łukaszewski Wiesław, Barbara Weigl, Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej?, [w:] Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 2001.

Łukaszewski Wiesław, Koncepcje natury ludzkiej ukryte w sądach społecznych, [w:] Jerzy Brzeziński, Zbigniew Kwieciński (red.), Polacy u progu trzeciego tysiąclecia, Poznań 1997.

Maciątek Joanna, Kurcz Ida, Stereotypy etniczne różnych narodowości u dorosłych Polaków: raport z badań pilotażowych, [w:] Zdzisław Chlewiński, Ida Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.

Macrae C. Neil, Stangor Charles, Hewstone Miles (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, przekł. Małgorzata Majchrzak, Gdańsk 1999.

Magdziak-Miszewska Agnieszka (red.), Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa 2002.

Magdziak-Miszewska Agnieszka (red.), Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, Warszawa 1998.

Magdziak-Miszewska Agnieszka, Polska–Rosja 1991–1996: między mitem straconych szans a rzeczywistością nie wykorzystanych okazji, [w:] Agnieszka Magdziak-Miszewska (red.), Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, Warszawa 1998.

Maison Dominika, Jak powstają stereotypy narodowe, Warszawa 1997.

Maison Dominika, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001.

Małek Eliza, Gdu leżyt Rossija? Nieskolko zamieczanij o tom, kak polaki widieli i opisywali moskowitow (Гду лежит Россия? Несколько замечаний о том, как поляки видели и описывали московитов), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Marody Mirosława, Gucwa-Leśny Ewa (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, Warszawa 1996.

Mikułowski-Pomorski Jerzy (red.), Komunikacja międzykulturowa, Kraków 1999.

Mudyń Krzysztof, Stereotyp, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002.

Nelson Todd D., Psychologia uprzedzeń, przekł. Agnieszka Nowak, Gdańsk 2003.

Nowicka Ewa, Dystans wobec Rosjan w społeczeństwie polskim, [w:] Bohun Michał, Goćkowski Janusz (red.), Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków 2000.

Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir, Nawrocki Jan, Swoi i obcy, Warszawa 1990.

Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir, U progu otwartego świata, Warszawa 2003.

Obsianiko-Kulikowskij Dimitrij N., Psichołogija nacyonalnosti, Pietrograd 1922 (Обсянико-Куликовский Димитрий Н., Психология национальности, Петроград 1922).

Pietrzak Henryk, Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego, Rzeszów 2000.

Quasthoff Uta, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, [w:] Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Wrocław 1998.

Rychłowski Bogumił Polityczne uwarunkowania stosunków między społeczeństwem Polski i Rosji, [w:] Michał Dobroczyński (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Warszawa–Toruń 1998.

Saraskina Ludmiła, Rosjanie w zwierciadle własnym, [w:] Teresa Wallas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Schaff Adam, Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.

Sikiewicz Z.W., Socyołogija i psichołogija nacyonalnych otnoszenij, Sankt-Pietierburg 1999 (Сикевич З.В., Социология и психология национальных отношений, Санкт-Петербург 1999).

Siuta Jerzy (red.), Konteksty ludzkich zachowań, Kraków 2001.

Skworcow N.G., Problema etnicznosti w socyalnoj antropołogii, Sankt-Pietierburg 1997 (Скворцов Н.Г., Проблема этничности в социальной антропологии, Санкт-Петербург 1997).

Sławianie i ich sosiedi. Etno-psichołogiczieskij stierieotip w sieriedinie wieka. Sbornik tiezisow, Moskwa 1990 (Славяне и их соседи. Этно-психологический стереотип в середине века. Сборник тезисов, Москва 1990).

Stefanowicz Janusz, Możliwości zbliżenia narodów poróżnionych przez historię i odmienności cywilizacyjne, [w:] Michał Dobroczyński (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Warszawa–Toruń 1998.

Stephan Walter G., Wywieranie wpływu przez grupy: psychologia reakcji, przekł. Magdalena Kacmajor, Gdańsk 1999.

Strelau Jan (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk 2000.

Szokalski Jerzy, Uwlekatielnost’ i attrakcyja w ucziebnikach russkogo jazyka (Увлекательность и аттракция в учебниках русского языка в ПНР), [w:] Roman Bobryk, Jerzy Faryno (red.), Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów, Warszawa 2000.

Wallas Teresa (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.

Weigl Barbara, Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży: studium empiryczne, Warszawa 1999.

Wejland Andrzej Paweł, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa 1991.

Wojciszke Bogdan, Jarymowicz Maria (red.), Rozumienie zjawisk społecznych, Warszawa 1999.

Wojciszke Bogdan, Korzystanie z danych i pseudodanych przy poznawaniu ludzi, [w:] Mirosław Kofta, Teresa Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 1991.

Wojciszke Bogdan, Lewicka Maria, Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym. [w:] Jan Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk 2000.

Wojciszke Bogdan, Procesy oceniania ludzi, Poznań 1991.

Wolak K., O spostrzeganiu i ocenianiu Onych z perspektywy Ja/My (przyczynek do rozważań nad źródłami etnocentryzmu), [w:] Bogdan Wojciszke, Maria Jarymowicz (red.), Rozumienie zjawisk społecznych, Warszawa 1999.

Zdrajeomysłow A.G., Mieżnacyonalnyje konflikty w postsowietskom prostranstwie, Moskwa 1997 (Здраеомыслов А.Г., Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве, Москва 1997).

Zimbardo Paul, Ruch Floyd L. (red.), Psychologia i życie, Warszawa 1988.

 

Publikacje w periodykach naukowych

 

Baran Tomasz, Poszukiwanie informacji o poznawanych osobach: rola stereotypów społecznych i deprywacji kontroli, „Studia Psychologiczne” 2000, z. 2.

Bokszański Zbigniew, Obrazy innych etnicznych a tożsamość narodowa, „Kultura i społeczeństwo” 1995, nr. 4.

Boski Paweł, Psychologia kulturowa i międzykulturowa. Czym są i co je różni od głównego nurtu? „Czasopismo Psychologiczne” 2000, nr 6 (3–4).

Boski Paweł, Psychological analysis of a culture: Stability of core Polish values in the homeland and among immigrants, „Polish Psychological Bulletin” 1994, nr 25 (4).

Bramlej Julianow W., Etnografija i wzaimoponimanije narodow, „Sowietskaja Etnografija” 1986, nr 1 (Брамлей Юлиан В., Этнография и взаимопонимание народов // Советская Этнография. – 1986. – № 1).

Falkowicz Swietłana M., Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan. Refleksje ogólne, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1.

Falkowicz Swietłana M., Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2.

Horoszewicz Michał, Użyteczność stereotypów, „Res Humana. Towarzystwo Kultury Świeckiej” 1997, nr 2.

Janiszewski Ludwik, Kulturowe dziedziczenie stereotypów etnicznych, „Europa Regionum” 1999, t. 4.

Jasińska-Kania Aleksandra, Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, t. 35, nr 4.

Kofta Mirosław, Stereotype of a group as-a-whole: The role of diabolic causation schemata, „Polish Psychological Bulletin” 1995, nr 26 (2).

Kurcz Ida, Język stereotypów, „Kolokwia Psychologiczne” 2000, t. 8.

Maciejewski Janusz, Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej, „Więź” 1998, nr 2.

Mirga Andrzej, Stereotyp jako model „prawdziwego swojego” i „obcego”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace etnograficzne” 1984, z. 19.

Nowak Waldemar, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań stereotypów, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, t. 11.

Orsini-Rosenberg S., Program badań socjologicznych w zakresie zagadnień narodowościowych w województwach wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, „Sprawy Narodowościowe” 1930, nr 1, 2.

Piber-Dąbrowska Kinga, Stereotyp społeczny i zindywidualizowany: próba operacjonalizacji, „Studia Psychologiczne” 2001, z. 2.

Reszke Irena, Niektóre kontrowersje wokół teorii stereotypów grup społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 3.

Rożnowski Bohdan, Spostrzeganie społeczne grup a podejmowanie kontaktów między tymi grupami, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr 3.

Siciński A., Stereotypy krajów, narodów i mężów stanu, „KiS” 1967, nr 2.

Tajfel H., Tożsamość społeczna i zachowania międzygrupowe, „Przegląd Psychologiczny” 1976, nr 19.

Tazbir Janusz, Pomiędzy stereotypem a doświadczeniem, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2.

Tazbir Janusz, Rosjanie i Polacy –słowiańskie krzywe zwierciadło, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1.

Walińska Hanna, Stereotyp – pole terminologiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace literackie” 1984, nr 240.

Weigl Barbara, Similarity between parents’ and children’s social stereotypes, „Polish Psychological Bulletin” 1995, nr 2.

Wilska-Duszyńska Barbara, Rozważania o naturze stereotypów etnicznych, „Studia Socjologiczne” 1971, nr 3.

 

Publikacje w prasie codziennej

 

Jastrzębowski Jerzy, I co dalej, panowie Polacy?, „Rzeczpospolita”, nr 37 z 13 września 1997 r.

MAW, Polska–Rosja: było, a nie jest, „Gazeta Wyborcza”, nr 295 z 18 grudnia 2001 r.

Popowski Sławomir, Nieśmiertelne stereotypy, „Rzeczpospolita”, nr 84 z 10 kwietnia 1999 r.

Popowski Sławomir, Polski honor, rosyjska dusza, „Rzeczpospolita” z 8 lutego 2002 r.

Popowski Sławomir, Samotny długodystansowiec, „Rzeczpospolita” z 3 czerwca 2000 r.

Sadurski Wojciech, Tak nas widzą, tak nas piszą, jacy jesteśmy, „Rzeczpospolita” z 30 października 1999 r.

Siedow Leonid, Wina i pokój, przekł. Irena Lewandowska, „Gazeta Wyborcza”, nr 11 z 14 stycznia 2002 r.

Opracowała Ada Stajewska