Polacy o rosyjskim prawosławiu
ąśćźż bibliografia religijna i religioznawcza

 

 

Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, 2 czerwca 1985, „Acta Apostolicae Sedis” 1985, nr 77.

Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej, 25 maja 1995, „L'Osservatore Romano” 1995, nr 6.

Jan Paweł II, List apostolski „Orientale Lumen” w setną rocznicę Listu Apostolskiego „Orientalium dignitas” papieża Leona XIII, 2 maja 1995, „L’Osservatore Romano” 1995, nr 6.

Jan Paweł II, List apostolski Jana Pawła II na 400-lecie Unii Brzeskiej, „L`Osservatore Romano” 1996, nr 2.

Jan Paweł II, List Apostolski „Euntes in Mundum” (25 I 1988) z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej.

Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, Warszawa 1984.

***

Abraham Władysław, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, Lwów 1904.

Andrusiak Mikołaj, Józef Szumlański, pierwszy biskup unicki lwowski (1667–1708). Zarys biograficzny, Lwów 1934.

Andrusiewicz Andrzej, Mit Rosji. studia z dziejów filozofii rosyjskich elit, t. l–2, Rzeszów 1994.

Andrusiewicz Andrzej, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999.

A. P. L., Schizma i jej apostołowie w diecezji chełmskiej, Kraków 1875.

Barcewicz Wiktor, Kościół katolicki w Rosji – polski czy jednak rosyjski?, „Więź” 1996, nr 2.

Bardach Julisz, Chynczewska-Hennel T. [red.], Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI–XX w.), Warszawa 1997.

Bartoszewicz Julian, Szkice dziejów Kościoła Ruskiego w Polsce, Kraków 1880.

Bendza Marian, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium historyczno- kanoniczne, Warszawa 1982.

Bendza Marian, Inkorporacja metropolii kijowskiej do patriarchatu moskiewskiego, „Rocznik Teologiczny”, R. XXVIII, Warszawa 1986.

Bendza Marian, Tradycje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674–1686, Warszawa 1987.

Bezwiński Adam, Prawosławie czy katolicyzm? Próba odpowiedzi Piotra Czaadajewa i Iwana Kiriejewskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy” 1985, z. 18.

Bielski Tomasz, Eklezjologia W. S. Sołowjewa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1961, nr 7.

Bieńkowski Ludomir, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce (XVI–XVIII w.), [w:] J. Kłoczowski [red.], Kościół w Polsce, t. 2, Kraków 1969.

Blaza M., Rosyjski Kościół Prawosławny o dialogu z nieprawosławnymi, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 1.

Bobrownicka Maria, Suchanek Lucjan., Ziejka Franciszek [red.], Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, Kraków 1997.

Bocheński Józef Maria, Lewica. Religia. Sowietologia, Warszawa 1996.

Brückner Aleksander, Spory o unję w dawnej literaturze, „Kwartalnik Historyczny”, t. 10, 1986.

Bugaj Maciej, Polacy w Kościele katolickim w ZSSR, „Panorama Polska” 1990, nr 9.

Charkiewicz Jarosław, Święci Cerkwi Prawosławnej, Białystok 2001.

Charkiewicz Jarosław, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, Warszawa 2004.

Cierniak Urszula, Święta Ruś i car w literaturze staroobrzędowców (koniec XVII – początek XVIII wieku), [w:] Pisarz i władza. Od Awwakuma do Sołżenicyna, Łódź 1994.

Cierniak Urszula, Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997.

Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L., On mnie prowadzi, Kraków 2001.

Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L., Z Bogiem w Rosji, Kraków 2001.

Chodynicki Kazimierz, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska 1370–1632, Warszawa 1934.

Czarnocki Andrzej [red.], Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka politologiczna, Lublin 1998.

Czertnak W., Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie 1432–1563, Kraków 1903.

Deruga Aleksy, Walka z rusyfikacją  Kościoła prawosławnego w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego (1788–1792), „Ateneum Wileńskie” 1936, t. XI.

Dębiński Karol, Raskoł i sekty rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, Warszawa 1910.

Diec Joahim, Z dziejów teologii rosyjskiej na wygnaniu – Zarys podstaw eklezjologii Sergiusza Bułgakowa i Włodzimierza Łosskiego, „Studia Rossica” V, Warszawa 1997.

Dobieszewski Janusz [red.],Wokół słowianofilstwa, Warszawa 1998.

Dobieszewski Janusz [red.], Wokół Tołstoja i Dostojewskiego, Warszawa 2000.

Drabina Jan [red.], Prawosławie, Kraków 1996.

Dubowicz J.X., Hierarchia albo o zwierzchności w cerkwi, Lwów 1644.

Dylągowa Hanna, Dzieje unii brzeskiej, Warszawa 1996.

Dzwonkowski Roman, Rosja a Polska, Warszawa 1991.

Dzwonkowski Roman, Stan badań nad historią Kościoła i życiem religijnym katolików obrządku łacińskiego w ZSRR (1917–1990), [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

Dzwonkowski Roman, Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Zarys historii, Lublin 1997.

Dzwonkowski Roman, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917–1939. Matrylologium, Lublin 1998.

Dzwonkowski Roman [red.], Skazani jako „szpiedzy Watykanu”. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1918–1956, Ząbki 1998.

Dzwonkowski Roman, Pałyga Jan [red.], Za wschodnią granicą 1917–1993, Warszawa 1995.

Feliński Zygmunt Szczęsny, Pamiętniki, Warszawa 1986.

Fijałek Jan, Średniowieczne biskupstwa Kościoła Wschodniego na Rusi i Litwie, „Kwartalnik Historyczny” 1896, t. X.

Gajek Jan Sergiusz, Nabywaniec S. [red.], Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, Lublin 1998.

Gawlik Mieczysław, Projekt unii rosyjsko-polskiej w drugiej połowie XVII wieku, Lwów 1909.

Gieysztor Aleksander, Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej, [w:] Związki kulturalne między Polską a Rosją XI– XX, Moskwa 1998.

Gil Andrzej, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 roku, Lublin 1999.

Glaeser Zygfryd [red.], „Kościoły siostrzane” w dialogu, Opole 2002.

Godlewski Michał, Cesarz Aleksander I jako mistyk, Kraków 1923.

Gondowicz Jan, Najkrótszy słownik sekt i herezji Kościoła Wschodniego, „Literatura na Świecie” 1989, nr 4.

Grabowski Tadeusz Stanisław, Dzieło rosyjskie o ks. Piotrze Skardze, Kraków 1913.

Grala Hieronim, Kołpak Witołdowy czy czapka Monomacha. Dylematy wyznawców prawosławia w monarchii ostatniej Jagiellonów, [w:] J. Bardach, T. Chynczewska-Hennel [red.], Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI XX w.), Warszawa 1997.

Grott Bogumił, Cerkiew prawosławna w dobie kontrreformacji w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1984, nr 1.

Gusta Franciszek, Historya Kościoła Ruskiego, Kraków 1858.

Hankowska Romualda, Diaspora polska przy kościele św. Katarzyny w St. Petersburgu, „Eastern Review” 2000, t. 4.

Hauke-Ligowski Aleksander, Od „Świętej Rusi” do Imperium rosyjskiego. Duchowość rosyjska w epoce przełomu, „Znak” 1982, nr 6.

Hlebowicz Adam, Kościół w niewoli, Gdańsk 1991.

Hlebowicz Adam, Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944–1992, Gdańsk 1993.

Hlebowicz Adam, Traperzy w sutannach, „Więź” 2000, nr 3.

Hołuszko Marek, Obywatele Polski wyznania prawosławnego, „Ethos” 1995, nr 30–31.

Hryniewicz Wacław, Prawosławie zachodnie i jego problemy, „Znak” 1972, nr 11.

Hryniewicz Wacław, Prawosławie a ruch charyzmatyczny, „Więź” 1976, nr 3.

Hryniewicz Wacław, Eschatologia prawosławna, [w:] W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 2, Lublin 1974.

Hryniewicz Wacław, Duchowość katolicyzmu i prawosławia, „Ateneum kapłańskie” 1975, nr 398.

Hryniewicz Wacław, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987.

Hryniewicz Wacław, W obliczu schizmy? Prawosławie rosyjskie – Moskwa a Cerkiew emigracyjna, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 6.

Hryniewicz Wacław, Unia bez zniszczenia. Memoriał unijny metropolity Piotra Mohyły (1644–1645), „Studia i dokumenty ekumeniczne”, R. IX, nr 1 (31), Warszawa 1993.

Hryniewicz Wacław, Kościoły siostrzane (dialog katolicko-prawosławny 1980–1991), Warszawa 1993.

Hryniewicz Wacław, Obawy prawosławnych Rosjan. Katolicyzm i rosyjskie prawosławie, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 39.

Hryniewicz Wacław, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t. 1, Opole 1994.

Hryniewicz Wacław, Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Opole 1995.

Hryniewicz Wacław, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 1996.

Hryniewicz Wacław, Na drodze pojednania. Medytacje ekumeniczne, Warszawa 1998.

Hryniewicz Wacław, Gajek Jan Sergiusz [red.], Chrystus zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej, Warszawa 1989.

Hryniewicz W., Gajek Jan Sergiusz [red.], Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, Lublin 1993.

Iwaniec Eugeniusz, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa 1977.

Iwaniec Eugeniusz, Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia. Karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku, Białystok 2001.

Jakubowski Jan Feliks, Studja nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, Warszawa 1912.

Janusz Stanisław, Człowiek ocalony. Tajemnica Odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa, Lublin 1990.

Jarco Jan, Tradycje cyrylometodiańskie Rusi Kijowskiej, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej, Lublin 1988.

Jarek J., Recepcja eklezjalna w prawosławiu w ujęciu N. N. Afanasjewa, [w:] Studia ekumeniczne, t. 1, Warszawa 1982.

Jasinowski Bogumił, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, Wilno 1933.

Jasinowski Bogumił, O cywilizacji wschodnio-chrześcijańskiej, Lublin 1937.

Jurewicz Oktawiusz, Schizma wschodnia, Warszawa 1969.

Kalinka Walerian, Schizma i unja (r. 1883). Dzieła, t. IV. Pisma pomniejsze, cz. II, Kraków 1894.

Kamieński H., Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami przez XYZ, Warszawa 1999.

Kantor Ryszard, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Polonijny” 1991, z. 2.

Kapuścik Jerzy, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000.

Keller Józef, Prawosławie, Warszawa 1982.

Kępiński Antoni, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa – Kraków 1990.

Kiryłowicz Serafin, Z dziejów prawosławia w II Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre problemy na tle polityki wyznaniowej państwa 1918–1939, Warszawa 1985.

Klinger Jerzy, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, „Znak” 1968, nr 7–8.

Klinger Jerzy, O istocie prawosławia, Warszawa 1983.

Kłoczowski Jerzy [red.], Chrześcijaństwo na Rusi Kijowskiej, Bialorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII w.), Kraków 1997.

Kłoczowski Jerzy, Dziedzictwo unii lubelskiej w dobie wołania Kościoła o jedność „dwóch płuc” Europy, „Ethos” 2000, nr 3.

Koller Stanisław, Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii, Kraków 2001.

Koller Stanisław, Proces odrodzenia Kościoła katolickiego na Syberii w latach 1991–1998 (Analiza socjologiczno-pastoralna), Kraków 2001.

Kołbuk Witold, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej ok. 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998.

Kołpiński Diodor, O powrót Rosji do Kościoła katolickiego, „Ateneum Kapłańskie” 1927, z. 9.

Koneczny Feliks, Sprawy religijne i cerkiewne w państwie Iwana III, „Przegląd Powszechny” 1924, nr 161.

Koprowski Marek, Strach prawosławia, „Najwyższy Czas” 2002, nr 9.

Kosiewicz Jerzy, Problematyka ciała płci i miłości erotycznej w filozofii rosyjskiego prawosławia, [w:] Bóg, cielesność i przemoc, Warszawa 1997.

Kościół prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania władz wojewódzkich w Białymstoku z lat 1928–1939, wstęp E. Mironowicz, K. Urban, Ryboły 1991.

Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś. Aneks statystyczny z parafialnych ksiąg metrykalnych Białostocczyzny XVIII, XIX i XX wieków, L. Adamczuk i A. Mironowicz [red.], Warszawa 1993.

Kowalska Hanna, Rosyjscy sektanci religijni w planach polskiej i rosyjskiej emigracji, [w:] Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu, cz. 1, Lublin 1990.

Kowalska Hanna, Konserwatyzm staroobrzędowców rosyjskich. Próba obrony tożsamości i ciągłości kulturowej, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, Kraków 1996.

Kowalska Hanna, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998.

Kozłowski Rościsław, Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX–XX wieku, Warszawa 1988.

Kozłowski Rościsław, Koncepcja kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa, Warszawa 1990.

Kruszyłowicz Marian, Uwagi o prawosławnym piśmiennictwie teologiczno-moralnym kręgu rosyjskiego w latach 1920–1960, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, Lublin 1964, z. 3.

Kruszyłowicz Marian, Współczesna myśl moralna prawosławia rosyjskiego w aspekcie ekumenicznym, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, Lublin 1969, z. 3.

Krzemień Wiktoria, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1979.

Księżopolski Józef [właśc. Bączkowski Dionizy], Dusza rosyjska i jej religijność według Mikołaja Bierdiajewa, Lublin 1937.

Kuczyński Antoni [red.], Kościół katolicki na Syberii. Historia, współczesność, przyszłość, Wrocław 2002.

Kuczyński Stefan Maria, U podstaw rozwoju i potęgi Księstwa Moskiewskiego, Łódź 1995.

Kulesza Jan Alojzy, Wiara prawosławna Wschodniej Cerkwi, Wilno 1704.

Kuprianowicz Grzegorz, Leśniewski Krzysztof, Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej, Jabłeczna 1995.

Kuta Grzegorz M., „Symfonia” dwu władz?: prawosławie w postkomunistycznej Rosji w latach 1991–1997, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 10.

Kutrzeba Stanisław, Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury, Lwów 1916.

Kwiecień Marek, Rosyjski Kościół prawosławny jako bastion na drodze do ożywienia kontaktów z Kościołem rzymskokatolickim – fakt czy stereotyp?, „Człowiek i Społeczeństwo” 2002, t. 20.

Lazari Andrzej de, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996.

Lazari Andrzej de, [red.], Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1–5, Warszawa – Łódź 1999–2003.

Lech Zofia, Schizma wschodnia, Metropolia mohylewska. Z dziejów Kościoła katolickiego w Rosji, [w:] „Przegląd Powszechny” 1992, nr 2.

Leśniewska Jadwiga, Leśniewski Krzysztof [red.], Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 1999.

Leśniewski Krzysztof, Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges’a Florovskiy’ego, Lublin 1995.

Lewandowski Jan [red.], Trudna Tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, Lublin 1996.

Lewandowski Jan, Goleman Wojciech [red.], Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historigrafia, Lublin 1999.

Lewandowski Edmund, Rosyjski sfinks. Rosjanie wśród narodów świata, Łódź 1999.

Likowski Edward, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi, Warszawa 1906.

Loret Maciej, Kościół katolicki a Katarzyna II 1772–1784, Kraków – Warszawa 1910.

Loret Maciej, Kościół katolicki w początku panowania Aleksandra I (1801–1815), „Przegląd Współczesny” 1934, t. 48.

Łapiński Aleksander, Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 1937.

Łużny Ryszard, Doktryna Lwa Tołstoja czyli epizod z dziejów utopizmu społecznego w Rosji, „Przegląd Humanistyczny'' 1979, nr 6.

Łużny Ryszard, Tysięczna rocznica chrztu Rusi Kijowskiej a życie naukowo-kulturalne w Polsce lat 80-tych, Slavia Orientalis 1989, nr 3–4.

Łużny Ryszard [red.], Chrześcijański Wschód a kultura polska, Lublin 1989.

Łużny Ryszard, „Przeszłość jest to dziś...”. Jana Pawła II myślenie w wymiarze historii narodów słowiańskich, „Ruch Literacki” 1993, z. 3.

Łużny Ryszard, Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, Kraków 1995.

Łużny Ryszard, O religii i konfesji jako czynnikach identyfikacji etniczno-kulturowej – na sympozjum słowianoznawczym w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku, „Przegląd Humanistyczny'' 1997–1998, z. 7.

Majdowski Andrzej, Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia, Daleki Wschód, Azja Środkowa, Warszawa 2001.

Michalski Artur [red.], Na gruzach totalitaryzmu. Rozmowy o odradzaniu się chrześcijaństwa w Rosji, Warszawa 1991.

Mironowicz Antoni, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI–XVIII wieku, Białystok 1991.

Mironowicz Antoni, Prawosławie i unia za Jana Kazimierza, Warszawa 1996.

Mironowicz Antoni, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Białystok 1997.

Mironowicz Antoni, Teodozy Wasilewicz archimandryta słucki, biskup białoruski, Białystok 1997.

Mironowicz Antoni, Katalog świąt i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Białystok 1998.

Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.

Morawski Dominik, Pomost na Wschód. Obserwacje i refleksje watykanisty, Warszawa 1992.

Mucha Bogusław, Rosjanie wobec katolicyzmu, Łódź 1989.

Mucha Bogusław, W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików, Łódź 1995.

Mucha Bogusław, Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu, Łódź 1998.

Mysłek Wiesław, Z problemów polityki wschodniej Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, „Człowiek i światopogląd” 1968, nr 4.

Naumow Aleksander, Wiara i Historia, Kraków 1996.

Naumow Aleksander, Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska, [w:] B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz [red.], Studia z historii literatury i kultury Słowian, Katowice 2000.

Nowak Andrzej, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998.

Nowosielski Jerzy, Wstęp, [w:] P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1984.

Nowosielski Jerzy, Inność prawosławia, Warszawa 1991.

Opacki Zbigniew, „Bóg zawłaszczony”. Prawosławie w ideologii i polityce państwa rosyjskiego w XIX w., [w:] Stegner T. [red.], Naród i religia, Gdańsk 1994.

Orłowski Jan, Walka z katolicyzmem w piśmiennictwie moskiewskim początku XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 1993, z. 2. nr 7.

Papierzyńska-Turek Mirosława, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939, Warszawa 1989.

Paprocki Henryk, Chrystus i książę tego świata. Apokaliptyczna wizja Dostojewskiego, „Więź” 1982, nr 25.

Paprocki Henryk, Chrzest świętego Włodzimierza, „Chrześcijanin w świecie” 1988, nr 8–9.

Paprocki Henryk, Wstęp. Zadziwiające życie, [w:] A. Mień, Syn Człowieczy, Warszawa 1994.

Paprocki Henryk, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Paszkiewicz Henryk, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925.

Paszkiewicz Henryk, Jagiellonowie a Moskwa, Warszawa 1933.

Pawłowski Antoni, Prawosławie a katolicyzm. Uwagi krytyczne o ostatniej publikacji M. Arsenjewa, „Ateneum Kapłańskie” (1930) t. 26, z. 1.

Pawłowski Antoni, Idea Kościoła w ujęciu rosyjskiej teologii i historjozofii, Warszawa 1935.

Peszkowski Zdzisław, Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu, Pelplin – Warszawa – Łódź – Orchard Lake 2002.

Pikus Tadeusz, Słudzy Ewangelii w krajach byłego ZSRR, Warszawa 1994.

Pikus Tadeusz, Rosja w objęciach ateizmu, Warszawa 1997.

Pikus Tadeusz, Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium analityczno-krytyczne, Warszawa 1998.

Pikus Tadeusz, Katolik w Rosji, Warszawa 2003.

Pilawski Krzysztof, Prawosławny rachunek krzywd: korespondencja z Moskwy, „Przegląd” 2002, nr 17.

Piotrowicz Wiktor, Unia i dyzunia kościelna w Polsce, Wilno 1933.

Płoska Monika [red.], Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka prawna, Lublin 1998.

Podgórzec Zbigniew, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985.

Podlaski Kazimierz, Drawicz Andrzej, Jarco Jan [red.], Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego, London 1989.

Podziawo Tomasz, Wschód chrześcijański i Rosja, „Znak” 1961, nr 88–89.

Poppe Andrzej, Państwo i Kościół na Rusi w XI w., Warszawa 1968.

Poppe Andrzej, Ruś i Bizancjum w latach 986–989, „Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 1.

Pryszmont Jan, Podstawy religijne etyki Wł. Sołowjowa, [w:] Studia dogmatyczno-moralne, Warszawa 1968.

Pryszmont Jan, Założenia doktryny Sołowjewa, [w:] J. Nagórny, J. Wróbel [red.], Veritatem facientes, Lublin 1997.

Pryszmont Jan, Życie chrześcijańskie jako realizacja zbawienia. Doktryna moralna biskupa Teofana Pustelnika, Warszawa 1979.

Pryszmont Jan, Z dziejów i specyfiki prawosławnej myśli moralnej, [w:] Historia teologii moralnej, Warszawa 1987.

Pryszmont Jan, Prawosławna teologia moralna, „Collectanea Theologica” 1975, z. 2.

Pryszmont Jan, U podstaw chrześcijańskiej formacji moralnej, Częstochowa 1987.

Przebinda Grzegorz, Dokąd idziesz Trzeci Rzymie? Obawy prawosławnych Rosjan – obawy katolickiego Polaka, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 45.

Przebinda Grzegorz, Na tropie Antychrysta. Tradycja miarą wszechrzeczy, czyli o pewnych nurtach rosyjskiego prawosławia, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 50.

Przebinda Grzegorz, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832–1922, Kraków 1998.

Przebinda Grzegorz, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków, 2001.

Przebinda Grzegorz, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.

Przeciszewski Marcin, „Trudny dialog z prawosławiem”. Rozmowa ze Stanisławem Opielą „Życie i Myśl” 1999, nr 3.

Przeciszewski Paweł, Rosja: na przekór schematom, „Więź” 2003, nr 3.

Przybył Elżbieta, Religia niezorganizowana a kształt dziejów (na przykładzie historii prawosławia na Rusi w Państwie Moskiewskim), „Przegląd Religioznawczy” 1995, nr 1(175).

Przybył Elżbieta, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków 1999.

Przybył Elżbieta, Prawosławie, Kraków 2000.

Radwan Marian, Repetorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach petersburskiego Kolegium Duchownego (1791–1914), Lublin 1998.

Radwan Marian, Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW. Repertorium, Lublin 2001 [Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosj, t. 7].

Radwan Marian, Repertorium archiwów archidiecezji mohylewskiej i diecezji mińskiej, Lublin 2001 [Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, t. 8].

Rędzioch Włodzimierz, Trudny moment w stosunkach między Kościołem katolickim a rosyjską Cerkwią prawosławną, „Niedziela” 2002, nr 18.

Romańczuk Szymon, Piękno zbawi świat, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1972, nr 2.

Sakowicz Eugeniusz, Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788–1792, Warszawa 1935.

Salij Jacek, Ateizm w diagnozach i prognozach Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3.

Sapiński Stanisław, Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnemi i świątecznemi Skargi, Kraków 1924.

Sawicki Jakub, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w Państwie Polskim, Warszawa 1937.

Schmidt Okuljar E., Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego do innowierstwa, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 1.

Semenenko Piotr, Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie, Rzym 1955.

Serczyk Władysław, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

Skarbek Jan [red.], Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa, Lublin 1998.

Skarga Piotr, O jedności Kościoła Bożego pod iednym pasterzem y o greckim od tey Jedności odstąpieniu, Wilno 1577.

Skwarczyński Adam, Duch Święty a Maryja w ujęciu Sergiusza Bułgakowa i św. Maksymiliana Kollbego, Niepokalanów 1995.

Sosna Aleksander, Sokoł Kirył, Kopuły nad Wisłą – Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, Moskwa 2003.

Sosna Grzegorz, Święte miejsca. Cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie, Białystok 2001.

Sosna G., Troc-Sosna Antonina, Zapomniane dziedzictwo – Nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok 2002.

Sułowski Zygmunt, Skarbek Jan [red.], Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995.

Smaga Józef, Wokół prawosławia i religijnego światopoglądu inteligencji rosyjskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Toruń 1996, Filologia rosyjska V, z. 296.

Sobczak Jan [red.], Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice, Olsztyn 1998.

Stawiński Piotr, Wybrane sekty rosyjskiego prawosławia, [w:] Sekty. Studium socjologiczno-historyczne, Kielce 1993.

Stopikowski Robert, Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim w Świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku. Warszawa, 2001.

Styczyński Marek, O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999.

Suchanek Lucjan [red.], Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, Kraków 2002.

Sygański Jan, Listy ks. Piotra Skargi z lat 1566–1610 podług autografów wydał i objaśnił..., Kraków 1912.

Sysyn Frank, Sprawa ukraińskiego prawosławia w ZSRR, „Spotkania. Niezależne Pismo Katolików” 1987, nr 33–34.

Szaraniewicz Izydor, Patrjarchat wschodni wobec Kościoła ruskiego w Polsce i Rzeczypospolitej polskiej, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 8–10, Kraków 1878–1879.

Sztolberg-Bybluk Mirosława, Podręczny słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski terminów chrześcijańskich, Toruń 1994.

Śliwa Tadeusz, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej (1764–1795) – w Księstwie Warszawskim (1807–1815), [w:] B. Kumor, Z. Obertyński [red.], Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 1, Poznań – Warszawa 1979.

Śliwa Tadeusz, Kościół wschodni w monarchii Jagiellonów w latach 1506–1596, [w:] B. Kumor, Z. Obertyński [red.], Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, Poznań – Warszawa 1979.

Trelikowski Tomasz P., Bóg Lwa Szestowa, „Studia Philosophiae Christianae” 2000, nr 1.

Tretiak Józef, Piotr Skarga w dziejach i literaturze unji brzeskiej, Kraków 1912.

Trzcińska Izabela, Światło i obłok: z badań nad bizantyńską ikonografią, Kraków 1998.

Turek Leszek, Eschatologia i rewolucja, „ Studia Filozoficzne” 1972, nr 2.

Urban Kazimierz, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970 (rys historyczny), Kraków 1996.

Urban Kazimierz, Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944–1956, Kraków 1998.

Urban Kazimierz, Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946–1956, Białystok 1998.

Walewander Edward [red.], Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne, Lublin 1993.

Walewander Edward [red.], Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, Lublin 1991.

Walewander Edward, Badania polskiej diaspory na Wschodzie w Instytucie Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Eastern Review” 2000, nr 4.

Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.

Wasilewski Tadeusz, Zdrada Janusza Radziwiłła w 1655 r. i jej wyznaniowe motywy, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. XVIII , Wrocław – Warszawa 1973.

Wasilewski Tadeusz, Prawosławne imiona Jagiełły i Witolda, „Analecta Cracoviensia” 1987, t. XIX.

Wiktor Jan, Oporni. Opowieści z Podlasia, Lwów 1920.

Windakiewicz Stanisław, Piotr Skarga, Kraków 1925.

Włodarski Bronisław, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966.

Wodziński Cezary, Ateny, Jerozolima, Rzym.., „Literatura na Świecie” 1988, nr 8–9.

Wodziński Cezary, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991.

Wodziński Cezary, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Gdańsk 2000.

Wojtkowiak Stefan, Prawosławie wczoraj i dziś: Zarys popularny, Warszawa 1995.

Woliński Janusz, Polska i Kościół prawosławny. Zarys historyczny, Lwów 1936.

Wołoszyn Jacek Witold, Problematyka wyznaniowa w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej w latach 1648–1696, Warszawa 2000.

Woźny Aleksander M., Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad studium o Dostojewskim, Wrocław 1993.

Wójcicka Urszula, Z dziejów myśli heterodoksyjnej w Rosji, „Slavia Orientalis” 1993, nr 2.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, [Cz. I.] Przedmowa, A. Mironowicz, Ryboły 1994.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, Suplement I, Tygodnik Podlaski – Prawosławie – Orthdoxia – Przegląd Prawosławny za lata 1985–1994, Przedmowa ks. H. Paprocki, Białystok – Ryboły 1995.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, Suplment II, Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce 1947–1948, Cerkovnyj Vestnik 1954–1994, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 1971–1994, Przedmowa ks. H. Paprocki, Ryboły 1995.

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, Suplement III, Biuletyn Informacyjny KTP 1983–1992, List Informacyjny 1984, Biuletyn Informacyjny 1987, List Informacyjny 1988–1995, Biuletyn Informacyjny 1990–1995, Wiadomości Bractwa 1992–1995, Ikos 1994–1995, przedmowa J. Charkiewicz, Ryboły 1996.

Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Cerkiew prawosławna, [w:] B. Kumor, Z. Obertyński [red.], Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz.1, Poznań – Warszawa 1979.

Zagórzański Tadeusz, Łemkowie i Łemkowszczyzna. Materiały do bibliografii, Warszawa 1984.

Zdziechowski Marian, U epoki mesjanizmu. Szkice z psychologii narodów słowiańskich, Kraków 1912.

Zdziechowski Marian, Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich, Kraków 1988.

Zdziechowski Marian, Antynomie rosyjskiej duszy (Mikolaj Bierdiajew), [w:] Wybór pism, Kraków 1993.

Opracował ks. Piotr Przesmycki SDB