Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej

Literatura przedmiotu

 

 

Literatura w języku polskim
oraz językach zachodnioeuropejskich

 

Adelgejm Irina, Warszawo, wierz mi, kocham, [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa 2002, s. 334–340.

Motywy polskie w poezji Iosifa Brodskiego.

ap [Prędki Artur], Balmont a Polska, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 31, s. 3.

Stosunek Konstantego Balmonta do kultury polskiej.

Barański Zbigniew, Echa polskie w twórczości Grzegorza Macztieta, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” XIV, 1975, s. 7–13.

Lud polski i polska szlachta w utworach Grzegorza Macztieta (1852–1901).

Barański Zbigniew, Iwan Turgieniew w kręgu spraw polskich, „Slavia Orientalis” 1969, nr 3, s. 259–265.

Stosunek Iwana Turgieniewa do Polaków i sprawy polskiej.

Barański Zbigniew, Konstanty Balmont i literatura polska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” II, 1963, s. 69–81.

Stosunek Konstantego Balmonta do literatury polskiej XIX i początku XX w.

Barański Zbigniew, Narodnictwo rosyjskie wobec spraw polskich, [w:] Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 31–41.

Stosunek pisarzy orientacji narodnickiej do spraw polskich.

Barański Zbigniew, Obraz Polski i Polaków w rosyjskiej literaturze radzieckiej (1917–1939), [w:] Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. B. Galstera i K. Sierockiej przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław 1972, s. 41–52.

Ogólny przegląd wyżej wymienionej problematyki.

Barański Zbigniew, Polska i Polacy w utworach Włodzimierza Korolenki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” I, 1962, s. 87–106.

Związki Włodzimierza Korolenki z kulturą polską. Polskie motywy w jego twórczości, wizerunek Polaków.

Barański Zbigniew, „Polski” poemat Aleksandra Błoka, [w:] Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, pod red. B. Galstera i J. Kamionkowej przy udziale A. Piorunowej, Wrocław 1973, s. 229–237.

Polskie motywy w poemacie Aleksandra Błoka Odwet.

Barański Zbigniew, Powstanie styczniowe w literaturze rosyjskiej, [w:] Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, Warszawa 1964, s. 515–548.

Reakcja pisarzy rosyjskich na wybuch i przebieg powstania styczniowego.

Barański Zbigniew, Włodzimierz Korolenko i literatura polska, „Slavia Orientalis” 1959, nr 2/3, s. 3–33.

Stosunek Włodzimierza Korolenki do twórczości współczesnych mu pisarzy polskich.

Barański Zbigniew, Zapomniany polonofil rosyjski (Apollo Korinfski), „Slavia Orientalis” 1964, nr 2, s. 181–189.

Motywy polskie w poezji Apollona Korinfskiego (1868–1937).

Bełza Światosław, Polskie powiązania Piotra Wiaziemskiego, [w:] Polonistyka radziecka. Literaturoznawstwo, Warszawa 1985, s. 181–196.

Związki osobiste Piotra Wiazemskiego z Polakami, jego stosunek do Polski.

Bezwiński Adam, Chomiakow w kręgu spraw polskich, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria III. pod red. B. Białokozowicza, Wrocław 1976, s. 109–130.

Stosunek Aleksego Chomiakowa do spraw polskich.

Białokozowicz Bazyli, [Wstęp], [w:] Jak unieść Twoją chwałę, Łódź 1977.

Wstęp do antologii poezji rosyjskiej poświęconej Polsce.

Białokozowicz Bazyli, [Przedmowa], [w:] Dźwięki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat 1795–1917, wyboru dokonał, opracował i przedmową opatrzył B. Białokozowicz, Warszawa 1977, s. 5–50, 226–229.

Obraz Polski w rosyjskiej poezji lewicowej i rewolucyjnej.

Białokozowicz Bazyli, [Komentarz], [w:] Dźwięki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat 1795–1917, wyboru dokonał, opracował i przedmową opatrzył B. Białokozowicz, Warszawa 1977, s. 230–275.

Białokozowicz Bazyli, Lew Tołstoj wobec kultury polskiej, „Język Rosyjski” 1960, nr 5, s. 1–7.

O sympatii do kultury polskiej w późnej twórczości Lwa Tołstoja.

Białokozowicz Bazyli, Lwa Tołstoja droga do Polski, „Polska” 1970, nr 4, s. 17–18.

Krótki szkic opowiadający o zmianie stosunku Lwa Tołstoja do Polski.

Inne wersje językowe tej samej pozycji:

Léon Tolstoï et la Pologne, „La Pologne” 1970, nr 4, s. 17–18.

Lev Tolstoy’s way to Poland, „Poland” 1970, nr 4, s. 17–18 (wersja amerykańska – nr 6).

Tolstois Weg nach Polen, „Polen” 1970, nr 4, s. 17–18.

Leon Tolstoi y Polonia, „Polonia” 1970, nr 4, s. 17–18.

Leo Tolstoj och Polen, „Polen” 1970, nr 4, s. 17–18.

Białokozowicz Bazyli, Lwa Tołstoja związki z Polską, Warszawa 1966, s. 40–50, 65–73, 82–135.

Polska i Polacy w utworach Lwa Tołstoja – ewolucja motywu.

Białokozowicz Bazyli, Michał Michajłow w kręgu spraw polskich, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 6, s. 57–71.

Apologia Polski w utworach Michała Michajłowa (1829–1865).

Białokozowicz Bazyli, Mikołaj Ogariow – współtowarzysz Hercena i przyjaciel Polski, „Język Rosyjski” 1970, nr 2, s. 67–75.

Związki Mikołaja Ogariowa z polską rewolucyjną emigracją, obrona sprawy polskiej w jego twórczości poetyckiej.

Białokozowicz Bazyli, Opowiadanie „Za co?” w świetle jubileuszowego wydania dzieł Lwa Tołstoja i materiałów archiwalnych, „Slavia Orientalis” 1960, nr 4, s. 555–580.

Nowe dane dotyczące historii twórczej opowiadania Lwa Tołstoja Za co?

Białokozowicz Bazyli, Polska i Polacy w poezji doby powstania styczniowego, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 3, s. 83–108.

Pozytywny obraz Polski w rosyjskiej poezji o orientacji lewicowej.

Białokozowicz Bazyli, Polska i Polacy w życiu i twórczości młodego Lwa Tołstoja, „Przegląd Humanistyczny” 1966, nr 2, s. 49–72.

Uprzedzenia młodego Lwa Tołstoja wobec Polski i Polaków.

Białokozowicz Bazyli, Polska w poezji rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1980, s. 247–270.

Obraz Polski w utworach K. Balmonta, A. Błoka, A. Korinfskiego i innych poetów.

Białokozowicz Bazyli, Polski ruch niepodległościowy w świetle poezji rosyjskiej XIX wieku, [w:] Białokozowicz Bazyli, Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku, Warszawa 1971, s. 61–137.

Naświetlenie sprawy polskiej w utworach Piotra Wiaziemskiego, Aleksandra Odojewskiego, Mikołaja Ogariowa, Michała Michajłowa i innych poetów XIX w.

Białokozowicz Bazyli, Powstanie listopadowe w poezji rosyjskiej, „Przegląd Humanistyczny” 1971, z. 2, s. 99–114.

Negatywne i pozytywne reakcje poetów rosyjskich na wydarzenia w Polsce w latach 1830–1831.

Białokozowicz Bazyli, Powstanie styczniowe w poezji rosyjskiej lat sześćdziesiątych XIX wieku, „Język Rosyjski” 1962, nr 5, s. 1–10.

Negatywne i pozytywne reakcje poetów rosyjskich na wydarzenia w Polsce w latach 1863–1864.

Białokozowicz Bazyli, Wątki i elementy polskie w „Zmartwychwstaniu” i „Hadżi Muracie”, „Slavia Orientalis” 1965, nr 2, s. 179–190.

Tendencje oskarżycielskie w stosunku do polityki carów w kwestii polskiej w późnej twórczości Lwa Tołstoja.

Bielecka J., Polskie motywy w opowiadaniach Włodzimierza Korolenki, „Język Rosyjski” 1974, nr 2, s. 72–76.

Obraz polskiej kultury szlacheckiej w „ukraińskich” opowiadaniach Włodzimierza Korolenki.

Blüth R., Dekabrysta Odojewski a Polska, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 31, s. 2.

Przypomnienie o propolskich sympatiach Aleksandra Odojewskiego.

Błagoj Dymitr, Mickiewicz i Puszkin, [w:] Adam Mickiewicz, 1855–1955, Wrocław 1958, s. 79–111.

Tekst wystąpienia D. Błagoja na jubileuszowej konferencji mickiewiczowskiej. Przypomnienie o przyjaźni i związkach twórczych obu poetów.

Borsukiewicz Józef, Lermontow a Polska, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 1, s. 99–113.

Stosunek Michała Lermontowa do spraw polskich.

Borsukiewicz Józef, Lermontow a Polska, Lublin 1991.

Monografia o wątkach polskich w życiu i twórczości Michała Lermontowa.

Borsukiewicz Józef, Problematyka polska w życiu i twórczości Lermontowa, „Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis”, sectio A, Lublin 1971, s. 25–35.

Przegląd problematyki dotyczącej wątków polskich w życiu i twórczości Michała Lermontowa.

Bortnowski Władysław, Powstanie listopadowe w oczach Rosjan, Warszawa 1964.

Studium historyczne o rosyjskich reakcjach na powstanie listopadowe.

Choriew Wiktor, Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1997, z. 1, s. 67–87.

Wybrane zagadnienia dotyczące wizerunku Polski w literaturze rosyjskiej XX w: od satyry lat 20. do idealizujących interpretacji lat 60.

Czachowski K., Tołstoj a Polska, „Przyjaźń” 1946, nr 3–4, s. 12.

O polskich sympatiach w późnej twórczości Lwa Tołstoja.

Dąbrowska Maria, Polska i Polacy w utworach Lwa Tołstoja, [w:] M. Dąbrowska, Myśli o sprawach i ludziach, Warszawa 1956, s. 43–53.

Ewolucja wizerunku Polaka w twórczości Lwa Tołstoja: od krytycznego dystansu do współczucia.

Dusza polska i rosyjska od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń. Antologia pod red. Andrzeja de Lazari, Warszawa 2004.

Antologia tekstów, w tym literackich, o wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Rosjan.

Duszenko Konstantin, Polak i Polka w oczach Rosjan, [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 158–164. Z języka angielskiego tłumaczył Andrzej Branny.

Stereotypy zdradzieckiego Polaka i pięknej Polki w rosyjskiej świadomości kulturowej.

Dworski Andrzej, „Do hrabiego Olizara” Aleksandra Puszkina. Próba interpretacji, „Slavica Vratislaviensia” II, 1971, s. 29–60.

Interpretacja wiersza Aleksandra Puszkina, w którym poeta wypowiada myśl o możliwości złagodzenia odwiecznej wrogości między Polakami i Rosjanami jedynie w dziedzinie poezji.

Dworski Andrzej, Puszkin w kręgu kultury polskiej, Wrocław 1983.

Monografia poświęcona stosunkowi Aleksandra Puszkina do Polski, Polaków i ich kultury.

Falkowicz Swietłana, Polska i Polacy w literaturze i sztuce Rosji, [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak, P. Kowala, tłum. Helena Jańczuk , Warszawa 2002, s. 77–84.

Przegląd historyczny problematyki polskiej w literaturze i sztuce Rosji XIX i XX w., próba periodyzacji.

Falkowicz Swietłana, Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan. Refleksje ogólne, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1, s. 7–16.

Próba rekonstrukcji najczęściej spotykanego w Rosji obrazu Polski i Polaka.

Falkowicz Swietłana, Polski charakter narodowy w oczach Rosjan, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2, s. 43–58.

Stereotypowe wyobrażenia o polskim charakterze narodowym: waleczność, anarchizm, wyniosłość, pycha oraz inne cechy.

Fiszman Samuel, Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800–1830, [w:] O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich, Wrocław 1969, s. 65–82.

Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce i polskiej w Rosji, wzajemne kontakty. Kształtowanie się obrazu Polski w rosyjskiej świadomości romantycznej.

Galis Aleksander, Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie, Warszawa 1976.

Dziennik pobytu Aleksandra Błoka w Polsce w 1910 r. Obraz Polski w poemacie Odwet.

Galon-Kurkowa Krystyna, „Na wyżynach wolności...” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego w Krakowie), [w:] Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria VI, pod. red. B. Białokozowicza, Wrocław 1980, s. 27–49.

Pozytywny stosunek Piotra Wiaziemskiego do wolnej kultury polskiej w Republice Krakowskiej.

Galon-Kurkowa Krystyna, Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska, „Slavia Orientalis” 1981, nr 3, s. 263–280.

Wpływ oświeceniowej tradycji kościuszkowskiej na poglądy Piotra Wiaziemskiego w latach 1820–1830.

Galster Bohdan, O Tadeuszu Bułharynie kilka uwag polemicznych, [w:] B. Galster, Paralele romantyczne. Rosyjsko-polskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987, s. 49–71.

Tadeusz Bułharyn jako autor kształtujący w miarę obiektywne opinie o Polsce i Polakach.

Galster Bohdan, Twórczość Rylejewa a literatura polska, [w:] B. Galster, Paralele romantyczne. Rosyjsko-polskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987, s. 72–104.

Polska i Polacy w utworach Konrada Rylejewa. Wcześniejsze wydanie tegoż tekstu: „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1956, nr 1, s. 201–226.

Galster Bohdan, Twórczość K. Rylejewa na tle prądów epoki, Wrocław 1962, s. 49–61, 78–84, 115–130.

Związki Konrada Rylejewa z kulturą polską. Polska i Polacy w jego utworach.

Giza Antoni, Opinie Rosjan o Polakach w I połowie XIX wieku, [w:] Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, red. R. Bobryk i J. Faryno, Warszawa 2000, s. 151–163.

Nieprzychylne i pełne uprzedzeń opinie Rosjan o Polakach w dobie romantyzmu.

Giza Antoni, Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917), Szczecin 1993.

Monografia przedstawiająca dzieje negatywnych stereotypów Polaka i Rosjanina w latach 1800–1917.

Głosy poetów i literatów rosyjskich o Polsce, „Świat” 1914, nr 46, s. 11.

Anonimowy artykuł przedstawiający wypowiedzi literatów rosyjskich (m.in. Leonida Andriejewa, Dymitra Mereżkowskiego, Konstantego Balmonta, Eugeniusza Czyrikowa, Aleksandra Kuprina, Fiodora Sołoguba, Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki i Walerego Briusowa), niezwykle przychylnych Polsce i Polakom, w związku z odezwą wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z sierpnia 1914 r.

Goldgart Stella, Stereotyp Polaka w literaturze rosyjskiej XIX wieku, [w:] Polacy w życiu kulturalnym Rosji, pod red. R. Łużnego (Prace Komisji Słowianoznawstwa, nr 45), Wrocław 1986, s. 117–125.

Stereotypowe postacie Polaków w utworach Aleksandra Puszkina, Michała Lermontowa, Mikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Mikołaja Leskowa i innych autorów rosyjskich.

Gomolicki Leon, Mickiewicz wśród Rosjan, Warszawa 1950.

Problemy recepcji kultury polskiej doby romantyzmu wśród Rosjan, znajomych Adama Mickiewicza.

Grzeszczak M., Lew Tołstoj, [w:] Zapomniany album. Antologia noweli rosyjskiej XIX wieku, Warszawa 1961, s. 428–430.

Postacie Polaków w opowiadaniu Lwa Tołstoja Za co?

Henzel Janusz, Polonica w pismach Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego, „Ruch Literacki” 1963, nr 5–6, s. 267–271.

Postacie Polaków w twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego: sympatyczni wrogowie.

Hiz T., Wzajemność słowiańska w literaturze, „Głos Prawdy” 1929, nr 281, s. 52.

Negatywne postacie Polaków w literaturze rosyjskiej oraz takie same postacie Rosjan w literaturze polskiej.

Jakóbiec Marian, Puszkin i Mickiewicz, „Życie Słowiańskie” 1949, nr 7–8, s. 455–461.

Związki osobiste i poetyckie dwóch wielkich poetów słowiańskich.

Jakóbiec Marian, Puszkin i polscy artyści, „Scena Słowiańska” 1950, nr 1, s. 9–13.

Stosunek Aleksandra Puszkina do polskich literatów, malarzy i muzyków przebywających w Moskwie i Petersburgu.

Jakubowski Wiktor, Nieznane polonicum Radiszczewa, „Pamiętnik Słowiański” 1950, t. II, s. 121–125.

Aleksander Radiszczew jako domniemany autor ody Stare czasy (Driewnost), gdzie przedstawiono Polskę w postaci martwego bohatera u stop Karpat.

Jakubowski Wiktor, Leskow i Polacy, [w:] M. Leskow, Utwory wybrane, tłumaczyli J. Wyszomirski, J. Tuwim, N. Drucka, Wrocław etc. 1970, s. LXX–LXXXVII (Biblioteka Narodowa, t. 164, seria II).

Rozdział III obszernego studium wstępnego poświęcony stosunkowi Mikołaja Leskowa do Polski i Polaków.

Kapała Lucyna, Polacy w twórczości Mikołaja Leskowa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia rosyjska” 1972, nr 2, s. 7–17.

Niejednoznaczny stosunek Mikołaja Leskowa do Polski. Negatywne i pozytywne postacie Polaków w jego twórczości.

Kępiński Andrzej, Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 153–157.

Historyczne korzenie negatywnego stereotypu Rosji w kulturze polskiej. Religijne, polityczne i kulturowe przyczyny jego pojawienia się, zasady jego funkcjonowania.

Kępiński Andrzej, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa – Kraków 1990.

Monografia przedstawiająca najważniejsze epizody w dziejach negatywnego stereotypu Polaka i Rosjanina w literaturach dwóch sąsiadujących ze sobą krajów słowiańskich.

Kępiński Andrzej, Maleńka Szwajcaria i maleńka Moskwa, czyli Rzeczpospolita Krakowska oczyma księcia Wiaziemskiego, „Magazyn Kulturalny” 1080, nr 2, s. 6–13.

O relacji Piotra Wiaziemskiego z jego pobytu w roku 1827 w Krakowie.

Kępiński Andrzej, Piotr Wiaziemski o „polskiej chorobie”. Ze studiów nad stereotypem Polski w literaturze rosyjskiej XIX wieku, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1982, XIX, s. 125–137.

Pycha, prywata i anarchia jako główne cechy stereotypowych wyobrażeń o Polsce, których nie udało się do końca uniknąć nawet Piotrowi Wiaziemskiemu, który dobrze znał i lubił ten kraj.

Kosiakiewicz W., Pogadanki literackie. Polacy w literaturze rosyjskiej i Rosjanie w polskiej, „Słowo” 1907, nr 218, s. 2–3.

Jedna z pierwszych prób omówienia problemu. Rosjanie w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Ignacego Kraszewskiego, Stefana Żeromskiego. Polacy w twórczości Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Lwa Tołstoja.

Kosiakiewicz W., Tołstoj i Polacy, „Świat” 1908, nr 37, s. 24–25.

O pozytywnym stosunku Lwa Tołstoja do Polaków. Opowiadanie Za co?

Kostenicz K., Nieznany odzew na „Prelekcje paryskie” Mickiewicza. Wiersz Fiodora Tiutczewa z 1842 r., „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1973, r. VIII, s. 83–90.

Odzew rosyjskiego poety świadczy o jego pozytywnym nastawieniu do Prelekcji paryskich i o nadziejach na polsko-rosyjskie pojednanie.

Krzyżanowski Julian, Polska w świecie bylinnym, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 41, s. 4.

Krótkie przypomnienie o fantastycznym wizerunku Polski w ruskich bylinach.

Kucharska Eugenia, Echa powstania listopadowego w literaturze rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” I, 1962, s. 31–49.

Pamięć o powstaniu listopadowym i jego bohaterach w twórczości Aleksandra Hercena, Mikołaja Ogariowa, Michała Pogodina, Jewdokii Rostopczyny i innych autorów rosyjskich.

Kucharska Eugenia, Epizod polski w twórczości Jewdokii Rostopczyny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” I, 1962, s. 51–60.

Wiersz Eudoksji Rostopczyny (1812–1858) Wymuszone małżeństwo jako świadectwo sympatii poetki do sprawy polskiej.

Kucharska Eugenia, Michała Pogodina zainteresowania polskie, Warszawa – Kraków 1978, s. 63–74.

Postacie Polaków w opowieściach historycznych Michała Pogodina.

Kucharska Eugenia, Piotr Wiaziemski a kwestia polska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” V, 1967, s. 35–58.

Piotr Wiaziemski jako obrońca praw Polaków w latach 1820–1830. Ewolucja jego poglądów w kierunku konserwatyzmu i oficjalnej polonofobii.

Kułakowski Sergiusz, Adam Mickiewicz i Karolina Jaenisch-Pawłowa, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 36, s. 1.

Miłość rosyjskiej poetki do polskiego wieszcza. Wiersze Karoliny Pawłowej poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.

Kułakowski Sergiusz, Aleksander Błok a Polska, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 37, s. 4.

Podróż Aleksandra Błoka do Warszawy. Obraz Polski w poemacie Odwet.

Kułakowski Sergiusz, Leskow a Polska, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 24, s. 2.

Podróż Mikołaja Leskowa do Polski. Obraz kraju i mieszkańców w jego utworach.

Lazari Andrzej de, Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1988, s. 63–75.

Lazari Andrzej de, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000, s. 75–86.

Stosunek „poczwienników” (w pierwszej kolejności Mikołaja Strachowa) do powstania styczniowego i kwestii polskiej.

Lebiedziński Henryk, Lew Tołstoj a Polska, „Język Rosyjski” 1956, nr 2, s. 3–8.

Problematyka opowiadania Lwa Tołstoja Za co?

Lednicki Wacław, Blok’s „Polish Poem” (A Literary Episod in the History of Russian-Polish Relations), „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, 1944, t. 2, s. 461–500.

Problematyka polska w poemacie Aleksandra Błoka Odwet.

Lednicki Wacław, Dookoła przeciwpolskiej trylogii lirycznej Puszkina, [w:] Lednicki W., Aleksander Puszkin. Studia, Kraków 1926, s. 36–161.

Twórcza historia antypolskiej trylogii lirycznej Aleksandra Puszkina (Oszczercom Rosji, Rocznica Borodina, Przed grobem świętym...).

Lednicki Wacław, Gribojedow a Polska. Z notatnika komparatysty, Kraków 1933.

Związki osobiste oraz kontakty twórcze Aleksandra Gribojedowa z kulturą polską.

Lednicki Wacław, L.N. Tołstoj: Małe polskie posłowie o wielkim rosyjskim łowczym, „Kultura” (Paryż) 1960, nr 12, s. 3–9.

Stosunek Lwa Tołstoja do Polski i Polaków.

Lednicki Wacław, Pouchkine et la Pologne. A propos de la trilogie antipolonaise de Pouchkine, Paris 1928.

Twórcza historia antypolskiej trylogii lirycznej Aleksandra Puszkina (Oszczercom Rosji, Rocznica Borodina, Przed grobem świętym...).

Lednicki Wacław, Puszkin a my, [w:] Lednicki Wacław, Aleksander Puszkin. Studia, Kraków 1926, s. 51–64.

Refleksje na temat recepcji twórczości Aleksandra Puszkina w Polsce w świetle stosunku poety do sprawy polskiej.

Lednicki Wacław, Przyjaciele Moskale, Kraków 1935, s. 145–341.

Rosjanie – przyjaciele Adama Mickiewicza: Aleksander Gribojedow, Konrad Rylejew, Piotr Wiaziemski, Aleksander Turgieniew i inni.

Lednicki Wacław, Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoï (Les variations tolstoïennes à l’égard de la Pologne), Cracovie 1935 (Prace Polskiego Towarzystwa dla badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, t. 11).

Tendencje nacjonalistyczne i neochrześcijańskie w stosunku Lwa Tołstoja do Polski i Polaków (ewolucja poglądów pisarza).

Lednicki Wacław, Russia, Poland, and the West, LondonNew York 1954.

Między innymi: problematyka polska w literaturze rosyjskiej XIX w. w kontekście rosyjskiego wizerunku Zachodu.

Lednicki Wacław, Tołstoj a Polska, „Przegląd Współczesny” 1929, nr 86–87 (czerwiec–lipiec), s. 80–107, 383–407.

Stosunek Lwa Tołstoja do Polski i Polaków.

Lednicki Wacław, Tołstoj po polsku, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 25, s. 3.

Artykuł poświęcony wydaniu dzieł Lwa Tołstoja w polskim przekładzie. Problematyka polska w utworach pisarza.

Lednicki Wacław, Tolstoy between War and Peace, LondonThe HagueParis 1965.

Między innymi: ewolucja poglądów Lwa Tołstoja w kwestii polskiej: od wrogości do obrony praw Polaków.

Lednicki Wacław, Wstęp, [w:] Tołstoj Lew, Dzieła, pod red. J. Tuwima, Warszawa 1928, t. I, s. XXIX–XXX.

Między innymi: ewolucja poglądów Lwa Tołstoja w kwestii polskiej. Postacie Polaków w twórczości pisarza.

Lewin J., Michała Michajłowa związki z Polską i Polakami, „Slavia Orientalis” 1963, nr 1, s. 31–50.

Przyjaźń na syberyjskim zesłaniu: rosyjski poeta i powstańcy polscy. Wiersze Michała Michajłowa (1829–1865) poświęcone sprawie polskiej.

Lipatow Aleksander, Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii, „Teksty Drugie” 1998, nr 5 (58), s. 71–76.

Dwie przeciwstawne koncepcje historiozoficzne – Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. „Państwotwórcza” koncepcja Puszkina jako źródło wierszy antypolskich.

Lipatow Aleksander, Polska Puszkina i Rosja Mickiewicza (Konflikt mentalności narodowych w sferze wysokiej kultury), [w:] Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, red. R. Bobryk i J. Faryno, Warszawa 2000, s. 189–200.

Dziady Adama Mickiewicza i Jeździec miedziany Aleksandra Puszkina jako przejawy różnych mentalności narodowych. „Państwotwórcza” historiozofia Puszkina jako źródło jego antypowstańczych poglądów.

Lipatow Aleksander, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja. Historia. Kultura. Literatura. Polityka, Toruń 2003.

Zbiór studiów znanego polonisty rosyjskiego.

Listwan Fryderyk, „Polskie momenty” w życiu i twórczości Włodzimierza Dala, „Slavia Orientalis” 1986, nr 4, s. 523–527.

Pobyt Włodzimierza Dala w Polsce. Obraz Polski w jego opowiadaniach.

Litwinow Jerzy, Obraz Polski i Polaków w powojennej rosyjskiej prozie radzieckiej, „Studia Rossica Posnaniensia” z. 5, Poznań 1975, s. 11–21.

Motywy polskie w radzieckich opowiadaniach wojennych (1945–1956).

Łużny Ryszard, Motywy polskie w twórczości Aleksandra Hercena, „Slavia Orientalis” 1971, nr 1, s. 31–39.

Postacie Polaków w opowieściach: Zapiski pewnego młodzieńca, Obowiązek ponad wszystko oraz w księdze wspomnień Rzeczy minione i rozmyślania.

Łużny Ryszard, Księcia Wiaziemskiego romans z Polską i z rewolucją, [w:] Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego, tłum. A. Kępiński i R. Łużny, wstęp R. Łużny, Kraków 1985, s. 5–17.

Wstęp do publikacji fragmentów notatników i listów Piotra Wiaziemskiego.

Łużny Ryszard, Sprawy polskie w Aleksandra Hercena „Rzeczach minionych i rozmyślaniach”, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, t. VI, Wrocław etc. 1968, s. 5–23.

Stosunek Aleksandra Hercena do spraw polskich. Wielka Emigracja oczami Hercena.

Łużny Ryszard, Tiutczew a Polska, [w:] Tiutczew Fiodor, Wybór poezji, opracował R. Łużny, Wrocław etc. 1978, s. LXVII–LXXIV.

Stosunek Fiodora Tiutczewa do sprawy polskiej: Polska jako ofiara złożona na ołtarzu politycznej jedności Słowian.

Małachowska E., Echa penetracji kulturalnych polsko-rosyjskich w przysłowiach, „Język Rosyjski” 1960, nr 3, s. 11–15.

Stereotyp Polaka w przysłowiach rosyjskich.

Małachowska E., Polskie motywy w bylinie, „Język Rosyjski” 1958, nr 3, s. 8–13.

Postacie Lachów w bylinach rosyjskich.

Mianowska Joanna, Polska walcząca (1939–1945) w rosyjskiej literaturze radzieckiej, Toruń 1988.

Monografia o motywach polskich w rosyjskiej literaturze okresu radzieckiego, poświęconej tematyce II wojny światowej.

Miller Aleksiej, Kresy wschodnie Rzeczypospolitej czy zachodnie rubieże Rosyjskiego Imperium? [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa 2002, s. 115–123 (tłum. Helena Hańczuk).

Sprawa statusu państwowo-politycznego ziem ruskich jako istotna przyczyna pojawienia się negatywnych stereotypów Polski i Polaka.

Moczałowa Wiktoria, Polska i Polacy oczyma Rosjan w wieku XVII, [w:] Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, red. R. Bobryk i J. Faryno, Warszawa 2000, s. 67–81.

Wrażenia wywarte przez Polaków na mieszkańcach Rusi Moskiewskiej w XVII w.

Mondschein J., Lew Tołstoj wobec Polaków, „Głos Prawdy” 1928, nr 263, s. 605.

Refleksje na marginesie nowego wydania dzieł Lwa Tołstoja w Polsce.

Mucha Bogusław, Hercen i inni: powstanie listopadowe w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XIX wieku, „Mówią Wieki” 1981, nr 5, s. 7–10.

Krótki przegląd reakcji rosyjskich pisarzy lat 30. XIX w. na powstanie listopadowe.

Mucha Bogusław, Polska i Polacy w twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 29, 1974, s. 155–172.

Polskie motywy w twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego: romantyczny stereotyp hulaki i podstępnego wroga.

Orłowski Jan, Aleksy K. Tołstoj wobec Polski, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 4, s. 137–143.

O propolskich sympatiach poety Konstantego Tołstoja.

Orłowski Jan, Cyprian Daszkiewicz w liryce Karoliny Pawłowej, „Slavia Orientalis” 1983, nr 4, s. 469–473.

Liryczne posłania Karoliny Pawłowej do Cypriana Daszkiewicza, który był beznadziejnie zakochany w poetce.

Orłowski Jan, Dwa wiersze Mikołaja Asiejewa o tematyce polskiej, „Przegląd Rusycystyczny” 1984, nr 3, s. 109–113.

Wczesne wiersze Mikołaja Asiejewa o tematyce polskiej i zawierające wrażenia z pobytu na froncie w roku 1914: Nad Gopłą oraz Taniec.

Orłowski Jan, Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej, „Język Rosyjski” 1989, nr 4, s. 199–204.

Wiersze Afanasija Feta, Borysa Pasternaka oraz Apollona Korinfskiego o muzyce Fryderyka Chopina.

Orłowski Jan, Mickiewicz w poezji Karoliny Jaenisch-Pawłowej, „Przegląd Humanistyczny” 1976, nr 9, s. 67–75.

Liryki miłosne Karoliny Pawłowej skierowane do Adama Mickiewicza.

Orłowski Jan, Polacy w poezji Niekrasowa, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 2, s. 167–172.

Polskie motywy w poemacie Matka Mikołaja Niekrasowa oraz w jego wierszach: Mowa dziękczynna Panu naszemu... (1863) i Domatorka (1874).

Orłowski Jan, Polska w zwierciadle poezji rosyjskiej okresu pierwszej wojny światowej, Lublin 1984.

Monografia o poezji rosyjskiej lat 1914–1917, poświęconej Polsce.

Orłowski Jan, Polski listopad w opinii pisarzy rosyjskich, „Język Rosyjski” 1990, nr 5, s. 227–232.

Opinie na temat powstania listopadowego na łamach prasy rosyjskiej i w korespondencji prywatnej pisarzy.

Orłowski Jan, Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu pierwszej wojny światowej, [w:] Polacy w życiu kulturalnym Rosji, pod red. R. Łużnego (Prace Komisji Słowianoznawstwa, nr 45), Wrocław 1986, s. 127–143.

Polacy w roli „kochanych braci Słowian” w prozie rosyjskiej 1914–1916 r.

Orłowski Jan, Sprawa Polski w opinii pisarzy rosyjskich (lata 1914–1917), „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 3, s. 113–124.

Wspólna „słowiańska” walka z Niemcami jako szansa pojednania polsko-rosyjskiego, w opinii pisarzy rosyjskich okresu pierwszej wojny światowej.

Orłowski Jan, Walerego Briusowa wiersze wojenne o Polsce, „Język rosyjski” 1980, nr 2, s. 77–80.

Liryczne reportaże Walerego Briusowa z frontu polskiego.

Orłowski Jan, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej od wieku XVIII do roku 1917, Warszawa 1992.

Monografia zawierająca olbrzymi materiał informacyjny, dotyczący tak antypolskich, jak również polonofilskich tendencji, utworów i motywów w literaturze rosyjskiej od XVIII do początku XX w.

Parnicki Teodor, Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej, „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 40, s. XII–XIV; nr 41, s. X; nr 42, s. VIII–X; nr 43, s. XII–XIV.

Przegląd najważniejszych polskich motywów i postaci w literaturze rosyjskiej od XIX do początku XX w. (A. Puszkin, M. Gogol, M. Lermontow, M. Leskow, F. Dostojewski, L. Tołstoj, A. Czechow, K. Balmont, A. Błok, D. Mereżkowski, W. Briusow).

Pazurkiewicz Stanisław, Konstanty Balmont, [w:] Balmont K., Jan Kasprowicz, poeta duszy polskiej, Częstochowa 1928, s. 3–24.

Przedmowa do polskiego wydania książki Konstantego Balmonta o Janie Kasprowiczu.

Piłat Walenty, Polskie motywy w twórczości W. Astafiewa i S. Krutilina, „Język Rosyjski” 1981, nr 4, s. 201–205.

Motywy polskie w utworach o II wojnie światowej dwóch przedstawicieli rosyjskiej prozy wiejskiej lat 60. XX w.

Poźniak Telesfor, Aleksander Błok w kręgu spraw polskich, „Literatura Radziecka” 1980, nr 11, s. 154–160.

Opinie Aleksandra Błoka o Polsce i Polakach.

Prus Kazimierz, Fiodor Tiutczew o Polsce i Polakach, „Prace Humanistyczne” 1985, nr 25, s. 193–200.

Polska w poezji i myśli politycznej Fiodora Tiutczewa.

Rogalski Aleksander, W kręgu sympatii i awersji polsko-rosyjskich [w:] Rogalski A., Rosja–Europa. Wzajemne związki, wpływy i zależności, Warszawa 1960, s. 24–48.

Epizody ilustrujące polsko-rosyjskie sympatie i antypatie: A. Puszkin, P. Wiaziemski, M. Niekrasow, L. Tołstoj.

Sielicki Franciszek, Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971.

Monografia zawierająca bogaty materiał ilustrujący niejednoznaczny stosunek Maksyma Gorkiego do spraw polskich.

Skrunda Jolanta, Powieść Aleksego Pisemskiego Wir, „Slavia Orientalis” 1986, nr 1, s. 47–64.

Karykaturalne postacie Polaków w antynihilistycznej powieści Aleksego Pisemskiego Wir.

Skrzat Stanisław, Polacy w twórczości Mikołaja Garina-Michajłowskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 1–2 (77–78), s. 45–48.

Polscy inżynierowie, zarządcy i urzędnicy jako „porządni” i sympatyczni obywatele państwa Romanowów – bohaterowie utworów Mikołaja Garina-Michajłowskiego.

Spasowicz Włodzimierz, Książe P.A. Wiaziemski, jego polskie znajomości i stosunki, [w:] Spasowicz Włodzimierz, Pisma, t. VI, Sankt-Petersburg 1892, s. 279–325.

Obszerne studium o spotkaniach Piotra Wiaziemskiego z Polską, o jego stosunku do Polski i Polaków.

Stępowski Jerzy, Polacy w powieściach Dostojewskiego, „Przegląd Współczesny” 1931, nr 109, s. 180–198.

Karykaturalne postacie Polaków w powieściach Fiodora Dostojewskiego.

Szyszko Tadeusz, Mikołaj Leskow a Mickiewicz, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria II, pod red. B. Białokozowicza, Wrocław 1975, s. 49–62.

Stosunek Mikołaja Leskowa do twórczości Adama Mickiewicza i do jego Prelekcji paryskich.

Szyszko Tadeusz, Mikołaja Leskowa polski „mąż sprawiedliwy”, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria I, pod red. B. Białokozowicza, Wrocław 1974, s. 213–219.

Szlachetna postać lekarza Czereszniewskiego w opowiadaniu Mikołaja Leskowa Bezinteresowny (1869).

Szyszko Tadeusz, Sałtykow-Szczedrin wobec pisarzy polskich, „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 5, s. 119–122.

Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus w opinii Michała Sałtykowa-Szczedrina.

Szyszko Tadeusz, Sałtykow-Szczedrin wobec powstania styczniowego, „Slavia Orientalis” 1962, nr 4, s. 461–481.

Niejednoznaczny stosunek Michała Sałtykowa-Szczedrina do powstania styczniowego.

Śliwowski René, Sprawa polska w powieści rosyjskiej lat sześćdziesiątych XIX wieku, „Język Rosyjski” 1959, nr 2, s. 1–8.

Krótki przegląd problematyki tzw. sprawy polskiej w powieściach antynihilistycznych lat 1860.

Śliwowski René, Z perspektywy stulecia. Sprawa polska w rosyjskiej publicystyce i literaturze pięknej lat sześćdziesiątych XIX wieku, „Slavia Orientalis 1963, nr 1, s. 3–30.

Obszerny przegląd niejednoznacznych kontekstów związanych z ukazaniem sprawy polskiej w literaturze rosyjskiej lat sześćdziesiątych XIX w.

Śliziński J., Fryderyk Szopen w poezji Słowian wschodnich, „Język Rosyjski” 1980, nr 5, s. 259–265.

M.in. o wierszach poetów rosyjskich XIX i XX w., poświęconych twórczości Fryderyka Chopina.

Śliziński J., Postać Tadeusza Kościuszki w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, „Język Rosyjski” 1979, nr 1, s. 3–6.

Krótki przegląd oznaczonej problematyki.

Świdziński Jerzy, Adam Mickiewicz w opiniach rosyjskich i radzieckich, Poznań 1992.

Monografia o recepcji twórczości Adama Mickiewicza w Rosji.

Tazbir Janusz, Rosjanie i Polacy – słowiańskie krzywe zwierciadło, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1, s. 3–6.

Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach: dzieje stereotypu.

Tretiak Józef, Mickiewicz i Puszkin. Studia i szkice, Kraków 1906, s. 241–253.

Rozdział poświęcony historii poematu Aleksandra Puszkina Jeździec miedziany.

Trochimiak Jerzy, Iwan Turgieniew a Polska, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria VI, pod red. B. Białokozowicza, Wrocław 1980, s. 125–143.

Opinie Iwana Turgieniewa w kwiestii polskiej. Postacie Polaków w jego utworach.

Urbańska Aleksandra, Polska i Polacy w „Listach oficera rosyjskiego” Fiodora Glinki, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1969, t. VII, s. 5–35.

Sympatyczne polskie postacie w księdze wspomnień Fiodora Glinki.

Walicki Andrzej, Czernyszewski a sprawa polska, [w:] Czernyszewski Mikołaj, Pisma estetyczne i krytycznoliterackie. Wybór, tłum. J. Walicka i T. Zabłudowski, Wrocław etc. 1964, s. XLVII–LV.

Stosunek Mikołaja Czernyszewskiego do sprawy polskiej.

Wieczorek Aleksandra, Polacy w twórczości N.S. Leskowa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” VIII, 1972, s. 35–44.

Pozytywne i negatywne postacie Polaków w twórczości Mikołaja Leskowa.

Woroszylski Wiktor, Kto zabił Puszkina? Warszawa 1983, s. 371–404.

Aleksander Puszkin a sprawa polska. Geneza antypolskiej trylogii lirycznej.

Wyszomirski Jerzy, Lew Tołstoj i Polska, „Express Wieczorny” 1948, nr 266, s. 3.

Lew Tołstoj w obronie polskich powstańców.

Wytrzens Günter, P.A. Vjazemskij und Polen. Zu den russisch-polnischen Kultur- und Literaturbeziehungen im 19. Jahrhundert, „Wiener Slawistischer Janrbuch” 1958/59, Band VI, s. 46–72.

Obszerne studium o związkach Piotra Wiaziemskiego z Polską i Polakami.

Zdziechowski Marian, Puszkin, [w:] Puszkin, 1837–1937. Nakładem Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, t. I, Kraków 1939, s. 1–12.

M.in.: Aleksander Puszkin a sprawa polska.

Zielińska Marta, Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników, [w:] Polacy a Rosjanie. Поляки и русские. Materiały z Konferencji „Polska – Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa–Płock, 14–17 maja 1998 r.”, pod red. naukową Tadeusza Epszteina, Warszawa 2000, s. 87–95.

Zasadnicze różnice w poglądach Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza dotyczących powstania dekabrystów i powstania listopadowego.

Żakiewicz Zbigniew, Polacy u Dostojewskiego, „Twórczość” 1968, nr 6, s. 75–89.

Negatywne postacie Polaków w twórczości Fiodora Dostojewskiego.

Żakiewicz Zbigniew, Z problematyki polskiej w twórczości F. Dostojewskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska” I, 1962, s. 75–89.

Stosunek Fiodora Dostojewskiego do Polski i Polaków.

Żółkiewski Stefan, Puszkin i my, Komitet Słowiański w Polsce, Warszawa 1949.

Tekst referatu o stosunku Polaków do poezji Aleksandra Puszkina. M.in.: Puszkin o Polsce i Polakach: awersje i fascynacje.

 

 

Literatura w języku rosyjskim

 

Aгапкина Татьяна Петровна, Образ женщины-польки в русской литературе 1940-х – начала 1970-х годов, [в:] Россия и Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 201–215.

Postacie Polek w utworach powojennych pisarzy radzieckich (Wiktora Astafiewa, Włodzimierza Bogomołowa, Leonida Zorina, Ilii Selwińskiego i innych).

Aгапкина Татьяна Петровна, Польша по путевым впечатлениям русских писателей (Стихи и очерки 30-х – 70-х годов ХХ века), [в:] Поляки и русские в глазах друг друга, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 164–183.

Obrazy Polski w utworach Konstantego Paustowskiego, Ilji Erenburga, Stanisława Kuniajewa, Włodzimierza Britaniszskiego, Dawida Samojłowa, Bułata Okudżawy i innych autorów.

Адам Мицкевич в русской печати. 1825–1955, Москва–Ленинград 1957.

Antologia utworów krytycznoliterackich, poświęconych twórczości Adama Mickiewicza.

Адельгейм Ирина Евгеньевна, [Wstęp do publikacji wierszy Adama Mickiewicza, [w:] „Иностранная литература” 1998, № 11, с. 160–164.

Pobyt Adama Mickiewicza w Rosji. Recepcja jego poezji. Mickiewicz jako symbol niezależności, jednej z najważniejszych wartości w kulturze polskiej.

Адельгейм Ирина Евгеньевна, Расширение речи (Иосиф Бродский и Польша), Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 144–153.

Iosif Brodski o literaturze i kulturze polskiej.

Бак Дмитрий Петрович, Польша и поляки в русской литературе 1860-х годов (роман Николая Лескова „Некуда”), [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 126–132.

Karykaturalne i „sympatyczne” postacie Polaków w powieści antynihilistycznej. Obrazowanie „polskiej intrygi”.

Бараньский Збигнев, В. Г. Короленко и польское литературно-общественное движение. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ленинград 1955.

Stosunek Włodzimierza Korolenki do Polski i Polaków. Polskie motywy w jego twórczości.

Благой Дмитрий Дмитриевич, Мицкевич и Пушкин, „Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка”, т. XV, вып. 4, 1956, с. 297–314.

Wpływ Adama Mickiewicza na stosunek Aleksandra Puszkina do kultury i literatury polskiej.

Борсукевич Юзеф, Польский вопрос в жизни и творчестве Лермонтова, [в:] Вопросы русской литературы, вып. 2 (14), Львов 1970, с. 46–56.

Stosunek Michała Lermontowa do Polski i Polaków. Polskie motywy w jego twórczości.

Британишский Владимир Львович, Польша в сознании поколения оттепели, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 185–198.

Mit wolnej, cywilizowanej i przyjaznej Polski  w świadomości rosyjskiej liberalnej inteligencji lat 1960.

Бродский Александр, Уроки логики для России (К вопросу о латинско-польском влиянии на русскую культуру), [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 71-80.

O wpływie kultury polskiej na kulturę staroruską.

Бэлза Игорь Федорович, Пушкин и польская культура, [в:] Польско-русские литературные связи, Москва 1970, с. 175–198.

Spotkania Aleksandra Puszkina z kulturą polską, jej wpływy na jego twórczość. Polskie motywy w utworach poety.

Бэлза Святослав Игоревич, Брюсов и Польша, [в:] История и культура славянских народов, Москва 1966, с. 186–205.

Walery Briusow o literaturze polskiej. Jego wiersze poświęcone Polsce okresu pierwszej wojny światowej.

Бэлза Святослав Игоревич, „Польская тема” и переводы с польского в русской поэзии конца XIX – начала ХХ века, [в:] Польско-русские литературные связи, Москва 1970, с. 345–364.

Wzrost zainteresowania Polską i jej literaturą w dobie modernizmu. Poetycka wizja Polski w rosyjskiej poezji tego okresu.

Бэлза Святослав Игоревич, Польские связи П.А. Вяземского, [в:] Польско-русские литературные связи, Москва 1970, с. 217–233.

Związki Piotra Wiaziemskiego z szeregiem postaci kultury polskiej epoki romantyzmu. Polskie motywy w twórczości poety.

Бялокозович Базыли, Лев Толстой и Польша, „Ученые записки Горьковского университета. Серия историко-филологическая” 1956, вып. 29, с. 13–41.

Ewolucja stosunku Lwa Tołstoja do Polski i Polaków.

Бялокозович Базыли, [Wstęp, w:] Толстой Лев, „За что?” и другие рассказы, Варшава 1970, с. 3–12.

Bohaterskie postacie Polaków w opowiadaniu Lwa Tołstoja Za co?

Велижев Михаил, Лавринович Майя, „Сусанинский миф”: становление канона, „Новое литературное обозрение” 2003, № 5 (63), с. 186–204.

Mitologizacja wydarzeń 1613 r.: stereotyp podstępnego, a zarazem aroganckiego polskiego zaborcy.

Гачев Георгий Дмитриевич, Национальные образы мира. Соседи России: Польша, Литва, Эстония, Москва 2003. с. 33–96.

Próba rekonstrukcji abstrakcyjnego modelu „polskiej wizji świata”: konflikt łacińsko-niemieckiego hierarchizmu i słowiańskiej anarchii.

Гудзий Николай Калинникович, Рассказ о казни Лозинского и Розовского в „Воскресении” Толстого и его источник, „Каторга и ссылка” 1932, кн. 8–9, с. 62–83.

Epizod historii twórczej powieści Lwa Tołstoja Zmartwychwstanie: okrutna egzekucja polskich powstańców i demaskatorska misja powieściopisarza.

Добровольский Ян, Иван Бунин и Польша, „Język Rosyjski” 1987, nr 2, s. 67–71.

Postacie Polek i Polaków w prozie Iwana Bunina.

Дудек Анджей, Польская душа и русская идея в творчестве Вячеслава Иванова, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 162–169.

Wiaczesław Iwanow o specyfice kultury polskiej: estetyzm i „uczuciowość” Polaków wobec moralizmu i mesjanistycznej powagi Rosjan.

Евтимова Румяна, „Будь я поляком...” Образы поляков у Виктора Ерофеева и Эдуарда Лимонова, [w:] Polacy w oczach RosjanRosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 283–288.

Groteskowa wizja Polaka jako „przyjaciela-wroga” w twórczości Wiktora Jerofiejewa i Edwarda Limonowa.

Задорожнюк Иван, Задорожнюк Элла, «Польская душа» в перекрестных зеркалах русской литературы, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 155-159.

Uwagi o rosyjskim postrzeganiu Polski w literaturze rosyjskiej.

Захаров Владимир, Россия и Польша: «Роковой вопрос» Достоевского, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 149-154.

Szkic o stosunku Fiodora Dostojewskiego do Polaków.

Кантор Владимир, Бессмыслица и смысл (Николаевская империя и польское восстание: по повести Льва Толстого За что?), [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 123-131.

Кацис Леонид, Маяковский и Польша. Реконструкция исторической рецепции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва 1994.

Polska i Polacy w wyobraźni poetyckiej Włodzimierza Majakowskiego.

Киселев Владимир, Поэтесса и царь (страница истории русской поэзии 40-х годов), „Русская литература” 1965, № 1, с. 144–156.

Stosunek Jewdoksji Rostopczyny (1812–1858) do Polski. Jej wiersz Małżeństwo z przymusu, reakcja władz i publiczności.

Киселева Любовь Николаевна, Поляки глазами русского драматурга 1820-х годов, :] Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 165–173.

Motywy polskie w dramaturgii Aleksandra Szachowskoja (1777–1846).

Киселева Любовь Николаевна, Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет), [в:] Лотмановский сборник, вып. 2, Москва 1997, с. 279–302.

Postać Iwana Susanina i antagonistyczne postaci Polaków w utworach pisarzy rosyjskich drugiej trzeci XIX w.

Кораблев В.Н., Лев Толстой и славянство, [в:] Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова, Ленинград 1934, с. 413–421.

Stosunek Lwa Tołstoja do Polski i Polaków.

Крестова Л.В., Из истории русско-польских связей. Незавершенная трагедия М.Н. Муравьева „Болеслав, король польский” и его баллада на ту же тему, [в:] Польско-русские литературные связи, Москва 1970, с. 71–82.

Motywy polskie w utworach jednego z przedstawicieli rosyjskiego preromantyzmu.

Кухарска Эугения, „Современник” о польской литературе, „Slavia Orientalis” 1979, nr 2, s. 135–151.

Krytycy czasopisma „Sowriemiennik” (1853–1867) o literaturze polskiej.

Кушаков Анатолий Васильевич, К вопросу о русско-польских литературных связях последнего столетия. Н.В. Чернышевский и М.Е. Салтыков-Щедрин, [в:] „Ученые записки Орловского государственного педагогического института”, т. XXIII, кафедра литературы, Орел 1964, вып. IV, с. 50–131.

Związki Mikołaja Czernyszewskiego i Michała Sałtykowa-Szczedrina z pisarzami polskimi. Ich stosunek do polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego.

Кушаков Анатолий Васильевич, Из истории русско-польских литературных связей второй половины XIX – начала ХХ века, Орел 1969.

W monografii sporo miejsca poświęca się literaturze radykalno-lewicowej. Autor ukazuje wiele pozytywnych postaci rewolucjonistów polskich w utworach pisarzy tego nurtu.

Кушаков Анатолий Васильевич, О „польской теме” в русской демократической поэзии 60-х годов XIX века, „Ученые записки Орловского государственного педагогического института”, т. XV, Орел 1959, вып. IV, с. 101–132.

Motywy polskie w poezji Michała Michajłowa, Mikołaja Niekrasowa i innych poetów nurtu lewicowego.

Кушаков Анатолий Васильевич, Пушкин и Польша, Тула 1978.

Polska i Polacy w utworach Aleksandra Puszkina. Autor w sposób oczywisty pomniejsza awersję Puszkina do powstania listopadowego.

Левкиевская Елена Евгеньевна, Конфессиональный образ поляка в русской народной и письменной традиции, [в:] Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 231–238.

Postać Polaka-katolika w folklorze rosyjskim oraz w utworach literatury staroruskiej.

Левкиевская Елена Евгеньевна, Стереотип поляка в русской литературе XIX–ХХ веков, :] Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 251–262.

Próba określenia najbardziej typowych cech polskiego charakteru narodowego w twórczości pisarzy rosyjskich, od Wasilija Żukowskiego i Aleksandra Puszkina do Dawida Samojłowa i Junny Moric.

Левкиевская Елена Евгеньевна, Стереотип русско-польской любви в русской литературе XIXXX веков, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 192–200.

Miłość Rosjanina i Polki jako jeden z wiodących motywów utworów przedstawiających Polskę.

Ледницкий Вацлав, Маленькое русское послесловие о великом русском ловчем, „Новый журнал” 1961, март, с. 112–120.

Rosyjska wersja posłowia do wydania dzieł wybranych Lwa Tołstoja w serii „Biblioteka Kultury”.

Ледницкий Вацлав, „Польская поэма” Блока, „Новый журнал” 1942, т. IIIII, с. 260–287, 303.

Tematyka polska w poemacie Aleksandra Błoka Odwet.

Липатов Александр Владимирович, Мицкевич и Пушкин: образ а фоне историографии и историософии, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 85–99.

Dwaj poeci słowiańscy jako reprezentanci dwóch odmiennych tradycji budowy więzi społecznych: obywatelskiej i państwotwórczej.

Липатов Александр Владимирович, От „ублюдка Версальского договора” до „братской страны соцлагеря” (государственное искусство и идеологические стереотипы), [в:] Поляки и русские в глазах друг друга, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 117–132.

Ewolucja wyobrażeń o Polsce w oficjalnej propagandzie radzieckiej w latach 1939–1989.

Липатов Александр Владимирович, Польскость в русском: разнонаправленный параллелизм восприятия культуры западного соседа (государство и гражданское общество), [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 134–155.

Wpływ polskiego modelu społeczeństwa obywatelskiego na kształt opinii publicznej w Rosji, przychylnej Polsce.

Малэк Элиза, К изучению пьесы Шаховского „Не любо – не слушай, а врать не мешай”, [в:] Opuscula Polonica et Russica I, Łódź 1994, s. 7–14.

Komiczne postacie Polaków w komedii Aleksandra Szachowskoja (1777–1846) Nie podoba się – nie słuchaj, ale łgać nie przeszkadzaj.

Мильдон Валерий, Тютчев о России и славянстве, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 132-139.

Polska w twórczości Fiodora Tiutczewa.

Михайлова Мария Викторовна, Польские мотивы в творчестве Анны Мар (1887–1917), [w:] Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX–XX wieku, Lublin 1999, s. 165–183.

Fascynacja kulturą polską, przejawiająca się w postaciach kobiecych i interpretacji miłości, w twórczości Anny Mar (1887–1917).

Мочалова Виктория Валентиновна, Картины мира и язык культуры (О походах Стефана Батория в польской и русской литературах), [в:] Узнаемадзеянне лiтаратур i мов. На прыкладе беларуска-польска-руских сувязей, Гродна 1995, с. 6–12.

Odmienność kodu kulturowego jako przyczyna zasadniczo różnej interpretacji świata i historii w polskiej i rosyjskiej literaturze wieku XVI.

Мочалова Виктория Валентиновна, Польская тема в русских памятниках XVI века, [в:] Поляки и русские в глазах друг друга, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 117–132.

Polska i wojny inflanckie w zabytkach literatury rosyjskiej XVI wieku.

Осповат Александр Львович, Пушкин, Тютчев и Польское восстание 1830–1831 годов, [в:] Пушкинские чтения в Тарту, Таллин 1987, с. 49–52.

Odmienny stosunek Aleksandra Puszkina i Fiodora Tiutczewa do powstania listopadowego.

Павляк Хенрык, Польская тема в советской литературе (1944–1969), Kielce 1976.

Krótki przegląd utworów pisarzy rosyjskich okresu radzieckiego (1944–1969), w których występują motywy polskie. Autor nie uwzględnia tzw. wolnej literatury rosyjskiej.

Платонов Сергей Федорович, Древнерусские повести и сказания о Смутном времени XVII века как исторический источник, Санкт-Петербург 1888.

Fundamentalne studium poświęcone opowieściom czasów Smuty. Polska i Polacy jako śmiertelne zagrożenie bytu państwowego, a zarazem godny przeciwnik.

Польская и русская душа от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына. Материалы к «каталогу» взаимных предубеждении. Антология под ред. Анджея де Лазари, Warszawa 2004.

Antologia tekstów, w tym literackich, o wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Rosjan.

Прокофьева Дина Серафимовна, „Струн вещих пламенные звуки...”, Москва 1990.

W monografii zostały naświetlone fakty dotyczące polsko-rosyjskich stosunków literackich pierwszej połowy XIX wieku.

Пушкин и Мицкевич: „Клонясь к вершине дружеской вершиной...”. Puszkin i Mickiewicz. „Chyląc ku sobie podniebne wierzchołki...”, Калининград 1980.

Dwujęzyczna antologia poezji polskiej i rosyjskiej XIX w. w przekładach. Zawiera artykuły omawiające motywy polskie w poezji rosyjskiej wyżej wymienionego okresu.

Пыпин Александр Николаевич, Польский вопрос в русской литературе, „Вестник Европы” 1880, № 2, с. 703–736; № 4, с. 686–709; № 5, с. 239–271.

Obszerne studium poświęcone stosunkowi pisarzy rosyjskich XI–XIX wieku do Polski i Polaków. Obiektywizm naukowy tej pracy oraz przychylny stosunek autora do Polski sprawiły, że Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowił nadać mu tytuł doctora honoris causa.

Ровнякова Л.И., А.Э. Одынец и русская романтическая литература первой половины XIX века: Эпоха романтизма, Москва–Ленинград 1975.

Wpływ twórczości Antoniego Edwarda Odyńca na kształtowanie wizji kultury polskiej w literaturze rosyjskiej epoki romantyzmu.

Савицкая Я., Изображение польских национально-освободительных восстаний в русской поэзии – изменение стереотипов, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 216–224. Przekład J. Kostiuk.

Ewolucja wizji poetyckiej polskich powstań w poezji rosyjskiej od XIX do pocz. XX w.

Сараскина Людмила, «Гордая полячка» в русской истории, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 149-148.

O wizerunku Polki w literaturze i kulturze rosyjskiej.

Свирида Инесса Ильинична, Варшава глазами русских. Конец XVII – начало ХХ века, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 85–98.

Warszawa w twórczości podróżników i pisarzy rosyjskich od XVII do pocz. XX w.

Свирида Инесса Ильинична, Польское искусство и польский художник глазами русских, [в:] Polacy w oczach RosjanRosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 305–320.

Stosunek Rosjan do polskiego malarstwa, rzeźby i grafiki w XIX–XX w.

Сидоров А.А., Русские и русская жизнь в Варшаве (1815–1895). Исторический очерк, Варшава 1901, с. 39–42, 69–73.

Stosunek rosyjskich przedstawicieli władzy do Polski i Polaków w wieku XIX.

Слуцкий Борис Абрамович, Чего искали в польской поэзии русские поэты, [в:] Польская лирика в переводах русских поэтов, Москва 1969, с. 5–13.

Wstęp do antologii poezji polskiej w przekładach rosyjskich. Liryka polska jako źródło natchnienia poetyckiego.

Софронова Людмила, Образ поляка на русских и украинских сценах XVIII века, [в:] Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 239–251.

Stereotyp Polaka w osiemnastowiecznych utworach dramatycznych.

Тамарченко Натан Давыдович, Польская тема в художественном творчестве Л. Толстого 1900-х годов, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 147–154.

Polonofilstwo w późnej twórczości Lwa Tołstoja jako rezultat ewolucji jego światopoglądu.

Фалькович Светлана Михайловна, Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка, [в:] Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 45–71.

Historyczne uwarunkowania pojawienia się stereotypu Polaka w Rosji.

Фалькович Светлана Михайловна, Основные черты польского национального характера в представлениях русских (Эволюция стереотипа), [в:] Polacy w oczach RosjanRosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 115–140.

Historyczne uwarunkowania pojawienia się stereotypu Polaka w Rosji. Postacie Polaków w twórczości Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Maksyma Gorkiego i innych pisarzy.

Фалькович Светлана Михайловна, Представление русских о религиозности поляков и его роль в создании национального польского стереотипа, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 99–109.

Zbitka pojęciowa „Polak-katolik” i jej rola w procesie kształtowania negatywnego stereotypu Polaka w Rosji.

Фалькович Светлана Михайловна, Стереотип поляка в сознании русских и факторы егo эволюции, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 209-216.

O stereotypowym postrzeganiu Polaków w literaturze rosyjskiej.

Флоря Борис Николаевич, К изучению образа поляка в памятниках Смутного времени, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 27–33.

Postacie Polaków w opowieściach epoki Smuty oraz ich źródła historyczne.

Францев Владимир Андреевич, Пушкин и польское восстание 1830–1831 года. Опыт исторического комментария к стихотворениям „Клеветникам России” и „Бородинская годовщина”, [в:] Пушкинский сборник, Прага 1929, с. 65–208.

Obszerny komentarz historyczny do dwóch wierszy wchodzących w skład tzw. antypolskiej trylogii lirycznej Aleksandra Puszkina.

Хорев Виктор Александрович, Имагология и изучение русско-польских литературных связей, [в:] Поляки и русские в глазах друг друга, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 22–32.

Teoretyczne podstawy badań nad stereotypem narodowym. Na materiale polsko-rosyjskim.

Хорев Виктор Александрович, О живучести стереотипов, [в:] Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, oтв. ред. В.А. Хорев, Москва 2002, с. 17–26.

Trudności, które napotyka proces przełamania wzajemnych uprzedzeń polsko-rosyjskich i odrzucenia stereotypów.

Хорев Виктор Александрович, Польское восстание 1830 года и развитие стереотипа восприятия Польши, [в:] Polacy a Rosjanie. Поляки и русские. Materiały z Konferencji „Polska – Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzjajemnych wyobrażań. Warszawa–Płock, 14–17 maja 1998 r., pod red. naukową Tadeusza Epszteina, Warszawa 2000, s. 97–105.

Rola powstania listopadowego w procesie kształtowania negatywnego stereotypu Polaka w kulturze rosyjskiej.

Хорев Виктор Александрович, О стереотипе и убеждении в литературе (на материале польской и русской литературы), [в:] Путь романтический совершил... Памяти Б.Ф. Стахеева. Под ред. В.А. Хорева, Москва 1996, с. 150–168.

Stereotyp narodowy i przekonanie o posiadaniu zespołu cech jako dwa odmienne podejścia do stworzenia wizji odmiennej kultury narodowej. Na materiale polsko-rosyjskim.

Хорев Виктор Александрович, Роль польского восстания 1830 года в утверждении негативного образа Польши в русской литературе, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 100–109.

Szok spowodowany wybuchem powstania listopadowego jako przyczyna powstania negatywnego stereotypu Polski.

Хорев Виктор Александрович, Стереотип поляка в русской литературе, [в:] Славянские литературы, культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации, oтв. ред. С.В. Никольский, Москва 1998, с. 204–221.

Geneza i podstawowe cechy stereotypu Polaka w literaturze rosyjskiej.

Цыбенко Ольга Васильевна, Польша и поляки в русской литературе, критике и публицистике конца XIX – начала ХХ века, [в:] Polacy w oczach RosjanRosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 263–273.

Niejednoznaczny wizerunek Polski i Polaka w literaturze, krytyce i publicystyce okresu modernizmu.

Цыбенко Ольга Васильевна, Русские поэты Серебряного века о польской культуре (Игорь Северянин), [в:] Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В.А. Хорев, Москва 2000, с. 204–216.

Igora Siewierianina fascynacja kulturą polską.

Чиж В., Немцы, евреи и поляки в произведениях Достоевского, Толстого и Тургенева, „Наблюдатель” 1896, № 9–10, с. 240–241.

Nierosyjscy bohaterowie Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja i Iwana Turgieniewa w ujęciu psychoterapeutycznym.

Чумакова Татьяна, Польша и русская культура допетровского периода, [в:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, pod red. A. de Lazari i R. Bäckera, Łódź 2003, s. 63-70.

O związkach kultury staroruskiej z kulturą polską.

Шайтанов Игорь Олегович, Пушкин и польский вопрос в контексте идеи всемирной истории, [в:] Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, с. 76–84.

Polska jako przeciwnik przyjęcia Rosji do europejskiej rodziny narodów występuje, w odczuciu Aleksandra Puszkina, jako czarny charakter na europejskiej scenie politycznej.

Шварцбанд Самуил Моисеевич, Логика художественного поиска Пушкина (от „Езерского” до „Пиковой дамы”), Иерусалим 1988, с. 57–89.

Tematem rozdziału Przypomnijcie ich poetę Mickiewicza... jest reakcja Aleksandra Puszkina na Ustęp do części trzeciej poematu Dziady. Wiele uwagi autor poświęca stosunkowi rosyjskiego poety do Polski.

Шишко Тадеуш, Польское восстание 1863 года в творчестве Н.С. Лескова, „Slavia Orientalis” 1979, nr 2, s. 153–158.

Obraz powstania styczniowego w twórczości Mikołaja Leskowa.

Opracował Wasilij Szczukin