Rosja i Rosjanin w literaturze polskiej (wybór)

(bibliografia ułożona w porządku chronologicznym)

 

I.  LITERATURA STAROPOLSKA

Dziejopisarstwo staropolskie i literatura polityczna XI–XVI w.

 

Gertruda Mieszkówna, Modlitewnik [Liber precum Gertrudae], 1075–1086.

Gall zw. Anonim, Kronika polska, XII w., [Cronica et gesta ducum sive principium Polonorum], przeł. R. Grodecki. Przekład opracował, wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia, Wrocław 1982. BN I 59, [tekst łaciński // Monumenta Poloniae Historica, seria II, t. 2, Kraków 1952].

Kadłubek Wincenty, Mistrza Wincentego Kronika Polska, 1190–1205, [Chronica Polonorum sive originale rerum et principum Poloniae], tłum. A. Abgarowicz i B. Kürbisówna, Warszawa 1974.

Kronika Dzierzwy, koniec XIII w.

Baszko Gocław [?], Kronika Wielkopolska, koniec XIII w.

Janko z Czarnkowa, Kronika, XIV w.

Długosz Jan, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 1455–1480, [Annales seu Cronica incliti Regni Poloniae], przeł. K. Pieradzka, J. Mrukówna, J. Garbacik, ks. I–IX, Warszawa 1961–1975.

Maciej z Miechowa [Miechowita], Kronika Polaków [Chronica Polonorum], 1519.

Maciej z Miechowa [Miechowita], Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis, 1517 [Traktat o dwóch Sarmacjach, tekst pol. 1535].

Wapowski Bernard, Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535.

Bielski Marcin, Kronika wszytkiego świata, 1551.

Rotundus Augustyn, Kronika czyli historia Litwy, [Cronica sive historia Lithuaniae], 1551.

Kromer Marcin, Kronika polska [Polonia sive de origine et rebus Polonorum libri XXXX], 1555.

Orzechowski Stanisław, Quincunx, to jest Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony, 1563.

Bielski Marcin, Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju rzymskiego, greckiego, macedońskiego i innych narodów pierwszego i ninejszego wieku, tak pogańska, jako i krześcijańska, z rozmaitych ksiąg wypisana, ku czytaniu i nauce ludziom rycerskim pożyteczna, 1569.

 

WIEK XVI
(epoka Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego)
„Niewolna Moskwa”, „pohaniec srogi”

 

Wapowski Bernard, De bello a Sigismundo I, rege Poloniae, contra Moscos gestos a. 1508, 1509.

Wapowski Bernard, Panegyris seu carmen elegiacum in victoriam Sigismundi I regis de Moschis,1509.

Dantyszek Jan, De virtutis st fortunae differentia somnium, Kraków 1510, [Sen o różnoistności Fortuny i cnoty].

Dantyszek Jan, Epitalamium [Epithalamium in nuptiis....Sigismundi...ac Barbarae], Kraków 1512, [Pieśń weselna Zygmunta i Barbary].

Dantyszek Jan, Ad Sigismundum carmen, [Pieśń do Zygmunta], 1514.

Dantyszek Jan, Carmen extemporarium de victoria insigni ex Moschis, 1514.

Dantyszek Jan, De victoria Sigismundi, 1514.

Krzycki Andrzej, Cantilena de victoria e Moscis parta, 1514.

Krzycki Andrzej, Gratulacja zwycięstwa imieniem królowej Barbary [Ad Sigismundum...nomine Barbarae...epistula], 1514.

Paweł z Krosna, Na powrót Najjaśniejszego włądcy i króla, pana, Zygmunta, króla Polski, 1515.

[Autorzy różni], Carmina de memorabili caede schismaticorum Moscoviorum, 1515 [cykl po zwycięstwie pod Orszą w 1514].

Zygmunt I Stary, Epistola Sigismundi Poloniae Regis ad Leonem X de victoria contra haereticos ac schismaticos Moscovis, 1514.

Jan z Wiślicy, Wojna pruska [Belli Pruthenici libri III], 1516.

Krzycki Andrzej, Pieśń na wesele wspaniałego króla Zygmunta I i słynnej królwej polskiej Bony, 1518.

Hussowski Mikołaj, Pieśń o żubrze [De statura, feritate ac venatione bisontis], 1525.

Krzycki Andrzej, Do króla Polski Zygmunta [Ne rogo iurato credos], po 1525.

Janicki [Janicjusz] Klemens, Skarga Rzeczypospolitej, [Desine Romanos narrare, Polone], 1537.

Janicki [Janicjusz] Klemens, Żywoty królów polskich, przed 1543.

[Autor nieznany], Pieśń o tym ślachetnym trunku, który po łacinie zowią aqua vitae, a po polsku gorzałe wino, // Rurale iudicium, to jest Ludycyje wieśne na ten nowy rok 1544, 1543.

Kochanowski Jan, O śmierci Jana Tarnowskiego, 1561.

Rej Mikołaj, Jan z Tarnowa, // Zwierzyniec, 1562.

Orzechowski Stanisław, Żywot Jana Tarnowskiego, 1561.

Goślicki Wawrzyniec, De victoria Sigismundi Augusti, 1564.

Stryjkowski Maciej, O porażeniu 30000 Moskwy z kniaziem Piotrem Szujskim nad rzeką Ułą r. 1564, 1564.

Kochanowski Jan, Satyr albo dziki mąż, 1564.

Kochanowski Jan, Pieśń trzynasta. O piękna nocy nad zwyczaj tych czasów, 1567/1568, // Pieśni. Księgi pierwsze, 1580.

Rej Mikołaj, Zwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzyć, 1568.

Paprocki Bartłomiej, Panosza, to jest wysłąwianie panów i książąt ziem ruskich i podolskich, 1575.

Klonowicz Sebastian Fabian, Królów i książąt polskich...opis, 1576, [wznow. Historia książąt i królów polskich, 1787].

Kochanowski Jan, Orpheus sarmacki, 1577.

Kochanowski Jan, Epitalamium na wesele Ich M. Pana Jego M. Krzysztofa Radziwiłła..i Jej M. Księżny Katarzyny Ostrogskiej...Anno 1578, 27 julii, 1578.

Kochanowski Jan, Na zdobycie Połocka. Oda XII, 1580.

Kochanowski Jan, Pieśń XIII. Panu dzięki oddawajmy, 1580, // Pieśni. Księgi wtóre, 1580.

Kochanowski Jan, Pieśń XXIV. Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony, // Pieśni. Księgi wtóre, 1580.

Gradowski Franciszek, Hodoeporicon Moschicum Christophori Radzivillonis, 1581.

Paprocki Bartłomiej, Wesele bogiń, 1581.

Autor nieznany, Lament Hrehora Ościka, 1581.

Sarnicki Stanisław, Triumphus moschoviticus regis Stephani carmine heroica, 1581.

Sęp-Szarzyński Mikołaj, Pieśń VII. Stefanowi Batoremu, Królowi Polskiemu, 1581.

Paprocki Bartłomiej, Triumf satyrów lepszych, syren wodnych, planet niebieskich z szczęśliwego zwrócenia króla polskiego Stefana do państw jego z wojny moskiewskiej, 1582.

Trzecieski Andrzej, Triumphus Moschovitius, 1582.

Kochanowski Jan, De expugnatione Polottei, 1582.

Kochanowski Jan, Triumphus Moscovitius, 1582.

Hermann H., Stephaneis Moschovitica, 1582.

Januszowski Jan, Witanie króla Stefana z wojny Połockiej, 1582, // Sprawy wojenne króla Stefana Batorego, 1887.

Otwinowski Erazm, Pieśni dwie. Jedna o wojnie moskiewskiej i o przyczynach jej. Druga o szczęśliwym wezwaniu i panowaniu najjaśniejszego książęcia Stefana z łaski Bożej króla polskiego, 1582.

Wolf Samuel, Stephani I adversus Io. Basilidem Magnum expedit, 1582.

Kochanowski Jan, Ad Stephanum Bathorrheum Regem Poloniae inclytum Moscho debellato et Livonia recuperata Epinicion, anno a Christo nato 1583, Kraków1583.

Kochanowski Jan, Jezda do Moskwy, 1583 [w drugim wydaniu Wtargnienie do Moskwy]

Kochanowski Jan, Epinicion abo Pieśń zwycięska do Stefana Batorego sławnego króla polskiego po ukończeniu wojny z Moskwą i odzyskaniu Liwoniej R. P. 1582, 1583.

Kochanowski Jan, Epithalamion abo Pieśń weselna na gody I. O. Jana Zamoyskiego kanclerza wielkiego koronnego z Gryzeldą Batorówną, córą Krzysztofa X. Siedmiogrodzkiego synowicą Stefana najj. króla polskiego, 1583.

Kochanowski Jan, O Czechu i Lechu historyja naganiona, k temu O cnocie i O sprosności pijaństwa, przed 1584, wyd. Kraków 1589.

Kochanowski Jan, Do Jana Tarnowskiego, hetmana w. koronnego (I, 5), // Ioanni Cochanovii elegiarum libri IV eiusdem Foricoenia, Epigramatum libeellus, Kraków 1584.

Kochanowski Jan, Do Mik. Mieleckiego (I, 7), jw.

Kochanowski Jan, Do Pazyphili (III, 1), // Elegie III.

Kochanowski Jan, Do Mik. Radziwiłła Czarnego (III, 9), jw.

Kochanowski Jan, Na śmierć Jana Tarnowskiego wielkiego hetmana koronnego (IV, 2), jw..

Klonowicz Sebastian Fabian, Roxolania, 1584.

Bielski Joachim, Monodia na pogrzeb św. pamięci Stefana I, 1588.

 

Publicystyka polityczna

 

Orzechowski Stanisław, Turcyka druga do króla Polski Zygmunta, 1544, wyd. pt. Oksza Stanisława Orzechowskiego, 1590.

Myszkowski Piotr, Mowa z propozycją sejmową na sejmie piotrkowskim w 1565 r., 1565.

Orzechowski Stanisław, Mowa na sejmiku wiszniewskim 13 marca 1566, // Odpowiedzi rycerstwa ruskiego na sejmiku powiatowym wiśnickim na poselstwo Króla JM przez..., 1566.

Nidecki Andrzej Patrycy, Gratulatiorum triumphalium ex Moscovitis orationes tres, 1582.

 

Dziejopisarstwo, historia wojen Stefana Batorego z Moskwą

 

Krasiński Jan, Commentarii belli livonici atque ducis Moschoviae contra Livones, 1572?

Gwagnin Aleksander, Sarmatiae Europae descriptio, Kraków 1578 [fragm. pt. Gesta praecipua tyranniaque ingens Monarchae Moscoviae Ioannis Basiliadis nuper perpetrata, wyd. osobne Spira 1581], przekład polski M. Paszkowskiego, Kronika Sarmacyjej europejskiej, Kraków 1611.

Sarnicki Stanisław, Topographia locorum a Stephano rege Moschis ademptorum, 1578.

Stryjkowski Maciej, Która przedtem świata nie widziała Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi, 1582.

Paprocki Bartosz, Herby Rycerstwa Polski, 1583.

Heidenstein Reinhold, De bello Moscovitico commentariorum libri sex, 1584 [Pamiętniki o wojnie moskiewskiej].

Reszka Stanisław, De rebus gestis Stephani I regis Poloniae....contra magnum Moschorum ducem narratio, Rzym 1582.

Sarnicki Stanisław, Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri octo [Roczniki], 1587.

Kmita Jan Achacy, Żywoty królów polskich, 1591.

Piotrowski Jan, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, 1581/1582, Kraków1894.

Paprocki Bartosz, Ogród królewski, 1599.

Heidenstein Reinhold, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, 1572–1602, wyd. 1672.

Solikowski Jan Dymitr, Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigissmundi Augusti, 1572–1590, wyd. 1647.

Marcin z Błażowa, O sprawach, dziejach i wszytkich innych potocznościach koronnych polskich, 1611 [spolszczenie Kromera Polonia sive de origine et rebus].

 

WIEK XVII
WOJNY Z MOSKWĄ ZYMUNTA III, WŁADYSŁAWA IV, JANA KAZIMIERZA
„Polak cnotliwy” – „naród moskiewski fałszywy” w literaturze baroku

 

Zbylitowski Andrzej, Droga do Szwecyjej namożniejszego w północnych krainach pana Zygmunta III, polskiego i szwedzkiego króla odprawiona wroku 1594, 1597.

Pielgrzymowski Eliasz, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą i traktatów w 1601 przez ośm i dwadzieścia niedziel... między Naj. Królem... a między Wielkim Hospodarem... przez wielkie posły J. K. M. w Moskwie odprawowane, 1601.

Żabczyc Jan, Mars moskiewski krwawy, 1605.

Żabczyc Jan, Poseł moskiewski, 1605.

Żabczyc Jan, Żegnanie ojczyzny możnej cesarzowej moskiewskiej, 1606.

Jurkowski Jan, Hymenaeusz Najjaśniejszego Monarchy Dymitra Iwanowicza, Kraków 1605.

Daniecki Jan, Przyjaciel szczery, 1606.

Grochowski Stanisław, Obraz Dymitra, 1606.

Grochowski Stanisław, Na herb Dymitrów, 1606.

Grochowski Stanisław, Krakowska Polaków z Moskwą biesiada, 1606.

Grochowski Stanisław, Pieśni na fest ucieszny wielkim dwiema narodom Polskiemu i Moskiewskiemu Przemożnego Monarchy Dymitra Iwanowicza cara...i...Mniszkówny wojewodzianki sędomirskiej, Kraków 1606.

Miaskowski Kasper, Nenia na rozruch domowy, 1606.

Władysławiusz Adam, Pieśń nowa, 1606.

Birkowski Szymon, Korczak in regno Russo, 1607.

Daniecki Jan, Żałosne narzekanie Korony Polskiej, 1607.

Grochowski Stanisław, Na nowe tryumfy i szczęśliwe zwycięstwa teraźniejsze a wygrane bitwy przeciwko zmiennikowi Sujskiemu przez wojska wielkowładnego a przemożnego Dymitra Moskiewskiego Cara, Kraków 1607.

Lifftel Sebastian, Gody moskiewskie tamże na Moskwi opisane przez..., 1607.

Krajewski Jan, Nenia na zbiegłą zgodę z Polski utrapionej, 1607.

Miaskowski Kasper, Tren Rzeczypospolitej, 1607.

Szymonowic Szymon, Rytm po pogromie, 1607.

Żabczyc Jan, Niemasz króla; Jest; Roku Pańskiego 1607, 1607.

[Autor nieznany], Korona Polska barzo smutna, 1607.

[Autor nieznany], Lament na sektę rokoszańską, 1607.

Miaskowski Kasper, Herkules słowieński, 1608.

Paszkowski Marcin, Posiłek Bellony Sauromackiej szlachetnemu rycerstwu Dymitra Iwanowicza W. Cara moskiewskiego przeciw Szujskiemu i inszych zdrajcom jego, 1608.

[Autor nieznany], Poseł z Moskwy, który przez Litwę idąc potkał go szlachcic polski i pytał o nowiny, 1608.

[Autor nieznany], Dyskurs słusznej wojny z Moskwą, rationes pro et contra, 1608.

Palczowski Paweł, Wyprawa wojenna Króla Jego Mości do Moskwy da Bóg szczęśliwa Rzeczypospolitej pożyteczna, 1609.

Petrycy Sebastian, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów...w liryckich pieśniach zawarty,1609.

Władysławiusz Adam, Lament carowej moskiewskiej, // Krotofile ucieszne i żarty rozmaite teraz po wtóre znowu wydane i na wielu miejscach z pilnością poprawione, Kraków 1609.

Władysławiusz Adam, Pieśń nowa o szczęśliwym wyprawowaniu z Wilna do Moskwy Króla Jego M. Polskiego Zygmunta Trzeciego, w Roku 1609. Który z łaski Bożej już jest w Moskwi, 1609.

Władysławiusz Adam, Wiersz o zwycięstwie nad Szujskim, 1609.

[Autor nieznany], Nowiny z Moskwy, to jest jako Najaśniejszy i Niezwyciężony JM Król Polski będąc z wojskiem w Moskwie nie chce, aby krew chrześcijańska tyrańsko przelewana była, 1609.

Krajewski Jan, Wojna moskiewska, 1610.

Palczowski Jan, Kolęda Moskiewska, to jest Wojny Moskiewskiej Przyczyny słuszne, 1610.

Władysławiusz Adam, Lament serdeczny jednej szlachetnej paniej, której mąż w Moskwie zginął przy carowej, ok. 1610, // Polska fraszka mieszczańska, oprac. K. Badecki, Kraków 1948.

Władysławiusz Adam, [Wiersz do cara Szujskiego], 1610, jw.

[Autor nieznany], Śpiewanie po wzięciu Smoleńska,1611.

Bartoszewski Walenty, Pienia wesołe dziatek na przyjazd do Wilna Króla Jego M. senatu i Ricerstwa jego po rekuperowaniu Smoleńska, Wilno 1611.

Borastus Gregorius, Paniegyricus Sigismundo III..., 1611.

Chlebowski Wawrzyniec, Tryumph radosny wszystkich obywatelów Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego z sławnego zwycięstwa Najaśniejszego i niezwyciężonego Monarchy Zygmunta III – Moskiewskich państw zwycięzcę, Kraków 1611.

Herburt Jan Szczęsny, Zdanie o narodzie ruskim spisane podczas konfederacji moskiewskiej od Pana Szczęsnego Herburta, dobromilskiego, wiśnieńskiego, mościckiego starosty, ok. 1611, // Dokumienty objasniajuszczije istoriju zapadno-russkogo kraja, Petersburg 1865.

Krajewski Jan, Szturm smoleński, sobotni, który się odprawował 21 augusta roku pańskiego 1610, 1611.

Krajewski Jan, Tryumf poznański na radosną wiktorią K. J. M. po wzięciu Smoleńska, 1611.

Witkowski Stanisław, Wanda, na szczęśliwe zwrócenie Jego Królewskiej Mości z zwycięstwa moskiewskiego, 1611.

Witkowski Stanisław, Sapho słowieńska na grzmotną sławę z zwycięstwa smoleńskiego, 1611.

Grzegorzkowicz P., Wizerunekutrapionej Rzeczypospolitej i naprawa, 1612.

Rożniatowski Abraham, Pobudka na poparcie wojny moskiewskiej Najjaśniejszemu Królowi, potężnej Rzczpltej i mężnemu rycerstwu polskiemu roku P. 1611 sprosta szczerze napisana, 1612.

Zadora, Traktat de Offensivo bello, 1612.

Władysławiusz Adam, O alchimistach, // Przygody i sprawy trefne ludzi stanu wszelakiego, 1613.

Stanisławski J., Wojna Moskiewska, 1613.

Miaskowski Kasper, Na ekspedycyją moskiewską do Królewica JM, 1614, // Zbiór rythmów Kaspra Miaskowskiego, Poznań 1855.

Jan z Kijan, Różność nacyj z ich własnościami (Fraszki sowirzała nowego, 1614), // Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Opracowanie S. Grzeszczuk, Wrocław 1966. BN I 186.

Potański Jurek, Wódka albo gorzałka, 1614, // Polska satyra mieszczańska, oprac. K. Badecki, Kraków 1950.

[Autor nieznany], Komedia rybałtowska nowa, 1615, jw.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, O Stefanie T, // Biesiady rozkoszne, ok. 1615, // Polska satyra mieszczańska.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Do pana T, ok. 1615, jw.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Na Moskwę, ok. 1615, jw.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Moskiewska, ok. 1615, jw.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Do niekonfederatów, ok. 1615, jw.

Baltyzer z Kaliskiego Powiatu, Epitaphium, ok. 1615, jw.

Rożniatowski Abraham, Apollo słowiański na imię i sławę...Władysława, polskiego i szwedzkiego królewica, z Delphu do Sauromacyjej, z losami na expeditią moskiewską...przewabiony, 1617.

Zimorowicz Bartłomiej, Żywot Kozaków Lisowskich. Także i potyczki ich szczęśliwe, 1620.

[Autor nieznany], Tragedia ruska barzo piękna i krotochwilna, ok. 1625.

Przypkowski Samuel, Apostrophe do Polski na pakta z Szwedami pruskie, 1630?.

Starowolski Szymon, Wojownicy sarmaccy, czyli pochwała mężów słynnych męstwem w pamięci naszej lub naszych przodków, 1631.

Birkowski Fabian, Egzorbitancje ruskie, 1633.

[Autor nieznany], Nędza z Biedą z Polski idą, przed 1633, // Polska satyra mieszczańska.

Chełchowski Henryk, Wieść z Moskwy, Toruń 1634.

Twardowski Samuel, Szczęśliwa moskiewska ekspedycja Najjaśniejszego Władysława IV, Króla Polskiego i Szwedzkiego, w roku 1634. Wiersz trzeci, 1634.

Radziwiłł Albrycht Stanisław, Gratulatio królowi... Władysławowi IV po zawarciu umowy pod Smoleńskiem, 1634.

Przypkowski Samuel, Pieśń ś. ś. Ambrożego i Augustyna „Te Deum laudamus” na wiersz polski przełożona, a w roku 1634 po sąłwnej wiktoriej smoleńskiej Włądysłąwowi IV, królowi polskiemu, ofiarowana, 1634.

Chełchowski Henryk, Poprzysiężony pokój w Moskwie z Polakami od... Władysława IV, Lublin 1635.

Chełchowski Henryk, Wiersz na pochwałę króla Władysława, 1635.

Szlichtyng Jerzy, Pieśń o królu polskim Władysławie IV, 1635.

Obodziński Aleksander, Pandora starożytna monarchów polskich, 1641.

Jarzębski Adam, Zamek warszawski, // Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy z okolicznościami 1643.

Cadasylan Nowohracki, Sakwy, w których nie dla koni, ale dla ludzi tych, którzy nowiny lubią, smaczne i osobliwe obroki, po r. 1644, // Polska satyra mieszczańska.

Józef Pięknorzycki z Mątwiłajec, Z nowinami torba kursorska naleziona u Nalewajków, 1645, // Polska satyra mieszczańska.

Józef Pięknorzycki z Mątwiłajec, Zbiór różnych anegdot i śmiesznych przypowieści na kształt torby z nowinami, 1645, // Polska satyra mieszczańska.

Morsztyn Jan Andrzej, Do Kanikuły, // Kanikuła, 1647.

Morsztyn Jan Andrzej, Rzeki, jw.

Morsztyn Jan Andrzej, Do Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Koniuszego Koronnego, jw.

[Autor nieznany], Pieśń o królu zmarłym Władysławie IV, 1648.

Twardowski Samuel, Władysław IV, król polski i szwedzki, 1649.

Starowolski Szymon, Reforamcyja obyczajów polskich, ok. 1650.

Opaliński Krzysztof, Satyra VIII albo zdanie i rozsądek o nowych osadach i słobodach ukrainnych (ks. V, sat. VIII), // Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze należące, 1650.

Starowolski Szymon, Lament utrapionej Matki Korony Polskiej już już konającej na syny wyrodne, złośliwe i niedbajace na rodzicielkę swoją, 1655.

Morsztyn Jan Andrzej, Ad Moscoviam. Fragmentum, 1654.

Morsztyn Zbigniew, List do .... Mierzeńskiego... po szepielowskiej potrzebie, 1655–1660.

Morsztyn Jan Andrzej, Pieśń. Nie zmilczę więcej, 1658.

Leszczyński Samuel, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim i z Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana, 1661.

Morsztyn Jan Andrzej, Psyche z Lucjana, Apulejusza, Marina, przed 1661.

Morsztyn Jan Andrzej, Do wiatrów, // Lutnia, 1661.

Morsztyn Jan Andrzej, Posyłając wiersze Jegomości Panu Marszałkowi, jw.

Morsztyn Jan Andrzej, Do Stanisława Morsztyna, rotmistrza JKMści, jw.

Morsztyn Jan Andrzej, Prolog „Cyda”, 1662.

[Autor nieznany], Boleslaus Chrobri id est Acer cognominatus, Rex Polonorum Primus, Gdańsk 1662.

[Autor nieznany], Bóg zapłać J. W. na Czarncy Czarnieckiemu, wojewodzie ziem ruskich, generałowi wojsk J. K. M., staroście piotrkowskiememu, tykocińskiemu, kowelskiemu i ratnieńskiemu anno 1662, 1662.

Zimorowic Józef Bartłomiej, Kozaczyzna, // Sielanki nowe ruskie różnym stanom dla zabawy teraz świeżo wydane, 1663.

Zimorowic Józef Bartłomiej, Burda ruska, 1663, jw.

Kochowski Wespazjan, Triumf po zwycięstwie pod Czudnowem, 1665.

[Autor nieznany], Pacierz dworski, 1665.

Krasiński Gabriel, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej albo rozmowa dwojga ludzi, Terrigeny z Perrigenem, o wojnie szwedzkiej i potym nastąpionej od Węgrów, Kozaków, Multanów i Wołoszy. A przy tym o Moskiewskiej, dotychczas trwającej, jako też i o inszym zamieszaniu podczas tych wojen w ojczyźnie między wojskiem będącym, 1669?

Potocki Wacław, Transakcyja wojny chocimskiej, 1670.

Baranowicz Łazarz, O św. dwu synach tegoż świętego równego apostołom Włodzimierza książętach rosyjskich cudotwornych, Borysie i Hlebie, pozabijanych na modłach od trzeciego brata Światopołka, w życiu ich po przyjęciu wiary, niewinnym świętym, gorliwym i równoapostolskim, ok. 1670.

Baranowicz Łazarz, O nalezieniu ciał tychże św. książąt Borysa i Hleba, ok. 1670.

Szemiot Stanisław Samuel, Satyr prosty ad instar „Satyra” Kochanowskiego, przed 1673.

Kochowski Wespazjan, Przy pełnych zwycięstwo. Do pp. Biberonich, Bellisariów, // Niepróżnujące próżnowanie, ojczystym rymem na Lyrica i Epigrammata polskie rozdzielone i wydane, 1674.

Kochowski Wespazjan, Poetowie polscy świeższy i dawniejszy we dworze helikońskim odmalowani, 1674.

Kochowski Wespazjan, Hejnał utrapionej Koronie Polskiej, jw.

Leszczyński Samuel, Classicum nieśmiertelnej sławy [...] po szczęśliwej i niesłychanej wiktoriej pod Chocimiem, dnia 11 novembra roku pańskiego 1673 otrzymanej stylo panegirico a ojczystym rytmem opisane, 1674.

Potocki Wacław, Pieśń LXIV. [Smutne widziadło krzywdy oczywistej], przed 1680.

Potocki Wacław, Potrawy różnych narodów, // Przepisane narracyje przed 1696.

Potocki Wacław, Czuj, stary pies szczeka. Satyricum. Drugi raz, 1680–1696, // Moralia, [publ. 1915–1918].

Potocki Wacław, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1696.

Potocki Wacław, Z okazji herbu Prus, // Odjemek od herbów, przed 1696.

Łącznowolski Jakub, Nowe Zwierciadło Modzie dzisiejszego stroju akomodowane, Damom Polskim, które się Modno noszą od..., 1678, // Polska satyra mieszczańska.

Twardowski Samuel, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potem Szwedami i z Węgry za panowania Najjaśniejszego Jana Kazimierza, 1681.

Twardowski Samuel, Pod elekcją szczęśliwą na Królestwo Polskie Najjaśniejszego Władysława IV, // Miscellanea Selecta Samuela ze Skrzypny Twardowskiego w różnych panegirycznych okazjach do druku sparsim podane, teraz jako godne pamięci w jedno opus zebrane, Kalisz 1681.

Kochowski Wespazjan, Skarga Korony Polskiej // Trybut należny wdzięczności wszystkiego dobrego Dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska, za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, Częstochowa 1695.

Kochowski Wespazjan, Psalm XIV. Korona Polska uwziętość na się nieprzyjaciół wylicza, jw.

 

Sarmacka publicystyka i historiografia
raptularze z „dymitriad” i wojen moskiewskich

 

Gliczner Erazm, Chronicon Regum Poloniae a Lecho gentis rege usque ad Sigismundum III descriptum, 1597.

Skarga Piotr, Na moskiewskie zwycięstwo kazanie...czynione w Wilnie...1611, 1611.

Krajewski Jan, Chronologia wojny moskiewskiej, 1615.

Kleczkowski Stanisław, Witanie cesarza Ferdynanda Wtórego przy przyjęciu służby wojennej u niego z wojskiem swym lisowskimm, 1620.

Pielgrzymowski Eliasz, Diariusz poselstwa Lwa Sapiehy do Borysa Godunowa, 1600 (fragm. dochowany Poselstwo Lwa Sapiehy w 1600 do Moskwy, wyd. 1896).

Górnicki Łukasz, Dzieje w Koronie Polskiej, 1597–1603, wyd. 1637.

Rożniatowski Abraham [?], Gody moskiewskie albo proces powodzenia Dymitra Iwanowicza (inny tytuł Rzeczy polskich w Moskwie za Dymitra opisanie), 1604–1609.

Niemojewski Stanisław, Diariusz (1606–1608), wyd. A. Hirschberg, Lwów 1899.

Żółkiewski Stefan, Początek i progres wojny moskiewskiej, 1612, wstęp J. Maciszewski, Warszawa 1966.

Marchocki Mikołaj Ścibor, Historia wojny moskiewskiej, wyd. Poznań 1841.

Sobieski Jakub, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława IV, 1617.

Decjusz Jodok Ludwik, De Sigismundi regis temporibus, liber III, 1621.

Ossoliński Jerzy, Pamiętnik 1595–1621, oprac. W. Czapliński, Warszawa 1976.

Maskiewicz Samuel, Diariusz (1594–1621), // Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII), oprac. A. Sajkowski, pod red. W. Czaplińskiego, Wrocław 1961.

Maskiewicz Bogusław Kazimierz, Diariusz (1643–1649), jw.

Niemirycz Jerzy, Discursus de bello Moscovitico anni 1632, 1632.

Dembołęcki Wojciech, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, 1623, wyd. K. J. Turowski, ze wstępem Sz. Morawskiego, Kraków 1849 (wybór // M. Dzieduszycki, Krótki rys dziejów i spraw lisowczyków, t. 1–2, Lwów1842–1844.

Starowolski Szymon, Declamatio contra obtrectatores Poloniae, Kraków 1631, // S. Kot, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, Kraków 1919.

Dembołęcki Wojciech, Wywód jedynowłasnego państwa świata, 1633.

Gorczyn Jan Aleksander, Pamięć o cnotach, szczęściu, działalności...monarchy Władysława IV, 1648.

Pastorius Joachim, Bellum Scythico Cosacium, seu de coniuratione Tartarorum, Cosacorum et plebis Russiae contra Regnum Poloniae, Gdańsk 1652.

Radziwiłł Albrycht Stanisław, Memoriale rerum gestarum in Polonia...1632–1656, t. 1–2, Wrocław 1968–1974.

Piasecki Paweł, Chronica gestorum in Europa singularium, 1654.

Kobierzycki Stanisław, Historia Vladislai, Poloniae et Suecis Principis, 1655.

Jerlicz Joachim, Latopisiec albo Kroniczka różnych spraw i dziejów (1648–1673), prwdr. w wyd. K. W. Wójcickiego, t. 1–2, Warszawa 1853.

Darowski Jan Kazimierz, Belli cum Basilio Szeremeto narratio, 1660.

Kamieński Dłużyk Adam, Diariusz więzienia moskiewskiego, po 1660.

Medeksza Stefan Franciszek, Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654–1668.

Potocki Wacław, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1696.

Różniatowski Abraham, Diariusz wypraw związnych z dziejami Dymitriad (1606–1608), tyt. w rękopisie Diariusz legacji od Dymitra, cara moskiewskiego, o przyjaźń IM Panny Mnischówny... konkurującego. Historie Dymitra III, cara moskiewskiego, i Maryny Mnszchówny.

Poczobut-Odlanicki Jan Władysław, Pamiętniki z lat 1640–1684, wyd. L. Potocki i I. J. Kraszewski, Warszawa 1877.

Borsza S., Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy, „Ruskaja Istoriczeskaja Biblioteka” 1872, t. 1, s. 365–402.

Drobysz-Tuszyński Jan Florian, Pamiętnik (1648–1706), wyd. z rękopisu A. Przyboś // Dwa pamiętniki z XVII wieku, Wrocław 1954.

Opaliński Łukasz, Historia abo Opisanie wielu poważniejszych rzeczy, które się działy podczas wojny szwedzkiej w Królestwie Polskim od roku Pańskiego 1655...aż do roku 1660, [b. m. r. w., 1660?]

Obuchowicz M., Pamiętnik, // Baliński M., Pamiętniki historyczne, Wilno 1859.

Łoś Jakub z Grodkowa, Pamiętniki Łosia, towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego (1646–1667), wyd. 1858.

Pasek Jan Chryzostom, Pamiętniki (1656–1688), wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Czapliński, Wrocław 1979, BN I 62.

Pastorius Joachim, Florus polonicus seu Polonicae historiae epitome nova, Amsterdam 1664.

Kamieński-Dłużyk Adam, Diariusz więźnia moskiewskiego, miast i miejsc, ok. 1665.

Cedrowski Jan, Pamiętnik 1617–1682.

Grzymułtowski Krzysztof, Zdanie sprawy przed Janem III z poselstwa do Moskwy, zaczetego w roku 1685, a skończonego dnia trzeciego maja 1686, 1686.

Grzymułtowski Krzysztof, Mowa...przy powitaniu carów moskiewskich na stolicy r. 1686, lutego 21 dnia, 1686.

Kochowski Wespazjan, Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV climacter primus (1683)... secundus (1688)...tertius (1688)...(Roczników polskich od śmierci Władysława IV klimakter pierwszy...drugi...trzeci), 1853.

Rudawski Wawrzyniec Jan, Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem Olivensis usque libri IX, przed 1690, wyd. 1755.

Taranowski Andrzej, Krótkie opisanie drogi z Polski do Konstantynopola a stamtąd do Astrachania, zamku moskiewskiego, druga połowa XVI w., wyd. 1860.

Zawisza Krzysztof, Pamiętniki (1666–1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862.

 

Staropolskie dramaty i intermedia

 

Pętkowski Kasper, Szec wileński, ok. 1580.

[Autor nieznany], Sławna Pomoc Ramirowego Zwycięstwa przez Anielskie pułki Uczyniona, przed 1693.

[Autor nieznany], Mistyczna Wesela Komunia Genserika i Tryzymunda, przed 1693.

[Autor nieznany], Mistyczna komunia w żalu niewinnych Karola i Fryderyka, przed 1693.

[Autor nieznany], Komunia Duchowna S. S. Borysa i Hleba, przed 1693.

[Autor nieznany], Pacis foedera [...] Leo princeps Vlodimiriae, 1688.

[Autor nieznany], Umbrae[...] per Wladimirum, primum magnum Russiae decem adumbratae, 1720.

[Autor nieznany], Acies ignea et facies leonis ignem spirantis in Vlidimirio Roxolaniae principe adumbrata, 1724.

Kozłowski St., Vindex scelerum Flamma licentiosum Russiae principem absumens, 1724.

[Autor nieznany], Facies Martis et Minervae, 1726.

[Autor nieznany], Examen ad ignes inferni..., 1747.

 

WIEK XVIII
Epoka saska – czasy moskiewskiej protekcji
„Jak Moskal szalony pieszczonej w Polszcze zażywał swobody”

 

Chróściński Wojciech Stanisław, Lament strapionej ojczyzny po zerwanej konwokacjej interregni i zawiązanych związkach [...] A. D. 1696, 1696.

[Autor nieznany], Krótkie uwagi teraźniejszych czasów nad koniunkcjami, ok. 1700.

[Autor nieznany], Zagadnienia polityczno-moralne przedstawione w Akademii Lipskiej podczas publicznej dyskusji o współczesnym szlachcicu, jaki był duch polski ongiś, by szlachcic polski zobaczył oraz by odczuł, jaka niesława szpetnie smaga imię jego u postronnych narodów, ok. 1703.

[Autor nieznany], Karnawał cudzoziemski w Polszcze ab anno 1701 ad annum 1705, 1705?

Działyński Michał, Szala albo Odgłos konwokujący Ojczyzny synów...ok. 1710.

Anonim [Rudnicki Dominik?], Lament prowincji polskich nad umarłą Matką Ojczyzną polską, ok. 1714.

[Autor nieznany], Jarmark berliński..., ok. 1715.

[Autor nieznany, Puzyna Michał?], Petersburg w roku 1720 wg opisu Polaka, oprac. Kętrzyński Wojciech, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, Lwów 1877, t. 5, z. 6.

Radziwiłł Udalryk Krzysztof, Opisanie wszystkich nacji w Europie znajdujących się, powst. od 1728.

[Autor nieznany], Pacierz od jednego dobrego sumiennego in partem Króla Imci Stanisława, ok. 1734.

[Autor nieznany], Mars polski ex partite N. K. Imci Stanisława, ok. 1734.

Skorski Jan, Lechus, carmen heroicum, 1745 [na jęz. polski przełożył Kotficki Benedykt, Lech polski albo wolnego i złotego narodu polskiego początki, starożytność, fortuna i różne sukcesów odmiany na wiersz ojczysty przełożone przez..., 1751].

Rzewuski Wacław, Żółkiewski, 1758.

Pilsztynowa Salomea, Proceder podróży i życia mego awantur, 1760, Warszawa 1957.

Załuski Józef Andrzej, List do przyjaciela z refleksjami na pretensje jmć. pp. dysydentów, roku 1766 przez Senatora Zelanta, 1766.

Ks. Jaroszewicz Florian, Matka świętych Polska albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych, Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycji...zebrane i spisane przez..., Kraków 1767.

Anonim, Treny nad upadkiem ojczyzny 1768 napisane, 1768/69.

Anonim, Rozmowa wojewody krakowskiego... z synem swoim... obydwóch w niewoli moskiewskiej będących, 1768.

Załuski Józef Andrzej, Protestacja przed śmiercią, wiersz autora w Kałudze pisany r. 1769, 1769.

Rzewuski Wacław, Wiersz na Siedem psalmów pokutnych... w Kałudze pisany, ok.1770.

Minasowicz Józef Epifani, Na przygody znaczniejsze w areszcie kałuskim J. W. Pasterza trzody kijowskiej i jego towarzyszów. Z przydatkiem krótkim okoliczności powrotu, 1773.

Załuski Józef Andrzej, Przypadki niektóre JW. Imci Księdza Józefa Załuskiego, biskupa kijowskiego, które mu się w niewoli moskiewskiej półszostoletniej trafiły r. 1767–73, wierszem od niego podróżnym w Regnowie opisane, 1774.

 

„Marsz, Polacy, marsz do broni, Gdy was Moskwa zawsząd goni”
 – literatura barska 1768–1772

 

Wiersze okolicznościowe (wszystkie teksty anonimowe poza Profecją księdza Marka karmelity):

Ks. Jandołowicz Marek, Opis wierszem ojczyzny sukcesów w krytycznych czasach zostającej. Profecja księdza Marka karmelity,1767, // Literatura barska, oprac. J. Maciejewski.

Demokryt i Heraklit, 1767, jw.

Paszkwil w Radomiu podrzucony, 1767.

Lament Ojczyzny nad wziętymi synami, 1767.

Wiersz na tę mowę, po której pierwszej zaraz nocy wzięty w areszt pomieniony biskup [Kajetan Sołtyk], 1767.

Refleksje dla króla Stanisława, 1767.

Treny nad upadkiem Ojczyzny 1768 napisane, 1768.

Wiersz z paszkwilem ex allusione od imion i herbów, 1768.

Moralizacja statystyczna nad rewolucją polską od roku 1767 fatalnie zaczętą, do roku 1768 w nieustannych i coraz bardziej iszczących się nieszczęśliwościach kontynuowaną, upadkiem wierze katolickiej i królestwa grożącą, 1768.

Polak animujący wszystkich do ratowania swojej ojczyzny przy zakończeniu sejmu ekstraordynaryjnego 1768 A., 1768.

Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem, 1768.

Sermocinatio cosulatus tronu revolta ad praesens Fortunae vota. Mense Oct. 1768 w Warszawie, 1768.

Oświadczenie czyli protestacja konfederacji barskiej, 1768.

Wiersze przypisane królowi, prymasowi i Repninowi w Warszawie 1768 w maju, 1768.

Wiersze z okoliczności piorunów w dzień św. Marii Magdaleny, 1768.

Lamentacja Jeremiasza nad Krakowem 1768 A., 1768.

Podróż konfederacka na stacyje podzielona z przydatkiem „Nadgrobka Królestwa Polskiego”, w teraźniejszym czasie z okoliczności niewinnej niewoli z oddania się na dyskrecją moskiewską przy pożegnaniu stołecznego miasta Krakowa i wszystkich stanów na każdym noclegu wierszem polskim opisana .... w Kijowie, Anno Domini 1768, die 30 octobris, 1768.

Konfederat życzliwy monarsze, wierze i ojczyźnie pro fide, rege et lege, 1768.

Do posła rosyjskiego – tyrana, 1768.

Marsz konfederacji barskiej [Stawam na placu z Boga ordynansu], 1768/69.

Żart z generała Apraksyna w nieuiszczeniu obietnicy uczyniony 1769, 1769.

Pożegnanie Replina (sic!) wyjeżdżającego z Warszawy, 1769.

Apostrophe przy pożegnaniu Repnina, 1769.

Lament konfederatów w Zapuszczańskim rozpuszczonych in anni 1769 die 4 aug, 1769.

Podrzucone wiersze na pokojach królewskich z okoliczności przeciwnej przez gazety wiadomości do successsu konfederatów z Moskwą, 1770.

Nadgrobek Sawy, marszałka wyszogrodzkiego, 1771.

Larum w czasie przypuszczonego przez Drewitza (sic!) komendanta moskiewskiego do fortecy częstochowskiej szturmu 1771 przez konfederatów w fortecy uczyniony, 1771.

Opisanie dobycia zamku krakowskiego, 1772.

Aplauz dla imci pana Zaremby dnia 24 maja 1772, po poddaniu się z ludźmi, 1771.

[Jedzie Drewicz jedzie], pieśń ludowa opublikowana po raz pierwszy przez Wacława z Olecka w Pieśniach polskich i ruskich ludu galicyjskiego, Lwów 1833.

 

Dramat „barski”:

 

Perekińczyk. Komedia w trzech aktach, 1768.

Tragedyja druga z dwunastu osób pryncyopalniejszych wszczęta z całej ojczyzny znaczną klęską, odprawująca się za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego króla polskiego, 1769.

 

Proza „barska”:

 

Ekscerpt z pewnego manuskryptu ciekawy, 1769.

 

Dramat

 

Oraczewski Feliks, Zwycięstwo pod Orszą. Tragedia, powst. przed 1777.

 

Epoka stanisławowska 1770–1795
– próby reform i upadek Rzeczypospolitej
„Piórem czy orężem, czyli droga
do traktowania z Imperatorową Imcią Rosyjską”

 

Karpiński Franciszek, Matka wyprawia syna do obozu, 1769/1771.

Oraczewski Feliks Szczęsny, Zwycięstwo pod Orszą, przed 1772.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Orzeł biały i trzy orły czarne, 1772/1773.

Koblański Józef, Nieszczęśliwa dla Polaków jesień 1773, 1773.

Kopczyński Onufry, Monumentum Catharinae Secundae, 1776.

Zabłocki Franciszek, Oddalenie się z Warszawy literata, 1777.

Korycki Michał, Gaudium et luctus Poloniae in adventu scilicet et abitu augustissimae Catrharinae II imperatricis totius Rossiae, dominae clementissimae, carmen illustrimo..., 1780.

Krasicki Ignacy, Wojna chocimska, 1780.

Kopczyński Onufry, Elegia in obitum Juliannae comitis de Stackelberg conjugis legati ad Republicam Polonam Serenissimae Imperatricis Russiae, 1781.

Korycki Michał, Cum augustissima imperatrix totius Rossiae Catharina aegra uteretur valetudine, dicatum honoribus celsissimi S. R. I. Principis Gregorij Potemkin..., 1781.

Trembecki Stanisław, Do jenerałowej Zofii Wittowej przejeżdżającej przez Warszawę do wód, ok. 1781.

Karpiński Franciszek, Duma, 1782.

[Anonim], [Niech będą dzięki Niebu, pokój kwitnie miły], 1782.

Karpiński Franciszek, Przeciwko pojedynkom, 1783.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Do ojczyzny. Vox clamntis in deserto, ok.1783.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Do Krakowa, ok. 1783.

Trembecki Stanisław, Gość w Heilsbergu J. O. X. B. W., 1784.

Potocki Stanisław Kostka [pod pseud. Jan Wit...], Listy polskie pisane w roku 1785, 1785.

Niemcewicz Julian Ursyn, Duma o Żółkiewskim, 1786

Krasicki Ignacy, Gdybym ja był Szwajcarem, 1787.

Trembecki Stanisław, List do J. W. Naruszewicza P. W. W. X. L. B. K. S., 1787.

Trembecki Stanisław, Do Karola, książęcia de Nassau, 1787.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Do Celestyna Czaplica, 1787.

Trembecki Stanisław, Kazanie do kaznodziei, 1787.

Trembecki Stanisław, Liman, 1788.

[Autor nieznany], Do księdza Łuskiny, 1788.

Trembecki Stanisław, Do moich współziomków, 1789.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Do Litwy, 1788.

Jasiński Jakub, Do Stefana Batorego, 1787/1788.

Naruszewicz Adam, Tauryka, czyli wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów, 1787.

Naruszewicz Adam, Wiersz do Najjaśniejszej Katarzyny II... przy oddaniu dzieła pod tytułem: „Tauryka, czyli wiadomości starożytne”, 1787.

Anonim, Głos wolnego Polaka do swoich współziomków, 1788.

Anonim, Do Króla w Wielką Sobotę 1788, 1788.

Niemcewicz Julian Ursyn, Sowa, Zięba i Krogulec, 1788.

[Makulski Franciszek?], Curiositates et raritates, zebrane w Oczakowie w skarbcu cesarza tureckiego, 1788.

Dmochowski Franciszek Ksawery, Do stanów z okoliczności uchwały sto tysięcy wojska, 1788.

Naruszewicz Adam, Consulite vobis, prospicite patriae, 1788.

[Anonim], Nienawiść cnocie przeciwna, a cnota nienawiść przewyższająca, 1788.

[Anonim], Żołnierz, 1789.

[Makulski Franciszek], Portret Moskwy, czyli odpowiedź na Pytania: Co jest Moskwa? I w jakim dziś znajduje się stanie? Jakie krzywdy Moskwa poczyniła Polszcze? I Dlaczego Polska z Moskwą poszła do rozwodu przez F. M., Warszawa 1790.

Makulski Franciszek, List z pożegnaniem do...hrabi de Stakelberg ambasadora, 1790.

Makulski Franciszek, Polak na nowo odrodzony, 1790.

Makulski Franciszek, Radość Polski po smutku, czyli po Wielkim Poście Wielkanoc. Wierszem, 1790.

Makulski Franciszek, Czamarka i sarafan w czasie sejmu patriotycznego w Polskę wprowadzona, 1791.

Bielawski Józef, Spustoszenie Polski od Moskali. Poema poświęcone sławie stanów sejmowych pod laską...Stanisłąwa Nałęcza Małachowskiego,1791.

[Autor nieznany], Do Boga na dzień 18 maja 1792 roku po podaniu deklaracji moskiewskiej, 1792.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Hejnał na dzień Trzeci Maja 1792, 1792.

Krzywkowski Leonard, Do Polaków. [Ledwo co Polak pozbył przesądu], 1792.

Kapostas Andrzej, Raczej piórem niż orężem, czyli droga do traktowania z Imperatorową Imcią Rosyjską, 1792.

Łabęcki Adam, Oda do Polaków pisana w miesiącu lutym 1792, 1792.

Małowieski Bonawentura, Pieśń nabożna o pomoc Królestwu Polskiemu r. 1792 w czasiewojny z Moskwą, 1792.

Niemcewicz Julian Ursyn, Obrona wojska moskiewskiego w Polszcze Iwana Wasilewicza, oficera w tymże wojsku, 1793.

Niemcewicz Julian Ursyn, Polak do swego narodu, 1793.

Jasiński Jakub, Do egzulantów polskich o stałości, 1793.

Trembecki Stanisław, List do posłów powracających z Grodna, 1793.

Jasiński Jakub, Z okazji listu Igelströma do ministra wojennego, w którym odwołuje się do Boga i dobrej sprawy monarchini swojej, 1794.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Do Tadeusza Kościuszki, 1794.

Komar Erazm, Polak do rodaków (20 kwietnia 1794), 1794.

Wielądko Wojciech, W dzień imenin Najjaśniejszej Najpotężniejszej Monarchini Katarzyny II... przez ...dnia 24 novembris/5 Decembris, 1794.

Wielądko Wojciech, Wieniec helikoński... Aleksandrowi Wasiliewiczowi... Suworowi, generałowi en chef wojsk wszystkich Najjaśniejszej Imperatorowej... ofiarowany d. 24 Novembris/5 Decembris r. 1794, 1794.

Wielądko Wojciech, Radosny odgłos sławy w dzień urodzenia... Monarchini Wielkiej Katarzyny II ... wydany d. 1 maja/21 kwietnia, 1795.

Korycki Michał, Augustissimae Catrharinae II totius Rossiae imperatrici... // Carmina, 1817.

Korycki Michał, Ignes artifiosi in triumphali augustae Catrharinae II, imperatricis totius Rossiae... // Carmina, 1817.

Marewicz Wincenty Ignacy, Zdanie obywatelskie o JW. Panu Aleksandrze Butkiewiczu, brygadierze wojsk rosyjskich, 1795.

 

Poezja powstania kościuszkowskiego:

 

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Na rewolucją 1794, 1794

Anonim, Śpiewka włościan krakowskich, 1794, // Poezja powstania kościuszkowskiego. Zebrał oraz zaopatrzył wstępem i objaśnieniami J. Nowak-Dłużewski, Kielce 1946.

Frankowski, major korpusu, Pieśń korpusu towarzyskiego kawalerii narodowej na hołd powinny J. W. Kościuszce, Naczelnikowi swemu oddana, 1794.

Anonim, Odezwa narodu do stanu rycerskiego kawalerii narodowej, 1794.

Anonim, Triumf Warszawy pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki. Dnia 6 maja 1794, 1794.

Anonim, Do powstającego narodu pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki 1794, 1794.

Anonim, Marsz przy powstaniu narodu litewskiego, 1794.

Anonim, Marsz żmudzki, 1794.

Anonim, Pieśń na dziękczynienie Opatrzności za wybicie się Warszawy spod przemocy moskiewskiej, 1794.

Anonim, Wiersz obywatelski z okazji listu Igelströma do ministra wojennego, w którym odwołuje się do Boga i dobrej sławy Monarchini swojej 1794 r., 1794.

Anonim, Pieśń Moskali – jeńców w Krakowie, 1794.

Anonim, *** [Predały Polszczu zmienniki w Grodnie], 1794.

Anonim, Dyspozycja komendanta Głowackiego Bartosa, 1794.

Anonim, Duma o wyrżnięciu Pragi, 1794.

Anonim, Żal po wzięciu Kościuszki, 1794.

Anonim, Po przegranej batalii maciejowickiej, 1794.

Bielawski Józef, Do uzbrojonego ludu pod Naczelnictwem Kościuszki, 1794.

Bielawski Józef, Triumf Warszawy pod Naczelnictwem Kościuszki, 1794.

Kochański Józef ?, Wiersze o nadziei wskrzesić sięprzecież mającego narodu pod różnymi znamiony pisane. Bukiet, 1794.

 

Publicystyka polityczna czasów stanisławowskich

 

Łojko Feliks, Odpowiedź na skrypt pod tytułem Wykład postępku Dworu Imperatorskiego Rosyjskiego względem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, z dedukcją praw, na których on funduje wzięcie w posesją wartości wyrównywającej pretensjom do tejże Rzeczypospolitej, 1773.

Wybicki Józef, Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego Eks-Kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego pisane, 1777/1778.

Siestrzeńcewicz Stanisław, Histoire de la Tauride, 1780.

Łojko Feliks, Krótkie roztrząśnienie prawa trzecg dworów do Korony Polskiej, 1782.

Staszic Stanisław, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana w. k. Do dzisiejszego stanu Rzeczypospolitej Polskiej przystosowane, ok. 1783.

Staszic Stanisław, Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające, 1790.

Dmochowski Franciszek Ksawery, Kołłątaj Hugo, Potocki Ignacy, O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791, 1793.

Siestrzeńcewicz Stanisław, O Rosji zachodniej, 1793.

Jasiński Jakub, Odezwa do Rosjan (ułożona na sesji Rady Litewskiej 2/15 maja 1794), 1794.

Krasicki Ignacy, Powieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Kukurowcach, 1794.

Siestrzeńcewicz Stanisław, Sermo die natali....Catherinae II ... in aede parochiali Rezistensi dictus d. 21 Aprilis v. S. 1794 anno Mohileviae, 1794.

 

Od III rozbioru do powstania listopadowego – 1795–1830
„Gdy tak zniżył Polaka miecz Rusi zwycięski”

 

Czartoryski Adam Jerzy, Bard polski pisany przez księcia... roku 1795, // Skarbiec historii polskiej, Paryż 1840.

Karpiński Franciszek, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, 1795.

Małowieski Bonawentura, Wiersze w roku 1795 po rozbiorze i upadku insurekcji polskiej zastan wiające się nad przyczynami nieszczęścia Polski, 1795.

Małowieski Bonawentura, Wiersze po rozbiorze całkowitym Polski, 1795.

Morelowski Józef, Treny na upadek Polski, Tren IV. Do dziejów polskich, 1795, // Poezje księdza Józefa Morelowskiego, Poznań 1854.

Morelowski Józef, Treny na upadek Polski, Tren IX. Do obrońców ojczyzny, jw.

Naruszewicz Adam, Smutki...w więzieniu, 1795.

Niemcewicz Julian Ursyn, Smutki Juliana Ursyna Niemcewicza w więzieniu moskiewskim pisane do przyjaciela, 1795. Z rękopisu wydał L. Kamykowski, Lublin 1932.

Bielawski Józef, Hymn do Apollina, 1796.

Niemcewicz Julian Ursyn, Do Pawła. W Petersburgu 1796, jw.

Trembecki Stanisław, Pieśń dla podkomendnych księcia Repnina, 1796.

Kołłątaj Hugo, Elegia na dzień 19 grudnia 1796 r., // Smutki, Kraków 1913.

Karpiński Franciszek, Do książęcia Mikołaja Repnina, generała gubernatora Litwy, 1796.

Hyżdeu Tadeusz, W dzień koronacji Najjaśniejszego Wszech Rosji Imperatora Pawła I, 1797.

Łabęcki Adam, Carmen quo dies coronationis Serenissimi ac Potentissimi Imperatoris Pauli Primi Totius Russiae solennissime declaratur, 1797, [w wersji polskiej: Wiersz, którym się dzień koronacji Najjaśniejszego i Najmocniejszego Cesarza Pawła Pierwszego Całej Rusi najuroczyściej ogłasza].

Krasicki Ignacy, Rozmowy zmarłych, 1798–1799.

Bykowski Ignacy Jaxa, Wiersz do Najjaśniejszego Imperatora Pawła Piotrowicza, Wilno 1799.

Poczobut Odlanicki Michał, Clementia Alexandri Primi maior rebus gestis Alexandri Magni, carmen, 1801.

Bogusławski Józef Konstanty, Wiersz na portret Aleksandra I w sali ratusza miasta guberńskiego Wilna, 1802.

Bogusławski Józef Konstanty, Wiersz na odjazd Najjaśniejszego Imperatora Wszech Rosji Aleksandra I z miasta guberńskiego Wilna, 1802.

Karpiński Franciszek, Do Dymitra Koszelewa, litewsko-grodzieńskiego gubernatora, oddając mu książkę „Rozmów Platona”, 1802.

Niemcewicz Julian Ursyn, Duma o kniaziu Michale Glińskim, 1803.

Muśnicki Nikodem, Pułtawa. Poema epiczne przez [x. N i k o d e m a], Połock 1803.

Poczobut Odlanicki Michał, Ad Augustum Imperatorem Alexandrum carmen lectum in publico consess imperator, 1803.

Godebski Cyprian, Czerna, księżna czernichowska. Starożytny rosyjski romans, 1804.

Wężyk Franciszek, Oda do Polaków napisana w miesiącu grudniu 1806 roku, 1806.

Trembecki Stanisław, Sofiówka w sposobie topograficznym opisana wierszem przez Jana Nepomucena Czyżewicza, 1806.

Godebski Cyprian, Żal Eufrozyny Jarosławny po mężu swoim Igorze, 1806.

Dmuszewski Ludwik Adam, Okopy na Pradze. Komedioopera oryginalna w 1 a., Warszawa 1807. Dwie inne wersje, zmieniane stosownie do okoliczności: Pożegnanie, czyli marsz wojowników (1808) oraz Przygotowanie na przyjęcie wojska polskiego w Krakowie (1809).

Godebski Cyprian, Wiersz do Legiów polskich, 1809.

Woronicz Jan Paweł, Hymn do Boga o dobrodziejstwach opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski, 1809.

Koźmian Kajetan, Oda na pokój w roku 1809, 1809, // Różne wiersze, Kraków 1881.

Molski Marcin, Duma z okoliczności wojny 1812 do moich współbraci, 1812.

Chodźko Jan Borejko, Litwa oswobodzona, czyli przejście Niemna. Komedia oryginalna wierszem w 1 a., do szczęśliwego odrodzenia się ojczyzny naszej zastosowana, Mińsk 1812.

Wężyk Franciszek, Wiersz do wojska polskiego z okoliczności rozpoczętej wojny z Moskwą, 1812.

Wężyk Franciszek, Oda z okoliczności ogłoszenia Polski d. 28 czerwca, 1812.

Morawski Franciszek, Na powrót wojska 1812 roku, 1812.

Skarbek Fryderyk, Wiersz do wojska polskiego z okoliczności rozpoczętej wojny z Moskwą [Idźcie, waleczni, gdzie was sława woła], 1812.

Brodziński Kazimierz, Żołnierz nad rzeką Moskwą w r. 1812, 1813.

Koźmian Kajetan, Oda na pożar Moskwy, 1812, // Różne wiersze, Kraków 1881.

Wybranowski Antoni, Do prawdziwego Polaka pierwszy raz przybyłego do ojczyzny po nowym jej bytowaniu w roku 1811, // Wiersze różne, Lublin 1817.

Tymowski Tomasz Kantorbery, do braci naszych w służbie moskiewskiej, 1812.

Niemcewicz Julian Ursyn, Koniec ostatniej wyprawy. Wiersz... czytany na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego P. N., 1813.

Brodziński Kazimierz, Wiersz na wprowadzenie zwłok księcia Józefa Poniatowskiego Naczelnego Wodza Wojsk Polskich, 1813.

Molski Marcin, Na śmierć Józefa książęcia Poniatowskiego, naczelnego dowódcy wojsk polskich, 1813.

Wybranowski Antoni, Polacy do Rosjan w roku 1813, 1813.

Gorecki Antoni, Duma o Generale Grabowskim poległym pod Smoleńskiem dnia 17 sierpnia 1812 r., 1814.

Molski Marcin, Na obchód imenin Najjaśniejszego Aleksabdra Pawłowicza Imperatora... d. 30 sierpnia (11 września) 1814 r., 1814.

Molski Marcin, Do J. Cesarzewiczowej Mości Konstantego Pawłowicza W. X. Rosyjskiego Najwyższego Dowódcy Wojsk Polskich na przyjazd do Warszawy d. 14/26 września 1814, 1814.

Osiński Ludwik, Kantata na uroczystość imienin Najjaśn. Imperatora Wszech Rosji Aleksandra I...,1814.

Przybylski Jacek Idzi, Za pomyślność... Aleksandra I... z Petersburga do Wiednia na kongres mocarzów europejskich przez Kraków jadącego. Psalm dwunastu pokoleń Izraela, 1814.

Gorecki Antoni, Duma o generale Grabowskim poległym pod Smoleńskiem dnia 17 sierpnia 1812, 1814.

Jaworski Kazimierz, Oda na cześć odzyskanej narodowości, 1815.

Molski Marcin, Święto narodowe z powodu przywrócenia Królestwa Polskiego i ogłoszenia zasad konstytucyjnych d. 20/8 czerwca 1815 r., Lublin 1815.

Molski Marcin, Na pożądane przybycie N. Aleksandra I... do Warszawy. 1815, 12 listopada, Warszawa 1815.

Feliński Alojzy, Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego z woli naczelnego wodza wojsku polskiemu do śpiewu podany, 1816.

Kopczyński Onufry, Ad Alexandrum Rossiarum Imperatorem, 1816.

Korzeniowski Józef, Oda na rok 1815, 1816.

Niemcewicz Julian Ursyn, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, 1816.

Lityński Tadeusz, Przy stoletnim obchodzie pamiątki założenia miasta Petersburga w roku 1803 dnia 3 maja, // Pisma różne wierszem i prozą, Wilno 1817.

Tomaszewski Dyzma Bończa, Jagiellonida, 1817.

Wybranowski Antoni, Myśli o Pawle z powodu zgonu Kościuszki, 1817.

Zaborowski Tymon, Bolesław Chrobry, czyli Zdobycie Kijowa (inne tytuły: Boleslaida. Chrobriada. Pieśni o bolesławie Chrobrym zdobywającym Kijów), 1818.

Molski Marcin, Na dzień imienin Aleksandra I..., 1820.

Molski Marcin, Na dzień imienin Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rosji, Króla Polskiego. W-wa d. 30 sierpnia (11 września) 1821, 1821.

Molski Marcin, Na dzień imienin do J. C. M. Konstantego Pawłowicza..., 1821.

Zaborowski Tymon, Bojan. Poemat, 1822.

Goszczyński Seweryn, Larwa niewoli 1824.

Kułakowski Feliks, Do Józefa Kowalewskiego, gdy z Kazania odjeżdżał na Wschód roku 1828 maja d. 25 w Kazaniu, 1825.

Moll Jan Ignacy, Aleksander I. Opera, 1825.

Starzyński Stanisław [Stach z Zamiechowa], Mazur pobratymczy, ok. 1825, // Guslar Gwardii Narodowej, 1830.

Molski Marcin, Stanislaida albo uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta Króla Polskiego, obejmujące wydarzenia aż po rok 1796, Warszawa 1831.

Bratkowski Stanisław, Na zgon wiekopomnej pamięci Aleksandra I, 1826.

Gosławski Maurycy, Na śmierć Pestela, Murawiewa i innych męczenników rosyjskiej wolności 1826, // Poezje, Lipsk 1864.

Minasowicz Józef Dionizy, Niech żyje król!, 1826.

Zenowicz Ignacy Despot, La Russie en deuil, 1826.

Padurra Tomasz, Czapka, 1826 // Pyśma Tymka Padurry, Lwiw 1874.

Chodźko Aleksander, Nieznajomy. Ballada, // Poezje, Petersburg 1829.

Suchodolski Rajnold, Krzyż i wstęga spoczywająca na nieprawych piersiach, 1829.

Korsak Julian, Listy VIII. Do. I. D. (1829–1830), // Poezje Julian Korsaka, Poznań 1836.

Bratkowski Stanisław, Kościuszko, // Pieśni narodowe, 1830.

 

Dramaturgia klasycystyczna

 

Niemcewicz Julian Ursyn, Władysław pod Warną, ok. 1787, wyd. 1803.

Wężyk Franciszek, Gliński. Tragedia w pięciu aktach wierszem, 1810.

Hoffmann Antoni, bolesław Śmiały. Tragedia w pięciu aktach, 1815.

Szumski Tomasz, Piotr Wielki, czyli miłość monarchy do narodu, 1819.

Humnicki Ignacy, Żółkiewski pod Cecorą. Tregedia oryginalna w pięciu aktach, 1821.

Zaborowski Tymon, Tajemnica, czyli Borys i Milwiana, 1822.

Korzeniowski Ignacy, Dymitr i Maria czyli wróżba i zemsta, 1830.

 

Publicystyka

 

Pawlikowski Józef, Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, Paryż 1800.

Stroynowski Hieronim, Mowa na obchód koronacji cesarza Aleksandra miana d. 29 września 1801 r., 1801.

Lityński Tadeusz, Grobowce w kościele Aleksandronewskim w S. Petersburgu, zebrane w r. 1804. Z dodatkiem wiersza na pamiątkę obchodu stoletniego założenia tej stolicy, 1808.

Kołłątaj Hugo, Uwagi nad teraźniejszym położeniem tej części ziemi polskiej, którą od pokoju tylżyckiego zaczęto zwać Księstwem Warszawskim, Lipsk 1809.

Śniadecki Jan, W dzień 15 września roku 1811 v. S. Jako rocznicę koronacji Najj. Imperatora Aleksandra, przy rozpoczęciu roku szkolnego nauk, 1811.

Koźmian Kajetan, Odezwa do narodu z okoliczności wzięcia Moskwy, 1812.

Staszic Stanisław, Myśli o równowadze politycznej Europy, Warszawa 1816.

B. [Linde Samuel Bogumił], Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeciągu lat 5 od 1801 do 1805 z dołączeniem uwag nad Bibliografią polską, 1816.

Staszic Stanisław, Ród ludzki, 1816.

Koźmian Kajetan, Raport o stanie umysłów Polaków dla cesarza Aleksandra. Przedstawiony nasejmie 1818 r., 1818.

 

Historiografia i pamiętnikarstwo

 

Wyrwicz Karol, Uwagi nad historią odmian zaszłych w państwie rosyjskim, Warszawa 1766.

Chojecki Karol Lubicz, Pamięć dzieł polskich i niepomyślny sukces Polaków, 1789, wyd. II pt. Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puhaczewa, Kraków 1790.

Naruszewicz Adam, Historia Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1781.

Potocki Jan, Chroniques, mémoires et recherches pour servir à l’histoire de tous les peuples slaves... Livre 42 comprenant la fin du neuvième siècle de notre ère, 1793.

Trębicki Antoni, Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie, 1794.

Mostowski Tadeusz, Ma confession. (Zeznania spisane na życzenie Katarzyny II), 1795.

Trębicki Antoni, O rewolucji roku 1794, 1795.

Potocki Jan, Fragments historique et gèographiques sur la Scythie, la Sarmatiae et les Slaves, recueillis et commènts..., t. 1–4, 1796.

Historia podróży i osobliwszych zdarzeń Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego, t. 1–4, tłumaczył z franc. L. Bernatowicz, Warszawa 1797.

Zajączek Józef, Pamiętniki albo historia rewolucji, czyli powstania roku 1794, 1798.

Naruszewicz Adam, Historia narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa 1780–1786, Warszawa 1824.

Potocki Jan, Voyage s les steps d’Astrkhan et du Caucase, 1797–1798, wyd. 1827.

Kiliński Jan, Pamiętniki, 1814–1818, wyd. 1831.

Rakowiecki Ignacy Benedykt, Prawda ruska, czyli prawa wielkiego księcia Jarosława Władymirowicza, tudzież traktaty Olga i Igora, ww. ks. ks. Kijowskich z cesarzami greckimi, i Mścisława Dawidowicza, ks. smoleńskiego z Rygą zawarte..., t. 1–2, Warszawa 1820–1822.

Czartoryski Adam Jerzy, Memoires du prince...et sa correspondence avec l‘empereur Alexandre I [1801–1823], Paris 1887, przekład polski: K. Scipio, Pamiętniki księcia...i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, t. 1–2, Kraków 1904–1905.

Judziłł Stanisław, Pamiętniki życia (1800–1835),1830–1840.

Karpiński Franciszek, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, Poznań 1844.

Matuszewicz Marcin, Diariusz życia mego (ile pamiętać mogę dla wiadomości potomkom moim spisany oraz dla przestróg, czego się wystrzegać, a co do naśladowania jest pożyteczne), t. 1: 1714–1757, t. 2: 1758–1764. Tekst oprac. i wstępem poprzedził B. Królikowski, komentarz Z. Zielińskiej, Warszawa 1986.

Kitowicz Jędrzej, Pamiętniki, czyli Historia polska (1780–1880), tekst oprac. i wstępem poprzedziła P. Matuszewska, komentarz Z. Lewinówny, Warszawa 1971.

Koźmian Kajetan, Pamiętniki, przedmowa A. Kopacz, wstęp i komentarz J. Willaume, ustalenie tekstu i komentarz filologiczny M. Kaczmarek i K. Pecold, t. 1–3, Wrocław 1972.

Życie Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich przez niego samego napisane w r. 1806, // T. Mikulski, Ze studiów nad Oświeceniem, Warszawa 1956.

Niemcewicz Julian Ursyn, Pamiętniki czasów moich, oprac. J. Dihm i Z. Lewinówna, wstęp J. Dihm, t. 1–2, Warszawa 1957

Niemcewicz Julian Ursyn, Dzieje panowania Zygmunta III, 1819.

Pamiętniki króla Stanisława Augusta, Warszawa 1915 [przekład z franc. Memoires du roi Stanislas-August Poniatowski, t. 1, Petersburg 1914, t. 2, Leningrad 1924].

Wybicki Józef, Życie moje, // Życie moje oraz Wspomnienia o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, oprac. A. M. Skałkowski, Kraków 1927 BN I 106.

Czartoryska Izabella, Pielgrzym w Dobromilu, czyli Nauki wiejskie, 1818.

Bandtkie Jerzy Samuel, Dzieje Królestwa Polskiego, 1820.

Kwiatkowski Kajetan, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV, 1823.

Kaczkowski Karol, Dziennik podróży do Krymu odbytej w roku 1825, 1829.

 

Eseistyka

 

Brodziński Kazimierz, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej, 1818.

Chodakowski Zorian Dołęga [właśc. Adam Czarnocki], O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, 1818.

Chodakowski Zorian Dołęga [właśc. Adam Czarnocki], Projekt podróży naukowej po Rosji w celu wyjaśnienia dawnej historii Słowian, 1818.

Brodziński Kazimierz, Listy o polskiej literaturze, 1820.

Surowiecki Wawrzyniec, Śledzenie początków narodów słowiańskich, 1820.

Morawski Stanisław, Głupie i błazeńskie notatki, pisane w Petersburgu w 1829 r., 1830.

 

Od powstania listopadowego do powstania styczniowego 1830–1863:
„Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów,
temu pierwszy w łeb wypalę”

Poezja „listopadowa” (1830–1832)

 

[Anonim], Cztery wiwaty. Mazurek na nutę „Żyli ludzie przed Krakusem” (1830), // Poezja Powstania Listopadowego, wybrał i opracował A. Zieliński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, BN I 205.

[Anonim], Śpiewka. Na nutę „Dalej, bracia, głośmy pienia” (1830), // Poezja Powstania Listopadowego, jw.

Kowalski Franciszek, Lipiec i Listopad. Napisany w pierwszych dniach grudnia, tuż po rewolucji, 1830.

Sienkiewicz Karol, Warszawianka, 1831.

[Anonim], Odpowiedź Rożnieckiego. Na śpiewkę „Jeszcze Polska nie zginęła”, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Brodziński Kazimierz, Rok 1830, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Brodziński Kazimierz, Dnia 9 września 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Garczyński Stefan, Na dzień detronizacji, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Garczyński Stefan, Modlitwa obozowa. Pieśń pisana dnia 7 maja 1831 roku w obozie pod Rudzienką, 1831. // Poezja Powstania Listopadowego.

Garczyński Stefan, Bitwa pod Grochowem, 1831, // Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831.

Garczyński Stefan, Do ludów. W Warszawie dn. 27 lipca, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Garczyński Stefan, Ostatni kanonier, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Garczyński Stefan, Do ludów. W Warszawie dnia 27 lipca, 1831, jw.

Gaszyński Konstanty, Warszawianka, 1830, // Poezja Powstania Listopadowego.

Gorecki Antoni, Do Adama Mickiewicza towarzysza podróży 1831, w drodze między Nancy i Châlons, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Gorecki Antoni, Cienia walecznych rycerzy polskich poległych pod Smoleńskiem dnia 17 sierpnia roku, czyli wieczna pamięć w sercach Polaków, 1831.

Gosławski Maurycy, Mazur na cześć generała rosyjskiego Suchozaneta z powodu połamania mu nóg w bitwie pod Grochowem dnia 25 lutego 1831 r., 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Goszczyński Seweryn, Antychryst wolności. [w prwdr.: Wiersz czytany na posiedzeniu patriotycznym dnia 29 grudnia, odbytym w cześć pamiątki dnia 29 listopada] (1830), // Poezja Powstania Listopadowego.

Goszczyński Seweryn, Powstanie Polaków. Kantata na półroczny obchód dnia 20 listopada, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Grzymała Franciszek, Dumanie oficera polskiego w zamku malborskim, 1832, // Poezja Powstania Listopadowego.

Humnicki Ignacy, *** [Już miesiąc drugi skrzydła różane], 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Kiciński Bruno, Dwa dni zwycięstw odniesionych pod naczelnym dowództwem Jana Skrzyneckiego, 1831. // Poezja Powstania Listopadowego.

Kiciński Bruno, Wiersz na półroczny obchód 29 listopada, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Kiciński Bruno, Do Rosjan, 1831. Zbiór poezji Brun. hr. Kicinskiego wydanych w czasie powstania narodowego. Warszawa 1831.

Kowalski Franciszek, Lipiec i listopad. Napisany w pierwszych dniach grudnia, tuż po rewolucji. (Nuta: „Polak nie sługa”), 1830, // Poezja Powstania Listopadowego.

Kowalski Franciszek, Cztery wiwaty, 1830, // Poezja Powstania Listopadowego. jw.

Kowalski Franciszek, Dwudziesty dziewiąty listopad. Na nutę „Trzeci maj”, 1830, // Poezja Powstania Listopadowego.

Kowalski Franciszek, Zabałkański i Erywański, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Magnuszewski Dominik, Dzień 29 listopada. 1831, // Poezja Powstania Listopadowego. Suchodolski Rajmund, Dodatek i do pożegnania, 1830, // Poezja Powstania Listopadowego.

Suchodolski Rajmund, Mazurek, 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Suchodolski Rajmund, Polonez (Patrz Kościuszko, na nas z nieba), 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Suchodolski Rajmund, Śpiew (Witaj, majowa jutrzenko), 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Suchodolski Rajmund, Śpiew wojenny ofiarowany Janowi Skrzyneckiemu, naczelnemu wodzowi siły zbrojnej narodowej [...] Napisane w obozie pod Mińskiem d. 30 kwietnia 1831 r. Na nutę marszu „Do ataku” , 1831, // Poezja Powstania Listopadowego.

Pol Wincenty, Niedola, 1832, // Wybór poezji. jw.

Brodziński Kazimierz, Wzięcie Warszawy,1831.

 

Rosjanin wieszczów

Mickiewicz – „Przyjaciół-Moskali” „heroizm niewoli”

 

Mickiewicz Adam, Świteź, // Ballady i romanse, 1822.

Mickiewicz Adam, Kurhanek Maryli. Romans (myśl ze śpiewu litewskiego), // Balladay i romansy.

Mickiewicz Adam, Improwizacja z powodu wysyłania filaretów na linię kaukaską d. 12 października 1824 r. o godzinie 4. rannej, 1824.

Mickiewicz Adam, Dumania w dzień odjazdu. 1825, 29 octobra, Odessa, 1825.

Mickiewicz Adam, Sonety krymskie, 1825.

Mickiewicz Adam, [Do imionnika Apollona Skalkowskiego], 1826.

Mickiewicz Adam, Na pokój grecki. W domu księżnej Zeneidy Wołkońskiej w Moskwie, 1827.

Mickiewicz Adam, Przypomnienie. Z Aleksandra Puszkina, 1829.

Mickiewicz Adam, [W albumie księcia Golicyna], 1830.

Mickiewicz Adam, [Pieśń żołnierza], 1832.

Mickiewicz Adam, Trójka koni, 1832.

Mickiewicz Adam, Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta, 1832.

Mickiewicz Adam, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Paryż 1832.

Mickiewicz Adam, Nocleg, 1832.

Mickiewicz Adam, Odezwa do Rosjan, 1832.

Mickiewicz Adam, O partii polskiej, 1833, „Pielgrzym Polski”, 5 kwietnia 1833.

Mickiewicz Adam, Dziadów część III, 1833.

Mickiewicz Adam, Dziadów części III Ustęp (Droga do Rosji. Przedmieścia stolicy. Petersburg. Pomnik Piotra Wielkiego. Przegląd wojska. Dzień przed powodzią petersburską 1824. Oleszkiewicz. Do przyjaciół Moskali), 1833.

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, 1834.

Mickiewicz Adam, Pierwsze wieki historii polskiej. Księga I: Sławiańszczyzna, od wyjścia jej z Azji do czasów Lecha, Czecha i Rusa, czyli Ruryka. Księga II: Królestwo polskie w rodzinie Piasta aż do podziału państwa. Księga III: Polska w podziałach. Rząd panów, 1836–37, Paryż 1868 [w jęz. polskim i francuskim Les premiers siècles de l’histoire de Pologne, przeł. Aleksander i Władysław Mickiewiczowie].

Mickiewicz Adam, Konfederaci barscy. Dramat w pięciu aktach [przeł. z franc. Artur Górski], 1836.

Mickiewicz Adam, Pouchkine et mouvement littèraire en Russie [Puszkin i ruch literacki w Rosji], „Le Globe. Revue des Arts, des Sciences et des Lettres" 25 maja 1837, (podpisano „Przyjaciel Puszkina“).

Mickiewicz Adam, Course de la littérature sllave, 1840–1844, [Literatura słowiańska, przeł. L. Płoszewski].

 

Słowacki – „i tam są ludzie, i tam mają duszę”

 

Słowacki Juliusz, Hymn (Bogarodzica! Dziewica!), 1830.

Słowacki Juliusz, Pieśń legionu litewskiego, 1831.

Słowacki Juliusz, Duma o Wacławie Rzewuskim, 1832.

Słowacki Juliusz, Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, 1832.

Słowacki Juliusz, Le oi de Ladawa, 1832.

Słowacki Juliusz, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Pieśń VII – Megaspilleon Klasztor, 1836/37.

Słowacki Juliusz, Posielnije [Plan poematu], 1837.

Słowacki Juliusz, Anhelli, 1838.

Słowacki Juliusz, Poema Piasta Dantyszka o piekle, 1838.

Słowacki Juliusz, Beniowski. Poema. pieśni I–V, 1840–1841.

Słowacki Juliusz, Ksiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach. 1843.

Słowacki Juliusz, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach, 1843.

Słowacki Juliusz, [Śmierć, co trzynaście lat stała koło mnie...], 1843.

Słowacki Juliusz, Sowiński w okopach Woli. 1844.

Słowacki Juliusz, [Na jednej górze podczas zawieruchy...], 1844.

Słowacki Juliusz, Fantazy. (Nowa Dejanira) [Dramat w pięciu aktach], 1843–1845?

Słowacki Juliusz, [Mój Adamito – widzisz, jak to trudne], 1844.

Słowacki Juliusz, [Oto Bóg, który łona tajemnic odmyka...], 1844?

Słowacki Juliusz, Rozmowa z Matką Makryna Mieczysławską, 1845–1846.

Słowacki Juliusz, Książę Michał Twerski, 1845.

Słowacki Juliusz, Do koła całego tak zwanych Towiańsczyków, czyli uczniów pewnego Andrzeja Towiańskiego, na ręce zastępcy mistrza onego, Adama Mickiewicza, 1845.

Słowacki Juliusz, Do emigracji o potrzebie idei, 1846.

Słowacki Juliusz, [List pierwszy do Ks. Adama Czartoryskiego], 1846.

Słowacki Juliusz, Wypisy [Z dziejów Rosji i Mogołów].

Słowacki Juliusz, [I wstał Anhelli z grobu – za nim wszystkie duchy], 1847?

Słowacki Juliusz, Przypowieści i epigramaty. II [Prąd sprawy idzie przez Boga zaczęty], 1847–48.

Słowacki Juliusz, [Notatki w „Dzienniku z lat 1847–1849].

 

Krasiński – „niecierpieć was jest święcie i pięknie”

 

Krasiński Zygmunt, Rozmowa Napoleona z Aleksandrem I na Polach Elizejskich, 1826.

Krasiński Zygmunt, Agaj-Han. Powieść historyczna, Wrocław 1834.

Krasiński Zygmunt, Noc letnia, 1837, wyd. 1841.

Krasiński Zygmunt, Pokusa, 1838.

Krasiński Zygmunt, O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów, 1841.

Krasiński Zygmunt, Do Moskali. [Wiem, dla mnie Sybir – powróz zgotowany...], 1841.

Krasiński Zygmunt, O stanowisku Polski z bożych i ludzkich względów. powst 1841.

Krasiński Zygmunt, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1971.

Krasiński Zygmunt, Psalm miłości,1845.

Krasiński Zygmunt, Dzień dzisiejszy, 1847.

Krasiński Zygmunt, Program Judasza, 1847.

Krasiński Zygmunt, Ostatni, Paryż 1847.

Krasiński Zygmunt, Listy do Augusta Cieszkowskiego (21 maja 1848, 5 stycznia 1849).

Krasiński Zygmunt, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac. Z. Sudolski, t. 3, Warszawa 1875, s. 501–502.

Krasiński Zygmunt, Recueil d’ukases et d’ordonnances dirigés contre la nationalité polonaise sous le règne de l’empereur Nicolas, 1856.

Krasiński Zygmunt, Uwagi nad dziełem o Rosji, Europie i Polsce,1858.

 

Norwid – „Do słowa Moskal, do słowa Moskwa przywiązywanie ohydy
 jest zarazem przeciw-historyczną i przeciw-polityczną działalnością”

 

Norwid Cyprian Kamil, Niewola, 1849?

Norwid Cyprian Kamil, Pieśń od ziemi naszej, 1850.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [I], 1850.

Norwid Cyprian Kamil, O Juliuszu Słowackim.

Norwid Cyprian Kamil, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, 1851.

Norwid Cyprian Kamil, Z pamiętnika (o zemście), 1851.

Norwid Cyprian Kamil, List do Konstancji Górskiej, luty 1852, 1857.

Norwid Cyprian Kamil, „Czy podam się o amnestię?”, 1856.

Norwid Cyprian Kamil, Pisma polityczne i filozoficzne.

Norwid Cyprian Kamil, Vanitas, // Vade-mecum (XXXIV), 1865–66.

Norwid Cyprian Kamil, Syberie, // Vade-mecum (XXXVII), jw.

Norwid Cyprian Kamil, Fortepian Szopena, // Vade-mecum (XCIX).

Norwid Cyprian Kamil, Do wroga. (Pieśń), 1863.

Norwid Cyprian Kamil, Odezwa do rosyjskich mężów stanu, 1863.

Norwid Cyprian Kamil, Memoriał o prasie, 1863.

Norwid Cyprian Kamil, Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy, 1865.

Norwid Cyprian Kamil, List do Bronisława Zaleskiego, (1867, 1875).

Norwid Cyprian Kamil, Do publicystów Moskwy, 1868.

Norwid Cyprian Kamil, Récit d’ peintre d’historie, 1872.

 

Moskal w poezji międzypowstaniowej

 

Ostrowski Krystyn, Do Carewicza. Przysięga (1 stycznia 1831), // Dzieła polskie, Paryż 1876.

Garczyński Stefan, Wacława dzieje. Poema, Paryż 1832 [wstęp A. Mickiewicz, posłowie M. Bizan, Warszawa1974].

Łada-Zabłocki Tadeusz, Młody Lachu [powst. 1831, inny tytuł Do młodzieży], „Sowietskoje Sławianowiedienije” 1976 nr 4.

Gosławski Maurycy, Do Europy, 1832.

Sumiński Rajmund, Zmartwychwstanie. Wiersz na cześć 29 listopada (28 listopada 1832), Awenion 1832.

Brodziński Kazimierz, Na zabranie bibliotek publicznych 1832 r., 1832.

Gaszyński Konstanty, Gość Czeczeńca. Ballada, 1833.

Łada-Zabłocki Tadeusz, [Piekłem dla nas carów tron], 1833.

Pol Wincenty, Pieśni Janusza Paryż 1833 (tu: Konfederat, Białe orlę, Szabla hetmańska, Krakusy, Sokół, Pobojowisko pod Wawrem, Pieśni ułanów po zwycięstwie pod Wawrem, Pożajście, Proklamacja Chorążego. Wyjątek z narodowej powieści: Pan Chorąży, Matuszewicz w Trokach, Podjazd, Pan Różycki, Mazur, Hetman Złotobrody, Obraz cudowny, Pieśni za Bugiem, Stary ułan pod Brodnicą, Obóz moskiewski pod Kownem, Skon naszych wrogów, Polacy w Prusiech. Wieczór przy kominie. Polska gawęda abo w Polsce bój z Moskwą nie rzeczą to nową).

Gorecki Antoni, [Może Bóg nam wielki tej zemsty pozwoli] 1833, // Poezje Litwina, Paryż 1834.

Zgierski Wincenty, Nicolaida. Poema, 1833.

Gaszyński Konstanty, Widzenie carskie,1834.

Koźmian Stanisław, Ucieczka. Opowiadanie z przygody Mateusza Wilczewskiego, 1834.

Mierosławski Ludwik, Pugaczew, Paryż 1835.

Mierosławski Ludwik, Żelazna Maryna, Paryż 1836.

Ehrenberg Gustaw, Szubienica Zawiszy, 1835–1836, // Wiersze. Zebrał i opracował A. Zejman, Kraków 1969.

Zaleski Józef Bohdan, Duch od stepu, 1836, // Poezja, Paryż 1841.

Mieroszewski Józef, Tułacz. Poema wojskowe w dziesięciu śpiewach, 1838, Kraków 1930.

Gorecki Antoni, 1838. Ósmy rok od wznowienia wojny narodowej. Pieśń polska, Paryż 1838.

Garnysz Józef, Pobereżanin powstaniec, Poiters 1840.

Dobrski Leopold, Karol Levitoux, ok. 1840.

Chodźko Michał, Dziesięć obrazów z wyprawy do Polski 1833, Paryż 1841.

Zaleski Józef Bohdan, Bojanicz, 1838–1840, // Poezje, Poznań 1841.

Meyzner Józef, Słowianin znad Wołgi, // Krakowiaki historyczne, Paryż 1841.

Wasilewski Edmund, Katedra na Wawelu. Poemat w trzech pieśniach, 1841, // Poezje, t. 2.

Hołowiński Ignacy, Cerkiew ostrogska, // Legendy, Wilno 1843.

Zaleski Józef Bohdan, Słowik-Bojan, 1843, // Pisma, Lwów 1877.

Berwiński Ryszard, Powitanie, // Poezje, Bruksela 1844.

Dubiecki Tespezjusz Zotyk, Wieszczby. Poema z przydarzeń ojczystych IV i V dziesiątka XIX stulecia, Bruksela 1844.

Radecki Jan Kazimierz, Na pomnik stawiany służalcom cara poległym w dniu 29 listopada, // Poezje Mazura, Bruksela 1844.

Barszczewski Jan, Newa, // Sonety, Petersburg 1844.

Barszczewski Jan, Trzy słońca, // jw.

Chodźko Michał Borejko, Szymon Konarski. Poema dramtyczne. Obraz I. Śmierć księdza Trynkowskiego, Paryż 1845.

Czyński Jan, Głos wiarusa, // Bajki Marcinowe, Paryż 1845.

Dąbrowski Aleksander, Oda do Iwana Niedwiediewa, woltyżera 7 jegierskiej roty kremieńczuckiego pułku, 1846, // Pisma, Strasburg [Brodnica] 1851.

Padurra Tomasz, Do M***, 1846.

Janiszewski Leon, Do nieobecnej, Tyflis 1846.

Olizarowski Tomasz August, Poczta rosyjska, 1852.

Łada-Zabłocki Tadeusz, Szypulin, // Poezje, wyd. R. Podbereski, Petersburg 1845.

Łada-Zabłocki Tadeusz, Moskwa, jw.

Łada-Zabłocki Tadeusz, Witebsk, jw.

Chojecki Edmund, Wspomnienie z podróży do Krymu, 1845.

Kruman Antoni, Pieśń słowiańska, // Wybór poezji, Warszawa 1846.

Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, Lipsk 1847.

Ujejski Kornel, Pieśń zemsty, // Skargi Jeremiego, Londyn (właściwie Paryż) 1847.

Ujejski Kornel, Czarny szal. (Na temat Puszkina) 1848.

Lenartowicz Teofil, Pogrzeb Moskala (prwdr.1848 w zbiorze Polska ziemia w obrazkach), // Poezje wybrane, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1957.

Lenartowicz Teofil, Wygnańce do narodu. Wiersz napisany w 1850 z powodu skłaniania do żądania amnestii, 1850, // Poezje, Poznań 1863.

Lenartowicz Teofil, Moja nuta, 1851.

Gorecki Antoni, Moje zdanie, 1854.

Kapliński Leon, Zgasły dla nas nadziei promienie. Pożegnanie akademików kijowskich, 1856, // M. Janion, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979.

Dobrowolski Marceli Nałęcz, Do ludu wiejskiego w czasie rozruchów 1856, // Z przeszłości, Lipsk 1865.

Pajgert Adam, Oda na śmierć cesarza Mikołaja,1856, // Poezje, Lwów 1876.

Pajgert Adam, Oda na pokój europejski,1856, // Poezje, Lwów 1876.

Syrokomla Władysław [właść. Kondratowicz Ludwik], Hrabia na Wątorach, 1856.

Romanowski Mieczysław, Polskie sztandary na Kremlu, 1857.

Syrokomla Władysław [właść. Kondratowicz Ludwik], Ułas. Sielanka bojowa z błot poleskich, 1857.

Syrokomla Władysław [właść. Kondratowicz Ludwik], Sachor maroz, 1858.

Odyniec Antoni Edward, Przyjdź Królestwo Boże! Na pamiątkę pobytu Najjaśniejszego Cesarza Jego Mości Aleksandra II w Wilnie 6 i 7 września 1858, 1858.

Syrokomla Władysław [właść. Kondratowicz Ludwik], Do Bojanowskiego [Wojsk rosyjskich kapitanie...], ok 1860.

Sowa Antoni [Żeligowski Edward], Do przyjaciół Słowian [motto z Mickiewicza Puszkina], // Poezje Antoniego Sowy, 1858.

Lenartowicz Teofil, Bitwa racławicka, ustęp z poematu, Paryż 1859, // Poezje wybrane. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1957.

Chamski Józef Tadeusz, Janaida czyli boje o niepodległość. Poemat z czasów ostatniej wojny narodowej 1830 i 1831, t. 1 i 2, Paryż 1860.

Romanowski Mieczysław, Śmierć Levitoux, 1860, // Poezje1863.

Zaleski Józef Bohdan, Paralityk, 1861, // Wieszcze oratorium, Poznań 1866.

Lenartowicz Teofil, Petersburg w ogniu, 1862.

Lenartowicz Teofil, Jak nie jęknąć, kiedy boli. Odprawa panom, co się wypierają ojczyzny, ok. 1880.

 

Dramat

 

Dahlmann Piotr, Maryna Mniszchówna. Tragedia, // Poezje pomniejsze, 1841.

Bogusławski Stanisław, Lwy i lwice, 1843.

Olizarowski Tomasz August, Konfederaci barscy, Paryż 1864 [„dopełnienie” dramatu Mickiewicza].

Korzeniowski Józef, Dymitr i Maria, 1845.

Miniszewski Józef, Stanisław Żółkiewski. Obraz historyczny z czasów Stefana I i Zygmunta III królów, 1851.

 

Proza międzypowstaniowa 1830–1862

 

Dunin-Borkowski Aleksander, Kozak, „Haliczanin” 1830, t. 1.

Nakwaska Anna, Obraz warszawskiego społeczeństwa w dwóch powieściach, 1830.

Nakwaska Anna, Aniela, czyli ślubne obrączki, 1831.

Nakwaska Anna, Powstaniec litewski, 1832.

Czyński Jan, Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska, czyli Jakubini polscy, t. 1–4, Paryż 1833–1834.

Czajkowski Michał, Powieści kozackie, Paryż 1837.

Czajkowski Michał, Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768, Paryż 1838, t. I–II.

Grabowski Michał [pod pseud. Edward Tarsza], Koliszczyzna i stepy, Wilno 1838.

Rzewuski Henryk, Pamiątki Soplicy, cześnika parnawskiego, Paryż 1839.

Grabowski Michał, Stanica Hulajpolska, 1840–1841.

Czajkowski Michał, Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku, t. 1–2, Paryż 1841.

Czyński Jan, Stenko le Rebelle, 1842.

Rzewuski Henryk, Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVIII wieku, S.-Petersburg 1845.

Wężyk Władysław, Kronika rodzinna, 1843–1845.

Kamieński Henryk, Pan Józef Bojalski, dziedzic dóbr Osin z przyległościami. Przez Szymona Gadulskiego, 1854, wstęp i przypisy B. Zakrzewski, Warszawa 1955.

Chodźko Ignacy, Pamiętniki kwestarza, Wilno 1843 [wznow. Poznań 1988].

Kosiński Adam Amilkar, Powiastki i opowiadania żołnierza z wojen od 1799 do 1812, t. 1–3, Lipsk 1845.

Dzierzkowski Józef, Uniwersał hetmański, Lwów 1858, t. 1–3.

Jankowski Placyd, Doktor Panteusz w przemianach, Lipsk 1845.

Rogalski Leon, Piotr Wielki i wiek jego. Obrazek historyczny, Warszawa 1851.

Kaczkowski Zygmunt, Swaty na Rusi, 1852.

Korzeniowski Józef, Tadeusz Bezimienny, 1851–1852.

Korzeniowski Józef, Krewni, 1856.

Potocki Leon, Szkic towarzyskiego życia miasta Warszawy z drugiej połowy XIX stulecia, 1854.

Kaczkowski Zygmunt, Annuncjata. Powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej, 1857.

Potocki Leon, Wincenty Wilczek i pięciu jego synów. Wspomnienia z drugiej połowy ośmnastego i początku dziewiętnastego wieku, Poznań 1859.

Suffczyński Kajetan, Rodzina konfederatów, 1860.

Łoziński Walery, Zaklęty dwór, 1860.

Zachariasiewicz Jan, Święty Jur, 1862.

Potocki Leon, Kazimierz z Truskowa, czyli pierwszy i ostatni litewski posłaniec, 1874.

Kraszewski Józef Ignacy, Dziecię Starego Miasta. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita], Poznań 1863.

Kraszewski Józef Ignacy, Moskal. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita], Lipsk 1863.

Kraszewski Józef Ignacy, Szpieg. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita], Poznań 1864.

 

Eseistyka i publicystyka międzypowstaniowa

 

Lelewel Joachim, Dzieje Polski...potocznym sposobem opowiedziane, 1829.

Grabowski Michał, Listy literackie, 1825–1828, Kraków 1934.

Mochnacki Maurycy, O polityce wschodnio-południowej gabinetu petersburskiego, 1832.

Mochnacki Maurycy, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. (1833), oprac S. Kieniewicz, t. 1–2, Warszawa 1984.

Mochnacki Maurycy, O charakterze zaborów moskiewskich, 1833.

Mochnacki Maurycy, O charakterze polskiej emigracji, 1833.

Maciejowski Wacław Aleksander, Historia prawodawstw słowiańskich, t. 1–4, 1832–1835.

Gurowski Adam, La verité sur la Russie et sur la révolte des provinces polonaises [Prawda o Rosji i o buncie prowincji polskich], Paryż 1834.

Morawski Stanisław, O wodach mineralnych sztucznych w Petersburgu, 1834.

Nabielak Ludwik, Konfederacja barska, Paryż 1835.

Sienkiewicz Karol, Polska a Rosja. Wstęp: O Słowiańszczyźnie, 1836

Wężyk Franciszek, Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831, 1836, wyd. 1895.

Maciejowski Wacław Aleksander, Pamiętnik o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowiańskim, t. 1–2, 1839.

Gurowski Adam, La civilisation et la Russie, 1840.

Rzewuski Henryk, Mieszaniny obyczajowe przez Jarosza Bejłę, Wilno 1841.

Siemieński Lucjan, Obraz domowego i publicznego życia Moskali od r. 1584 do 1689 podług rosyjskiego Orłowa, Poznań1841.

Tyszyński Aleksander, Rys historyczny oświecenia Słowian, Warszawa 1841.

Bukaty Antoni, Polska w apostazji czyli tak zwanym russo-sławianiźmie i w apoteozie czyli w tak zwanym gallo-kosmopolityźmie jako warunek założenia i rozwiązania problematu etnologicznego w praktyce i wiedzy, Paryż 1842.

Jabłonowski Władysław, Do emigracji polskiej, 1843.

Jabłonowski Władysław, Le Slavianisme et la dynastie polonaise, 1843.

Jankowski Placyd [John of Dycalp], Puszkin na polach Elizejskich, 1844.

Ostrowski Józefat, Rewolucja 1830 i jej kierownicy, 1844.

Mierosławski Ludwik, Rozbiór krytyczny kompanii 1831 roku i wywnioskowane z niej prawidła do wojny narodowej, 1845.

Jełowicki Aleksander, Opowiadanie Makryny Mieczysławskiej, ksieni bazylianek mińskich, o ich siedmioletnim prześladowaniu za wiarę. Z woli Grzegorza XVI papieża przez... spisane, Paryż 1846.

Bratkowski Stanisław, Le Tzar et ses réformes en Pologne. Par un Réfugié Polonais, Nantes 1846.

Mierosławski Ludwik, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Od epoki, na której opowiadanie swoje zakończył Maurycy Mochancki, t. 1–2, 1845–1846; t. 3, 1865; t. 4–5, 1867–1868; t. 6–7, 1875–1876; t. 8, 1887.

Gurowski Adam, Le Panslavisme. Son histoire, ses véritables éléments: religieux, sociaux, philosophiques et politiques, 1848.

Wójcicki Kazimierz Władysław, Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach, Warszawa 1850.

Ostrowski Józefat, La Russie considerée de vue européen, 1851.

Jabłonowski Władysław, Do Najjaśniejszego Cesarza Wszechrosji Mikołaja I, Króla Polskiego, 1852.

Jabłonowski Władysław, Okólnik w imeniu Słowian przyjaciół Polski do starej i młodej emigracji, 1852.

Gurowski Adam, Russia and Its People [drugi tytuł Russia as It Is], 1854.

Rzewuski Henryk, Wędrówki umysłowe, Petersburg 1851.

Ostrowski Józefat Bolesław, La Russe considerée au point de rue europée, Paris 1851.

Ostrowski Krystyn, Lettres slaves (1839–1853). Orient – Pologne – Russie, Paris 1853.

Krasiński Skorobohaty, The Pamphlet Entitled: Russia and Europe, 1854.

Krasiński Skorobohaty, Russia and Europe or the Probable Cosequences of the Present War, 1854.

Krasiński Skorobohaty, The Polish Question and Panslavism, 1855.

Jankowski Placyd [John of Dycalp], Puszkin – Lermontow, „Czas” 1855, nr 65.

Kalinka Walerian, Rząd rosyjski i jego teraźniejsza polityka, 1857.

[Kamieński Henryk], Rosja i Europa. Polska, przez XYZ. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Paryż 1857.

Skarbek Fryderyk, Dzieje Polski, cz. 1.: Dzieje Księstwa Warszawskiego, 1866; cz. 2.: Królestwo Polskie od epoki początku swego do rewolucji listopadowej; cz. 3: Królestwo Polskie po rewolucji listopadowej, 1877.

Czartoryski Adam Jerzy, Żywot J. U. Niemcewicza, 1860.

Jatowt Maksymilian, Moskwa. Pamiętniki J. G. Polaka z Korony, obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, Paryż 1861.

Orpiszewski Ludwik, La Pologne, le germanisme et le czarat de Moscou depuis l’an 1000 jusqu’a 1860. Question historique à propos de la question du jour, 1861.

Kraszewski Józef, Sprawa polska w roku 1861. List z kraju, Paryż 1862.

Miniszewski Józef, Ruch polski z 1861 roku. Rzut oka na rozwój politycnzy i społeczny w Królestwie Polski, od roku 1831 do naszych czasów. Napisał syn szlachecki, 1862.

Korzeniowski Apollo Nałęcz, Polska i Moskwa. Pamiętnik zaczęty 186..., Lipsk 1864.

Lelewel Joachim, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 20, Poznań 1864.

Ostrowski Krystyn, Lettres slaves (1833–1864). Polgne, Europe, Moscovie. L’insurrection de 1863, 1864.

Chojecki Edmund, Czym Słowaińszczyzna dziś, czym jutro?, 1866.

Ostrowski Krystyn, Dwa przekleństwa. Murawiew II (Mikołaj Nikołajewicz). Aleksander II, 1867.

Szujski Józef, Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej, 1867.

Rzewuski Henryk, Próbki historyczne, 1868.

Goszczyński Seweryn, Noc belwederska. Cz. 1–2, Paryż 1869.

Nabielak Ludwik, O życiu duchowum Polaków na Syberii, 1869.

Ostrowski Józefat, Émancipation moscovite des paysans polonais en 1864, 1870.

Lenartowicz Teofil, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej 1879–1885 (tytuł oryginału włoskiego: Sul carattere poesia polono-slava), Warszawa 1978.

 

„Polski” Sybir

 

Garczyński Stefan, Grobowiec na granicach Syberii // Poezje, t. 2, Paryż 1833.

Kopeć Józef, Dziennik podróży przez całą wzdłuż Azję, lotem od portu Ochocka oceanem przez Wyspy Kurylskie do Niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach, Wrocław 1837.

Kobyłecki Józef, Wiadomości o Syberii i podróże w niej odbyte w latach 1831, 1832, 1833, 1834, 1837.

Chrzanowski Leon, Grób wygnańca na Syberii, // Dźwięki mej duszy, Paryż 1847.

Dobrski Leopold, De Paris à Irkoutsk, ok. 1840.

Ehrenberg Gustaw, Podróż na Syberię, // Dźwięki minionych lat (1835 i 1836), Paryż [właśc. Kraków lub Poznań] 1848.

Baliński Karol, Pożegnanie, // Pisma, Poznań 1849.

Baliński Karol, Czy pamiętasz (Piosnka), jw.

Felińska Ewa, Wspomnienia z podróży po Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie, Wilno 1849.

Ujejski Kornel, Ustęp z powieści syberyjskiej, 1851, // Poezje, Lipsk 1866.

Migurski Wincenty, Dwudziestoośmioletnie wygnanie, czyli ucieczka moja z żoną i dwojgiem nieżywych dzieci. Zdarzenie prawdziwe z 1835 roku, 1859., wyd. 1863.

Żmijewski Eugeniusz, Sceny z życia koczującego, Warszawa 1859.

Ciecierski Faustyn, Pamiętnik księdza Faustyna Ciecierskiego, przeora dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów jego przygody doznane na Sybirze w latach 1797–1801, Lwów 1865.

Piotrowski Rufin, Pamiętniki z pobytu na Syberii, Poznań 1860–1861.

Gordon J. [Maksymilian Jatowt], Obrazki caryzmu, 1861.

Januszkiewicz Adolf, Listy ze stepów kirgiskich, // E. Januszkiewicz, F. Wrotnowski, Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów, Paryż 1861.

Zaleski Józef Bohdan, Pod krajobrazem sybirskim. Do Br. Z... (1861), // Pisma, t. 4, Lwów 1877.

Olechnowicz Franciszek, W kopalni, Paryż 1862, // Zbiór poetów polskich XIX wieku. Księga druga. Ułożył i opracował P. Hertz, Warszawa 1961.

[Giller Agaton] A..., Groby polskie w Irkucku, „Chwila” Kraków 1864, nr 23.

Gordon J. [Maksymilian Jatowt], Sołdat, czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku, Lipsk 1865.

Kamieński Henryk, Wspomnienia więźnia [w jęz. franc. „Le Temps” 1865], przeł. z francuskiego H. Devechy, wstęp i przypisy B. Zakrzewski, Wrocław 1977.

Giller Agaton, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, Lipsk 1866.

Giller Agaton, Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberii, Lipsk 1867.

Jasieńczyk J. [Jabłoński Adolf], Dziesięć lat niewoli moskiewskiej, przedm. Bolesławita [J. I. Kraszewski], Lipsk 1867.

Romanowski Mieczysław, Sałdat z Cudnowa, 1858, // Poezje, zebrał i ułożył J. Amborski, Lwów 1883.

Romanowski Mieczysław, Konfederat w Kałudze. // jw.

Romanowski Mieczysław, Jeniec, // jw.

Romanowski Mieczysław, Ksiądz gwardian Kobylański, // jw.

Romanowski Mieczysław, Dziaduś, // Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza, opracowała M. Olszaniecka, Wrocław 1961, BN I 39.

Giedroyć Wincenty Gedeon, Kilka wspomnień z kaukaskiego wygnania, Lwów 1867

Wolski Włodzimierz, Marsz sybirski // Promyki. Nowe poezje liryczne, Bruksela 1869.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Na Irtyszu. Urywek wspomnień z moskiewskiej niewoli, Kraków 1869.

Czaplicki Ferdynand Władysław, W sybirskiech tajgach. Obrazek z życia posieleńców, Kraków 1870.

Ehrenberg Gustaw, Enchiridion, [fragm. pt.] Zapiski syberyjskie... (Z własnoręcznego, nigdzie dotąd nie drukowanego rękopisu autora), „Rzeczpospolita Polska Federacyjno-Demokratyczno-Socjalna wpośród Stanów Zjednoczonych Słowiańskich i Ludzkości (ciąg dalszy Demokraty Polskiego)”, Genewa 1870, nr 9.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Obraz Syberii, Kraków 1871.

Underowicz Adam, Do ***, poety ruskiego, // Poezje Adama Underowicza. Pieśni, mazurki, romanse, wiersze różne, Paryż 1878

Lenartowicz Teofil, Cienie syberyjskie. Z opowiadania powracającej z wygnania, Lwów 1883 [wyd. nast. pt: Moskiewska ewangelia carska. Ułamek z nocy drugiej].

Lenartowicz Teofil, Odstawny, Poezje 1895

Podbereski Romuald [K.], Z Syberii, „Przegląd Polski” 1880/1881, t. 59, z. IX.

Ruciński Justynian, Konarszczyk (1838–1878). Pamiętniki z zesłania na Sybir¸ Lwów 1895.

Tokarzewski Szymon, Siedem lat katorgi 1846–1857, Warszawa 1918.

Nowakowski W., Wspomnienie o duchowieństwie polskim znajdującym się na wygnaniu w Tunce, 1875.

Wolicki Konstanty, Wspomnienia Konstantego Wolickiego z pobytu w Cytadeli warszawskiej i na Syberii, Lwów 1876.

Dobrski Leopold [Jan z Jasyru], Koncert na Syberii, // Śpiewy z pustyni, Paryż 1896.

 

Pamiętniki

 

Różycki Karol, Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej uformowanego w czasie wojny narodowej przeciw despotyzmowi rosyjskiemu, Bourges 1832.

Niemcewicz Julian Ursyn, Przypomnienia moje. Więzienie moje w krepości nad Newą, 1833.

Chojecki Edmund, Wspomnienie z podróży po Krymie, Warszawa 1845.

Ochocki Jan Duklan, Pamiętniki... Z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wydane przez J. I. Kraszewskiego, 1855.

Kowalski Franciszek, Pamiętniki (1825), 1857.

Olizar Narcyz, Pamiętniki kasztelana, 1845.

Fredro Aleksander, Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleopńskiej, 1844–1856, „Gazeta Polska” 1877, nr 64–139, oprac. H. Mościcki i W. Borowy, Warszawa 1957.

Morawski Stanisław, Kilka lat młodości mojej w Wilnie, „Pamiętnik Naukowy i Literacki” 1892.

Morawski Stanisław, W Peterburku 1827–1838. Wspomnienia Pustelnika i koszałki kobiałki, wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki, Poznań [1927].

Goszczyński Seweryn, Podróż mojego życia. Urywki wspomnień i zapiski do pamiętnika 1801–1842, 1858, Wilno 1924.

Kamieński Henryk, Pamiętnik, powst. 1852–1853.

Potocki Leon, Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości, 1856, wyd. 1876.

Łukasiński Walerian, Pamiętnik, 1861–63, wyd. Warszawa 1986.

Potocki Leon, Wspomnienie o Świsłoczy Tyszkiewiczowskiej, przed 1864, wyd. 1910.

Korzeniowski Apollo Nałęcz, Polska i Moskwa. Pamiętnik *** zaczęty 186...., 1864.

 

„Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo!
I naostrzym znowu zardzewiałe noże”
– poezja „styczniowa” 1860–1865

 

Romanowski Mieczysław, Modlitwa (Na obchód żałobny za poległych w Warszawie 27 lutego 1861).

Lenartowicz Teofil, Śpiew na cześć 25 lutego 1861 roku, 1861.

Starkel Juliusz, Carska muzyka, 1861.

Bratkowski Stanisław, Dwie pieśni na chwałę Bożą: I. Na podziękowanie Bogu. II. PO ogłoszeniu całej Polski w stanie oblężenia w miesiącu październiku 1861, Paryż 1862.

Ujejski Kornel, Dla Moskali. Wyjątek z niewydanych poezji, Lipsk 1862.

Bratkowski Stanisław, Do Boga: III. Po zamknięciu kościołów w Polsce, 1862.

Lenartowicz Teofil, Petersburg w ogniu, 1863.

Romanowski Mieczysław, Pieśń młodej wiary. Na nutę pieśni żyrondystów, // Poezje, 1863.

Anczyc Władysław Ludwik, Pieśń strzelców, 1863.

Anczyc Władysław Ludwik, Wstęp do „Pieśni”, // Pieśni zbudzonych, 1863, wyd. 1908.

Anczyc Władysław Ludwik, Jeniec, jw.

Faleński Felicjan, Melodie z domu niewoli, 1861–1863.

Merzbach Henryk, Szlapy dołoj. W-wa 1 czerwca 1863, 1863.

Wolski Włodzimierz, Śpiewy powstańcze, 1863.

Ujejski Kornel, Ostatnia strofa, 1864.

Ujejski Kornel, Na zgon rozstrzelanych w Irkucku.

Merzbach Henryk, Z wiosny, 1864.

Wolski Włodzimierz, Marsz żuawów, // Śpiewy powstańcze, Paryż 1863.

Etgens Władysław, Ciernie, Kraków 1864.

Gaszyński Konstanty, Bal warszawski, // Kilka pieśni dla kraju, 1864.

Wolski Włodzimierz, Raudas drugi, // Promyki. Nowe poezje liryczne, Bruksela 1869.

[Iliński Benedykt], [Na Aleksandra II], // Tymczasowemu Rządowi Narodowemu, Paryż 1864.

Lenartowicz Teofil, Marcin Borelowski Lelewel, 1865.

Buława Ernest [Władysław Tarnowski], Krople czary. Poezje, [tu: Oda do wojny, 1854. Oda (po zawarciu pokoju europejskiego 1856), Ecce terra, Na śmierć Mikołaja, Piołunowy hymn, Duch, Synowi Polski, Córce Polski], 1865.

Mokłowski Mieczysław, Rok 1863 (22 stycznia 1867), // Wiersze, Lwów 1868.

Mokłowski Mieczysław, Hasło, jw.

Buława Ernest [Władysław Tarnowski], Pieśń żołnierza, // Jeszcze Polska nie zginęła.

 

LITERATURA POKOLENIA 1864–1895
„Złamawszy się na bohaterstwie zostali skromnymi pracownikami”

 

Poezja postyczniowa

 

Asnyk Adam, Sen grobów, 1865–1867.

Wolski Włodzimierz, Mleczna siostra, 1868.

Sabowski Władysław, Rozmowa cara z Gorczakowem.

Urbański Aureli, Toast. Dnia 15 sierpnia 1871, 1871.

Bartusówna Maria, Sen powstańca, 1873.

Dobrzański Mirosław, Zamieć zimowa, // Poezje, Kraków 1879.

Asnyk Adam, Braterstwo słowiańskie, // Poezje, t. 3, 1880.

Urbański Aureli, Antyteza. (Wiersz wygłoszony na uczcie Straży Honorowej podczas pobytu cesarza austriackiego we Lwowie 1880), 1880.

Kostecki Platon, 22 stycznia 1882, 1882.

Urbański Aureli, Miatież. Rok 1863, Lwów 1893.

Urbański Aureli, Dziad z lirą, // Utwory poetyczne,1884.

Asnyk Adam, Wdwudziestpięcioletnią rocznicę powstania 1863, 1889.

Gomulicki Wiktor, Rosjanom, którzy przyznają się do braterstwa z Polakami [prwdr. „Świat” 1952, nr 51/52], // Wiersze wybrane, wybrał i wstępem opatrzył P. Hertz, Warszawa 1960.

Szujski Józef, Obłąkani (Ballada z roku 1863), 1885.

Sienkiewicz Henryk, Pieśń litewskich borów, 1887.

Asnyk Adam, W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 r., 1888.

Kraushar Aleksander, Język niedoli, // Strofy, Kraków 1890.

Dzieduszycki Wojciech, Anioł. Opowieść z lat niedawnych, Lwów 1892.

Koroway-Metelicki Michał, Freski krymskie, // Poezje, Petersburg 1893.

Hoffman Karol, Adam Mickiewicz 1798–1893. Życiorys wierszem skreślony, Warszawa 1899.

Bośniacka-Tuszowska Elżbieta [pseud. Julian Moers z Poradowa], Żołnierz rosyjski (Tołstojowi przypisuję) 1904, // Pisma Juliana Moers z Poradowa, Warszawa 1937.

Deotyma [właść. Łuszczewska Jadwiga], Kościuszko. Poemat, powst. przed 1906, wyd. 1917.

 

„My w ruskim carze zawsze mamy wroga”
– poezja ruchu socjalistycznego

 

Brzeziński Mieczysław, Toast, 1879, // Czegóż chcą?, Genewa 1882.

[Autor nieznany, Waryński Ludwik?, Truszkowski Hieronim?], Wiersz więźniów krakowskich przesłany J. I. Kraszewskiemu, 1879.

[Autor nieznany, Jankowska-Mendelsonowa Maria?], *** [Urywek z większej całości], 1881, // Czegóż chcą?

Święcicki Wacław, Don Pedro, // Czegóż chcą?

[Autor nieznany, Jankowska-Mendelsonowa Maria?], Szumi Wisła, // Czegóż chcą?.

Święcicki Wacław, Przed drogą na Sybir (Dla śpiewu nuta: Bracia, rocznica, więc po zwyczaju), 10 maja 1880, // Wybór poezji dla robotników, Genewa 1888.

Święcicki Wacław, Hymn liberalny na rok 1880 w oczekiwaniu konstytucji, 1880, „Proletariat” 1883, nr 2.

Truszkowski Hieronim, Do matki, 1881, // Czegóż chcą.

Truszkowski Hieronim, Kunicki Stanisław, Prośba bezżennych więźniów do Fursy, tormistrza żandarmskiego, naczelnika X Pawilonu Cytadeli Warszawskieji, 1885.

Czerwieński Bolesław, Śmierć Szewczenki, // Poezje, Lwów 1881.

Czerwieński Bolesław, Skon Jana Hłaski, Lwów 1882.

Święcicki Wacław, Warszawianka, „Proletariat” 1883, nr 1.

J. [Kasprowicz Jan], Pieśń Dymitra Lizoguba, „Przedświt” 1884, nr 7.

Perl Feliks, Krew polska (Z powodu rzezi w Krożach), // Pieśni i poezje dla ludu roboczego wydane na pamiątkę 1 maja 1887, Berlin 1887.

[Autor nieznany], Ulianow, „Przedświt” 1887 z 15 października.

Lange Antoni [podp. Napierski], Pogrobowcom, VIII [Hej, czy śpisz, stara Wisło, mazowiecka rzeko], 1889, // Wybór poezji, Londyn 1900.

[Autor nieznany], Pierwszy Maj w Łodzi, 1893.

[Autor nieznany], Dumanie, 1894, // SDKPiL. Pieśni pracy i walki, Kraków 1905.

[Autor nieznany], Kolęda robotnicza (Bracia robotnicy...), „Robotnik” 1895, nr 12.

[Autor nieznany], Radomski Budrys, „Przedświt” 1895, nr 5.

Waryński Ludwik, Mazur kajdaniarski, „Robotnik” 1895. nr 31.

[Autor nieznany], Kolęda robotnicza (Hej, z jasną gwiazdą), 1897, // Pieśni i poezje dla ludu roboczego wydane na pamiątkę 1 maja 1887, Berlin 1887.

Rzońca [Rządca?] Ignacy, Pieśń pożegnalna, 1903, // Zbiór pieśni, Warszawa 1908.

[Autor nieznany], Radomski Budrys, „Przedświt” 1896. nr 5.

 

Dramat

 

Korzeniowski Józef, Nasza prawda. Scena z życia Polski z roku 1863, 1863, wyd. 1899.

Narzymski Józef, Niekomiczna komedia w 3 aktach, Poznań 1863.

Starzeński Leopold, Gwiazda Syberii. Dramat w 3 aktach, a w 4 odsłonach, 1868.

Komorowski Bronisław, Rejtan. Tragedia historyczna w 5 a., Lwów 1869.

Sowiński Leonard, Na Ukrainie. Tragedia w pięciu aktach z prologiem i epilogiem, Poznań 1873.

Szujski Józef, Maryna Mniszchówna. Dramat w dwóch częściach, 1875.

Szujski Józef, Dymitr Drugi, 1876.

Szujski Józef, Śmierć Władysława IV. Dramat w 5 aktach, 1887.

Kraszewski Józef Ignacy, Trzeci Maja. Dramat historyczny w 5 aktach [B. Bolesławita], Kraków 1876.

Duchińska Seweryna, Paslawiści. Obrazek dramatyczny w jednym akcie, Lwów 1877.

Urbański Aureli, 1861–1863 (Na poddaszu, Pod kolumną Zygmunta, Dramat jednej nocy), 1881.

Mosbach August, Car Iwan IV Wasiliewicz Groźny. Obrazek historyczny, 1882.

Bałucki Michał, Kiliński. Obraz historyczny w 5 aktach, Kraków 1893.

Staszczyk Adam, Kościuszko w Petersburgu. Obraz dramatyczny w 1 akcie, 1894.

Bełcikowski Adam, Przekupka warszawska, 1897.

Staszczyk Adam, Dziesiąty pawilon. Obraz dramatyczny w 1 akcie, 1897.

Staszczyk Adam, Noc w Belwederze. Epizod na tle historycznym w 1 akcie, 1898.

Staszczyk Adam, Bartos głowacki. Obraz sceniczny na tle historycznym w 4 aktach, 1905.

Bośniacka-Tuszowska Elżbieta [pseud. Julian Moers z Poradowa], Faworyt carowej. Dramat w 5 aktach i 8 odsłonach, ok. 1895, wyd. 1907.

Staszczyk Adam, Sejm grodzieński. Dramat w 3 aktach, 1909 [fragm.].

 

Proza

 

Bałucki Michał, Przebudzeni, 1864.

Lubowski Edward [Spiridion], Wierzące dusze, 1864, wyd. 2 pt. Silni i słabi. Powieść z ubiegłych czasów w obrazkach, Kraków 1865.

Dzierzkowski Józef, Chrzest polski. Opowiadanie ze zdarzeń ostatnich w dwóch częściach, 1865.

Kraszewski Józef Ignacy, My i oni. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita], Poznań 1865.

Kraszewski Józef Ignacy, Para czerwona. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita] , t. 1–2, Lipsk 1865.

Kraszewski Józef Ignacy, Na wschodzie. Obrazek współczesny z natury [B. Bolesławita], Poznań 1866.

Bałucki Michał, Młodzi i starzy, 1866.

Kraszewski Józef Ignacy, Żyd. Obrazy współczesne [B. Bolesławita] , t. 1–3, Poznań 1866.

Kraszewski Józef Ignacy, Dziadunio. Obrazki naszych czasów, Poznań 1869.

Kraszewski Józef Ignacy, Hybrydy. Powieść współczesna, Lwów 1869.

Kraszewski Józef Ignacy, Emisariusz,. Wspomnienie z roku 1838, Lwów 1869.

Zachariasiewicz Jan, Czerwona czapka, 1869.

Kraszewski Józef Ignacy, Tułacze, 1868–1870.

Jeż Teodor Tomasz [właśc. Miłkowski Zygmunt], Nihilista, 1870.

Kraszewski Józef Ignacy, Zagadki, Poznań 1870–73.

Czajkowski Michał, Nemolaka, 1872.

Kraszewski Józef Ignacy, Warszawa 1794 roku, 1873.

Narzymski Józef, Ojczym, 1873.

Orzeszkowa Eliza, Na dnie sumienia, Warszawa 1873.

Olizarowski Tomasz August, Rognieda, 1874.

Kraszewski Józef Ignacy, Sceny sejmowe. Grodno 1793, 1875.

Koszczyc Wacław (Sahi-bej), Praca Syzyfa. Powieść, Lwów 1877.

Dzierzkowski Józef, Sabowski Władysław, Chrzest polski. Opowiadanie ze zdarzeń ostatnich w trzech częściach, Lwów 1877.

Żmichowska Narcyza, Czy to powieść?, 1877.

Jeż Teodor Tomasz [właśc. Miłkowski Zygmunt], Lech – Czech – Rus. Powieść historyczno-spółczesna, 1878.

Jeż Teodor Tomasz [właśc. Miłkowski Zygmunt], Sprawa ruska. Prowodyrowie Rusi spółcześni, 1879.

Sienkiewicz Henryk, Z pamiętnika korepetytora, „Gazeta Lwowska” 1879, nr 236–238 [wyd. osobne: Warszawa 1926 ze wstępem I. Chrzanowskiego. Jest to pierwsza kryptonimowa redakcja noweli Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela].

Kraszewski Józef Ignacy, Szalona, 1880.

Perges Jan, Amnestia moskiewska. Opowiadanie z niedawnej przeszłości, 1880.

Orzeszkowa Eliza, Widma, Wilno 1881.

Koszczyc Wacław, Wybrańcy losu, 1882.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Bohaterska rodzina. Urywek z powstania 1863 (zdarzenie prawdziwe), 1883.

Łoś Wincenty, Lydia – Rosjanka. Opowiadanie powstańca, Kraków 1885.

Perges Jan, Moskiewski policzek, 1885.

Sienkiewicz Henryk, Obrazek leśny, 1886.

Sabowski Władysław [Wołody Skiba], Nad poziomy, 1887.

Szymański Adam, Szkice, 1887–1890.

Rodziewiczówna Maria, Pożary i zgliszcza, 1888.

Prus Bolesław, Lalka. Powieść w trzech tomach, Warszawa 1890.

Sygietyński Antoni, Wysadzony z siodła. Powieść z życia współczesnego, 1891.

Rodziewiczówna Maria, Czarny bóg. Nowela na tle życia nihilistów, 1891.

Abgarowicz Kajetan, Z carskiej imperii. Szkice, 1892.

Kaczkowski Zygmunt, Wasi ojcowie, 1892.

Rodziewiczówna Maria, Anima vilis, 1893.

Maciejowski Ignacy, Maciek w powstaniu. Opowieść na tle powstania w r. 1863, 1894.

Jeż Teodor Tomasz [właśc. Miłkowski Zygmunt], Iz Paliakow¸ 1896.

Jeż Teodor Tomasz [właśc. Miłkowski Zygmunt], Za gwiazdą przewodnią, 1896.

Koszczyc Wacław, Wici wyroczne, 1898.

Orzeszkowa Eliza, Australczyk, Petersburg 1896.

Koszczyc Wacław (Sahi-bej), Wici wyroczne. Powieść historyczna na tle powstania styczniowego, Lwów 1898.

Gomulicki Wiktor, Sołdat 1898.

Rodziewiczówna Maria, Barcikowscy, 1899.

Orzeszkowa Eliza, Anastazja, Warszawa 1903.

Przyborowski Walery, Upiory – powieść z roku 1863 przez autora „Historii dwóch lat”, Kraków 1902.

Orzeszkowa Eliza, I pieśń niech zapłacze, Warszawa 1905.

Rodziewiczówna Maria, Czahary, 1905.

Sienkiewicz Henryk, Dzwonnik, 1907.

Sienkiewicz Henryk, We mgle, 1908.

Prus Bolesław, Dzieci, Warszawa 1909.

Orzeszkowa Eliza, Gloria victis [Oni. Oficer. Gloria victis. Hekuba], Wilno 1910.

Sienkiewicz Henryk, Wiry. Powieść, t. 1–2, Warszawa 1910.

Szymański Adam, Z jakuckiego Olimpu, 1910.

Szymański Adam, Aksinia. Opowieść z życia moskiewskiej Lechii, 1910.

Prus Bolesław, Przemiany, 1911.

Gomulicki Wiktor, Car-widmo. Powieść z czasów zasiadania a przecież nie siedzenia Władysława syna Zygmuntowego na tronie Rurykowym, Warszawa 1911.

Gomulicki Wiktor, Na rozłogach białoruskich, 1912.

Gomulicki Wiktor, Bój olbrzymów, 1913.

Gomulicki Wiktor, Wspomnienia niebieskiego mundurka (II wyd.), Warszawa 1918.

 

Publicystyka i pamiętnikarstwo

 

Maciejowski Ignacy, Ludu Polski! Od trzech miesięcy bijąsię Polacy na śmierć z Moskalem..., 1863.

Kraszewski Józef Ignacy, Rachunki przez B. Bolesławitę [tu z roku 1867: Sztuka przerabiania narodów. Polska i Moskwa. Sybir. Mogiły. z roku 1868 – Moskwa. Polskie kraje pod panowaniem Moskwy].

Mickiewicz Władysław, Congrès de Moscou. Lettre à M. M. Palacký et Rieger, 1867.

Królikowski Ludwik, Do panslawistów. Pogłos z odwiedzin niby słowiańskich w Moskwie 1867, Zurych 1868.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Czarna księga 1863–1868, Kraków 1869.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Moskiewskie na Litwie rządy. 1863–1869. Dalszy niejako ciąg „Czarnej księgi”, Kraków 1869.

Nowolecki Aleksander [pod pseud. Zygmunt Kolumna], Pamiątka dla rodzin polskich, cz. 1–2, 1867–1868.

Morawski Teodor, Dzieje narodu polskiego. Rys dziejów porozbiorowych 1796–1834, 1870.

[Polak], Do inteligencji rosyjskiej, 1871.

Czaplicki Ferdynand Władysław, Pamiętnik autora „Czarnej księgi”, Kraków 1871.

Wilkońska Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, 1871.

[Krzywicki K.], Polska i Rosja w 1872 r. przez b. członka Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1872.

Mierosławski Ludwik, Pamiętnik... (1861–1863), powst po 1870, wyd. 1924.

Mikoszewski Karol, Polska i Rosja w Słowiańszczyźnie, 1872.

Spasowicz Włodzimierz, Polityka samobójstwa. Uwagi nad pisemkiem „Polska i Rosja w 1872” przez b. członka Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1972.

[Strutyński Juliusz], Moskwa. (Dalszy ciąg „Gawęd”) przez Berlicza Sasa, Kraków 1873.

Kirkor Adam Honory, O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich, Kraków 1874.

Kraszewski Józef Ignacy, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1779. Studia do historii ducha i obyczaju, Poznań 1873–1875, t. 1–3.

Wilkońska Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim na prowincji w Kongresówce, 1875.

Kraszewski Józef Ignacy, O panslawizmie. Z papierów pośmiertnych, „Czas” 1888, nr 286–287.

Rzążewski Adam, Nihilizm rosyjski przedstawiony w historycznym rozwoju. Studium historyczno-społeczne, 1881.

Spasowicz Włodzimierz, Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego, Petersburg 1882.

Spasowicz Włodzimierz, Mickiewicz i Puszkin przed pomnikiem Piotra Wielkiego, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza” 1887.

Olizar Gustaw, Pamiętniki 1798–1865, Lwów 1892.

Ćwirko Zachariasz [pseud. Ireneusza Kwiecińskiego. przy współudziale Elizy Orzeszkowej], Po szczęście, 1892.

Szwarce Bronisław, Siedem lat w Szlyselburgu, 1893.

Bem Antoni Gustaw, Spod zaboru rosyjskiego, 1892–1894.

Feliński Zygmunt Szczęsny, Pamiętniki, 1897.

Dembowski Leon, Moje wspomnienia, 1898.

Kozłowski Władysław Mieczysław, Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwo polskie i rosyjskie przez ***, Kraków 1899.

Bobrowski Tadeusz, Pamiętnik mojego życia, 1900.

Prus Bolesław, O Rosji i o nas. Kronika tygodniowa „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 16.

Orzeszkowa Eliza, Otkrytoje pis’mo k’russkomu obszczestwu [List otwarty do społeczeństwa rosyjskiego], „Birżewyje Wiedomosti” 1905, nr 8826, 8828, 8830.

Buchner Władysław, Listy Połusztannikowa, „Mucha” 1905.

Tretiak Józef, Mickiewiczi Puszkin. Studia i szkice, Warszawa 1906.

Janowski Józef Kajetan, Pamiętniki o powstaniu styczniowym [po 1906], wyd. 1923–1931.

Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972.

 

MŁODA POLSKA
„Niechaj zabrzmią – na świat cały – grania
– Dzwony duchów – dzwony Zmartwychwstania”

Poezja młodopolska 1890–1914:

 

Niemojewski Andrzej, Na Saskim Placu, // Poezje, Kraków 1891.

Orkan Władysław, Car, 1895, // Poezje zebrane, Kraków 1968.

Orkan Władysław, Sto lat (Wiersz w 100-letnią rocznicę 3-go rozbioru Polski (1895), jw.

Niemojewski Andrzej, Polonia irredenta, 1895.

Niemojewski Andrzej, Joachim Lelewel, Kraków1896.

Luboń Henryk, Pomnik, // Partia. Sen nocy letniej. Warszawa. Pomnik. Miłość i naród, Kraków 1899.

Luboń Henryk, Warszawa, 1899, jw.

Sten Jan, Cerkiew na placu, // Poezje, Lwów 1899.

Sten Jan, Młode lata, // Poezje, Lwów 1899.

Rossowski Stanisław, Sybir, // Ojczyzna w pieśniach poetów polskich. Głosy poetów o Polsce, zebrał W. Bełza, Lwów 1901.

Poznańska Zofia, Echa z Sybiru. W więzieniu. Topolka, // Echa z Sybiru, Lwów 1900.

Żuławski Jerzy, Racławice, // Z domu niewoli. Poezje, Kraków 1902.

Żuławski Jerzy, Warszawa, jw.

Miciński Tadeusz, Resurrecturi, 1899, // Do źródeł duszy polskiej, Lwów 1906.

Miciński Tadeusz, Tak mi Ojczyzny mojej żal...,1903, jw.

Adamowicz Bogusław, Rapsod ludzkości, // Poezje, 1902.

Zawada Wojciech, Carów korona..., „Przyjaciel Ludu” 1904, nr 26.

Słoński Edward, Drzewko, 1905?

Miciński Tadeusz, Hymn do wschodzącej Jutrzenki, 1906, // Do źródeł duszy polskiej, Lwów 1906.

Miciński Tadeusz, Bitwa nad Jalu, 1906, jw.

Leśmian Bolesław, Piesni Wasilisy Premudroj, [tu: I. Ja – sołneczmaja byl’, ja – mudraja cariewna. II. S ułybkoj jasnoju twierżu ja nieustanno. III. Kogda w biezbreżnosti łuna wozduszno bleszcziet. IV. Pyłajut obłaka uzorczato-cwietnyje. V. Ja ta, kotoroj niet – no jest’ moi miecztanija], „Zołotoje Runo” 1906, nr 11–12 (Pieśni przemądrej Wasylisy, na jęz. polski przełożył M. Pankowski, opubl. „Wiadomości” 1960, nr 44).

Leśmian Bolesław, Łunnoje pochmel’je. 6 stichotworienij, [tu: Nocz’. Biegłyj son. Nowołunnicy. Połumiesiac nad rakitoj. Driewniaja powiest’. Łunnyj lietopisiec. ], „Wiesy” 1907, nr 10 (Księżycowe upojenie, na jęz. polski przełożył M. Pankowski, opubl. „Wiadomości” 1960, nr 44).

Morstin Ludwik Hieronim, Pieśni historyczne, 1907.

Galiński Franciszek, Petersburg, // Wnętrze, Warszawa 1909.

Nalepiński Tadeusz, Chrzest. Fantazja polska tu: Rapsod trzeci. Ucieczka, Kraków 1910.

Długosz Stanisław, Z etapu, 1910, // Przed złotym czasem, Kraków 1917.

Lemański Jan, Czyn, // Czyn. Poezje. Satyry. Piosenki, Lwów 1911.

Prażmowska Teresa, Z domów niewoli. Pokłon ziemi. Wybór poezji, 1910.

Tuwim Julian, Iwan Groźny, 1913.

Hiż Tadeusz, Nad Newą. Dwa symbole, // Sen o skrzydłach. Wiersze i sceny, Petersburg 1914.

 

„W krainie cara cisza głucha i słychać tylko brzęk łańcucha, i jęk smaganych niewolników” – rewolucja 1905 w poezji i wierszach satyrycznych

 

Mirandola Franciszek, Warszawianka 1905, „Promień” 1905, nr 2.

Markowska Maria, 13 XI 1904, 1905, // Poezje, Kraków 1910.

Niemojewski Andrzej, Suplikacje, 1905, „Promień” 1905, nr 7–8.

Krasny Józef, Żelazne kraty, grube kraty, 1906, // Pieśni rewolucji, Moskwa 1932.

Staff Leopold, Wiosna Ludów, 1905. // Gniew sprawiedliwy, „Krytyka” 1906, t. 2, z. 2.

[Autor nieznany], Pieśń podwórzowa o Stefanie Okrzei, 1905, // „Śpiewy historyczne” proletariatu polskiego.

[Autor nieznany], Marsz żałobny, // SDKPiL. Pieśni pracy i walki, Kraków 1905.

[Autor nieznany], Pamięci Kasprzaka. [I wydano nań wyrok], 1905, // Pieśni wolnego ducha. Zbiór poezji rewolucyjnych, Petrograd 1917.

Rokita Stach [Radwański Tadeusz], Pan Witte. (Na nutę „Małgorzatki”), 1905, // Konstytucja z nahajką, 1905.

Radwański Tadeusz, Wolność. (Na nutę „Idzie Maciek bez wieś”), Konstytucja z nahajką, 1905.

Winawer Bruno, Jako pan Witte ministrów se szukał. (Na nutę „Tańcowały dwa Michały” ), jw.

Winawer Bruno, Konstytucja Skałłona. (Na nutę „Leci pies przez owies”), jw..

Winawer Bruno, Marsylianka robotnicza, 1905, // Zbiór pieśni rewolucyjnych, Warszawa 1906.

[Autor nieznany], Mazurek, // Zbiór pieśni rewolucyjnych, Kraków 1905.

[Autor nieznany], Do Dumy! Do Dumy! (Na nutę „Tańcowały dwa Michały”), „Czerwony Sztandar”, 26 marca 1906.

K. [Autor nieznany], Przed burzą, 1906, „Czerwony Sztandar”, 6 czerwca 1906.

Tetmajer-Przerwa Kazimierz, Polska, 1906, // Poezje współczesne, Kraków 1906.

Tetmajer-Przerwa Kazimierz, Barykada, 1906, jw.

Lubicz-Zahorski Bolesław, Łodzianka, // Zbiór pieśni, Kraków 1906.

Żeromski Stefan, Nokturn, 1907.

Słoński Edward, Z dalekich tajg, 1907, // Bezimieńce, Kraków 1911.

Ból Zygmunt [Lubicz-Zahorski Bolesław], Z etapu, „Wiedza” 1908.

Liciński Ludwik Stanisław, Z pamiętnika włóczęgi, Lwów 1908.

[Autor nieznany], Piosenka więzienna,// Wrzesień. Poezja więzienna, „Krytyka” 1909.

Krasny Józef, Czerwona rota, // Pieśni rewolucji robotniczej, 1919.

 

Proza:

 

Sieroszewski Wacław, Na kresach lasów, [pod pseud. W. Sirko], Petersburg 1894.

Sieroszewski Wacław, Jakutskije rasskazy, 1895.

Żeromski Stefan, „Rozdzióbią nas kruki, wrony”. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów. [podp. Maurycy Zych), tu: „Rozdzióbią nas kruki, wrony”. Mogiła. W sidłach niedoli], Kraków 1896.

Żmudzki Wacław, Losy Jacka kozika, 1897.

Sieroszewski Wacław, Ucieczka, 1898.

Sieroszewski Wacław, Wśród lodów, 1898.

Żeromski Stefan, Syzyfowe prace. Powieść współczesna, [podp. Maurycy Zych], Lwów 1898.

Reymont Władysław Stanisław, Ziemia obiecana. Powieść, t. 1–2, Warszawa 1899 [opubl. 1898].

Sieroszewski Wacław, Powrót. Powieść, powst. 1899, publ. 1903.

Sieroszewski Wacław, Dwanaście lat w kraju Jakutów. Wrażenia i notatki, Warszawa 1900.

Łada Jan [Gnatowski Jan], Z doliny łez (tu: Powrócił. Z ciężkich dni. Na śmierć), Lwów 1900.

Gruszecki Artur, Nowy obywatel, Warszawa 1900.

Glass Grzegorz, W kraju obiecanym, 1901, // Błyski, Lwów 1908.

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Ugodowcy, Lwów 1901.

Przyborowski Walery, Czterj gwardziści. Opowiadanie historyczne z 1794 r., 1901.

Daniłowski Gustaw, Z minionych dni. Fragmenty powieściowe, Warszawa 1902.

Przyborowski Walery, Przygody Adamka, 1902.

Gruszecki Artur, Sergiusz Wasiliewicz Gradow. Powieść współczesna, Kraków 1903.

Przyborowski Walery, Noc styczniowa z 22 na 23 stycznia 1863. Powieść z moskiewskiej niewoli, 1903.

Sieroszewski Wacław, Ucieczka, [pod pseud. K. Bagrynowski], Kraków 1904.

Szalay Waleria, Mali bohaterowie z roku 1863. Opowiadania prawdziwe, Lwów – Złoczów 1904.

Żeromski Stefan, Echa leśne [Podp. Maurycy Zych], Kraków 1905.

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Królobójcy, Lwów 1905.

Przyborowski Walery, Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 r., 1906.

Żmudzki Wacław, Posiew krwi, 1906.

Glass Grzegorz, Wizerunek człowieka w r. 1906 w Polsce poczciwego. Pamiętnik śp. Wiesława Wrony, przemysłowca, kupca, obywatela i wyborcy, Kraków 1908 [opubl. 1907].

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Księżna Łowicka. Powieść historyczna z XIX wieku, t. 1–2, Kraków 1908.

Przyborowski Walery, Młody konfederat barski, 1909.

Strug Andrzej, W twrdej służbie. Ludzi podziemnych seria 3, 1909.

Zdziechowski Kazimierz, Łuna, 1910.

Strug Andrzej, Ojcowie nasi, Kraków 1911.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Niezguła, 1911.

Łomnicki Józef, W śmiertelnych zapasach, Lwów 1911.

Paszkowski Edward, Rozbitki, 1911.

Żeromski Stefan, Uroda życia. Powieść w dwóch tomach, t. 1–2, Kraków 1912.

Sieroszewski Wacław, Zacisze 1912.

Żeromski Stefan, Wierna rzeka. Klechda, Kraków 1912.

Sieroszewski Wacław, Beniowski. Powieść historyczna, 1913.

Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Koniec epopei, t. 1–3, Warszawa 1913–1914.

Wielopolska Maria Jehanne, Kryjaki. O sześćdziesiątym trzecim roku opowieść, Kraków 1913.

Żeromski Stefan, Walka z szatanem, t. 1: Nawracanie Judasza, 1914, t. 2: Zamieć, 1916, t. 3: Charitas, 1919.

Reymont Władysław Stanisław, Rok 1794. Powieść historyczna, Warszawa 1913–1918. T. 1: Ostatni sejm Rzeczypospolitej, 1913, t. 2: Nil desperandum, 1916. t. 3: Insurekcja, 1918.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Piłsudczycy, 1915.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Bitwa pod Konarami, 1915.

Dąbrowska Maria, Powstanie 1863. Powitanie wojny i swobody, Warszawa 1916.

Pik Franciszek, Tempore belli. Opowieści z dziejów rządów rosyjskich w Galicji, 1916.

Piołun-Noyszewski Stanisław, Powstańcy, Warszawa 1916.

 

Wobec rewolucji 1905 r.

 

Reymont Władysław Stanisław, Z ziemi łez i krwi... opowiadanie na tle prawdziwego zdarzenia, Kraków 1904. [prwdr. pt. Matka. Opowieść, 1902].

Reymont Władysław Stanisław, Na krawędzi. Opowiadania, [Na krawędzi. Z konstytucyjnych dni. Zabiłem!. Czekam...], Warszawa – Kraków 1907.

Niemojewski Andrzej, Ludzie rewolucji, Kraków 1906.

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Anarchiści, Lwów 1906.

Gruszecki Artur, Bojownicy. Powieść, Kraków 1907.

Daniłowski Gustaw, Jaskółka. Powieść współczesna, t. 1–2, Kraków 1908 (opubl. 1907).

Daniłowski Gustaw, Zamach na Skałłona, 1908.

Weyssenhoff Józef, Dni polityczne, seria I: Narodziny działacza. (R. 1905), Warszawa 1906, seria II: W ogniu (R. 1905–1906), Warszawa 1908.

Brzozowski Stanisław, Płomienie. Z papierów po Michale Kaniowski wydał i przedmową poprzedził..., t. 1–2, Lwów 1908.

Gruszecki Artur, Na wulkanie. Powieść na tle rozgłośnych wypadków w Królestwie Polskim (1906), Kraków 1908.

Niemojewski Andrzej, Ludzie rewolucji, 1908.

Strug Andrzej, Ludzie podziemni, Lwów 1908.

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Nihiliści, Lwów 1908.

Szymański Adam, Matka (Pani Kozłowska). Szkic z cyklu „Rok 1863”, 1909.

Brzozowski Stanisław, Książka o starej kobiecie (1908–1910), Dzieła wszystkie. T. 9, oprac. A. Górski, Warszawa 1938.

Strug Andrzej, Dzieje jednego pocisku, Kraków 1910.

Szymański Adam, Z jakuckiego Olimpu, 1910.

Szymański Adam, Aksinia. Opowiadanie z życia moskiewskiej Lechii, 1910.

Daniłowski Gustaw, Paltocik, // W miłości i boju, Kraków 1910 [wyd. osobne Warszawa 1920].

Weyssenhoff Józef, Hetmani. Powieść współczesna, Warszawa 1911.

Miciński Tadeusz, Dęby czarnobylskie, 1911.

Brzozowski Stanisław, Sam wśród ludzi, Lwów 1911.

Berent Wacław, Ozimina. Powieść, Warszawa 1911.

Bandurski Władysław, Ciężka służba. Zbiorowe wydanie opowieści, tu: Ciężka służba. Powiastka z czasów Żółkiewskiego, Biała sukmana. Opowieść z czasów Kościuszki, Smutna Wigilia, W roku 1863 we wsi Zatory w Płockiem, Za cara. Z wojny rosyjsko-japońskiej, Wigilia biednej nauczycielki unitki, 1914.

 

Dramat

 

Zapolska Gabriela [pod pseud. Józef Maskoff], Tamten. Dramat współczesny w 5 aktach, 1899.

Jaxa-Ronikier Bohdan, Wspomnienie (rok 63), 1898.

Faleński Felicjan, Tańce śmierci, 1899.

Zapolska Gabriela [pod pseud. Józef Maskoff], Sybir. Dramat narodowy w 4 aktach, wyst.1899, opubl. 1903.

Zapolska Gabriela [pod pseud. Józef Maskoff], Car jedzie. Sztuka w 1 akcie, 1901.

Wyspiański Stanisław, Warszawianka. Pieśń z roku 1831, Kraków 1898 [wyd. 2 zmienione, Kraków 1901].

Wyspiański Stanisław, Lelewel. Dramat w 5 aktach, Kraków 1899.

Wyspiański Stanisław, Legion. Scen dwanaście, Kraków 1900.

Rydel Lucjan, Na zawsze, 1903.

Żuławski Jerzy, Dyktator. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r., Lwów 1903.

Wyspiański Stanisław, Noc listopadowa. Sceny dramatyczne, Kraków 1905

Miciński Tadeusz, Kniaź Patiomkin, Kraków 1906.

Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Rewolucja, Kraków 1906.

Morstin Ludwik Hieronim, Na racławickim błoniu, 1906.

Nowaczyński Adolf, Car Samozwaniec, czyli Polskie na Moskwie gody. Kronika prawdziwa o Dymitrze Joannowiczu jedynorocznym autokratorze, jako się wzniósł i padł on z przyczyny furyjej Pani Fortuny caricy wiecznej. W 6 obrazach i epilogu działająca się, Warszawa 1908.

Miciński Tadeusz, Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskeigo, powst. 1909, opubl. 1914.

Żeromski Stefan [podp. Józef Katerla], Róża. Dramat niesceniczny, Kraków 1909.

Hertz Benedykt, Prosto w tłum. Akt I rewolucji, // Szkice dramatyczne, Lwów 1910.

Marcinkowska Jadwiga, Sejm Wielki. Dramat historyczny w 4 aktach, 1911.

Konczyński Tadeusz, Car Aleksander I. Dramat w 5 aktach wg powieści Dymitra Mereżkowskiego, wyst. Kraków 1914.

Augustynowicz Jan Dymitr, Warszawianka. Pieśń z roku 1914. Tragedia, 1915.

Konczyński Tadeusz, Podziemna Rosja. Dramat w 5 aktach wg „Rewolucji” Tetmajera, wyst. Kraków 1916.

Hertz Jan Adolf, Młody las, 1916.

Marcinkowska Jadwiga, Bartosz Głowacki. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach, 1917.

Marcinkowska Jadwiga, Za wolność ludu. Obrazek dramtyczny z czasów powstania 1863 roku, 1917.

 

Publicystyka, eseistyka

 

Zdziechowski Marian, Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich, Kraków 1888 [w jęz. rosyjskim pod pseud. M. Ursin Petersburg 1887].

Zdziechowski Marian, Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie. T. II. Czechy, Rosja, Polska, Kraków 1897.

Żeromski Stefan, Dzienniki 1882–1891, t. 1–7, oprac. J. Kądziela, Warszawa 1953–1956.

Kraushar Aleksander, Książę Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta. 1764–1768. T. 1–2, Kraków 1897.

Abramowski Edward, Co to jest sztuka? Z powodu rozprawy L. Tołstoja: Czto takoje iskusstwo”?, 1898.

Belmont Leo, Lew Tołstoj. Życie i dzieła, zarys biograficzno-krytyczny, Kraków 1894.

Brückner Aleksander, Tragedia moskiewska. Szkice historyczne, „Przegląd Polski” 1900, t. 137.

Duchiński Franciszek, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich oraz dziejów Moskwy, 1901.

Feldman Wilhelm, O Rosji. Wrażenia z wycieczki, 1905.

Brzozowski Stanisław, Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej [proza poetycka], Kraków 1906.

Brückner Aleksander, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stsosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki, Lwów – Kraków 1906.

Gąsiorowski Wacław [pseud. Wiesław Sclavus], Finis Poloniae, Poznań 1906.

Nalepiński Tadeusz, Młoda Rosja, „Prawda” 1907, nr 51–52, 1908, nr 2–25.

Nalepiński Tadeusz, ON idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji. Cieniom Dostojewskiego, Kraków 1907.

Mazanowski Antoni, Gorkij, Czechow, Weresajew, Andrejew, Kraków 1907.

Bełcikowski Jan, Leon Tołstoj, Warszawa 1908.

Gostomski Walery, Tragedia sumienia. (Lew Tołstoj i jego ideał etyczny), Warszawa 1908.

Brzozowski Stanisław, Aleksander Hercen, 1907. Kryzys w literaturze rosyjskiej, 1909, // Głosy wśród nocy. Studia nad romantycznym przesileniem romantycznym kultury europejskiej, z teki pośmiertnej wydał i przedmową poprzedził O. Ortwin, Lwów 1912.

Jabłonowski Władysław, Dookoła Sfinksa. Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego, Warszawa 1910.

Kraushar Aleksander, Senator Nowosilcow i cenzura za czasów Królestwa Kongresowego, 1911.

Szymański Adam, Lew Tołstoj. Istota jego działalności, Kraków 1911.

Zdziechowski Marian, U opoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich, Lwów 1912.

Jabłonowski Władysław, Dwie kultury. Studia historyczne i literackie, Warszawa 1913.

Brzozowski Stanisław, Pamiętnik, Lwów 1913.

Zdziechowski Marian, Wpływy rosyjskie na dusze polską, „Przegląd Polski” 1912/1913, t. 187 [wyd. książkowe: Kraków 1920].

Zdziechowski Marian, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1–2, Kraków 1914.

Feldman Wilhelm, Die russische Revolution d die Polen, 1917.

Brückner Aleksander, Słowianie i wojna. Uwagi na czasie, Kraków 1918.

Zabojecka Maria, Powieść o duszy polskiej, Warszawa 1918.

 

Poezja lat I wojny światowej

 

Hordysz Wacław, W Irkucku, // Powitanie słońca. Poezje, Kraków 1914.

Słoński Edward, Szły tędy pułki kozackie (11 października 1914), // Ta, co nie zginęła, 1915.

Długosz Stanisław, Pod Warszawą stoją rezerwiści, 1914, // Przed złotym czasem Kraków 1917.

Łukasik Władysław, Nie zdradził, // Wiosko moja, wiosko biedna, Tarnów 1914.

Szembekowa Maria, Czerwiec, // W błędnym kole 1914–1915, 1915.

Tuwim Julian, Ktoś, prwdr. 1915.

Lechoń Jan [Leszek Serafinowicz], Polonez artyleryjski, 1916, // Karmazynowy poemat, Warszawa 1920.

Lechoń Jan, Bajka o Kilińskim, 1917.

Iłłakowiczówna Kazimiera, „Stało się serce moje jako wosk topniejący wpośród żywota mego – Psalm XXI, 15, // Trzy struny¸ Warszawa 1917.

Rabska Zuzanna, 5 sierpnia, 1915, // Warszawa w sonetach, Warszawa 1916.

Ostrowska Bronisława, Krzywda 1915, // Z raptularza 1910–1917. Poezje, Charków 1917

Popoff Eugeniusz, Hymn do Sybiru, // Jaskółki. Poemat z dziejów tułactwa polskiego, Kijów 1917.

Słoński Edward, Jutrzejszy dzień (1 grudnia 1916), // Ta, co nie zginęła.

Lange Antoni, Ilja Muromiec, Warszawa 1916.

Łepkowski Karol, Wyrok, // Nasza wiosna, Wiedeń 1916.

Łepkowski Karol, Drzewo wolności, jw.

Słoński Edward, Złowróżbnie huczy dzwon (10 maja 1917) , // Ta, co nie zginęła.

Słoński Edward, Od chłodnej Newy do Sprewy, 1917.

Oppman Artur [Or-Ot], 1863, // Pieśni o sławie, 1917.

Oppman Artur [Or-Ot], List z Sybiru, // Pieśni o sławie, 1917.

Oppman Artur [Or-Ot], Berezyna, jw.

Słoński Edward, Panu Waleremu Briusowowi, // Ta, co nie zginęła.

Tuwim Julian, Matuszka Rassieja, 1917.

Lechoń Jan, Pan Pomorski, „Sowizdrzał”1917.

Lechoń Jan, Rywale [Korniłow i Kiereński], „Sowizdrzał”1917, nr 34.

Ruffer Józef, Wtóra litania pielgrzymów, 19 maja 1918.

Ligocki Edward, Sen o Dwernickim, Warszawa 1918.

Słoński Edward, Do Rosji, 1918, // Ta, co nie zginęła, 1921 [ wyd. V].

Lange Antoni, Rosja wyzwolona, 1918, // Trzeci dzień. Wiersze pisane r. 1915–1923, 1925.

Tuwim Julian, Wielka Teodora, 1918.

Szul Bogusław, Idą w boje, 1918. // Piosenki leguna tułcza, 1919.

Szul Bogusław, Nasza artyleria (piosenka podbiegunowa), 1918, jw.

Szul Bogusław, Lamenty podbiegunowe, jw.

Szul Bogusław, Było to nad Dźwiną, jw.

Oppman Artur [Or-Ot], Pieśni o belwederskim powstaniu, Warszawa 1918.

Oppman Artur [Or-Ot], Pieśni o księciu Józefie, 1918.

Słoński Edward, Polska (9 lutego 1919), // Ta, co nie zginęła, 1921 [wyd. V].

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Poezja

„Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń”
– wiersze z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1918–1920

 

Orłowski Antoni [Krogulec], Włodzimierz Lenin (Uljanow), „Mucha” 1918, nr 1.

Orłowski Antoni [Krogulec], Esdekapeil, „Mucha” 1918, nr 1.

Lechoń Jan, Uczta bolszewików, „Kurier Świąteczny” 1919, nr 19/20.

[Autor nieznany], Bolszewicy, „Sowizdrzał” 1919, nr 19.

[Autor nieznany], Wiersz, z którego się dowiecie, iż nic nie zmienia się na bożym świecie, „Sowizdrzał” 1919, nr 35.

[Autor nieznany], Allons enfants de la patrie!, „Szczutek” 1919, nr 32.

Orłowski Antoni [Krogulec], Na trwogę, „Mucha” 1919, nr 3.

[Autor nieznany], Wyprawa Trockiego do Warszawy, 1920.

[Autor nieznany], Znasz-li ten kraj, „Piast” 1920, nr 37.

[Autor nieznany], Redakcja sowieckiego pisma, „Gazetka Wojenna” 1920, nr 1.

[Autor nieznany], Bolesne miejsce, „Wesoły wojak” 1920, nr 3.

[Autor nieznany], Czerwony car, „Szczutek” 1920, nr 6.

[Autor nieznany], Hymn bojowców, „Robotnik” 1920, nr 225.

[Autor nieznany], Marsz (Ochotników warszawskich z sierpnia 1920), „Robotnik” 1920, nr 225.

[Autor nieznany], Tydzień wojaka, // Wesoły wojak. Jednodniówka, 1920.

André Lucjan, Pod Radzyminem, W sierpniu 1920, Pamięci mego szkonego kolegi, księdza Ignacego Skorupki, 1920, // Szlakiem Niepodległych. 1918–1928. Utwory zebrane, 1929.

Ks. Bp. Bandurski Władysław, Dzikich hord szlakiem, // Zniewoli do ziemi obiecanej, 1920.

Belmont Leo, Pieśń o sławie rycerskiej czyli Polska zwyciężająca, 1920, // Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie, 1929.

Biernacki Kazimierz, Wilno, „Kalendarz Wileński” 1920.

Biernacki Stanisław, Gdy czerwona hałastra, „Łazik” 1920, nr 16.

Bogusławski Antoni, Warszawa (Pułkownikowi Oppmanowi (Or-Otowi)), 1920, // Honor i Ojczyzna, 1927.

Colonna-Walewska Janina, Kartka z dziejów obrony Warszawy, „Ochotnik” 1920, nr 13.

Drozdowski Józef, Rozkaz Kościuszki do włościan, „Gazetka Wojenna”, 1920, nr 8.

Gałuszka Józef Aleksander, Szarża ułańska. Pamięci wspaniałej szarży pod komarowem w 1920 r. – 8-mu pułkowi ułanów im. ks. Józefa Poniatowskiego, 1920, // Gwiazda komandorii, 1925.

Hertz Benedykt, Na wschód, 1919, //Bajki, satyry aktualne i piosenki, Warszawa 1920.

Hertz Benedykt, Bolszewikom, 1919, // Bajki, satyry aktualne i piosenki, 1920.

Hertz Benedykt, Polska młócka, „Łazik” 1920, nr 8.

Hertz Benedykt, Odrodzona, // Bajki, satyry aktualne i piosenki, 1920.

Kowalski Adam, Przygoda z bolszewikami, 1920, // 100 pieśni żołnierskich.

Kowalski Adam, Jak się leguny dostały do nieba, 1920, jw.

Kozikowski Edward, Głos bezdomnych, „Ochotnik” 1920, nr 15.

Kuryłło Adam, Wobec wdzierającej się Bolszewii, 1920, // Rocznice narodowe, oprac. M. Bogusławska, 1926.

Luta A., Piosenka żołnierska (z frontu litewsko-białoruskiego), „Żołnierz Polski” 1920, nr 104.

Małaczewski Eugeniusz, Mogiłom archangielskim i murmańskim, 1920, // Pod lazurową strzechą, 1922.

Ks. Markowski Józef, Cud nad Wisłą, // Śpiew wolności, po r. 1920.

Mucha Teofil, Nad nami szumią sztandary, 1920, // Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie, 1929.

Oppman Artur [Or-Ot], Murmańczyk, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 1.

Oppman Artur [Or-Ot], Za broń, Polacy!, „Ochotnik" 1920, nr 1.

Oppman Artur [Or-Ot], Pieśń dywizj syberyjskiej, „Tygodnik Ilustrowany”, 31 VII 1920.

Oppman Artur [Or-Ot], Marsz Hallera, 1920, // Hymn wolności, 1925.

Orłowski Antoni [Krogulec], Wojna zwycięska – pokój sprawiedliwy, „Mucha” 1920, nr 8.

Orłowski Antoni [Krogulec], Pomocnicy Cziczerina, „Mucha” 1920, nr 16.

Orłowski Antoni [Krogulec], Na ochotnika, „Mucha” 1920, nr 31.

Orłowski Antoni, A weźta się, ludzie, „Gazetka Wojenna”, 11 sierpnia 1920, Jednodniówka.

Orłowski Antoni [Krogulec], Nie powtarzajmy błędów dziejowych, „Mucha” 1920, nr 20.

Orłowski Antoni [Krogulec], Ogniowa próba, „Mucha” 1920, nr 28.

Orłowski Antoni [Krogulec], Car Lejba Trocki, „Pospolite Ruszenie” Jednodniówka, 7 VIII 1920.

Orłowski Antoni [Krogulec], Bój o Warszawę, „Mucha” 1920, nr 33.

Orłowski Antoni [Krogulec], Lloyd George i bolszewizm, „Mucha” 1920, nr 32.

Orłowski Antoni [Krogulec], Europa i Rosja, „Mucha” 1920, nr 36.

Orłowski Antoni [Krogulec], Socjalizm i bolszewizm, „Mucha” 1920, nr 38.

Orłowski Antoni [Krogulec], Rydz nad rydze, // Śpiewki i gawędy, 1920.

Pierwocha-Połomski W., Wstała Polska nasza!, „Wiarus” 1920, nr 20.

Piotrowski Wacław Wieńczysław, Pod Warszawą, 1920.

Relidzyński Józef, W raju bolszewickim. Opowieść dla żołnierzy, 1920.

Słoński Edward, Bój o Warszawę, 1920, // Ta, co nie zginęła, 1921 [ wyd. V].

Słoński Edward, Unia z Litwą, 1920, // Ta, co nie zginęła, 1921 [ wyd. V].

S. R., Preliminaria pokojowe (Nieurzędowy tekst traktatu), „Świat. Romans i Powieść” 1920, nr 43.

Szwajcer Jerzy, W Działdowie na rynku, „Gazeta Polowa” 1920, nr 3.

Tuwim Julian, Marynie, „Łazik” 1920, nr 11.

Wolski Wacław, Nie po to bruk męczeńskiej niewolnej Warszawy..., „Robotnik” 1920, nr 224.

Zbierzchowski Henryk, Piosenka o bolszewikach, „Szczutek” 1920, nr 12.

Zbierzchowski Henryk, Do broni, „Szczutek” 1920, nr 29.

Zbierzchowski Henryk, Lwów zagrożony, „Szczutek” 1920, nr 35.

Zbierzchowski Henryk, Krakowiaki lwowskie, 1920, // Nowe piosenki żołnierskie.

Zbierzchowski Henryk, Kołomyjka żołnierska, 1920, // Nowe piosenki żołnierskie.

Zbierzchowski Henryk, Na wojence jak to ładnie, 1920, // Nowe piosenki żołnierskie.

Zbierzchowski Henryk, Piosenka o pokoju, 1920, // Nowe piosenki żołnierskie.

Zbierzchowski Henryk, Piosenka strategiczna, jw.

[Autor nieznany], Jak szedł Trocki, „Mucha” 1921, nr 23.

Kruczkowski Leon, Jeszcze gdzieś echo..., „Goniec Krakowski” 1921, nr 1.

Kruczkowski Leon, Polska wiosna, „Goniec Krakowski” 1921, nr 83.

Orłowski Antoni [Krogulec], Dwa programy, „Mucha” 1921, nr 18.

Orłowski Antoni [Krogulec], Analogie dziejowe, „Mucha” 1921, nr 25.

Orłowski Antoni [Krogulec], Wilno, „Mucha” 1921, nr 29.

Relidzyński Józef, Pieśń Murmańczyków, // Pieśni żołnierskie, 1921.

Zbierzchowski Henryk, Szalona maszyna, „Szczutek” 1921, nr 10.

German Juliusz, Błekitny jenerał. Wierszem baśń prawdziwa, 1922.

 

Poezja 1920–1939

 

Tuwim Julian, Rapsod żałobny na śmierć pułkownika Mikołaja Romanowa, 1918.

Tuwim Julian, Swietozar, // Czyhanie na Boga, 1918

Tuwim Julian, Piotr Płaksin, // Sokrates tańczący, 1919.

Lechoń Jan, Piłsudski, 1918, // Karmazynowy poemat, Warszawa 1920.

Łyszczyński L., Bajka o kumaczu albo czym Rosja była przed bolszewikami, a czym stała się teraz, 1920.

Jasieński Bruno, Marsz, // But w butonierce, Warszawa – Kraków 1921.

Młodożeniec Stanisław, Moskwa, // Kreski i futureski, 1921.

Słoński Edward, Złowróżbnie huczy dzwon..., // „Ta, co nie zginęła...” Wybór wierszy o Polsce, o wojnie i o żołnierzach, 1921.

Wierzyński Kazimierz, Popkowice, // Wielka Niedźwiedzica, 1921.

Czyżewski Tytus, Transcendentalne panopticum, // Noc – Dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny, Kraków 1922.

Słonimski Antoni, Kontrmarsz, // Godzina poezji, 1923.

Tuwim Julian, Słopiewnie. O mowie rosyjskiej, // Wierszy tom czwarty, Warszawa 1923.

Makuszyński Kornel, Pieśń o ojczyźnie, 1924.

Gałuszka Józef, Muzyka od stepów, // Gwiazda komandorii, 1925.

Słonimski Antoni, Do poetów bolszewikow, // Z dalekiej podróży, 1926.

Birkenmajer Józef, Poszumy Bajkału, 1927.

Iłłakowiczówna Kazimiera, Opowieść o moskiewskim męczeństwie. Pamięci księdza Konstantego Budkiewicza poświęcona, 1927 // Opowieść o moskiewskim męczeństwie. Złoty wianek, Warszawa 1927.

Słobodnik Włodzimierz, Kniaź Potiomkin, // Nowa Muza, 1930.

Iłłakowiczówna Kazimiera, Gosposia, // Popiół i perły, Warszawa 1930

Iłłakowiczówna Kazimiera, Kacapi, // Popiół i perły, jw.

Iłłakowiczówna Kazimiera, Starowiery, // Popiół i perły,

Łobodowski Józef, Genarał Kaledin, // O czerwonej krwi,1931.

Broniewski Władysław, Bakunin, // Troska i pieśń, Warszawa 1932.

Łobodowski Józef, do rosjan, // w przeddzień, Warszawa 1932.

Napierski Stefan, Gogol, // Poeta i świat, 1932.

Stande Stanisław Ryszard, Poemat o Magnitogorsku, Moskwa 1932.

Sebyła Władysław, *** [I znowu tupot nóg sołdackich], 1935.

Pasternak Leon, Czeluskim (szkic poematu), 1933.

Słonimski Antoni, Moskwa, // Okno bez krat, 1933.

Słonimski Antoni, Białe noce, jw.

Słonimski Antoni, Hamletyzm, jw.

Słonimski Antoni, Litość, jw..

Wygodzki Stanisław, Apel 1933.

Czechowicz Józef, Głód, 1933?.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Inge Bartsch, 1934.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Ludowa zabawa, 1934.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Rozmowa z cieniem, 1934.

Dziekoński Albin, Dramat Lucyfera. Komentarz poetycki, 1934.

Łobodowski Józef, Słowo o Dzierżyńskim, // Rozmowa z ojczyzną, Warszawa 1935.

Łobodowski Józef, Do Nikołaja Salutina wiersz czuły, // Rozmowa z ojczyzną.

Łobodowski Józef, Koń atamana Łobody, // Rozmowa z ojczyzną.

Łobodowski Józef, Rozmawiam z Rosją. Generał Korniłow, // Rozmowa z ojczyzną.

Wierzyński Kazimierz, Piosenka ukraińska, // Wolność tragiczna, 1936.

Wierzyński Kazimierz, Rozmowa z Baryką, jw.

Stande Stanisław Ryszard, W Odessie, // Nasz krok, Moskwa 1937.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Bal u Salomona, 1937.

Jaworski Kazimierz Andrzej, Rozbitkom „Czeluskina”, // W połowie drogi, 1937.

Broniewski Władysław, Magnitogorsk albo rozmowa z Janem, // Krzyk ostateczny, Warszawa 1938.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 46 (Oto epitafium nieznanemu stworzeniu), // Szkicownik poetycki, 1939.

 

„Idylla maleńka taka, bolszewik kocha Polaka”
– Rosja sowiecka w wierszowanej satyrze międzywojennej

 

[Autor nieznany], Pieśni przy bałałajce, Demianowi Biednemu, bolszewickiemu lejb-poecie ofiarowane (Raj sowiecki. Durnie my), „Mucha” 1921, nr 23.

Miłkowski Z. Ż, Polsko, ocknij się! Śpiewnik rozwojowy, 1923 tu: Do Matki Polki. Bolszewikom cześć.

[ghg], Bal w Moskwie, „Szopka” 1925, nr 11.

[Autor nieznany], ABC.... „Mucha” 1926, nr 37.

[Autor nieznany], Już zalata... „Mucha” 1926, nr 37.

[Autor nieznany], Z piosenek litewskich „Mucha” 1926, nr 42.

[Autor nieznany], W Moskwie na Kremlu. Tragifarsa, „Mucha” 1927, nr 23.

[Autor nieznany], Bolszewia, „Mucha” 1927, nr 25.

 [Autor nieznany], Na dziesięciolecie rządów bolszewickich w Rosji 1917–1927, „Mucha” 1927, nr 46.

Tuwim Julian, Mój dzionek, „Cyrulik Warszawski” 1926, nr 15.

[Autor nieznany], Nagrobki. Bolszewikowi, „Mucha” 1927, nr 26.

Buchner Władysław, Jego śmiech, „Mucha” 1927, nr 46.

Buchner Władysław, Nie z wami, „Mucha” 1927, nr 49.

[Autor nieznany], Analogie między ustrojem carskim i sowieckim, „Mucha” 1927, nr 49.

[Autor nieznany], Na Sybir, „Mucha” 1928, nr 5.

[Autor nieznany], Towarzyszu, Stalin, „Mucha” 1928, nr 20.

Buchner Władysław, Demonstracja floty sowieckiej na polskich wodach, „Mucha” 1928, nr 39.

[Autor nieznany], List Griszki Rasputina do mariawity Kowalskiego z Piekła do Płocka.

[Autor nieznany], List Griszki Rasputina do mariawity Kowalskiego z Piekła do Płocka, „Mucha” 1928, nr 39.

[Autor nieznany], Krakowiaczki, „Mucha” 1928, nr 42.

[Autor nieznany], Adam i Ewa, „Mucha” 1928, nr 42.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Komuniści z Rotondy, „Cyrulik Warszawski” 1928, nr 33.

Tuwim Julian, Stop!, „Cyrulik Warszawski” 1928, nr 26.

[Autor nieznany], Serenada nad Tamizą, „Mucha” 1929, nr 2.

[Autor nieznany], Bolszewia, „Mucha” 1929, nr 4.

[Autor nieznany], Sowiety (Depesza własna), „Mucha” 1929, nr 4.

[Ildefons, Gałczyński Konstanty Ildefons?], Bal na Kremlu, „Cyrulik Warszawski” 1929, nr 52.

[Autor nieznany], Krakowiaczki, „Mucha” 1930, nr 6.

[Autor nieznany], Do kochanych bolszewików, „Mucha” 1930, nr 6.

Buchner Władysław, Mikołaj I w Warszawie, „Mucha” 1930, nr 10.

Buchner Władysław, Rosja (Z powodu modłów całego świata, celem odwrócenia plagi bolszewizmu), „Mucha” 1930, nr 12.

[Autor nieznany], Krakowiaczki, „Mucha” 1930, nr 15.

[Autor nieznany], Kolos, „Mucha” 1930, nr 18.

Buchner Władysław, Co dziwnego?, „Mucha” 1930, nr 20.

[Autor nieznany], Ordery sowieckie, „Mucha” 1930, nr 23.

Buchner Władysław, Pacyfizm, „Mucha” 1930, nr 24

Buchner Władysław, Cud nad Wisłą, „Mucha” 1930, nr 33.

[Autor nieznany], Piosenka księcia Cyryla, kandydata na tron rosyjski,„Mucha” 1930, nr 36.

Buchner Władysław, Dwa wrzody, „Mucha” 1930, nr 41.

[Autor nieznany], Krakowiaczki, „Mucha” 1930, nr 42.

[Autor nieznany], Krakowiaczki, „Mucha” 1930, nr 50.

[Autor nieznany], W moskiewskim WCIK-u. Obrazek rodzajowy w 1-m akcie, „Mucha” 1930, nr 50.

[Autor nieznany], Pjatilietka, „Mucha” 1931, nr 3.

Buchner Władysław, Do ludów świata, „Mucha” 1931, nr 11.

[Autor nieznany], Mowa towarzysza Stalina, „Mucha” 1931, nr 30.

[Autor nieznany], Nagrobki, „Mucha” 1931, nr 37.

[Autor nieznany], Car Stalin, „Mucha” 1932, nr 32.

[Autor nieznany], Propaganda humoru w Sowietach, „Mucha” 1933, nr 1.

Buchner Władysław, List Lenina do Hitlera. Piekło w maju 1933, „Mucha” 1933, nr 21.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Pardon, ZSRR!, „Prosto z mostu” 1935, nr 41.

Buchner Władysław, Nietrwała moskiewska budowa, „Mucha” 1936, nr 37.

Buchner Władysław, Vous l’avez voulu, Georges Dandin, „Mucha” 1936, nr 44.

[Autor nieznany], Polski komunista Bruno Jasieński został aresztowany w Sowietach, „Mucha” 1937, nr 23.

[Autor nieznany], Noc na Kremlu (Po rozstrzelaniu ośmiu generałów), „Mucha” 1937, nr 27.

[Autor nieznany], Bolszewia, „Mucha” 1938, nr 17.

 

Proza

„Bolszewicy w polskim dworku” – wojna polsko-bolszewicka 1919–1920,
 proza zbeletryzowana i wspomnieniowa

 

Bandrowski Jerzy, Krwawy film. Wojna domowa na Ukrainie,1918.

Kisielewski Zygmunt, Juliusz Syreń, 1918.

Anusz A., Z krainy dzikiej, pustej, otwartej, Warszawa 1919.

Bandrowski Jerzy, Czerwona rakieta,1920.

Bandrowski Jerzy, Pielgrzymi, 1920.

Bandrowski Jerzy, Krwawa chmura, 1920.

Smolarski Mieczysław, Na ziemiach polskich bój, [druk w prasie 1919], wyd. 1930.

Bandrowski Jerzy, Syn Dniepru, 1920.

Bandrowski Jerzy, Wściekłe psy, 1920.

Hołówko Tadeusz, Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisariusza politycznego z 1918, b.r.w.

Żeromski Stefan, Na probostwie w Wyszkowie, // Inter arma, Warszawa – Kraków 1920.

Mieszkis Feliks, Wojna, 1920.

Bandrowski Jerzy, Przez jasne wrota, 1920.

Zakrzewska Helena, Białe róże, 1920.

Zdziechowski Kazimierz, Kresy, 1920.

Mieszkis Feliks, Rewolucja, 1920.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Wiosna 1920.

Grzymała-Siedlecki Adam, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, 1921.

Wincz F., Z raju bolszewickiego, Warszawa 1922.

Broniewski Władysław, Pamiętnik 1918–1922, Warszawa 1987.

Dybowski Roman, Siedem lat w Rosji i na Syberii. (1915–1921). Przygody i wrażenia, Warszawa 1922.

Kossak-Szczucka Zofia, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919, Kraków 1922.

Lutosławska Izabela, Bolszewicy w polskim dworze, 1922.

Bandrowski Jerzy, Niezwalczone sztandary, 1923.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, 1923 [wyd. powojenne pt. Zwierzęta, ludzie, bogowie, Białystok 1991].

Ossendowski Antoni Ferdynand, Cień ponurego Wschodu (Za kulisami życia rosyjskiego), Warszawa 1923.

Wańkowicz Melchior, Strzępy epopei, 1923.

Goetel Ferdynand, Kar-Chat, 1923.

Kiedrzyński Stefan, Pożar, 1923.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Najwyższy lot. Z niedawnych czasów wielkiego porywu, 1923.

Goetel Ferdynand, Przez płonący Wschód, 1924.

Zaleska-Dorożyńska E., Na ostatniej placówce 1924.

Żeromski Stefan, W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym [list otwarty], „Echo Warszawskie” 1925, nr 56 [przedruk: Elegie i inne pisma literackie i społeczne, przygotował do druku W. Borowy, Warszawa1928].

Kluczek Stanisław, Obrona dworu. Powieść z niedawnej przeszłości z dziesięciu obrazkami, 1925.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Od szczytu do otchłani. Wspomnienia i szkice, Warszawa 1925.

Dunin-Kozicka Maria, Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny, Kraków 1925.

Naglerowa Herminia, Gałązka bzu, // Ludzie prawdziwi.

Lepecki Mieczysław Bohdan, W blaskach wojny. Wspomnienia z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1926.

Dąbrowski Tadeusz, Uśmiechy wojny. (Pamiętnik wojenny), Warszawa 1927.

Kisielewski Zygmunt, Błąd, 1927.

Ligocki Edward, Gdyby pod Radzyminem..., 1927.

Dunin-Kozicka Maria, Przeorane szlaki (t. 1: Rok 1917. Opowieść historyczna, 1928, t. 2: Dziedzice myśli, 1930).

Kaden-Bandrowski Juliusz, Trzy wyprawy. (Wyprawa do Polski – Wyprawa wileńska – Wyprawa na Kijów), 1930.

 

Rosjanin w prozie międzywojennej

 

Kisielewski Zygmunt Jan, Krwawe drogi, 1916.

Choynowski Piotr, Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861–1863, Warszawa 1919.

Paszkowski Edward, Zawierucha ukraińska, 1919.

Perzyński Włodzimierz, Uczniaki, 1919.

Iwaszkiewicz Jarosław, Zenobia – Palmura. Powieść poetycka, 1920.

Rawita-Gawroński Franciszek, Król i carowa. Powieść z końca XVIII wieku, Poznań 1920.

Bandrowski Jerzy, Czerwona rakieta, 1921.

Domańska Michalina, Siostra Hanna. Nowela z cyklu „Krwawe świty”. Na tle zdarzenia prawdziwego z czasuwalk pierwszych formacji polskich generała Dowbór-Muśnickiego, 1921.

Domańska Michalina, Żona ułana, jw.

Domańska Michalina, Panienka ze dworu, jw.

Małaczewski Eugeniusz, Koń na wzgórzu [Wielka bitwa narodów. Blokhauz pod Syreną. Dzieje Baśki Murmańskiej. Państwo ponurej anegdoty. Cor cordium Poloniae. koń na wzgórzu. Na dalekim cmentarzu], Warszawa 1921.

Przyborowski Walery, Noc styczniowa z 22 na 23 stycznia 1863 r.. Powieść z moskiewskiej niewoli, Warszawa 1922.

Rawita-Gawroński Franciszek, Dzieje rodziny Żywotowskich, z tradycji i wspomnień opowiedziane, Warszawa 1922.

Strug Andrzej, Mogiła nieznanego żołnierza, Warszawa 1922.

Żeromski Stefan, Pomyłki, Warszawa–Kraków 1923.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Z niedawnych czasów wielkiego porywu, Warszawa 1923.

Łozińska Konstancja, Od Wąchocka do Igołomii, Warszawa 1923.

Bobińska Halina, Pionierzy. Cz. 1. W obozie, 1924.

Bobińska Halina, Małe opowiadania pionierskie, 1925.

Bobińska Halina, Sąd. Dzień matki-robotnicy. Opowiadania z życia pionierów, 1925.

Glinka Ksawery, Wichry stepowe, 1925.

Żeromski Stefan, Przedwiośnie. Powieść, Warszawa–Kraków 1925.

Ostrowski Jerzy, Chorągiew na dachu, Warszawa 1925.

Wat Aleksander, Królowie na wygnaniu, 1925 // Bezrobotny Lucyfer, Warszawa 1927.

Ostrowski Jerzy, Sztandar na maszcie, Warszawa 1925.

Olechowski Gustaw, Buntownicy, Warszawa 1925.

Bartoszewicz Kazimierz, Caryca Praskowia, 1926.

Domańska Michalina, „Gdy zabrzmiał złoty róg”... Powieść z niedalekiej przeszłości, 1926.

Goetel Ferdynand, Z dnia na dzień, 1924, Warszawa 1926.

Wasylewski Stanisław, Madame Zajączek. Bajka o szczęściu, 1925.

Kaden-Bandrowski Juliusz, Nad brzegiem wielkiej rzeki, 1927.

Nałkowska Zofia, Choucas, 1927.

Jezierski Edmund, Katarzyna I. Z bagna na wyżyny cesarskiego tronu, 1928.

Kossak-Szczucka Zofia, Złota wolność. Powieść historyczna, 1928.

Rembek Stanisław, Nagan, Warszawa 1928.

Szpotański Stanisław, Synowie klęski, 1928.

Konarski Kazimierz, Musi być! Obrazki z powstania 1863 roku, 1929.

Ligocki Edward, Rasputin i Rossomacha, Warszawa 1929.

Szpotański Stanisław, Odloty, 1929.

Dunin-Kozicka Maria, Przeorane szlaki, t. 1–2, Warszawa 1928–1930.

Jasieński Bruno, Palę Paryż, 1929.

Giżycki Kamil, Przez knieje i stepy. Przygody chłopców polskich na Syberii i Mongolii, 1930.

Giżycki Kamil, Ze Wschodu na Zachód. Listy z podróży, 1930.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Lenin, Warszawa 1930.

Witkiewicz Stanisław Ignacy [Witkacy], Nienasycenie, Warszawa 1930.

Wyrzykowski Stanisław, Moskiewskie gody. Legenda o tajemniczym carze, t. 1, cz. 1: Wilki pod murami Kremla; t. 2, cz. 2: Zwycięskie słońce, cz. 3: Krwawy zmierzch, Warszawa 1930.

Choromański Michał, Biali bracia, Kraków 1931.

Wołoszynowski Julian, Rok 1863, 1931.

Dunin-Kozicka Maria, Ania z Lachickich Pól, t. 1–3, Warszawa 1931–34.

Kiewnarska Jadwiga, Skazy na szczęściu, 1932.

Kruczkowski Leon, Kordian i cham, Warszawa 1932.

Berent Wacław, Nurt. Opowieści biograficzne, Warszawa 1933.

Wierzyński Kazimierz, Granice świata, Warszawa 1933.

Berent Wacław, Diogenes w kontuszu. Opowieści biograficzne, Warszawa 1933.

Bobińska Halina, wielki wychowawca mas, Feliks Dzierżyński, 1934.

Centkiewicz Czesław, Czeluskin, 1934.

Małaczewski Eugeniusz, Na dalekiej północy, 1934.

Szpotański Stanisław, Pustowójtówna, 1934.

Marlicz Jerzy, Osmiornica. Powieść (syberyjska), 1935.

Wittlin Józef, Sól ziemi, Warszawa 1935.

Wysocki Antoni Godziemba, Polonez Ogińskiego, 1935.

Jasieński Bruno, Człowiek zmienia skórę, Moskwa 1935–1937.

Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka, Warszawa 1936.

Mackiewicz Józef, 16-go między trzecią a siódmą, 1936.

Choynowski Piotr, Kniaź Kurbski, // Opowiadania szlacheckie, 1937.

Marlicz Jerzy, Bezdroża, 1937.

Rembek Stanisław, W polu. Opowieść, Warszawa 1937.

Piasecki Sergiusz, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Warszawa 1937.

Jasieński Bruno, Zmowa obojętnych [powstała w jęz. ros. w 1937, w jęz. pol. wyd. 1962].

Boguszewska Helena, Kornacki Jerzy, Polonez, t. 1: Nous Parisiens. t. 2, Deutsches Heim. t. 3: Wschód, t. 4: Święcona kreda, 1936–39.

Piasecki Sergiusz, Piąty etap, Warszawa 1938.

Ossendowski Antoni Ferdynand, Biesy, Poznań 1938.

Piasecki Sergiusz, Bogom nocy równi, Warszawa 1939.

Berent Wacław, Zmierzch wodzów. Opowieści biograficzne, Warszawa 1939.

Wolica Andrzej, Rudy, Warszawa 1939 (wyd. skonfiskowane, następne 1985).

 

„Kraj czerwonego terroru” czy „państwo żywego socjalizmu”?
– reportaże ze Związku Sowieckiego

 

Korab-Kucharski H., R.S.F.S.R. Wrażenia z podróży naokoło Rosji Sowieckiej, Warszawa 1923.

Starzyński S. [St. Stepol], Jak jest naprawdę dzisiaj w Rosji?, Warszawa 1924.

Wajnryb M., W kalejdoskopie sowieckim. Listy i wrażenia moskiewskie, Warszawa 1929.

Broniewski Władysław, 50 dni w ZSRR, 1932.

Lech W., Za czerwona kurtynę. Wrażenia z podróży do Rosji Sowieckiej, Warszawa 1932.

Syruc M., W kraju „Piatiletki”, Warszawa 1932.

Słonimski Antoni, Moja podróż do Rosji, Warszawa 1932 [pierwdr.„Wiadomości Literackie” 1932. nr 27–35].

Janta-Połczyński Aleksander, W głąb ZSRR, Warszawa 1933 [pierwdr. pt. Wzdłuż i wszerz przez ZSRR, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 41–54].

Janta-Połczyński Aleksander, Patrzę na Moskwę, „Dziennik Poznański”1933.

Bieszyński T., Więcej prawdy o Sowietach, Warszawa 1933.

Berson „Otmar" J., Nowa Rosja. Na przebrnie dwóch piatiletek, Warszawa 1933.

Komornicki S., Dziennik podróży do Moskwy, Kraków 1934.

Kragen Wanda, Dymy nad Azją, 1934.

Lepecki Mieczysław Bohdan, Józef Piłsudski na Syberii, 1934.

Lepecki Mieczysław Bohdan, Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1934.

Wańkowicz Melchior, Opierzona rewolucja, Warszawa 1934.

Nowakowski Z., W pogoni za formą. Wrażenia z pobytu w Moskwie, Lwów 1934.

Włoczkowski L., Miesiąc w Sowietach, Radom 1934.

Marczyński Antoni, Sir Bazyli Zacharow. (Król armat). Reportaż, 1934.

Berson „Otmar" J., Minus Moskwa, Warszawa 1935.

Lepecki M. B., Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, Warszawa 1935.

Iwasiewicz J., Bezdroża Rosji Sowieckiej, Warszawa 1935.

Miedzińska J., Sowieckie państwo pracy. Wrażenia z podróży inspektora pracy, Warszawa 1935.

Berson „Otmar" J., Kreml na biało, Warszawa 1936.

Drobner B, Co widziałem w Rosji Sowieckiej, Kraków 1936.

Lenczewska-Bormanowa Halina, ZSRR w oczach kobiety, 1936.

Kiszkiel J., Na dziejowej fali. Z Piotrkowa przez Wladywostok do Śniatynia, Warszawa 1937.

Lepecki Mieczysław Bohdan, Birobidżan. Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, 1937.

Lepecki Mieczysław Bohdan, Sybir wspomnień, 1937.

Łakomski S., Z przeżyć i doświadczeń robotnika polskiego w ZSRR, Kraków 1937.

Olechnowicz F., Prawda o Sowietach, Warszawa 1937.

Szoszkies H., Rosja Sowiecka w 1936 r., Warszawa 1937.

Żak K., Byłem komunistą, Łomża 1938.

 

Dramat

 

Gerson-Dąbrowska Maria, Racławckie kosy. Obraz sceniczny w 3 częściach, 1917.

Kiedrzyński Stefan, Trybunał rewolucji. Tragedio-farsa w 1 akcie, 1919.

Rostworowski Karol Hubert, Miłosierdzie, 1920.

Żeromski Stefan, „Ponad śnieg bielszym się stanę”. Dramat w trzech aktach, Warszawa 1921 [opubl. 1920].

Grubiński Wacław, Lenin. Komedia w 1 akcie, 1921.

Jędrkiewicz Edwin, Czewony młyn. Dramat w 4 aktach, 1921.

Sieroszewski Wacław, Bolszewicy. Dramat w 3 aktach, 1922.

Świętochowski Aleksander, Kościuszko. Dramat w 5 aktach, 1924.

Brończyk Kazimierz, Hetman Stefan Żółkiewski, 1925.

Rostworowski Karol Hubert, Antychryst, 1925.

Krzywoszewski Stefan, Walka, 1928.

Konczyński Tadeusz, Emilia Plater, (b.r.w.).

Rostworowski Karol Hubert, Czerwony marsz, 1930.

Brandowski Stanisław, Na czerwonym wulkanie, wyst. 1933.

Brończyk Kazimierz, Król Stefan, wyst. 1926, wyd. 1933.

Goetel Ferdynand, Samuel Zborowski, 1929.

Szpotański Stanisław, Król Stefan Batory, 1929.

Brończyk Kazimierz, Rejtan, 1930.

Wasilewski Zygmunt, Godzina Mochnackiego, 1930.

Wandurski Witold, W hotelu „Imperializm”, 1932.

Witkiewicz Stanisław Ignacy [Witkacy], Szewcy. Naukowa sztuka w trzech aktach ze „śpiewkami”, 1927–1934, Kraków 1948.

Iwaszkiewicz Jarosław, Maskarada. Melodramat w czterech aktach, Warszawa 1938.

Dąbrowska Maria, Geniusz sierocy, 1939.

Zegadłowicz Emil, Domek z kart, 1939.

 

Eseistyka

 

Brückner Aleksander, Słowianie i wojna. Uwagi na czasie, Kraków1918.

Łużyc J. [Wańkowicz Melchior], Moskal – twój wróg. Wiedz czym nam grozi, 1919.

Lutosławski Wincenty, Bolszewizm i Polska, 1920.

Niemojewski Andrzej, O narodzie rosyjskim, // Do walki z bolszewizmem, pod red. Stefana Kiedrzyńskiego, 1920.

Parandowski Jan, Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, 1920.

Grabski Stanisław, Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne, 1921.

Massonius Marian, O bolszewizmie. Odczyt wygłoszony w dniu 21 sierpnai 1920 w Poznaniu, 1921.

Brückner Aleksander, Historia literatury rosyjskiej, t. 1–2, Lwów 1922–1923.

Zdziechowski Marian, Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Wilno 1923.

Żeromski Stefan, Snobizm i postęp Warszawa–Kraków 1923 [opubl. 1922].

Stern Anatol, Prawda Rosji i prawda Europy, 1924.

Blüth Rafał, Michał Siergiekewicz Łunin. Dekabrysta-katolik, 1925.

Blüth Rafał, „Do przyjaciół Moskali”. I. Geneza od zewnątrz. II. Geneza od wewnątrz, 1927.

Grabski Stanisław, Rzym czy Moskwa, 1927.

Poleski Hieronim, Rosja wczoraj, dziś i jutro, 1927.

Blüth Rafał, Tragikomedia snobizmu w życiu i twórczosci Mikołaja Gogola, 1929.

Kozłowski Leon, Półksiężyc i gwiazda czerwona. Wybór pism, 1930.

Mackiewicz-Cat Stanisław, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Warszawa 1931.

Stempowski Jerzy, Polacy w powieściach Dostojewskiego, 1931, [w:] Eseje dla Kasandry, 1961.

Baczyński Stanisław, Literatura w ZSRR, 1932.

Czapska Maria, Misja żony geniusza i jej tragedia, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 14.

Jasinowski Bogumił, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, Wilno 1933.

Ronikier Adam, Dzierżyński – „czerwony kat”, 1933.

Wittlin Józef, Gorgułow i Pan Bóg,w : Etapy. Italia – Francja – Jugosławia, Warszawa 1933.

Lednicki Wacław, Mój puszkinowski Table Talk. (Dla puszkinistów), Kraków 1934.

Zdziechowski Marian, Od Petrsburga do Leningrada, 1934.

Blüth Rafał, Proza poety Bunina,1935.

Lednicki Wacław, Przyjaciele Moskale, 1935.

Kucharzewski Jan, Od białego do czerwonego caratu, 1923–1935, [t. 1: Epoka mikołajewska, t. 2: Geneza maksymalizmu – Dwa światy, t. 3: Lata przełomu: Romanow, Pugaczow czy Pestel, t. 4: Wyzwolenie ludów, t. 5: Terroryści, t. 6: Rządzy Aleksandra III – Ku reakcji, t. 7: Triumf reakcji].

Lednicki Wacław, Puszkin (1837–1937), Kraków 1937.

Zdziechowski Marian, W obliczu końca, Wilno 1937.

Warszawski Józef, Moskwa czy Rzym, Warszawa 1937.

Sieroszewski Wacław, Droga do wolności, 1939.

 

LITERATURA PO 1939 R.

POEZJA

Wrzesień 1939 r.
„Jeden łączy sztandar gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot”

 

Piwowar Lech, Z drogi,1939.

Skarżyński Wojciech, *** [Bohatersko z Niemcem walczył], 1939/40, // Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, opracował J. R. Krzyżanowski. Wstęp W. Odojewski, wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, Lublin 2002.

Wierzyński Kazimierz, Barbakan warszawski,1939, // Ziemia-Wilczyca, 1941.

Kaczmarski Jacek, Ballada wrześniowa, 1982.

Herbert Zbigniew, 17 IX, // Raport z oblężonego Miasta, 1983.

Kudasik Wanda, Żołnierzom Września, 1991, // Katyń w literaturze.

Czerniawski Adam, „Mówią wieki” czyli co nowego w historii?, // Poezje zebrane 1952–1991, Łódź 1993.

 

„Wrzesień wyzwolenia, Czerwona Armia, świtu blask”
 – wiersze „polskich poetów sowieckich” (wrzesień 1939 – czerwiec 1941):

 

Pasternak Leon, Przemiany, 1939.

Ważyk Adam, Do inteligenta uchodźcy, 1939.

Lec Stanisław Jerzy, List przesłany poetą [sic!] do Kijowa, 1939.

Lec Stanisław Jerzy, Stalin, 1939.

Szemplińska Elżbieta, Prawdziwa ojczyzna, 1939.

Pasternak Leon, Na Kaukaz 1940.

Pasternak Leon, Spotkanie z legendą 1940.

Lec Stanisław Jerzy, Czerwona Armia, 1940.

Szemplińska Elżbieta, Wiosna 1936, 1941.

Szemplińska Elżbieta, „Otczestwo”, 1941.

Ważyk Adam, Na temat reflektorów, 1941.

Ważyk Adam, Radość radziecka, 1941.

Ważyk Adam, Biografia, 1941.

Putrament Jerzy, Czerwonej Armii, 1941.

 

„Całym sercem jestem z wami na barykadach Leningradu”

 

Weintraub Jerzy Kamil, Pieśń o sercu człowieczym, 1940.

Weintraub Jerzy Kamil, Leningrad, 1941.

Słonimski Antoni, Do Rosjan (odpowiedź), 1941.

Ważyk Adam, Kraina, 1941.

Ważyk Adam, Sztorm na Krymie, 1941.

Pollak Seweryn, Wysoki piorun, 1941.

Słobodnik Włodzimierz, Dom w Ferganie, 1942, // dom w Ferganie. (Wiersze napisane w Uzbekistanie w latach wojny 1941–1945), 1946.

Ważyk Adam, Saratów latem 1942, 1942.

Ważyk Adam, Kłótnia ze śmiercią, 1941–42.

Przyboś Julian, Ów step słyszany przed rokiem, 1942, // Póki my żyjemy, 1945.

Przyboś Julian, Grudzień wiosny czterdziestej trzeciej, 1943, jw.

Jastrun Mieczysław, Wojna w stepie, 1943.

Jastrun Mieczysław, Pieśń Jarosławny, 1943.

Iłłakowiczówna Kazimiera, Sowiecki pogrzeb, // Poezje 1940–1954,

 

„Ech, kultura, ty polska kultura, ech pojedziesz ty kiedyś za Ural” – gułag poetów

 

Piwowar Lech, Na pryczy, 1939.

Redzisz Bolesław, Msza święta 1939, // Droga do Polski, Bagdad 1943.

Wedow Janusz, Ballada wojenno-plennych (ułożona przez... na 31. XII. 1939 r.), 1939.

Broniewski Władysław, List z więzienia, 1940, // Bagnet na broń. Poezje 1939–1943, Jerozolima 1943.

Broniewski Władysław, Kasztan, 1940, jw.

Broniewski Władysław, Rozmowa z historią 1940, jw.

Krakowiecki Anatol, Pieśń ze „speckorpusu”, 1940.

Legeżyński Stefan, Chmury od Bałhaszu, 1940, // Sydria: wiersze jerozolimskie, Tel-Awiw 1943.

Wat Aleksander, Ballada więzienna, 1940, // Wiersze 1957.

Terlecka Halina, Step, 1940, // Stepem i oceanem, Edynburg 1944.

Terlecka Halina, [Niechaj nikt z was nie miesza mojej samotności], 1940, jw.

Lechoń Jan, „Czemuż to o tym pisać nie chcecie, Panowie?”, 1943, // Aria z kurantem, Nowy Jork 1945.

Lechoń Jan, Rejtan, 1944, jw.

Bazarewski Jerzy, Droga na północ, 1942?, // Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze. Wybór wierszy i przedmowa N. Taylor-Terlecka, Londyn 2001[1].

Bazarewski Jerzy, Moskwa – Tock, jw.

Bazarewski Jerzy, Srebrnie i zielono, jw.

Bazarewski Jerzy, Miłość w trzech tomach, jw.

Terlecka Halina, Oszukana, 1941, // Stepem i oceanem, Edynburg 1944.

OR-SI [Eisenmann Mieczysław], Czytając listy rodzin polskich odnalezionych w Rosji, 1941, GP.

Czechowiczówna Jadwiga, Pozwól mi wrócić. Rosja 1940 – Palestyna 1943, 1943.

Międzyrzecki Artur, Stultitiae laus, // Namiot z Kanady. Wiersze 1942–1944. Rosja – Iran – Irak – Palestyna – Liban – Egipt, Tel-Awiw 1944.

Wedów Janusz, Pożegnanie obozu, // W drodze do ojczyzny: wiersze wybrane, Tel-Awiw 1943.

Wedów Janusz, Idziem do Ciebie, jw.

Legeżyński Stefan, Kurhan krwi, 1941, // Sydria: wiersze jerozolimskie, Tel-Awiw 1943

Legeżyński Stefan, Dwa huragany..., 1941, jw.

Ehrlich Seweryn, W Griazowcu, 1940/41?, // GP.

Ehrlich Seweryn, Wspomnienie z Griazowca, jw.

Ehrlich Seweryn, Zorza północna, jw..

Ehrlich Seweryn, Tatiszczewo, jw..

Biesiadowska Ludwika, Czerwone i Białe, // Po drodze. Zbiór poezji po drodze z wilna czy Nowogródka na Syberię, a przez Persję, Irak, Palestynę i Egipt do Turcjii, Glasgow1942.

Lewin Leopold, Sonet kazachstański, 1942 // Sny o powrocie, Warszawa 1948 (także // Wiersze o gułagu, miłości i śmierci), Warszawa1995.

Wittlin Tadeusz, Pieśń łagiernika (ze szopki politycznej na 1942), 1942.

Bujnowski Józef, [Polonezem nie żegnać. Pożegnanie Ojczyzny dziś prostsze], // Ręce od brzegu: poezje, zbiór IV, Tel-Awiw 1943.

Bujnowski Józef, W słońcu i krwi. Rapsod, jw.

Redzisz Bolesław, Sybir, // Droga do Polski, Bagdad 1943.

Redzisz Bolesław, Północny sonet, jw.

Redzisz Bolesław, Obłęd, jw.

Redzisz Bolesław, Wigilia, jw.

Redzisz Bolesław, Wojennoplenny, jw.

Redzisz Bolesław, Ognisko pod Wołogdą. Gen. Jerzemu Wołkowickiemu, jw.

Redzisz Bolesław, Dowódca. Ppłk. dypl. Ludwikowi Domoniowi, jw.

Paff Lucjan, Umarłe sumienie, // Jutro odwet, Tel-Awiw 1943.

Paff Lucjan, Siostra, jw..

Broniewski Władysław, Zacmieć 1941, // Bagnet na broń. Poezje 1939–1943, Jerozolima 1943.

Broniewski Władysław, Tułacza armia 1941, // Bagnet na broń, jw.

Broncel Zdzisław, Sonety uralskie (tu m in.: Ural. Msza św. w baraku. Chleb. Dziady. Łazarz. Step), // Łaska nocy, Jerozolima 1943.

Bednarczyk Czesław, Na postojach. Irak, Iran, Palestyna, Liban, Tel-Awiw 1943.

Lachman Feliks, Spotkanie, 1942?, GP.

Dołęga-Kowalewski Janusz, Tajga 1942, GP.

Dołęga-Kowalewski Janusz, Rosja zaznana, 1942, GP.

Wat Aleksander, Wierzby w Ałma-Acie, 1942, // Wiersze 1957.

Krakowiecki Anatol, Magadan – Tobruk, 1943, GP

Szenwald Lucjan, Pożegnanie Syberii, 1943, // Z ziemi gościnnej do Polski, Moskwa 1944

Broniewski Władysław, Czełowiek – eto zwuczit gordo. // Bagnet na broń. Poezje 1939–1943, Jerozolima 1943.

Broniewski Władysław, Kasztan, jw.

Broniewski Władysław, Rozmowa z Historią, jw.

Broniewski Władysław, Mniejsza o to, jw.

Obertyńska Beata, Ural, 1944, // Otawa. Wiersze dawne i nowe, Jerozolima 1945.

Obertyńska Beata, Wschód słońca nad Uralem, 1944, // jw.

Obertyńska Beata, Workuta,1944, // jw.

Woszczynin Jerzy, Sprzymierzeńcom, 1942, GP.

Woszczynin Jerzy, Sonety tajgi, GP.

Konarski Feliks, Pamiętam Tock, GP.

Lewin Leopold, Wiosna na obczyźnie, 1943 // Sny o powrocie, Warszawa 1948.

Lewin Leopold, W Dżambule, 1944 jw.

Międzyrzecki Artur, O grypie w Naprawie, // Namiot z Kanady, Tel-Awiw 1944.

Borowski Tadeusz, ***[Ej, kultura, ty polska kultura], 1945, // Utwory wybrane, Warszawa 1991.

Krakowiecki Anatol, List do żony. Żonie poświęcam, 1946, GP.

Czuchnowski Marian, Pożegnanie jeńca, Newtown 1946.

Lechoń Jan, Arcybiskup Cieplak, 1953, // Marmur i róża. Poezje zebrane, Nowy Jork 1954.

Pankowski Marian, Na powrót Polaków z Rosji Sowieckiej, „Kultura” 1957, nr 4.

Lewin Leopold, Ojczyzno mojej wiary, // Nowe wiersze, 1961.

Obertyńska Beata, Cela, // Miód i piołun, Londyn 1972

Obertyńska Beata, Peczora, // jw.

Obertyńska Beata, Ussa, // jw.

Obertyńska Beata, Tajga, // jw.

Obertyńska Beata, Ural o pełni, // jw.

Obertyńska Beata, Gwiazda polarna, // jw.

Obertyńska Beata, W bydlęcym wagonie, // jw.

Obertyńska Beata, Noc w uzbeckim kołchozie, // jw.

Obertyńska Beata, Suplikacje, // jw.

Fischer Lipa, Szkice więzienne, // Wiersze opowiadają, Tel-Awiw 1976.

Kaczmarski Jacek, Świadkowie, 1978.

Kaczmarski Jacek, Przypowieść prawdziwa o szaliku, 1985.

Kaczmarski Jacek, Krowa, 1987.

Kaczmarski Jacek, Ballada o bieli, 1987.

Mayewski Paweł, Komi, „Kultura” 1992 nr 6.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Czwarta pieczęć, 1982, // ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979–1985, Kraków 1992.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Wiersz na akademię z okazji 38 rocznicy zawarcia układu o wzajemnej pomocy i przyjaźni, 1983, jw.

Polkowski Jan, Rok 1940, Zdzisław Chmielewski wędruje przez Azję, 1982, // Ogień. Z notatek 1982–1983, 1983 [poza cenzurą].

Lewin Leopold, Wiersze o gułagu, miłości i śmierci, 1995.

Kornhauser Julian, W ziemiach na Dżusałynskim Korolonie, // Kamyk i cień, 1996.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Łagry, łagry, 1996.

Czaykowski Bogdan, O czym pamiętał we śnie sen,// Okanagańskie sady, Wrocław 1998

 

„Zbrodnia Kaina”– poezja „katyńska”

 

Iłłakowiczówna Kazimiera, O Boże....,1943, „Rocznik Biblioteki Polskiej w Budapeszcie” 1943.

Zagórski Jerzy, Ballada o Koziej Górze, 1943, „Orzeł Biały” Londyn 1946 (pod pseud. Bronisław Łucki).

Gamska-Łempicka Jadwiga, Nad grobami polskimi w Katyniu, 1943, // Wierne Płomienie, Lwów 1943 (druk konspiracyjny).

Broniewski Władysław, Homo sapiens, // Azja i Afryka. Antologia poezji polskie na Środkowym Wschodzie, oprac. J. Bielatowicz, Palestyna 1944.

Jachimowicz Marian, Elegia katyńska, 1943, „Odra” 1989, nr 11.

[Autor nieznany], Ostaszków, 1943, // Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, opracował J. R. Krzyżanowski, wstęp W. Odojewski, wyd. drugie, poprawione i uzupełnione, Lublin 2002[2].

Konarski Feliks, Katyń, 1965, // Wesołe i smutne, 1965.

Olechowski Jan, Rejestr Katynia, przed 1956, „Orzeł Biały” Londyn 1960.

Wierzyński Kazimierz, Nekrolog, // Siedem podków, 1954.

Borowski Tadeusz, Dwie ojczyzny, 1945, „Kultura” Paryż 1976, nr 7/8.

Sutarski Konrad, Wracacie, 1955, „Życie Literackie” 1988, nr 32.

Ożóg Jan Bolesław, Pod Katyniem, 1968, „Życie Literackie” 1989, nr 29.

Łobodowski Józef, Nasze granice, // Jarzmo kaudyńskie, Londyn 1969.

Kierkło Mieczysław, Katyńskie echa, „Weteran”, New York 1974.

Lifschitz-Lipiński Tadeusz, Katyń, 1975, // KL.

Dąbrowski Witold, *** [Leżą, strzelani w ciemię], 1975, // Portret trumienny, 1982.

Kierkło Mieczysław, Swoim żołnierzom – Wolna Polska, 1976, „Weteran”, New York 1976.

Kuźba Kazimierz, Zaduma nad grobem generała M. Smorawińskiego w Katyniu, 1979, // KL.

Ficowski Jerzy, Archeologia profetyczna, // Gryps i Errata. (Wiersze z lat 1968–1980), Kraków 1982.

Dormanowska Zofia, Niewiadoma rocznica, // List do nikogo, 1982.

Polanowski Tadeusz, Bronię Moskwy, 1980, // Polonez na linie, 1982.

Miłosz Czesław, Gwiazda Piołun, // Hymn o perle, Paryż 1983.

Trznadel Jacek, Polski Hamlet, 1984–1986, // Polski Hamlet, Paryż 1988.

Kaczmarski Jacek, Katyń, 1985

Reszczyńska-Stypińska Marta, Ballada o grobach bez krzyża, // Obczyzna 1987.

Sutarski Konrad, Pamięci ojca, „Życie Literackie” 1988, nr 32.

Kania Waldemar, Mord, „Życie Literackie” 1989, nr 7.

Patey-Grabowska, Ziemio katyńska, 1988, „Suplement” Kraków 1990, nr 4.

Grodziec Andrzej Tadeusz, Katyń, 1988–1989, w. KL.

Górec–Rosiński Jan, Katyń, 1988, „Życie Literackie” 1989, nr 18.

Minota Franciszek, W katyńskim lesie, „Katolik” 1990, nr 14.

Wołk-Jezierska Witomiła, Pocztówka z Kozielska, „Gwiazda Morza”, 28 IV 1991.

Najwer Ewa, Kalinin – Miednoje, // Ziemia ukradziona Bogu, 1991.

Kostrzewa Zbigniew, Poemat katyński, 1992, // KL.

Saloni Stanisława, Jaszczyk numer piętnaście, // KL.

Poray-Wojciechowski Witold, Katyń, // KL.

Gołębiowski Stefan, Salwy i doły, // KL.

Dormanowska Maria, Milczenie, // KL.

Szczepkowska Maria, Pamięci brata. III. Znak Lasów Katyńskich, // KL.

Majcherczyk Julian, Katyń, // KL.

Najwer Ewa, Zaleganie pamięci, jw.

Reszczyńska-Stypińska Marta, Kwiecień 1940.

Herbert Zbigniew, Guziki, // Rovigo 1992.

Urgacz Tadeusz, Czarny opłatek, // KL.

Kania Waldemar, Katyń, 1988, „Suplement” 1990, nr 4.

Tomaszkiewicz Jerzy, Ekshumacja, // Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985, 1988.

Rogowska-Fiałkowska Janina, Smutna polana, // KL.

Rogowska-Fiałkowska Janina, Sprawiedliwość ziemi, // KL.

Krzyżaniak Stanisław, Rapsod starobielski, „Jednota” 1990, nr 8.

Legawiec Ryszard, Tym z Katynia, // KL.

Rudziński Ryszard Jerzy, Tym, co zginęli, 1967, // KL.

Duda Henryk, Tryptyk katyński 1990, // Jeśli trwamy w prawdzie, 1990.

Bieliński Mirosław, Białe plamy, // KL.

Syposz Piotr, Kwiecień 1940, 1990, , // KL.

Pawłowski Tomasz, Szepty katyńskie, // KL.

Chmielewski Wacław A., Requiem dla grobów katyńskich, // KL.

Kijonka Tadeusz, Wielki Piątek, „Przekrój” 1991, nr 2388 z 31 marca.

Osmenda Walery, Dzień zaduszny w Katyniu, // // KL.

Sitarska Anna, Medal na 50-lecie zbrodni katyńskiej, // KL.

Giza Jerzy, Matka Boska Katyńska, // Nowosądecka lista katyńska, 1991.

Zarębski Stefan, W Katyniu, // KL.

Rubas Mirosław Jan, Miednoje, 1991, // KL.

Peszkowski Zdzisław J., Matko bolesna i zwycięska, // KL.

 

„Braterstwo broni” z „wyzwolicielką ludów”

 

Lewin Leopold, Przysięga sielecka, 1943, // Żołnierska droga, 1953.

Lewin Leopold, Lenino, 1943, jw.

Bystrzycka Zofia, W drodze na Zachód, 1944, // Wiersze i pieśni Pierwszej Armii Polskiej w ZSRR, 1945.

Bystrzycka Zofia, Pierwsze jaskółki, jw.

Jaworska Helena, Obrońcom Stalingradu, 1944.

Huszcza Jan, Wspomnienia stamtąd, 1944.

Nadzin Stanisław, Piosenka żołnierska, 1944, // Wiersze i pieśni Pierwszej Armii Polskiej w ZSRR, 1945.

Prutkowski Józef, Na śmierć przyjaciół, jw.

Putrament Jerzy, Do Stalingradu, 1943, // Wojna i wiosna, Lublin 1944.

Putrament Jerzy, Zamieć, jw.

Putrament Jerzy, Sny, jw.

Putrament Jerzy, Toast, jw.

Szenwald Lucjan, Ballada o pierwszym batalionie (Front, październik 1943), // Z ziemi gościnnej do Polski, Moskwa 1944.

Szenwald Lucjan, Elegia na śmierć Mieczysława Kalinowskiego (Front, październik 1943), jw.

Szenwald Lucjan, Józef Nadzieja pisze z Azji Środkowej 1943, jw.

Szenwald Lucjan, W stepie (Front, listopad 1943), jw.

Szenwald Lucjan, Czerwona Armia 1943, jw.

Szenwald Lucjan, Oktawy o piątej kolumnie, jw.

Pasternak Leon, My, na front!, // Wiersze i pieśni Pierwszej Armii Polskiej w ZSRR.

Pasternak Leon, Płynie Oka, jw.

Pasternak Leon, Do Polski, jw.

Pasternak Leon, Droga, jw.

Pasternak Leon, Idziemy, jw.

Pasternak Leon, Warszawskoje szosse, jw.

Słobodnik Włodzimierz, Czołgi idą na Zachód, 1943,// Poezja polska 1939–1944, Moskwa 1944.

Ważyk Adam, Marsz Pierwszego Korpusu, // Serce granatu, Moskwa 1943, wyd. 2 uzup. 1944.

Ważyk Adam, Poemat sprzężony, jw.

Ważyk Adam, Dzieje, jw.

Ważyk Adam, Na śniegu, jw.

Ważyk Adam, Czuwanie, jw.

Ważyk Adam, Ruiny Biełgorodu, jw.

Ważyk Adam, Nike, jw.

Ważyk Adam, Przyjście, jw.

Pomianowski Jerzy, ***[Oto miasto – amfiteatr mojej klęski], 1944.

Lewin Leopold, Nad grobem żołnierza radzieckiego 1945, // Odpowiedź poety, 1951.

Kubiak Tadeusz, Żołnierze i robotnicy, 1945.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Pod złotym głogiem, 1945, // Generał Walter, 1949.

Piętak Stanisław, Przemarsz Rosjan, 1945.

Włodek Adam, Odpowiedź. Bezimiennie poległym na ulicach Krakowa żołnierzom Czerwonej Armii, 1945.

Strumph-Wojtkiewicz Stanisław, Ballada o kubku, 1945.

Wygodzki Stanisław, Pieśń o braterstwie, 1945.

Lewin Leopold, W XXII rocznicę, // Odpowiedź poety, 1951.

Pollak Seweryn, Przyjaciele w wolności, 1946.

Hubert Hubert, Lenino, 1952.

Hubert Hubert, Drogi. Poemat, 1953.

Lewin Leopold, Ulica pokoju, // Nowe wiersze, 1961.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Nike, 1964? // Doświadczenia, 1974.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Dar, 1969? jw.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Do brzóz w Lenino, 1969? jw.

 

„Rosjo, Rosjo, jaki piękny przełom”:

 

Lec Stanisław Jerzy, Stalin, 1939.

Szenwald Lucjan, Poemat kolektywny, 1940.

Ważyk Adam, Komsomołki przyjeżdżają do Lwowa, 1941.

Słucki Arnold, Tren na śmierć Andrzeja Żdanowa, 1948.

Lewin Leopold, Poemat o Dzierżyńskim, 1949.

Lewin Leopold, Portret rewolucjonisty, // Słowo o Karolu Świerczewskim.

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Październik, // Generał Walter, 1949.

Pasternak Leon, Rodowód, 1949.

Broniewski Władysław, Słowo o Stalinie, 1949.

Woroszylski Wiktor, Moskiewska noc, 1949.

Broniewski Władysław, Opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera-Świerczewskiego, 1949.

Woroszylski Wiktor, Rosja, 1949.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Dwie gitary, 1949.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Rozmowa miast, 1949.

Jastrun Mieczysław, Przypowieść o owocach, 1949.

Zagórski Jerzy, Wymiana, 1949.

Tuwim Julian, Do narodu radzieckiego, 1950.

Tuwim Julian, Ex Oriente, 1950.

Ważyk Adam, Rzeka, 1950.

Słucki Arnold, Ziemia jaśnieje, 1950.

Słucki Arnold, Słońce nasz towarzysz, 1951.

Broniewski Władysław, Nadzieja. Poemat, 1951.

Broniewski Władysław, Pierwszy maja, // Nadzieja.

Broniewski Władysław, Moja biblioteka, // Nadzieja.

Broniewski Władysław, Pokłon Rewolucji Październikowej, // Nadzieja.

Tuwim Julian, Do córki w Zakopanem, 1952.

Tuwim Julian, List do poetów gruzińskich, 1952?.

 

Poetyckie fascynacje

Puszkin – „genialny wieszcz pokrewnego plemienia”

 

Olizar Gustaw, Do Puszkina, 1821/1822.

[Rogalski Adam], *** [Szanując święte swej wiary zasady], // Fontanna Bakczysaraju. Poema Aleksandra Puszkina, Wilno 1826.

Kowalski Franciszek, Do narodów (Myśl z Aleksandra Puszkina), 1823, // Wspomnienia roku 1830–1831, Lipsk 1890.

Jaszowki Stanisław, Puszkin, // Sonety na cześć uczonych Słowian, 1837, // Księga wierszy polskich XIX wieku. Zebrał J. Tuwim. Opracował i wstępem poprzedził J. W. Gomulicki, t. 1, Warszawa 1956.

Dahlmann Piotr, Do Puszkina (1841), jw.

Romański Sołtyk Julian, Pamięci Aleksandra Puszkina w dzień półwiekowej rocznicy zgonu poety d. 29 stycznia 1887 roku, // Wybrane poezje Aleksandra Sergiejewicza Puszkina z przekładem polskim wierszem..., Lwów 1887.

Stankiewicz Władysław, *** [Pokrewnego plemienia o genialny wieszczu], // Poezje, t. 2, Warszawa 1888.

[Oppman Artur], „Wy, czy mnie pamiętacie”, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, r. 10.

[Autor nieznany], Jeżdziec miedziany. Pamięci wielkiego poety narodu rosyjskiego – Aleksandra Puszkina, „Kultura Mas” (Moskwa) 1937 nr 1.

Stande Stanisław Ryszard, Jeździec miedziany. Pamięci wielkiego poety narodu rosyjskiego – Aleksandra Puszkina, Moskwa 1937.

Słobodnik Włodzimierz, Pod jednym płaszczem (Puszkin i Mickiewicz), // Światła na trasie, Warszawa 1950.

Zelenay Tadeusz, Puszkin, 1950, „Zwierciadło” (Dod. niedzielny „Słowa Polskiego”) 1950, nr 5.

Lewin Leopold, Mickiewicz i Puszkin, // Odpowiedź poety 1950, Warszawa 1951.

Łobodowski Józef, Pochylony nad Puszkinem, „Wiadomości” (Londyn) 1952, nr 35.

Rustecki Wiesław, Puszkin, „Pokolenie” 1952, nr 6.

Chałko Zbigniew, Puszkin, 1952, // Jaworowe niebo, Londyn 1962

Dołęga-Kowalewski Jerzy, Puszkiniada, // Rozprawy poetyckie, 1953

Stern Anatol, Pomyłki (wg pomysłu A. Puszkina), „Materiały Repertuarowe” 1967, nr 2.

Waleńczyk Jerzy, Dykteryjka o Złotym Koguciku. Według Aleksandra Sergiejewicza Puszkina, // Dyliżans, Łódź 1969.

Skibiński Ziemowit, Puszkin, „Nowy Wyraz” 1972, nr 2.

Różewicz Tadeusz, Gawęda o poetach, // Płaskorzeźba, Wrocław 1991.

 

Lermontow

 

Lenartowicz Teofil, Kindżał, // Poezje 1858.

Syrokomla Władysław, Laik klasztorny (spolszczenie „Mcyri”), 1852.

Grudziński Stanisław, Chadży-Abrek. Chmury. Żagiel, // Marzenia i piosenki, 1872.

Kolankowski Antoni, Chadży-Abrek. Maskarada, // Ostatnie akordy. Zbiór poezji, Suwałki 1875.

Chamiec Józef Szczepan, Zmiana. Naśladowanie z Lermontowa, 1876.

Gomulicki Wiktor, W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Lermontowa, „Tygodnik Piotrkowski” 1891, nr 50.

Koroway-Metelicki M., Szatan. Anioł. Modlitwa. Melodia hebrajska. Prorok, // Poezje, Petersburg 1893.

Bukowiński Władysław, Z motywów „Dumy” Lermontowa, // Z marzeń i życia, Warszawa 1898.

Belmont Leo, Głaz. Marzenie. Spoglądam na przyszłość z nikczemną bojaźnią. Czemu. W świąteczny dzień w kościelnej bramie. [Rozstaliśmy się – jednak wciąż]. Epizod z wyprawy krzyżowej. modlitwa. Czara bytu, // Rymy i rytmy, t. III: Przekłady, Warszawa 1900.

Słoński Edward, Chmury, // Wybór poezji, 1911

Bursa Andrzej, Tęsknota Michała Lermontowa (1954), // Wiersze

 

Tołstoj

 

[Bandrowski Jerzy], Tersytes, Tołstoj, „Słowo Polskie” 1910, r. 15, nr 537

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, *** (Zapragnęła szmaragdów Zofia...) [W Jasnej Polanie], // Krystalizacje, 1937.

Staff Leopold, Tołstoj, 1954, // Dziewięć muz, Warszawa 1958.

Różewicz Tadeusz, Wspomnienie snu z roku 1963, // Regio, Warszawa 1968.

Różewicz Tadeusz, Z kroniki życia Lwa Tołstoja, jw.

Różewicz Tadeusz, I pomyśleć, // Zawsze fragment, Wrocaw 1996.

Różewicz Tadeusz, recycling. Cz. III – mięso, // Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998.

Różewicz Tadeusz, Nic o tobie nie wiem, // Szara strefa, 2000.

Różewicz Tadeusz, Druga tajemnica poety, jw.

Woroszylski Wiktor, Inteligenci, 1972, // Po zagładzie, 1970.

Herbert Zbigniew, Śmierć Lwa, // elegia na odejście,1990.

 

Dostojewski

 

Herbert Zbigniew, Przepaść Pana Cogito, // Pan Cogito, 1974.

Kaczmarski Jacek, Petersburg – Dostojewski, 1979.

Różewicz Tadeusz, Czytanie książek, // Płaskorzeźba, Wrocław 1991.

Różewicz Tadeusz, Do Piotra, jw.

Różewicz Tadeusz, recycling. Cz. II – złoto, // Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998.

 

Jesienin – „franciszkański chuligan”

 

Słobodnik Włodzimierz, Pamięci Jesienina 1926, // Nowa Muza, 1930.

Brandstaetter Roman, Elegia (S. Jesieninowi), 1926.

Broniewski Władysław, Nocny gość. Pamięci Sergiusza Jesienina, // Dymy nad miastem, Warszawa 1927.

Flukowski Stefan, Na Jesienina, // Słońce w kieracie, 1929.

Wygodzki Stanisław, S. Jesienin, 1929.

Fryde Ludwik, S. Jesienin, 1930.

Stec E. St., Siergiej Jesienin, 1931.

Skuza Wojciech, Do Jesieninowców, 1935.

Łobodowski Józef, Łobuzerskie, // Rozmowa z ojczyzną, 1935.

Ożóg Jan Bolesław, Do Jesienina, 1936.

Zagórski Jerzy, Jesienin, 1936.

Bujnicki Teodor, Jesienin, // W połowie drogi, 1937.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich [cz. III], 1946.

Gałczyński Konstanty Ildefons, Kwiaty na tor, 1948 [jako motto słowa Jesienina: Otdam wsiu duszu Oktiabriu i Maju no tolko liry miłoj nie otdam].

Hordyński Jerzy, Miłośnice poezji Jesienina, 1953.

Broniewski Władysław, ***[Wyjdę na pole, postoję], // Nowe wiersze, 1960.

Poświatowska Halina, Śmierć Jesienina, // Jeszcze jedno wspomnienie, 1968.

Wojaczek Rafał, ***(Kochankowie moi umarli poeci), 1970?, // Którego nie było, 1972.

Herbert Zbigniew, Izydora Duncan, // Raport z oblężonego Miasta, 1983.

Kaczmarski Jacek, Samobójstwo Jesienina, 1989.

 

Majakowski

 

Jasieński Bruno, Futuryzm polski (bilans), „Zwrotnica” 1923, nr 6.

Broniewski Władysław, 14 kwietnia. Pamięci Włodzimierza Majakowskiego, // Troska i pieśń, 1932.

Łobodowski Józef, Majakowski, // O czerwonej krwi, Warszawa 1931.

Stande Stanisław Ryszard, Majakowski, // Granatowe i czerwone, Moskwa 1933.

Słonimski Antoni, Na śmierć poety, // Okno bez krat, 1933.

Tuwim Julian, Pieśń o Majakowskim, 1952?.

 

Błok

 

Wierzyński Kazimierz, Wenecja (z Błoka), // Rozmowa z puszczą.

Liebert Jerzy, Dolor ante lucem. Przekład z Aleksandra Błoka // Gusła, Warszawa 1930.

Liebert Jerzy, Kroki Komandora. Przekład z Aleksandra Błoka, // Kołysanka jodłowa.

Liebert Jerzy, *** [Ostatni błysk zachodu gasł]. Przekład z Aleksandra Błoka. jw.

Liebert Jerzy, Sęp. Przekład z Aleksandra Błoka), jw.

Jenne Beniamin Józef, Do Aleksandra Błoka, // Czarne poematy z dyliżansu, Londyn 1963.

 

Pasternak

 

Tuwim Julian, Biblia cygańska (motto do całego tomu fragment Opeшникa Borysa Pasternaka z tomu Нecкyчный caд (Ogród nieprzebrany): „Гopяm, oдypяя нaш мoзг мoлoдoй,/Лилoвыe тoпи yгacших язычecтв” (...I młody nasz mózg odurzając, goreją/ liliowe topiele wygasłych bałwochwalstw”), Warszawa 1933.

Łobodowski Józef, Na śmierć Pasternaka, // Dytyramby patetyczne, 1988.

 

Chlebnikow

Stern Anatol, Reflektory, // Anielski cham, Warszawa 1924.

Śpiewak Jan, Ugory, 1969.

 

Anna Achmatowa

 

Iwaszkiewicz Jarosław, Dedykacja, 1967 // Krągły rok, Warszawa 1967.

Łobodowski Józef, Anna Achmatowa, // Dytyramby patetyczne, 1988.

 

Mandelsztam

 

Woroszylski Wiktor, Osip i Nadieżda, 1971, // Po zagładzie, [w Wyborze wierszy z roku 1972 wiersz nosi tytuł Poeta i jego żona].

Janta-Połczyński Aleksander, Porównanie, ok. 1976.

Krynicki Ryszard, Wierzę, // Nasze życie rośnie, Kraków 1981.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Ulica Mandelsztama, 1981, // Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979–1985, Kraków 1992.

Polkowski Jan, Rosja, // Oddychaj głęboko, Kraków 1981 [jako motto użyte słowa Mandelsztama: „Ożyję by stwierdzić, że świeci słońce”].

Polkowski Jan, „...Sława otieczestwo nasze swabodnoje...” piosenka o poecie, jw.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Tristia, 1984, // Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979–1985, Kraków 1992.

Zagajewski Adam, W encyklopedii znowu zabrakło miejsca dla Osipa Mandelsztama, // List. Oda do wielości.

Kaczmarski Jacek, Zmartwychwstanie Mandelsztama, 1987.

Woroszylski Wiktor, Eksponat w muzeum literatury, 1990, // Z podróży, ze snu, z umierania, 1992.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Osip Mandelsztam wchodzi do ogrodu, // Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002.

 

Brodski

 

Woroszylski Wiktor, ***[Moi dobrzy ludzie z New Jersey], 1990, // Ostatni raz, 1995.

Zagajewski Adam, Poranek w Vicenzy. In memoriam Josif Brodski, Krzysztof Kieślowski, // Pragnienie, 1999.

 

Gorki

 

Słucki Arnold, *** [Na tym łóżku leżał Gorki], 1972, // W epicentrum.

 

Cwietajewa

 

Woroszylski Wiktor, Krzysztof Kamil B. [jako motta słowa: Wsiem chriastianniejszem iż mirow..., Maryna Cwietajewa], // W poszukiwaniu utraconego ciepła, 1988.

 

Ajgi

 

Woroszylski Wiktor, Eroica. Giennadijowi Ajgiemu, // niezgoda na ukłon, 1963.

 

Wysocki – „po mnie nikt nie wyciągnie okrutnych rąk,
 mnie nie będą katować i strzyc”

 

Kaczmarski Jacek, Siedzimy tu przez nieporozumienie, 1973.

Kaczmarski Jacek, Cios w cios..., 1974.

Kaczmarski Jacek, Góry, 1974.

Kaczmarski Jacek, Pada ciemność..., 1974.

Kaczmarski Jacek, Statki, 1974.

Kaczmarski Jacek, Obława. (wg Wysockiego), 1974.

Kaczmarski Jacek, Wydarzenie w knajpie, 1976

Kaczmarski Jacek, Spotkanie w porcie, 1975.

Kaczmarski Jacek, Nie lubię. (wg Wysockiego), 1976.

Kaczmarski Jacek, Ze sceny. (wg Wysockiego), 1977.

Kaczmarski Jacek, Cud, 1977.

Kaczmarski Jacek, Piosenka o radości życia, 1977.

Kaczmarski Jacek, Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, 1980.

Kaczmarski Jacek, Linoskoczek. Włodzimierzowi Wysockiemu, 1982.

Kaczmarski Jacek, Obława II (wg Wysockiego), 1983.

Kaczmarski Jacek, Koń wyścigowy (wg Wysockiego), 1987.

Kaczmarski Jacek, Czołg (wg Wysockiego), 1987.

 

Okudżawa

 

Kaczmarski Jacek, Pożegnanie Okudżawy, 1997.

 

Fascynacja kulturą rosyjską

 

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Tu na malachit tych rozwalin], // Ciemne ścieżki, Warszawa 1957.

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Idzie Salome z głową Błoka], // jw.

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Trzy anioły usiadły jak w „Trójcy” Rublowa], // jw.

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Cóż z tego, że szczebiocą skowronki], // jw.

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Nieraz kiedy samotny przechadzam się lasem], // jw.

Iwaszkiewicz Jarosław, ***[Nachylony nad ziemią, schowany w krzak bzu], // jw.

Kaczmarski Jacek, Encore, jeszcze raz, encore (wg obrazu P. Fiedotowa), 1977.

Iwaszkiewicz Jarosław, Koncert Rachmaninowa upalnym latem, // Muzyka wieczorem, 1980.

Kaczmarski Jacek, Rublow (wg filmu A. Tarkowskiego), 1984

Kaczmarski Jacek, Stalker (wg filmu A. Tarkowskiego), 1988.

Kaczmarski Jacek, Ofiara (wg filmu A. Tarkowskiego), 1988.

Zagajewski Adam, Autoportret, // Późne święta, 1998.

Kaczmarski Jacek, Obłomow, Stolz i ja, 2001.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Ogród w Milanówku – palenie gałęzi, // Zachód słońca w Milanówku, 2002.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Arietta zimowa (Na temat z sonaty f-moll na skrzypce i fortepian Sergiusza Prokofiewa), jw.

 

Rosjanin w poezji

 

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Szkicownik poetycki [5]. VII (Człowiek „misericordią” nazwał sztylet...), 1941.

Miłosz Czesław, Ranek, 1942, // Ocalenie, 1945.

Demczyk Tadeusz, Tarcza ojczyzny // Wiatr wolności, Warszawa 1942.

Dobraczyński Jan, Dlaczego, Panie?, // Słowo prawdziwe, Warszawa 1942.

[Autor nieznany], Herakles, // Wierne płomienie, Lwów 1943.

Wierzyński Kazimierz, Ballada o Churchillu, 1944.

Wójcicki Antoni, Razgawor Stalina z kongresmenem spod Ostrołęki (Satyra), // Przez krew i łzy do zwycięstwa, Nowy Jork 1945.

Wójcicki Antoni, Sprzymierzeńcom jw.

Wierzyński Kazimierz, Podzwonne za kaprala Szczapę, 1945.

Borowski Tadeusz, *** [Deszcz zacina po błocie, martwo leżą pola], // Imiona nurtu, Monachium 1945.

Wierzyński Kazimierz, Krzyże i miecze [tu: Msza żałobna w katedrze nowojorskiej. Jest w Polsce jedna droga. Na zajęcie Warszawy przez Rosjan (17 stycznia 1945). Na rozwiązanie Armii Krajowej. Polsko, którą przezwano. Na proces moskiewski], Londyn 1946.

Miłosz Czesław, Traktat moralny, 1948.

Tuwim Julian, Kwiaty polskie [powst. Rio de Janeiro 1940 – Nowy Jork 1944], Warszawa 1949.

Przyłuski Bronisław, Poemat nielogiczny, „Kultura” Paryż 1949, nr 4–5.

Miłosz Czesław, Toast,1949 // Światło dzienne, Paryż 1951.

Miłosz Czesław, W praojcach swoich pogrzebani, // Światło dzienne.

Wierzyński Kazimierz, Romans rosyjski, // Korzec maku, 1951.

Wierzyński Kazimierz, Wróżby // Siedem podków, 1953.

Wierzyński Kazimierz, Nie daj mi się modlić na ruinach Paryża, // Siedem podków.

Łobodowski Józef, Taras Szewczenko // Złota hramota 1954.

Bursa Andrzej, Głos w dyskusji o młodzieży, 1954.

Bursa Andrzej, Siodło, 1955.

Miłosz Czesław, Traktat poetycki, 1956.

Grochowiak Stanisław, Gdyby... (Z Marszaka), 1956, // Wiersze nieznane i rozproszone, Wrocław 1966.

Herbert Zbigniew, Przypowieść o emigrantach rosyjskich, // Hermes, pies i gwiazda, 1957.

Herbert Zbigniew, Bajka ruska, jw.

Wat Aleksander, Powrót do domu, 1957, // Wiersze 1957.

Grochowiak Stanisław, Ty z koziołkiem, 1958, // Wiersze nieznane i rozproszone, Wrocław 1966.

Miłosz Czesław, Kroniki miasteczka Pornic. Loukianoff, // Król Popiel i inne wiersze, Paryż 1960.

Wierzyński Kazimierz, Na placu Bastylii // Tkanka ziemi, 1960.

Wierzyński Kazimierz, Saintes Maries de la Mer // Tkanka ziemi, jw.

Wierzyński Kazimierz, Na śmierć Broniewskiego // Kufer na plecach, jw.

Wirpsza Witold, Poetom snu, // Mały gatunek, 1960.

Grochowiak Stanisław, *** Spowiadam Boga. To jest ta robota, 1967.

Wat Aleksander, Ewokacja, 1963, // Ciemne świecidło Paryż 1968.

Wat Aleksander, Biografia, 1963, // Ciemne świecidło, jw

Wat Aleksander, Skóra i śmierć, 1963, // Ciemne świecidło, jw.

Wat Aleksander, W kawiarni literackiej[motto z Puszkina Wsio eto było czrezwyczajno nowo w toj guberni], // Ciemne świecidło, jw.

Przyboś Julian, Zamiast sonetu, 1963, // Wiersze ostatnie 1974.

Herbert Zbigniew, Wąwóz Małachowskiego, // Napis, 1969.

Łobodowski Józef, Nasze granice // Jarzmo kaudyńskie, 1969.

Słucki Arnold, Metafora, 197?, // Biografia anioła.

Nowak Tadeusz, Psalm o carze, // Psalmy, 1971

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Bój to jest nasz, 1971.

Herbert Zbigniew, Gra Pana Cogito, // Pan Cogito, 1974.

Krynicki Ryszard, Pancernik „Potiomkin”, // Organizm zbiorowy, 1975.

Iwaszkiewicz Jarosław, Azjaci // Mapa pogody, Warszawa 1977.

Iwaszkiewicz Jarosław, Noc // Mapa pogody, jw.

Iwaszkiewicz Jarosław, Młodość // jw.

Krynicki Ryszard, 31 marca 1971, godzina 19.21, // Nasze życie rośnie, Kraków 1981.

Krynicki Ryszard, Powódź, 1971/1973, jw.

Krynicki Ryszard, Podróż pośmiertna, jw.

Krynicki Ryszard, Oddziały chorych na raka, jw.

Kornhauser Julian, cyrk „moderne” Scheidemanna, // W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów, Kraków 1973.

Kornhauser Julian, Już nieświeży oddech pochodu [motto: Wszystkie troski tają jak wiosenny śnieg, Iwan Turgieniew, // zabójstwo, Kraków 1973.

Szpotański Janusz, Caryca i zwierciadło, 1974.

Karasek Krzysztof, Kwidzyn 1947–1953, 1974, // Prywatna historia ludzkości, 1986 [wyd. II rozszerzone].

Grochowiak Stanisław, Letnisko, // Bilard, 1975.

Grochowiak Stanisław, ***[W głąb kalendarza niech wiodą imiona], jw.

Szpotański Janusz, Towarzysz Szmaciak, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy, Paryż 1978.

Miłosz Czesław, Czarodziejska góra, 1975, // Hymn o perle, 1982.

Polkowski Jan, „Przedmioty mające związek z przestępstwem, 1978, // Oddychaj głęboko, Kraków 1981.

Polkowski Jan, Luty 78, wybory do rad narodowych, 1978, jw.

Kornhauser Julian, ofensywa lipcowa // stan wyjątkowy, Kraków 1978.

Drozdowski Bohdan, Prośba do Włodzimierza, // Opór, 1978.

Krynicki Ryszard, Ad hominem, // Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79, Kraków 1981

Krynicki Ryszard, Niech już tak pozostaną, jw.

Kaczmarski Jacek, Krajobraz po uczcie, 1977, // Mury, 1979.

Kaczmarski Jacek, Sen Katarzyny II, 1978, jw.

Kaczmarski Jacek, StarośćPiotra Wysockiego, 1978, jw.

Kornhauser Julian, pejzaż z Murnau (Kandinsky,1901) // zjadacze kartofli, 1978.

Kaczmarski Jacek, Pielgrzymka, 1979.

Nowak Tadeusz, Psalm o nici, // Psalmy wszystkie, 1980.

Kornhauser Julian, Makarenko, // hurrraaa!, Kraków 1981.

Kaczmarski Jacek, Rejtan, czyli raport Ambasadora (Matejko), 1980, // Muzeum, 1981 [poza cenzurą].

Kaczmarski Jacek, Zesłanie studentów (Malczewski), 1980, // Muzeum, 1981 [poza cenzurą].

Kaczmarski Jacek, Zatruta studnia (Malczewski), 1980, jw.

Kaczmarski Jacek, Wigilia na Syberii (Malczewski),1980, jw.

Kaczmarski Jacek, Wiosna 1905 (Masłowski), 1980, jw.

Polkowski Jan, „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”, // Oddychaj głęboko, Kraków 1981.

Polkowski Jan, Restauracja „Arkadia” Nowa Huta Plac Centralny, jw.

Polkowski Jan, PAP donosi, jw.

Polkowski Jan, Czy narodziłeś się, człowieku, jw.

Jastrun Tomasz, Na skrzyżowaniu Azji i Europy, 1982.

Zagajewski Adam, Wiersze o Polsce, // Oda do wielości, 1982.

Polkowski Jan, „Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”, 1978/83, // Ogień. Z notatek 1982–1983, 1983 [poza cenzurą].

Polkowski Jan, *** [Ani wczoraj ani jutro tylko dym], jw.

Polkowski Jan, Moja słodka ojczyzno, jw.

Polkowski Jan, Oszczędziłeś mnie, jw.

Polkowski Jan, „ O Nowej to Hucie piosenka”, jw.

Polkowski Jan, *** [Dla Ciebie ciągle małym chłopcem jest ten świat], jw.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Zbaraż 1979, // Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979–1985, 1992.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Czwarta pieczęć, 1982, jw.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Kiedy się obudziłem, jw.

Herbert Zbigniew, Pan Cogito z MariąRasputin – próba kontaktu, // Raport z oblężonego Miasta, 1983.

Herbert Zbigniew, Potęga smaku, jw.

Miłosz Czesław, Ksiądz Ch. po latach, // Nieobjęta Ziemia, 1984.

Karasek Krzysztof, Sceny z Grottgera i inne wiersze, Warszawa 1984 [poza cenzurą].

Esden-Tempski Stanisław, Organy Rosji pracują nocą, Warszawa 1984 [poza cenzurą].

Przyłuski Bronisław, Z pamiętnika Polki (parafraza), Warszawa 1987.

Polkowski Jan, Carskie Wrota. Pamięci Anatolija Marczenki zmarłego w więzieniu w Czystopolu, // Drzewa. Wiersze 1983–87, Kraków 1987 [poza cenzurą].

Miłosz Czesław, Wstęp, // Kroniki, Paryż 1987.

Miłosz Czesław, Rok 1911, jw.

Miłosz Czesław, Le Transsibérien, jw.

Miłosz Czesław, Za Uralem (1913), jw.

Miłosz Czesław, Droga Północna (1913), jw.

Miłosz Czesław, Trytony (1913–1923), jw.

Miłosz Czesław, Jasny umysł (1913), jw.

Miłosz Czesław, Trwoga – sen (1918), jw.

Miłosz Czesław, Pan Anusewicz (1922), jw.

Herbert Zbigniew, Chodasiewicz, // Rovigo, 1992.

Herbert Zbigniew, Zwierciadło wędruje po gościńcu, jw.

Nowak Tadeusz, Pacierze azjatyckie, tu: Pierwszy pacierz azjatycki. Drugi pacierz azjatycki. Szósty pacierz azjatycki. Jedenasty pacierz azjatycki, // Modły jutrzenne – modły wieczorne, Kraków 1992.

Nowak Tadeusz, Pacierze diabelskie, tu: Pierwszy pacierz diabelski – białomorski. Czwarty pacierz diabelski – pestkowy. Piąty pacierz diabelski – kopiejkowy. Dwunasty pacierz diabelski – imperialny, // Modły jutrzenne – modły wieczorne, Kraków 1992.

Zagajewski Adam, Piosenka emigranta, // Jechać do Lwowa, 1985.

Zagajewski Adam, Gdyby Rosja, // jw.

Zagajewski Adam, Rosja wchodzi do Polski. Josifowi Brodskiemu, // Płótno, 1990.

Zagajewski Adam, W więzieniu. Pamięci Anatolija Marczenki, // jw.

Miłosz Czesław, Dawno i daleko, // Dalsze okolice, 1991

Miłosz Czesław, W Yale, I. Rozmowa, jw.

Miłosz Czesław, Przypowieść Sołowiewa (z „Trirazgowora”), jw.

Miłosz Czesław, Epigraf, [tłum. Lew Szestow, Afiny i Jerusalim], jw.

Woroszylski Wiktor, Młodzi Rosjanie, 1990, // Z podróży, ze snu, z umierania, 1992.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Parc de Sceaux, // Moje dzieło pośmiertne, 1993.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Rok 1887: Allegro ma non tropo, jw.

Woroszylski Wiktor, ***[Moja stara przyjaciółka], // Ostatni raz, 1995.

Woroszylski Wiktor, Diatryba, jw.

Czaykowski Bogdan, Okanagańskie sady, Wrocław 1998

Miłosz Czesław, Zdziechowski, // to, Kraków 2000.

Miłosz Czesław, Lokator, // Druga przestrzeń, 2002.

 

„Jam po prostu jest rusofil antykomunista”
– Rosja w wierszach Kaczmarskiego

 

Kaczmarski Jacek, Epitafium dla Brunona Jasieńskiego, 1982.

Kaczmarski Jacek, List do redakcji „Prawdy” z trzynastego grudnia 1981 roku, 1982.

Kaczmarski Jacek, Kosmopolak (Paryż), 1983.

Kaczmarski Jacek, Widzenia na temat końca świata, 1984.

Kaczmarski Jacek, Rehabilitacja komunistów, 1987.

Kaczmarski Jacek, Widzenie, 1987.

Kaczmarski Jacek, List z Moskwy. 1987.

Kaczmarski Jacek, Czastuszki o pierestrojce, 1987.

Kaczmarski Jacek, Afganistan (za A. Mickiewiczem), 1988,

Kaczmarski Jacek, Dwie rozmowy z Kremlem (1981–1989), 1989.

Kaczmarski Jacek, Kara Barabasza (za M. Bułhakowem), 1989.

Kaczmarski Jacek, Upadek Związku Radzieckiego, 1991.

Kaczmarski Jacek, Czarne suchary, 1973.

Kaczmarski Jacek, Susanin, 1974.

Kaczmarski Jacek, Romans historiozoficzno-erotyczny o princessie Doni i parobku Ditku ze wstawką etnograficzną, 1998.

 

Proza

Deportacje, więzienia, łagry

 

Wańkowicz M., Dzieje rodziny Korzeniewskich, Tel-Awiw 1942.

Czapski J., Wspomnienia starohielskie, Rzym 1944.

Pruszyński Ksawery, Russian Year, New York 1944 [wyd. krajowe Warszawa 1989].

Czuchnowski M., Cofnięty czas, Londyn 1945.

Mora Sylwester, Zwierniak Piotr [Kazimierz Zamorski, Stanisław Starzewski], Sprawiedliwość sowiecka, Rzym 1945.

Naglerowa Herminia, Ludzie sponiewierani. Opowiadania, Rzym 1945.

Zajączkowski Tadeusz, Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii, 1945.

Obertyńska Beata, W domu niewoli, Rzym 1946, [wyd pod pseud. Marta Rudzka].

Wittlin Tadeusz, Radosne dni, Rzym 1946.

W oczach pisarzy (1939–1944). Antologia opowiadań wojennych, opracowanie Gustaw Herling-Grudziński, Rzym 1947.

Wasilewska Irena, Za winy niepopełnione, Rzym 1945.

Szyszko-Bohusz Zygmunt, Czerwony Sfinks, Rzym 1946.

Halpern Ada, Spokojne życie, Rzym 1946.

Lubomirska Wanda, Karmazynowy reportaż, Londyn 1946.

Ehrlich Seweryn, Pobór w Kirgizji, „Wiadomości”, Londyn 1947.

Ehrlich Seweryn, Dzień żołnierza, „Wiadomości”, Londyn 1947.

Ehrlich Seweryn, Śnieg i rodzynki, „Wiadomości”, Londyn 1947.

Sambor Michał, Pelagra, „Wiadomości”, nr 89.

Grubiński Wacław, Między młotem a sierpem, Londyn 1948.

Czuchnowski Marian, Jutrznia owadów.

Gliksman Jerzy, Powiedz Zachodowi. Wspomnienia naocznego świadka. New York, b.d. [skrót z: Tell the West, New York 1948, Gresham Press].

Kępiński Stanisław, Budujemy kanał. Wspomnienia kierownika biura planowania, Rzym 1947. [wyd. po pseud. Witold Olszewski].

Kwapiński Jan, 1939–1945. Kartki z pamietnika, Londyn 1947.

Umiastowski Jan Kazimierz, Przez kraj niewoli, przed 1944, Londyn 1947.

Hen Józef, Kijów, Taszkient, Berlin. Dzieje włóczęgi, Warszawa 1947.

Hort Weronika [Hanka Ordonówna], Tułacze dzieci, Bejrut 1948.

Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, Paryż 1949.

Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Londyn 1949.

Zarembina Natalia, Ruski miesiąc. Opowiadania i reportaże z okresu wejścia czerwonej armii na ziemie polskie w latach 1944–1945, Paryż [1949?].

Olechowski Jan [Korczeń St.], Powieść autobiograficzna, 1949 [druk w odc. „Tygodnik Ilustrowany” Londyn].

Skrzypek Stanisław, Rosja jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939–1942, Newton Mont, 1949.

Ks. Kantak Kamil, Wybuch wojny w Griazowcu, „Wiadomości” 1950, nr 247.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kolymie, Londyn 1950.

Sukiennicki Wiktor, W połowie drogi, „Kultura” 1950, nr 30.

Czuchnowski M., Tyfus, teraz słowiki, Londyn 1951.

Wittlin Tadeusz, Diabeł w raju, Londyn 1951.

Rudnicki Klemens, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939–1947, Londyn 1952.

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Londyn 1953, [wyd. w jęz. angielskim w roku 1951 z przedmową Bertranda Russela].

Straszewicz Czesław, Turyści z bocianich gniazd, Paryż 1953.

Naglerowa Herminia, Sprawa Józefa Mosta, Londyn 1953.

Zajączkowski Tadeusz, Ślad bosej nogi, 1954.

Wańkowicz Melchior, Droga do Urzędowa, Nowy Jork 1955.

Rawicz Sławomir, The Long Walk, Londyn 1956 [fragmenty powieści w języku polskim drukował londyński „Dziennik Polski”].

Estreicher Karol, Nie od razu Kraków zbudowano [tu: Pan Szymański], Warszawa 1956.

Romański Andrzej C., Więźniowie nocy, Londyn 1956.

Hoffman Jakub, Dzieje jednej książeczki, „Wiadomości” Londyn 1956, nr 527.

Lipski Leo [właść. Leon Lipschütz], Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga-Don, Paryż 1957

Lisiewicz Teodozja, Tajemnica, ok. 1958 [pierwotna wersja powieści Chleb].

Naglerowa Herminia, Kazachstańskie noce, Londyn 1958 [rozszerzone wydanie Ludzi sponiewieranych].

Mayewski Paweł, Rzeka, Londyn 1960.

Królikowski Łucjan Zbigniew, Skradzione dzieciństwo, Londyn 1960.

Lipski Leo [właść. Leon Lipschütz], Piotruś. Apokryf, Paryż 1960.

Zahorska Stefania, Ziemia pojona gniewem, 1961.

Polacy w ZSSR. 1939–1942. Antologia, opracowanie Maria Czapska, Paryż 1963.

Czapska Maria, Nim kur zapieje. Harcerka z Pińska, // Polacy w ZSSR.

Czapscy Maria i Józef, Dwugłos wspomnień o Rosji i okupacji niemieckiej, Paryż 1965.

Wielhorski Władysław, Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej, Londyn 1965.

Ks. Hermanowicz Józef, Chiny – Sybir – Moskwa. Wspomnienia misjonarza z łagrów sowieckich, Londyn 1966.

Lisiewicz Teodozja, Chleb, Londyn 1966.

Wat Aleksander, Omarchadżew, 1967, // Ucieczka Lotha. Proza, oprac. K. Rutkowski, Londyn 1988, Pisma wybrane, t. III).

Naglerowa Herminia, Wierność życiu, Londyn 1967.

Piekarski Henryk, Znad Niemna przez Syberię do Kanady, Rzym 1967.

Kowalska Janina [pseud. Hanny Świderskiej], Moje uniwersytety, Londyn 1971.

Lisiewicz Teodozja, Lwowskie polityczne, 1972.

Skwarko Krystyna, Osiedlenie młodzieży polskiej w Nowej Zelandii w r. 1944, Londyn 1972.

Brzezicki Bronisław, Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej, Londyn 1974.

Kowalewski Janusz, Droga powrotna, Londyn 1974.

Młynarski Bronisław, W niewoli sowieckiej, Londyn 1974.

Domino Zbigniew, Cedrowe orzechy. Opowiadania syberyjskie, Warszawa 1974.

Dubanowiczowa Magdalena, Na mongolskich bezdrożach, Londyn 1974.

Fischer Lipa, A Fryzyrer in Łagier (w jidysz), Tel-Awiw 1975.

Muskus Urszula, Długi most – moje przeżycia w Związku Sowieckim 1939–1956, Londyn 1975.

Dubanowiczowie Edward i Magdalena, Na placówce w Ajaguz, Londyn 1976.

Swianiewicz Stanisław, W cieniu Katynia, Paryż 1976.

Krzysztoń Jerzy, Wielbłąd na stepie, Warszawa 1978.

ks. Bukowiński Władysław, Wspomnienia z Kazachstanu, Londyn 1979.

Mantel Feliks, Wachlarz wspomnień, Paryż 1980.

Januszkiewicz Maria, Kazachstan, Paryż 1981.

Krzysztoporska Maria, Ze wspomnień tułaczych, Londyn 1981.

Tęczarowska Danuta, Deportacja w nieznane. Wspomnienia 1939–1942, Londyn 1981.

Lubomirski Eugeniusz, Kartki z mego życia, Londyn 1982.

„W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali...”. Polska a Rosja 1939–1942, wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, Londyn 1983 [relacje dzieci pisane w ZSRR lub zaraz po wyjściu armii Andersa].

Chreptowicz-Butieniewa Olga, Przełom 1939–1942, Paryż 1984.

Gancewicz Władysław, Człowiek nr 102 078, [b.m.w.] 1984.

Watowa Ola, Wszystko, co najważniejsze... Rozmowy z Jackiem Trznadlem, Londyn 1984 [rozmowy przeprowadzane w latach 1981–1983].

Odojewski Włodzimierz, Zabezpieczanie śladów. Bóg z tobą, synu, Paryż 1984.

o. Kranc Remigiusz, Widziałem piekło, Paryż 1984.

o. Grabski Ryszard Czesław, Gdyby nie Opatrzność Boża... Wspomnienia zesłańca 1940–1955, Paris 1985.

Skarga Barbara, Po wyzwoleniu... (1944–1956), Paryż l985, [wyd. pod pseud. Wiktoria Kraśniewska].

Blum Aleksander, Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 r., Londyn 1986.

Piekut Stanisław, Pod krwawym niebem. Z Polski do Rosji Stalina, Londyn 1986.

Mironowicz Anna, Od Hajnówki do Pahlawi. Wspomnienia, Paryż 1986.

Wernik Romuald, Białe noce i czarne dnie, Londyn 1987.

Byrska Maria, Ucieczka z zesłania, 1983–1985, Lublin 1987.

Isfahan miasto polskich dzieci, Londyn 1987.

Wiciak-Suchnicka Anna, Drewniane motyle. Wspomnienia (wojny, wygnanie, osiedlenie), Londyn 1987.

Kulczyńska Maria, Lwów–Donbas 1945, Warszawa 1988.

Lipińska Grażyna, Jeśli zapomnę o nich..., Paryż 1988.

Wołyński Olgierd, Głos z GUŁagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz, Londyn 1988.

Artzi Zygmunt, Endreich, Wenasok, Artzi – To ja, spisała na podstawie opowiadania i zredagowała Miriam Than, Ehed 1989.

Drewnowski Jerzy, Cynga. Wspomnienia z lagrów północy 1940–1944, Warszawa 1989.

Dzieduszycki Jan, Trzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989.

Górski Jerzy W., Głodne stepy, Londyn 1989.

Hradyska Irena, Wywieziona Rzeczpospolita, Londyn 1989.

Kochanowicz Tadeusz, W Komi i gdzie indziej. Wspomnienia z pobytu w ZSRR (1939–1942), Warszawa 1989.

Kolendo Marek, Zapiski z daleka (1944–1956), Warszawa 1989.

Łęczycka Maria Jadwiga, Zsyłka. Lata 1940–1946 w Kazachstanie, Wrocław 1989.

Łoś Leon, Drugi brzeg Oki, Paryż 1989.

Berling Zygmunt, Z łagrów do Andersa, Warszawa 1990.

Łopianowski Narcyz, Rozmowy z NKWD. 1940–1941, Warszawa 1990.

Wernik Romuald, Piołuny losów, Warszawa 1991.

Lachman Feliks, I was a gulag prisoner, przed 1992.

Temkin Matylda, W sowieckim łagrze. Wspomnienia komunistki, przed 1970, Warszawa 1989.

Toczek Edward, Wspomnienia syberyjskiego zesłańca, Warszawa 1989.

Bilewicz Marian Marek, Wyszedłem z mroku, Warszawa 1990.

Branicka-Wolska Anna, Listy nie wysłane, 1971, Warszawa 1990.

Iwanicki Eugeniusz, Wróg towarzysza Stalina. Wspomnioenia z Kazachstanu 1940–1946, 1990.

Klusek Julia, Za mało żeby żyć. za dużo żeby umrzeć, przed 1979, Poznań 1990.

Kumorek Mieczysław, Z Kresów do peczorskich łagrów, Warszawa 1990.

Libich Henryk, Spod Wilna na Syberię, Warszawa 1990.

Ossowska Wanda, Przeżyłam...., Lwów – Warszawa 1939–1946, Warszawa 1990.

Pietkiewicz Piotr, Farba T. Wspomnienie byłego byłego żołnierza AK. (Wspomnienie z Wilna i Workuty), przed 1984, Gdańsk 1990.

Mękarska-Kozłowska Barbara, Burza nad Lwowem. Reportaż z lat wojennych 1939–1945 we Lwowie. Kartki z pamiętnika, 1992.

Lasocki Wiesław, Przez tundrę i pustynie, 1993.

Bednarski Piotr, Błękitne śniegi 1996.

 

Proza katyńska

 

Goetel Ferdynand, Wizja lokalna, „Wiadomości” Londyn 1949.

Goetel Ferdynand, Czas wojny, Londyn 1955.

Wittlin Tadeusz, Time stopped at 6:30 – The Katyn Forest massacre, New York 1965

Ipohorski-Lankiewicz Witold, Lilie cmentarne. Polska i Rosja, Buenos Aires 1944.

Krzyżanowski Jerzy R., Olimpijczyk, „Wiadomości” Londyn 1980, nr 1779.

Orłoś Kazimierz, Drugie wrota w las, 1981–1982, // Pustynia Gobi, Londyn 1983.

Odojewski Włodzimierz, Ku dunzynańskiemu wzgórzu idzie las, 1981, // Zabezpieczanie śladów 1984.

Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paryż 1989.

 

Publicystyka katyńska

 

Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, 1948.

Mackiewicz Józef, The Katyń Wood Murder, 1951.

Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, wstęp i opracowanie A. L. Szcześniak, Warszawa 1989.

 

Sąsiedztwo na kresach

 

Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńcy 1942.

Bohdanowiczowa Zofia, Gwiazdy i kamienie, Londyn 1960.

Czarnyszewicz Florian, Chłopcy z Nowoszyszek, Londyn 1963.

Pawlikowski Michał K., Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, 1959.

Pawlikowski Michał K., Wojna i sezon, Paryż 1965.

 

„Braterstwo broni”

 

Broniewska Janina, Czołg porucznika Kukułki, 1945.

Broniewska Janina, Szlakiem Pierwszej Armii, 1946.

Boguszewska Helena, Nigdy nie zapomnę. [Opowiadania], 1946.

Hen Józef, Moja kompania, 1951.

Przymanowski Janusz, Chłopiec znad Wisły, 1951.

Hamera Bohdan, Śladami czołgów, 1952.

Hen Józef, notes lejtnanta Nikaszyna, 1952.

Przymanowski Janusz, Bagnet z uralskiej stali, 1953.

Przymanowski Janusz, Żołnierze czterech rzek, 1953.

Przymanowski Janusz, Tajemnica wzgórza 117, 1955.

Hubert Hubert, Historia 1 berlińskiego pułku artylerii konnej, 1957.

Hubert Hubert, Borem, lasem, 1958.

Hubert Hubert, Lenino, 12–18 X 1943 r., 1959.

Hubert Hubert, Wzgórza za mgłą, 1959.

Czeszko Bohdan, Tren, 1961.

Hubert Hubert, Do widzenia na Unter Linden, 1963.

Kaska Adam, Desant, 1964.

Korczak Jerzy, Wał Pomorski. Powieść dokumentalna, 1964.

Korczak Jerzy, Klucz do Berlina, 1966.

Kaska Adam, Salwy nad Odrą, 1967.

Przymanowski Janusz, Czterej pancerni i pies, t. 1–3, 1964–70, całość Warszawa 1973.

Auderska Halina, Ptasi gościniec, 1973.

Auderska Halina, Babie lato, 1974.

 

Okupacja sowiecka i losy Polaków w ZSRR

 

Wasilewska Wanda, Gwiazdy w jeziorze,1950.

Wasilewska Wanda, Rzeki płoną, 1952.

Mackiewicz Stanisław, Droga donikąd, Londyn 1955.

Tarnawski Wit, Ucieczka, Londyn 1960, [wyd. rozszerzone Londyn 1982].

Mackiewicz Stanisław, Nie trzeba głośno mówić, 1969.

Toporska Barbara, Na wschód od dzisiaj (Poczwarka i motyle. Martwe zwierciadło), Londyn 1970.

Stryjkowski Julian, Wielki strach, Warszawa 1980 [obieg niezależny].

Stryjkowski Julian, To samo, ale inaczej, 1990.

Urbankowski Bohdan, Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina, 1995, [wyd. 2 popr. i rozsz., t. 1–2, 1998].

 

Wyzwolenie czy „zdobycie władzy”

 

Piasecki Sergiusz, Siedem pigułek Lucypera, Londyn 1948.

Orwid-Bulicz Roman, Jeśli jutro wojna, 1951.

Miłosz Czesław, Zdobycie władzy, Paryż 1955.

Piasecki Sergiusz, Zapiski oficera Armii Czerwonej, Londyn 1957.

Bratny Roman, Kolumbowie, rocznik 20, Warszawa 1957.

Wyczółkowska-Surynowa Jadwiga, Teresa, dziecko nieudane, 1962.

Czernik Stanisław, Ręka, Warszawa 1963

Rymkiewicz Władysław, Trzystu pod Dobrą, Warszawa 1963

Poraj-Koźmiński Karol, Ostatni wódz, Warszawa 1963

Romanowiczowa Zofia, Szklana kula, 1964

Grynberg Henryk, Zwycięstwo, Paryż 1969.

Posmysz Zofia, Do wolności, do śmierci, do życia, 1996.

Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996.

 

Losy polskich komunistów

 

Newerly Igor, Pamiątka z celulozy, Warszawa 1952.

Łobodowski Józef, Komysze, Londyn 1955.

Solski [właść. Pański] Wacław, Rysy twarzy, Newtown 1957.

Łobodowski Józef, W stanicy, Londyn 1958.

Łobodowski Józef, Droga powrotna, Londyn 1961.

Stryjkowski Julian, Czarna róża, 1962.

Kowalewski Janusz, Droga powrotna, 1974.

Solski [właść. Pański] Wacław, Władza. Powieść historyczna, Londyn 1976.

Solski [właść. Pański] Wacław, Moje wspomnienia, Paryż 1977.

 

„Radzieckie” notatniki

Melcer Wanda, 6 tygodni w ZSRR, 1947.

Machejek Władysław, Zwycięska wieś radziecka. Wrażenia z wycieczki po kołchozach Ukrainy Radzieckiej, 1951.

Andrzejewski Jerzy, O człowieku radzieckim, Warszawa 1951.

Jarochowska Maria, Chleb i sól. Z chłopami polskimi u kołchoźników radzieckich, 1951.

Zalewski Witold, Urodzaj, 1951.

Brandys Marian, Wyprawa do Arteku. Notatki z podróży do ZSRR, 1953.

Drewnowski Tadeusz, Moskiewskie lato, 1953.

Machejek Władysław, Głęboka orka, 1953.

Putrament Jerzy, Od Wołgi do Wisły, 1953.

Zieliński Stanisław, Kartki z podróży do Związku Radzieckiego, 1954.

Bocheński Jacek, Podróż i szczypta filozofii, 1956.

Czeszko Bohdan, Moskwa, Wołga, Baku. Z notatnika radzieckiego, 1956

Hen Józef, Skromny chłopiec w haremie, 1957.

Bratny Roman, Niespokojne tropy, 1959.

Jasiczek Henryk, Morze Czarne jest błękitne. Notatki z podróży, 1961.

Kozicki Stefan, Sputniki na co dzień, 1961.

Machejek Władysław, Od Moskwy do Pirenejów, 1961.

Giełżyński Wojciech, Syberia, kraj na wyrost, 1963.

Lenart Józef, Pogoń za słońcem, 1964.

Krall Hanna, Na wschód od Arbatu, 1972.

Szeliga Zygmunt, Iłowiecki Maciej, Krall Hanna, Syberia. Kraj ogromnych możliwości, 1974.

Chróścielewski Tadeusz, Podróże staroświeckie. Impresje i szkice z wojaży po ZSRR, 1982.

 

Rosjanin w prozie

 

Gronowicz Antoni, Czajkowski. Powieść biograficzna, 1944.

Gronowicz Antoni, Sergiusz Rachmaninow, przed 1946.

Pruszyński Ksawery, Trzynaście opowieści [tu. Trębacz z Samarkandy], Warszawa 1946.

Pruszyński Ksawery, Karabela z Meschedu, Warszawa 1948.

Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament, 1948 [druk. w „Odrodzeniu” w 1947 pt. Zaraz po wojnie].

Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu, // Pożegnanie z Marią, 1948.

Borowski Tadeusz, Ofensywa styczniowa, 1948.

Borowski Tadeusz, Kolacja, // Kamienny świat, 1948.

Szyszko-Bohusz Zygmunt, Republika atomowa, 1947.

Newerly Igor, Chłopiec z salskich stepów, 1948.

Szelburg-Zarembina Ewa, Takie książki wędrują jak ludzie (Gawęda o Puszkinie), // Spotkania. (Jedenaście gawęd), Warszawa 1951.

Kuncewiczowa Maria, Leśnik, Paryż 1952.

Zahorska Stefania, Stacja Abbesses, Londyn 1952.

Hen Józef, Notes lejtnanta Nikaszyna, Warszawa 1952.

Bobińska Halina, Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina, 1953.

Czarnyszewicz Florian, Wicik Żywica 1953.

Danilewiczowa Maria, Blisko i daleko, 1953.

Rychliński Jerzy Bohdan, Szlak rybiej kości, 1954.

Bogusławski Antoni, Fiodor. Szkic powieściowy, 1956.

Bogusławski Antoni, I znowu styczeń,

Szyszko-Bohusz Zygmunt, Atomowa pożoga, 1956.

Brandys Kazimierz, Matka Królów, 1957.

Mackiewicz Stanisław, Kontra, Paryż 1957.

Różewicz Tadeusz, Synowie, ok. 1960.

Janta-Połczyński Aleksander, W głąb ZSRR. Wielka gafa księżny Bałaganow, Buenos Aires 1960.

Czarnyszewicz Florian, Chłopcy z Nowoszyszek, 1958.

Drucka Nadzieja, Michel. Dzieciństwo i lata młodzieńcze Michała Glinki, 1961.

Zawieyski Jerzy, Romans z ojczyzną, 1963.

Odojewski Włodzimierz, Wyspa ocalenia, Warszawa 1964.

Hłasko Marek, Brudne czyny, Paryż 1964.

Łobodowski Józef, Dzieje Józefa Zakrzewskiego. [Cykl powieściowy]. Cz. 1. Czerwona wiosna, 1965.

Hłasko Marek, Opowiem wam o Esther, Londyn 1966.

Guzy Piotr, Krótki żywot bohatera pozytywnego, Paryż 1966.

Lasocki Wiesław, Zwierzęta i żołnierze, 1966.

Łobodowski Józef, Dzieje Józefa Zakrzewskiego. [Cykl powieściowy]. Cz.2. Terminatorzy rewolucji, 1966.

Hłasko Marek, Sowa, córka piekarza, Paryż 1967.

Mrożek Sławomir, Moniza Clavier. (Romans), 1967.

Putrament Jerzy, Małowierni, Warszawa 1967.

Łobodowski Józef, Dzieje Józefa Zakrzewskiego. [Cykl powieściowy]. Cz. 3. Nożyce Dalili, 1968.

Wygodzki Stanisław, Zatrzymany do wyjaśnienia. Powieść, Paryż 1968.

Putrament Jerzy, Bołdyn¸ Warszawa 1969.

Chciuk Andrzej, Towarzysze z Bezpieczeństwa. Powieść, daj Boże, historyczna, 1970.

Łobodowski Józef, Dzieje Józefa Zakrzewskiego. [Cykl powieściowy]. Cz. 4. Rzeka graniczna, 1970.

Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe, Warszawa 1972.

Odojewski Włodzimierz, Zasypie wszystko, zawieje, Paryż 1973.

Wygodzki Stanisław, Pieskin został pisarzem. Powieść, Londyn 1973.

Terlecki Władysław, Czarny romans, 1974.

Grynberg Henryk, Życie ideologiczne, Londyn 1975.

Terlecki Władysław, Odpocznij po biegu, 1976.

Głowacki Janusz, My sweet Raskolnikow, Warszawa 1977.

Brandys Kazimierz, Nierzeczywistość, Wraszawa 1977, [obieg niezależny].

Konwicki Tadeusz, Kompleks polski, Wraszawa 1977, [obieg niezależny].

Dziarnowska Janina, Słowo o Brunonie Jasieńskim,1978.

Konwicki Tadeusz, Mała Apokalipsa, Warszawa 1979 [obieg niezależny]

Andrzejewski Jerzy, Miazga, Warszawa 1979 [obieg niezależny]

Odojewski Włodzimierz, Zapomniane, nieuśmierzone, 1980.

Orłoś Kazimierz, Trzecie kłamstwo, Paryż 1980.

Anderman Janusz, aerwona Gwiazda, Piołun, 1982 [obieg niezależny].

Herling-Grudziński Gustaw, Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie, 1982.

Trościanko Wiktor, Wiek męski, Wiek klęski

Terlecki Władysław, Cień karła, cień olbrzyma, Warszawa 1983.

Orłoś Kazimierz, Pustynia Gobi, 1983.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Rozmowy polskie latem 1983, Warszawa 1984 [obieg niezależny] Paryż 1984.

Mostwin Danuta, Cień księdza Piotra, 1985.

Srokowski Stanisław, Duchy dzieciństwa, Warszawa 1985.

Czabański Krzysztof, ABC, Warszawa 1985 [obieg niezależny]

Dalcz Aleksy, Umierający i zmartwychwstali. Apokryf współczesny, Warszawa 1985 [obieg niezależny].

X-666 [właśc. Mandalian Andrzej], Operacja „Kartagina”!, Warszawa 1985 [obieg niezależny].

Nowakowski Marek, Grisza, je iebie skażu, Paryż 1986

Newerly Igor, Zostało z uczty bogów, Warszawa 1986 [obieg niezależny]

Newerly Igor, Wzgórze Błękitnego Snu, Warszawa 1986.

Konwicki Tadeusz, Bohiń¸ Warszawa 1987.

Hen Józef, Raskolnikow, // Powiernik serc, 1988.

Hen Józef, Czechow, jw..

Mostwin Danuta, Szmaragdowa zjawa, 1988.

Srokowski Stanisław, Repatrianci, Warszawa 1988

Abramow-Newerly, Alianci, 1990

Nurowska Maria, Hiszpańskie oczy, 1990.

Chwin Stefan, Krótka historia pewnego żartu (Sceny z Europy Środkowo-wschodniej), Kraków 1991.

Gretkowska Manuela, My zdies’ emigranty, Warszawa 1991.

Nurowska Maria, Panny i wdowy, Warszawa 1991.

Nurowska Maria, Panny i wdowy, 1991–1993.

Mostwin Danuta, Tajemnica zwyciężonych, 1992.

Żakiewicz Zbigniew, Saga wileńska, Gdańsk 1992.

Herling-Grudziński Gustaw, Rosyjski Niedźwiedź. Divertimento narracyjne, 1993.

Nurowska Maria, Rosyjski kochanek, 1996.

Herling-Grudziński Gustaw, Wariacje na temat Wielkiej Ucieczki, 1998.

Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości. Opowieść teatralna, Warszawa 1999.

Chwin Stefan, Esther, 2000.

 

 

Proza historyczna

 

Łopalewski Tadeusz, Kroniki polskie (Sprawiedliwi 1952, Bezdomne gminy 1954, W domu niewoli 1955, Wolni strzelcy 1956), całość wznow. 1970

Jasienica Paweł, Biały front, 1953.

Rymkiewicz Władysław, Carewicz na ulicach Krakowa, 1959.

Rembek Stanisław, Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe, Warszawa 1956.

Jackiewicz Aleksander, Carski oficer, Warszawa 1955.

Iwaszkiewicz Jarosław, Sława i chwała, Warszawa, t. 1, 1956, t. 2, 1958, t. 3,1962.

Strumph-Wojtkiewicz Stanisław, Traugutt, Warszawa 1957

Jasienica Paweł, Dwie drogi. O powstaniu styczniowym, 1960.

Goździkiewicz Teodor, Sprawa Łuki Bakowicza, 1960.

Poraj-Koźmiński Karol, Generał Bosak, Warszawa 1962.

Mackiewicz Stanisław, Sprawa pułkownika Miasojedowa 1962.

Parnicki Teodor, Nowa baśńi, t. I. Robotnicy wezwani o jedenastej, 1962.

Mackiewicz Józef, Pod każdym niebem. Historie i zdarzenia, 1964.

Mackiewicz Stanisław, Lewa wolna 1965.

Szczepański Jan Józef, Ikar, Warszawa 1966.

Stryjkowski Julian, Austeria, Warszawa 1966.

Terlecki Władysław, Spisek, Warszawa 1966

Huszcza Jan, Sęp Sybiru, 1968.

Szczepański Jan Józef, Wyspa, Warszawa 1968.

Huszcza Jan, Sęp Sybiru, 1968.

Terlecki Władysław, Dwie głowy ptaka, Warszawa 1970.

Hołuj Tadeusz, Róża i płonący las, t.1–2, Warszawa 1971.

Dybowski Janusz, Listopadowa zawierucha. Powieść historyczna z czasów powstania listopadowego, 1972.

Gisges Jan Maria, Borelowski, 1972.

Terlecki Władysław, Powrót z Carskiego Sioła¸ Warszawa 1973.

Heyduk Bronisław, Od Warszawy do Połtawy, 1974.

Huszcza Jan, Obrączki z kajdan, 1974.

Gisges Jan Maria, Czerwony pułkownik. 1829–1863. Rzeczo o Marcinie Borelowskim „Lelewelu”, 1975.

Stojowski Jordan Andrzej, Carskie wrota, 1975.

Iwaszkiewicz Jarosław, Noc czerwcowa. Zarudzie. Heydenreich, Warszawa 1977.

Terlecki Władysław, Rośnie las, Warszawa 1977.

Iwaszkiewicz Jarosław, Tano, Warszawa 1978.

Terlecki Władysław, Lament, Warszawa 1984.

Terlecki Władysław, Pismak, Warszawa 1984.

Rylski Eustachy, Stankiewicz. Powrót, Warszawa 1984.

Terlecki Władysław, Zabij cara!, 1992.

Terlecki Władysław, Wyspa kata, 1999.

 

Dramat:

 

Bunsch Adam [pod pseud. Andrzej Wart], Gołębie Brata Alberta, 1943.

Dybowski Janusz, Spiżowy jeździec. Dramat historyczny [o A. Puszkinie]. 1943.

Chudzyński Edward, Podwale 7, 1950.

Słobodnik Włodzimierz, Jan Kiliński, 1947.

Rostowski Roman [pod pseud. R. R. Vincent], Colonel’s Millions, 1948?.

Łopalewski Tadeusz, Romans z ojczyzną, 1948.

Flukowski Stefan, Wieczór w Michajłowskoje, 1950.

Wierzyński Kazimierz, Towarzysz Październik. Sztuka w trzech aktach, 1950.

Hemar Marian, Kroki na schodach [spolszczenie Zamachu Witalija Siomina], 1950.

Flukowski Stefan, Popołudnie w Trigorskoje, 1951.

Gombrowicz Witold, Historia, 1951.

Flukowski Stefan, Chwała Puszkina. Sztuka w 3 aktach, 1952.

Artowski S., Hen Józef, Pasternak Leon, Skąd szła wolność. Trzy obrazy sceniczne, 1953.

Orwicz-Bulicz R , Świadek. Sztuka w trzech aktach...napisana na podstawie zebranych materiałów ogłoszonych w ksiażce „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”, Londyn 1953.

Kuśmierek Józef, Rok 1944, 1954.

Pasternak Leon, Płynie Oka, 1954.

Konarski Feliks, Rycerskim szlakiem, 1956.

Ornak Kazimierz [Władysław Bieńkowski], Wyzwolenie, 1956.

Cwojdziński Antoni, Freud w Sowietach, 1957.

Grubiński Wacław, Mira i Katia

Swinarski Artur Maria, Sasza i bogowie, 1960.

Mackiewicz Stanisław, Dogrumowa, 1961.

Grochowiak Stanisław, Księżyc, 1967.

Afanasjew Jerzy, Pancernik Patiomkin. Libretto i scenariusz do baletu, 1968.

Łubieński Tomasz, Zegary, 1969.

Drozdowski Bohdan, Mazur kajdaniarski, 1970.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Ułani,1975.

Mikke Jerzy, Niebezpiecznie, panie Mochnacki, 1975.

Abramow-Newerly Jarosław, Arcyksiążę, 1977.

Sito Jerzy Stanisław, Polonez, 1978.

Żurek Jerzy, Sto rąk, sto sztyletów, 1978.

Łubieński Tomasz, Koczowisko, 1979.

Zawistowski Władysław, Wysocki, 1983.

Radowicz K., Tajny więzień stanu

Słobodzianek Tadeusz, Car Mikołaj. Historia tragi-komiczna, 1987.

Grabowski Tadeusz Zwilnian, Dziady katyńskie. Misterium współczesne, 1988, // Tryptyk katyński, 1990

Słobodzianek Tadeusz, Prorok Ilja: nieprawdopodobna historia w XIV scenach, Łódź 1992.

Mrożek Sławomir, Miłość na Krymie, 1993.

Głowacki Janusz, Czwarta siostra, 1999.

Słobodzianek Tadeusz, Towarzysz Chrystus, czyli sen pluskwy, 2002.

 

 

Eseistyka

 

Lednicki Wacław, Russian-Polish Relations, 1944.

Cat-Mackiewicz Stanisław, Dostojewski, 1947 [w języku angielskim, wersja polska – Warszawa 1957].

Gomolicki Leon, Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824–1829, 1949.

Nowakowski Zygmunt, Z księgi zażaleń pielgrzymstwa polskiego, Bruksela 1949.

Gomolicki Leon, Mickiewicz wśród Rosjan, 1950.

Karst Roman, Lew Tołstoj, 1952.

Gomolicki Leon, Aleksander Puszkin, 1953.

Karst Roman, Pisarze i książki. Szkice z literatury rosyjskiej i niemieckiej, 1953.

Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, 1951, wyd. 1953.

Gomolicki Leon, Wielki realista Aleksander Puszkin, 1954.

Hertz Paweł, Dzienik lektury, tu: Myśłi o literaturze rosyjskiej, Gogol, W stronę Turgieniewa, Turgieniew. 1954.

Lednicki Wacław, Russia, Poland and the West, 1954.

Lednicki Wacław, Pushkin’s “Bronze Horseman”, 1955.

Lechoń Jan, Mickiewicz, 1955.

Vincenz Stanisław, Dialogi z Sowietami,1956.

Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem. Francja 1940–1944, Paryż 1957.

Gomolicki Leon, Włodzimierz Majakowski, 1957.

Mackiewicz Stanisław, Muchy chodzą po mózgu, 1957.

Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, Paryż 1959.

Rogalski Aleksander, Rosja – Europa. Wzajemne związki, wpływy i zależności kulturalno-literackie, Warszawa 1960.

Cat-Mackiewicz Stanisław, Był bal, Warszawa 1961.

Mackiewicz Józef, Zwycięstwo prowokacji, 1962.

Różewicz Tadeusz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego (tu: Pani „Marusia” Kasprowiczowa, Remanent, Twarz Tołstoja, Mój egzemplarz „Zbrodni i kary”), Warszawa

Woroszylski Wiktor, Sny pod śniegiem, 1963.

Herling-Grudziński Gustaw, Drugie Przyjście oraz inne opowiadania i szkice, Paryż 1963 [tu Siedem śmierci Maksyma Gorkiego. Jegor i Iwan Denisowicz].

Śpiewak Jan, Przyjaźnie i animozje, 1965.

Grabowski Zbigniew, Rosa mystica. Szkice, essaye, opowiadania, Londyn 1966.

Mieroszewski Juliusz, Polityczne neurozy, 1967.

Herling-Grudziński Gustaw, Upiory rewolucji, Paryż 1969.

Czapska Maria, Europa w rodzinie, Paryż 1970.

Żytomirski Eugeniusz, Lermontowiana, London (Kanada) 1971.

Tyrmand Leopold, Cywilizacja komunizmu, Londyn 1972.

Wittlin Tadeusz, Commisar – the life and death of Lavrenty Pavlovich Beria, New York 1978.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1971–1972, 1973.

Drawicz Andrzej, Zaproszenie do podróży. Szkice o literaturze rosysjkiej XX wieku, 1974.

Iwaszkiewicz Jarosław, Petersburg, Warszawa 1975.

Mackiewicz Józef, Watykan w cieniu czewonej gwiazdy, 1975.

Słonimski Antoni, Alfabet wspomnień [tu: Balmont Konstantin. Budberg Mura. Majakowski Włodzimierz. Paustowski Konstanty. Szalapin Fiodor], Warszawa 1975.

Mieroszewski Juliusz, Materiały do refleksji i zadumy, Paryż 1976.

Strzelecki Jan, Zapiski 1950–1953, Warszawa 1978 [obieg niezależny].

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1973–1979, 1980.

Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, Paryż 1977.

Miłosz Czesław, Emperor of the Earth. Modes of Eccentric Vision, Berkeley 1977.

Galis Adam, Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie, 1977.

Galis Adam, Poszukiwacz prawdziwej rozmowy, 1977.

Tarniewski Marek [właśc. Karpiński Jakub], Pochodzenie systemu, Warszawa 1977, [obieg niezależny].

Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, t. I–II, Londyn 1977 [rozmowy z roku 1965].

Madej Bogdan, Polska w orbicie Związku Radzieckiego, 1978.

Strońska Anna, Drogą długą jak Rosja, 1979.

Czapski Józef, Tumult i widma, Paryż 1980.

Brandys Kazimierz, Miesiące, Warszawa 1980 [obieg niezależny].

Drawicz Andrzej, Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej, 1980 [obieg niezależny].

Karpiński Wojciech, Szkice o wolności, 1980.

Przybylski Ryszard, Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama, Paryż 1980.

Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, Londyn 1980.

Strońska Anna, Motyw wschodni, 1981.

Karpiński Wojciech, Słowiański spór, Kraków 1981 [obieg niezależny].

Grzeniewski Ludwik Bohdan, Iwan Bunin, 1982.

Karpiński Wojciech, cień Metternicha. Szkice, 1982.

Lipski Jan Józef, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków), Warszawa 1982, [obieg niezależny].

Wojdowski Bogdan, Mit Szigalewa. Szkice, Warszawa 1982.

Zimand Roman, Miłosz, Tyrmand, Zinowiew, Warszawa 1982, [obieg niezależny].

Karpiński Wojciech, Chusteczka Imperatora, 1983.

Żenczykowski Tadeusz, Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Paryż 1983,

Woroszylski Wiktor, Kto zabił Puszkina?, Warszawa 1983.

Karpiński Wojciech, Chusteczka imperatora, Londyn 1983.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1980–1984, 1984.

Mackiewicz Józef, Toporska Barbara, Droga Pani..., 1984.

Mackiewicz Józef, Fakty, przyroda i ludzie, 1984.

Rudnicki Adolf, Sto lat temu umarł Dostojewski, 1984, [obieg niezależny].

Wat Aleksander, Świat na haku i pod kluczem, Londyn 1985.

Wat Aleksander, Dziennik bez samogłosek, Londyn 1986.

Drawicz Andrzej, Wolna literatura rosyjska, 1986 [obieg niezależny].

Trznadel Jacek, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986 [obieg niezależny].

Andrzejewski Jerzy, Gra z cieniem. Dziennik 1979–1981, Warszawa 1987.

Drawicz Andrzej, Spór o Rosję, 1987 [obieg niezależny].

Rymkiewicz Jarosław Marek, Żmut, Paryż 1987.

Woroszylski Wiktor, Dziennik węgierski 1956 wraz z glossami 1976, 1981, 1986, Berlin Zach. 1987.

Wędziagolski Karol, Boris Savinkov. Portrait of a Terrorist, Clifton, NJ.

Drawicz Andrzej, Jeszcze Rosja nie zginęła, 1988 [obieg niezależny].

Czapski Józef, Swoboda tajemna, Warszawa 1989.

Drawicz Andrzej, Pocałunek na mrozie, 1989.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1984–1988, 1989.

Czapski Józef, Czytając, Warszawa 1989.

Łabędź Leopold, Bez złudzeń, 1989.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Baket, Londyn 1989.

Jastrun Mieczysław, Dziennik. Wybór z lat 1955–1960, 1990.

Stryjowski Julian, Szewc Piotr, Ocalony na Wschodzie, 1991.

Głowiński Michał, Pismak 1863,

Zagajewski Adam, Dwa miasta [tu: Egoizm. Tajne przemówienie przewodniczącego. Wiosenna burza. Zdrada], Paryż – Kraków 1991.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1989–1992, 1993.

Kapuściński Ryszard, Imperium, Warszawa 1993.

Karpiński Wojciech, Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, 1994.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Do Snowia i dalej..., 1996.

Miłosz Czesław, Życie na wyspach, 1997.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1992–1996, 1998.

Miłosz Czesław, Abecadło Miłosza, [tu: Anka Woroncow, Baal. Dostojewski, Duchobory, Nadia Chodasiewicz-Grabowska, Okrucieństwo, Rosyjski język], Kraków 1997.

Mencwel Andrzej, Przedwiośnie i potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Wilk Mariusz, Wilczy notes, Gdańsk 1998.

 

Eseje historyczne

 

Pruszyński Ksawery, Margrabia Wielopolski, Londyn 1944

Grydzewski Mieczysław, 150-lecie rzezi Pragi, Rzym 1945.

Cat-Mackiewicz Stanisław, Stanisław August, 1953.

Jasienica Paweł, Polska Piastów, 1960.

Mackiewicz Stanisław, Był bal, 1961.

Mackiewicz Stanisław, Dom Radziwiłłów, 1962.

Jasienica Paweł, Polska Jagiellonów,1963.

Kijowski Andrzej, Listopadowy wieczór, 1972.

Brandys Marian, Koniec świata szwoleżerów, cz. 1 Czcigodni weterani 1972; cz. 2 Niespokojne lata 1972; cz. 3 Rewolucja w Warszawie; cz. 4 Zmęczeni bohaterowie; cz. 5 Nieboska komedia: Odejścia i powroty 1978; cz. 6 Nieboska komedia: Ogień i popiół 1979.

Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga Narodów, cz. 1 Srebrny wiek 1967; cz. 2 Calamitatis regnum; cz. 3 Dzieje agonii 1972.

Łubieński Tomasz, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, 1978.

Łysiak Waldemar, Cesarski poker, 1978.

Łubieński Tomasz, Czerwonobiały, 1983.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Wielki książę, z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego, Warszawa 1983.

Łubieński Tomasz, Bohaterowie naszych czasów, 1986.

 

 

Literatura „dokumentu osobistego”

 

Giergielewicz Mieczysław, Pamiętnik bobrujski, 1945.

Krzywicki Ludwik, Wspomnienia, Warszawa 1957–1959.

Lednicki Wacław, Pamiętniki, t. I–II, Londyn 1963–1967.

Żółtowska z Puttkamerów Janina, Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1966.

Krzeczunowicz Kornel, Ostatnia kampania konna. Wspomnienia z kampanii 1920 roku, Londyn 1971.

Wędziagolski Karol, Pamiętniki. Wojna i rewolucja. Bolszewcki przewrót. Kontrrewolucja. Warszawski przewrót, Londyn 1972.

Meysztowicz Walerian, Gawędy o czasach i ludziach, t. I. Poszło z dymem, Londyn 1973, t. II. To, co trwałe, Londyn 1974.

Liebert Wacław, Wrony nad Moskwą, Londyn 1974.

Dąbrowski Jan P., Sługa gnuśny, Glasgow 1976.

Czapska Maria, Czas odmieniony, 1978.

Czapski Józef, Dzienniki. Wspomnienia. Relacje, Kraków 1986 [obieg niezależny].

Opracował Tadeusz Sucharski[1] Dalej stosuję skrót GP

[2] Dalej skrót KL.