Rosja i Rosjanie w polskiej historiografii
(XIX–XX w.)

 

 

Początek XIX w. do 1918 r.

 

Askenazy Szymon, Przymierze polsko-pruskie, Warszawa 1900.

Askenazy Szymon, Wczasy historyczne, wyd. 2, Warszawa 1902.

Askenazy Szymon, Przegląd dziejów wewnętrznych Rosji (1815–1830), „Przegląd Historyczny” 1906, nr 2, s. 62–76, 237–250.

Askenazy Szymon, Rosja – Polska 1815–1830, Lwów 1907.

Askenazy Szymon, Łukasiński, t. 1–2, Warszawa 1908, wyd. 2, Warszawa 1929.

Askenazy Szymon, Książę Józef Poniatowski (1763–1813), Warszawa 1913; wznowienie: oprac. A. Zahorski, Warszawa 1974.

Askenazy Szymon, Napoleon a Polska, t. 1–3, Warszawa 1913; wznowienie: Warszawa 1994.

Bażyński F., Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki, Poznań 1873.

Brückner Aleksander, Tragedia moskiewska. Szkice historyczne, Kraków 1900.

Brückner Aleksander, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki, Lwów 1906.

Chotkowski Władysław, Dzieje zniweczenia Św. Unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników Siemaszki, Kraków 1898.

Dembiński Bronisław, Rosya a Rewolucya Francuska, Kraków 1896.

Dmowski Roman, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Lwów 1908.

Duchiński Franciszek, Zasady dziejów Polski, innych krajów słowiańskich i Moskwy. Wyjaśnienie rzeczy co do pomnika mającego być postawionym w Nowogrodzie na pamiątkę założenia Państwa Moskiewskiego jakoby w 862 r., Paryż 1859, [przedruk w:] Tenże, Pisma, t. 2, Rapperswyl 1902.

Gawroński –Rawita Franciszek, Bohdan Chmielnicki, t. 1–2, Lwów 1906–1909.

[Gołuchowski Józef], Rozbiór kwestyi włościańskiej w Polsce i w Rossyi w r. 1850, Poznań 1850.

Hirschberg Aleksander, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898.

Hirschberg Aleksander, Maryna Mniszchówna, Lwów 1906.

Hoffman Karol Boromeusz, O panslawizmie zachodnim, Poznań 1872.

Iwaszkiewicz Janusz, Litwa w roku 1812, Kraków–Warszawa 1912.

Jabłonowski Antoni, Historia Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1912.

Kamieński Henryk, Rosja i Europa. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Paryż 1857, wyd. II, wstęp B. Łagowski, Warszawa 1999.

Koneczny Feliks, Dzieje Rosyi, t. 1 (do roku 1449), Warszawa 1917.

Krasiński Zygmunt, Pisma, t. 7, Warszawa–Kraków 1912.

[Krzemiński Stanisław], Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Zarys historyczny, Lwów 1892.

Krzemiński Stanisław [Dr X], Prawo a bezprawie w zaborze rosyjskim, Lwów 1894.

Krzyżanowski Antoni, Dawna Polska ze stanowiska jej udziału w dziejach postępującej ludzkości skreślona w jubileuszowym Mikołaja Kopernika roku 1843 przez…, Warszawa 1844.

Krzyżtopór Adam. [Potocki Tomasz], O urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce, Poznań 1851.

Kubala Ludwik, Wojna moskiewska r. 1654–1655, Warszawa 1910.

Kubala Ludwik, Szkice historyczne seria 1–2, Lwów 1880.

Kucharzewski Jan, Maurycy Mochnacki, Kraków 1910.

Kucharzewski Jan, Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa–Kraków 1914.

Kulczycki Ludwik, Rewolucja rosyjska, cz. 1–2, Lwów 1909–1911.

Kutrzeba Stanisław, Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury, Lwów 1916.

Leszczyński Jan, Rządy rosyjskie w Kraju Tarnopolskim 1809–1815, Kraków–Warszawa 1903.

Lelewel Joachim, Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 zawartej (pierwodruk 1839), Dzieła, t. 10, Warszawa 1969.

Likowski Edward, Unia brzeska (1596), Poznań 1896.

Likowski Edward, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, uważane ze względu na przyczyny jego upadku, t.1–2, Warszawa 1906.

Limanowski Bolesław, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Zurich 1901, wyd. II, t. 1–3, Warszawa 1922–1923; wznowienie: oprac. A. Leinwald, Warszawa 1983.

Lisicki Henryk, Aleksander Wielopolski 1803–1877, t. 1–4, Kraków 1878–1879.

Loret Maciej, Kościół katolicki a Katarzyna II 1772–1784, Kraków 1910.

Łubieńska Cecylia Maria, Sprawa dysydencka 1766–1794, Kraków–Warszawa 1911.

Maciejowski Wacław Aleksander, Historia prawodawstw słowiańskich, t. 1– 4, Warszawa 1832–1835.

Mickiewicz Adam, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy, kurs drugi (pierwodruk 1866), Dzieła, t. 9–10, Warszawa 1952.

Mochnacki Maurycy, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1–2, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1984 (pierwodruk 1834).

Niemcewicz Julian Ursyn, Dzieje panowania Zygmunta III, t. 1–3, Kraków 1960 (pierwodruk 1818–1819).

Rogalski Leon, Piotr Wielki i wiek Jego. Obraz historyczny przez..., Warszawa 1851.

Sienkiewicz Karol, Pisma. Prace historyczne i polityczne, Paryż 1862.

Smolka Stanisław, Rok 1386. W pięciowiekową rocznicę, Kraków 1886.

Smolka Stanisław, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1–2, Kraków 1907, wyd. II, oprac. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1984.

Smolka Stanisław, Moskwa, „Przegląd Powszechny” 1916, t. 130, s. 1–14.

Sobieski Wacław, Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską, Kraków 1909.

Sobieski Wacław, Studia historyczne. Król a car, Lwów 1912.

[Sokolnicki Michał] Nowina Hubert, Upadek Rosji, b.r.w. (1905), nadb. z „Krytyki”.

Studnicki Wacław, Historia ustroju państwowego w Rosyi, Lwów 1906.

Szujski Józef, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, oprac. H. Michalak, Warszawa 1991 (pierwodruk 1860).

Szelągowski Adam, Wschód i Zachód. Zagadnienia z dziejów cywilizacji, Lwów 1912.

Tokarzewski Stanisław, Siedem lat katorgi, Warszawa 1918.

Walewski Antoni., Filozofia dziejów polskich i metoda ich badania przez Antoniego Walewskiego Członka czynnego Akademii Umiejętności, Kraków 1875.

Waliszewski Kazimierz, Historiografia polska przed krytyką rosyjską, „Kwartalnik Historyczny” 1888, t. 2, s. 555–570.

Waliszewski Kazimierz, Polska i Europa w II poł. XVIII w. Wstęp do historii ruchu politycznego w tej epoce, Kraków 1890.

Waliszewski Kazimierz, Les origines de la Russe moderne. Ivan le Terrible, Paris 1904.

Waliszewski Kazimierz, Les origines de la Russe moderne. La crise révolutionnaire 1584–1614 (Smoutnoie Vremia), Paris 1906.

Waliszewski Kazimierz, Katarzyna II, Poznań b.r.w; wznowienie Warszawa 1995.

Zakrzewski Stanisław, Wschód i Zachód w historii Polski, [w:] Tenże, Zagadnienia historyczne, Lwów 1908.

Zaleski Bronisław, Szerzenie się Rossyi w Azyi Środkowej, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”, 1868.

Zdziechowski Marian, Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich, Kraków 1888.

Zdziechowski Marian, U epoki mesjanizmu. Nowe szkice z psychologii narodów słowiańskich, Lwów 1912.

 

 

1919–1939

 

Ancewicz Franciszek, Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, Wilno 1938, wyd. II, poprzedzone wspomnieniem Czesława Miłosza, Lublin 2001

Askenazy Szymon, Bracia (Aleksander, Konstanty i Mikołaj), „Kurier Warszawski” 1933, nr 139, 143, 146, przedruk: „Teki Historyczne” 1960, 1961, t. 11, s. 3–20.

Bączkowski Włodzimierz, Kreml na Biało, Warszawa 1936.

Berson Jan, Otmar, Nowa Rosja, Warszawa 1933.

Brückner Aeksander, Historia literatury rosyjskiej, t. 1–2, Lwów 1922.

Bystroń Jan, Megalomania narodowa, Warszawa 1935.

Chodynicki Kazimierz, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934.

Czapiński Kazimierz, U źródeł bolszewizmu, Warszawa–Lwów 1921.

Czerwona gospodarka. Zagadnienia i fakty, Warszawa 1933.

Dąbrowski Józef [Grabiec Józef], Ostatni szlachcic. Aleksander hr. Wielopolski… na tle dziejów, Warszawa 1924.

Deruga Aleksy, Piotr Wielki a unici i unia kościelna 1700–1711, Wilno 1936.

Feldman Józef, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, Kraków 1925.

Feldman Józef, Polska a sprawa wschodnia 1709–1714, Kraków 1926.

Feldman Wilhelm, Dzieje polskiej myśli politycznej, Kraków 1913, wyd. II, przejrzał i uzupełnił J. Feldman, Warszawa 1933.

Godlewski Michał bp, Cesarz Aleksander I jako mistyk. Szkic historyczny z niewydanych źródeł, Kraków 1923.

Grzybowski Konstanty, Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Doktryna i konstytucja, Kraków 1929.

Halecki Oskar, Dzieje Unii Jagiellońskiej, t. 1–2, Kraków 1919–1920.

Handelsman Marceli, Pomiędzy Prusami a Rosją. Studia historyczne, Warszawa 1922.

Handelsman Marceli, Bolesław Limanowski jako badacz historii powszechnej, „Przegląd Historyczny” 1932/1933, R. XXX, s. 253–256.

Janik Michał, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1926, wyd. II, Wrocław 1991.

Jasinowski Bogumił, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, Wilno 1933.

Jasinowski Bogumił, O cywilizacji wschodnio-chrześcijańskiej, Lublin 1937.

Klarnerówna Zofia, Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1848, Warszawa 1926.

Kochanowski Jan Karol, Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Częstochowa 1925 (pierwodruk 1920).

Kolankowski Ludwik, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, Lwów 1930.

Kolankowski Ludwik, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Lwów 1936.

Koneczny Feliks, Dzieje Rosji od najdawniejszych czasów do najnowszych czasów. Wydanie skrócone, Warszawa 1921.

Koneczny Feliks, Litwa a Moskwa w latach 1449–1492. Dziejów Rosji t. II, Wilno 1929.

Koneczny Feliks, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.

Konopczyński Władysław., Czasy absolutyzmu 1648–1788, [w:] Wielka historia powszechna, t. 5, cz. 2, Warszawa 1938.

Kucharzewski Jan Od białego caratu do czerwonego, t. 1–7, Warszawa 1926–1935 (wznowienie: red. naukowa A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, F. Nowiński, Warszawa 1998–2000).

Kukiel Marian, Wojna 1812 r., t. 1–2, Kraków 1937.

Lednicki Wacław, Tołstoj a Polska, Kraków 1929.

Lednicki Wacław, Przyjaciele Moskale, Kraków 1935.

Mackiewicz-Cat Stanisław, Myśl w obcęgach, Wilno 1929

Marchlewski Julian, Co to jest bolszewizm ?, [w:] Tenże, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1956 (pierwodruk 1920).

Mościcki Henryk, Pod berłem carów, Warszawa 1924.

Niedziałkowski Mieczysław, Teoria i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień, Warszawa 1927.

Ossendowski Ferdynand Antoni, Lenin, Warszawa 1930.

Parandowski Jan, Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Stanisławów 1919, wyd. II, London 1996.

Paszkiewicz Henryk, Jagiellonowie a Moskwa, t. 1: Litwa a Moskwa w XIII i XIV w., Warszawa 1933.

Pawłowski Antoni, Idea Kościoła w rosyjskiej teologii i historiozofii, Warszawa 1935.

Przybyłowski Stanisław, Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia i refleksje z pobytu w Rosji sowieckiej (wyd. II), Przemyśl 2001.

Sakowicz Eugeniusz, Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788–1792, Warszawa 1935.

Starzewski Maciej, Rosja sowiecka, Kraków 1934.

Starzewski Maciej, Powstanie i ustrój ZSRR, Kraków 1938.

Sukiennicki Wiktor, Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej, 1917–1931, Wilno 1938.

Swianiewicz Stanisław, Lenin jako ekonomista, Wilno 1930.

Tokarz Wacław, Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, Warszawa 1925, wyd. II, oprac. A. Zahorski, Warszawa 1980.

Tokarz Wacław, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 r., Warszawa 1930.

Tyszkowski Kazimierz, Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r., Lwów 1927.

Tyszkowski Kazimierz, Wojna o Smoleńsk 1613–1615, Lwów 1932.

Tyszkowski Kazimierz, Iwan Groźny w świetle najnowszej historiografii rosyjskiej, „Przegląd Warszawski” 1924, nr 29, s. 163–176.

Tyszkowski Kazimierz, Dzieje Rosji w opracowaniu historyków polskich, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, 6–8 grudnia 1925, Lwów 1925 (osobna paginacja każdego tekstu w Pamiętniku).

Tyszkowski Kazimierz, „Smuta” moskiewska w literaturze rosyjskiej ostatnich lat, „Kwartalnik Historyczny” 1928, t. 42, s. 125–130.

Waliszewski Kazimierz, Polonais et Russes. Vision de passe – perspectives d’avenir, Paris 1919.

Wasilewski Leon, Bakunin wobec Polaków i powstania styczniowego, Warszawa 1928.

Zakrzewski Kazimierz, Od Lenina do Hitlera, Warszawa 1932.

Zdziechowski Marian, Wpływy rosyjskie na duszę polską, Kraków 1920.

Zdziechowski Marian, Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Wilno b.d.w. (1922 lub 1923).

Zdziechowski Marian, W obliczu końca, Wilno 1938.

Zdziechowski Marian, Wybór pism, Kraków 1993 (zawiera tekst z okresu międzywojennego).

Znaniecki Florian, Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii, kultury i socjologii, Poznań 1921.

Żytkowicz Leonid, Rządy Repnina na Litwie w latach 1794–1797, Wilno 1938.

Żółkiewski Stanisław, Początek i progres wojny moskiewskiej, wyd. kryt. W. Sobieski, Kraków 1920.

 

 

1944–1989

 

Barański Zbigniew, Literatura polska w Rosji na przełomie XIX–XX w., Wrocław 1962.

Bardach Juliusz, Problematyka polska w liberalnej historiografii rosyjskiej schyłku XIX – początku XX wieku, [w:] Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1980, s. 104–154.

Barycz Henryk, Stanisław Smolka w życiu i w nauce, Kraków 1975

Barycz Henryk, Szymon Askenazy wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych i naukowych, [w:] Tenże, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław 1977, s. 237–318.

Baumgarten Ludwik, Dekabryści a Polska, Warszawa 1952.

Bazylow Ludwik, Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1970.

Bazylow Ludwik, Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 1972.

Bazylow Ludwik, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX w., Warszawa 1966.

Bazylow Ludwik, Społeczeństwo rosyjskie w I połowie XIX w., Wrocław 1973.

Bazylow Ludwik, Obalenie caratu, Warszawa 1976.

Bazylow Ludwik, Historia Rosji, t. 1–2, Warszawa 1983.

Bazylow Ludwik, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.

Bączkowski Włodzimierz, Rosja wczoraj i dziś, Jerozolima 1946.

Białokozowicz Bazyli, Lwa Tołstoja związki z Polską, Warszawa 1966.

Bobrowski Czesław, U źródeł planowania socjalistycznego. Analiza doświadczeń radzieckich, Warszawa 1967.

Bocheński Adolf, Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1947.

Bocheński Adolf, Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1986.

Bortnowski Władysław, Powstanie listopadowe w oczach Rosjan, Warszawa 1964.

Bortnowski Władysław, Historia ZSRR, okres umacniania socjalizmu i Wielkiej Wojny Narodowej (1938–1945), Łódź 1977.

Bortnowski Władysław, W pierścieniu blokady, Warszawa 1976.s

Bortnowski Władysław, Wielki Książę Konstanty i Joanna Grudzińska, Łódź 1981.

Chmielewski Paweł, Wilk Marian, Zarys dziejów ZSRR 1917–1977, Łódź 1983.

Ciepielewski Jerzy, Historia gospodarcza Związku Radzieckiego, Warszawa 1977.

Cimek Henryk, Tragedia Komunistycznej Partii Polski, Warszawa 1989.

Czapski Józef, Wspomnienia starobielskie, Rzym 1944.

Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, Paryż 1949.

Czerniakiewicz Jan, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987.

Czerska Danuta, Między „smutą” a kryzysem lat 40-tych XVII w., Kraków 1978.

Czerska Danuta, Borys Godunow, Wrocław 1988.

Czubiński Antoni, Kraj Rad. Lata zmagań i zwycięstw, Warszawa 1973.

Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich Chrztu Świętego, red. K. Podlaski, London 1989.

Dekabryści, oprac. H. Batowski, Wrocław 1957.

Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSSR, 1939–1945, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989.

Duraczyński Eugeniusz, Generał Iwanow zaprasza: przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim, Warszawa 1989.

Dutkiewicz Jerzy, Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958.

Dworski Andrzej, Puszkin w kręgu kultury polskiej, Wrocław 1983.

Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, Warszawa 1964.

Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Lublin 1988.

Dziewanowski Marian K., A History of Soviet Russia, New York 1979.

Dźwięki kruszonych okowów. Polska w poezji rosyjskiej lat 1795–1917, red. B. Białokozowicz, Warszawa 1977.

Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825–1861, oprac. A. Walicki, Warszawa 1961.

Gajda Eugeniusz, Polsko-radziecka współpraca gospodarcza w latach 1944–1987, Warszawa 1989.

Galster Bohdan, Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.

Giza Antoni, Neoslawizm i Polacy 1906–1910, Szczecin 1984.

Głowacki Albin, Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku, Łódź 1989.

Gomolicki Leon, Wielki realista Aleksander Puszkin, Warszawa 1953.

Grabski Andrzej Feliks, Troski i nadzieje. Z dziejów polskiej myśli społecznej i politycznej XIX wieku, Łódź 1981.

Grabski Andrzej Feliks, Na manowcach myśli historycznej. Historiozofia Franciszka H. Duchińskiego, [w:] Tenże, Perspektywy przeszłości, Lublin 1983, s. 221–278.

Gzella Jacek, Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do roku 1939), Toruń 1988.

Halecki Oskar, The limits and divisions of the European history, London 1950, przekł. Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J.M. Kłoczowski, Lublin 1994.

Halecki Oskar, Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952.

Halecki Oskar, Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej, t. 1–2, tłum. A. Niklewicz, Lublin 1997.

Handelsman Marceli, Adam Czartoryski, t. 1–3, Warszawa 1948–1950.

Heller Michał, Polska w oczach Moskwy, Paryż 1984.

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Londyn 1951 (wyd. krajowe1992).

Iwaniec Eugeniusz, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa 1977.

Jaśkiewicz Leszek, Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1979.

Jaśkiewicz Leszek, Nowożytne samowładztwo rosyjskie i jego interpretacje, „Przegląd Historyczny” 1979, nr 4.

Jaśkiewicz Leszek, Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905–1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

Jedynak Stanisław, Aksjologiczne zagadnienia rozwoju cywilizacji według Feliksa Konecznego, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 122–129.

Kijas Artur, Morzy Józef, Ochmański Jerzy, Zarys dziejów ZSRR, Warszawa 1984.

Kijas Artur, System pomiestny w państwie moskiewskim w XV – pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka, Poznań 1984.

Koneczny Feliks, Schyłek Iwana III, 1492–1505, London 1984.

Kowalski Włodzimierz T., Skrzypek Andrzej, Stosunki polsko-radzieckie 1917–1945, Warszawa 1980.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, London 1950.

Król Marcin, Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985.

Kucharska Eugenia, Michała Pogodina zainteresowania polskie, Warszawa 1978.

Kuczyński Stefan Maria, Stosunki polsko-ruskie do schyłku wieku XII, [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVII wieku, Warszawa 1965, s. 7–31.

Kultura polska XVIII i XIX wieku i jej związki z kulturą Rosji, red. I. Bełza, Wrocław 1984.

Kuczyński Józef, Między parafią a łagrem, Paryż 1985.

Kukiel Marian, Książę Adam, Paryż 1950.

Kukiel Marian, Czartoryski and European Unity 1770–1861, Princeton 1955.

Kurpisowa Genowefa, Aleksander Hercen a emigracja polska w latach 1847–1870, Gdańsk 1964.

Lednicki Wacław, Russian-Polish Relations. Their Historical, Cultural and Political Background, Chicago 1944.

Lednicki Wacław, Russia, Poland and the West. Essays in Literary nad Cultural History, Londyn 1954.

Ludwikowski Rett Ryszrd, Główne nurty polskiej myśli politycznej, Warszawa 1982.

Luksemburg Róża, Rewolucja rosyjska, [w:] Antoni Ciołkosz, Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, Paryż 1961.

Łopatniuk Stanisław, Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze: 1921–1939, Warszawa 1988.

Łowmiański Henryk, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa 1953.

Łowmiański Henryk, Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Warszawa 1957.

Łukawski Zygmunt, Rosja radziecka w okresie rewolucji i wojny domowej 1917–1921, Kraków 1977.

Maciszewski Jarema, Polska a Moskwa 1603–1618, Warszawa 1968.

Mackiewicz Józef, Kontra, Paryż 1957.

Mackiewicz-Cat Stanisław, Stanisław August, Warszawa 1956.

Maternicki Jerzy, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975.

Materski Wojciech, Polska a ZSRR: 1923–1924. Stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie, Wrocław 1981.

Mianowska Joanna, Polska walcząca (1939–1945) w rosyjskiej literaturze radzieckiej, Toruń 1988.

Mitosek Zofia, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974.

My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR, oprac. B. Klukowski, Warszawa 1989.

Ochocki Kazimierz, Spory filozoficzne w radzieckiej literaturze lat dwudziestych, Warszawa 1984.

Ochmański Jerzy, Feliks Dzierżyński 1877–1926, Poznań 1975.

Ochmański Jerzy, Dzieje Rosji do r. 1861, Warszawa – Poznań 1980.

Ochmański Jerzy, Historia Litwy, wyd. 2, Wrocław 1982.

O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich, Wrocław 1969.

Papierzyńska-Turek Mirosława, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia. 1918–1939, Warszawa 1989.

Paszkiewicz Henryk, Polska a Moskwa w ciągu dziejów, Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu „Reduta”, Londyn 1949.

Paszkiewicz Henryk, The Origin of Russia, London 1954, wyd. polskie: Początki Rusi, Kraków 1996.

Paszkiewicz Henryk, The Making of the Russian Nation, London 1963, wyd. polskie: Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998.

Paszkiewicz Henryk, The Rise of Moscow´s Power, Boulder 1983, wyd. Polskie: Wzrost potęgi Moskwy, Kraków 2000.

Pawlak H., Польская тема в советской литературе (1944–1969), Kielce 1976.

Podhorodecki Leszek, Kulikowe Pole 1380, Warszawa 1986.

Polacy w życiu kulturalnym Rosji, red. R. Łużny, Wrocław 1986.

Polsko-rosyjskie związki społeczno-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1980.

Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym, Wrocław 1972.

Pruszyński Ksawery, Margrabia Wielopolski, Londyn 1944 (wyd. krajowe 1946, 1947).

Pruszyński Ksawery, Noc na Kremlu, Londyn 1944 (wyd. krajowe 1989).

Rogalski Aleksander, Rosja –Europa. Wzajemne związki, wpływy i zależności literackie, Warszawa 1960.

Róziewicz Jerzy, Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918), Wrocław 1984.

Serczyk Władysław Antoni, Związek Radziecki w latach 1921–1925, Kraków 1980.

Serczyk Władysław Antoni, Iwan IV Groźny, Wrocław 1986.

Serczyk Władysław Antoni, Katarzyna II, Wrocław 1989.

Serejski Marian Henryk, Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, Warszawa 1970.

Sielicki Franciszek, Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971.

Skałkowski Adam, Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych, t. 1–3, Poznań 1947.

Skrzypek Andrzej, Kronika koegzystencji, Warszawa 1982.

Skrzypek Andrzej, Strategia pokoju. Radziecka polityka zbiorowego bezpieczeństwa w Europie 1932–1939, Warszawa 1979.

Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, Wrocław 1973.

Starzyk Kazimierz, Socjalistyczne partnerstwo Polska – ZSRR, Warszawa 1981.

Syzdek Eleonora, Działalność Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1981.

Szymczak Tadeusz, Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1936–1976), Wrocław 1978.

Śliwowska Wiktoria, W kręgu poprzedników Hercena, 1971.

Śliwowska Wiktoria, Mikołaj I i jego czasy (1825–1855), Warszawa 1965.

Śliwowska Wiktoria, Rosja – Europa od końca XVIII w. do lat osiemdziesiątych XIX w., [w:] Dziesięć wieków Europy, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983, s. 321–363.

Ślusarczyk Jacek, Polityka rządu generała W. Sikorskiego wobec ZSRR: z dziejów stosunków polsko-radzieckich od września 1939 do kwietnia 1943, Warszawa 1985.

Ślusarczyk Jacek, Zagadnienie sojuszu polsko-radzieckiego w programach i działalności lewicy polskiej w latach 1941–1945, Wrocław 1982.

Tanty Mieczysław, Panslawizm, carat, Polacy, Warszawa 1970.

Tanty Mieczysław, Zwycięstwo leninowskiej polityki narodowościowej w Związku Radzieckim, Warszawa 1972.

Tazbir Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987.

Topol Andrzej, Sojusz, przyjaźń z ZSRR w programach oraz w działalności PPR i PZPR, Katowice 1979.

Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie, red. B. Galster, Warszawa 1978.

Waldenberg Marek, Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, Warszawa 1978.

Walicki Andrzej, Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959.

Walicki Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 1964.

Walicki Andrzej, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki Andrzej, Polska, Rosja, marksizm: studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983.

“W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali”. Polska a Rosja 1939–1942, red. J. Gross, London 1983, wyd. krajowe Warszawa 1990.

Weintraub Wiktor, Rosja w kulturze Zachodu, Londyn 1949.

Weintraub Wiktor, Studia rusycystyczne na Zachodzie, Londyn 1949.

Wic W., Kwestia agrarna i chłopska w rosyjskiej myśli socjaldemokratycznej (do 1907 r.), Kraków 1989.

Wierzbicki Andrzej, Wschód-Zachód w koncepcjach dziejów Polski, Warszawa 1984.

Wierzchowski Mirosław, Kartki z dziejów Rosji, cz.1–2, Warszawa 1965.

Wilk Marian, Lata troski i nadziei. ZSRR w latach 1918–1941, Warszawa 1988.

Wilk Marian, Młode pokolenie w ZSRR (1917–1927), Warszawa 1987.

Wilk Marian, Moskiewski Komitet Wojenno-Przemysłowy 1915–1918. Studium z dziejów burżuazji rosyjskiej, Łódź 1972.

Wilk Marian, Moskwa poprzez wieki, Warszawa 1978.

Wilk Marian, Od Petersburga do Leningradu, Warszawa 1980.

Wilk Marian, Pierwsza pięciolatka w Związku Radzieckim: problemy industrializacji 1928–1932, Wrocław 1986.

Wilk Marian, Pomoc i współpraca. Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze w latach 1944–1945, Warszawa 1976.

Wilk Marian, Rok 1917 w Rosji, Warszawa 1983.

Wilk Marian, Człowiek i stal: radzieckie przeobrażenia, 1928–1941, Warszawa 1988.

Wiśniewski Edward, Partia progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji lutowej 1914–1917, Łódź 1989.

Wojna Ryszard, W ogniu rosyjskiej wojny domowej 1918–1920, Warszawa 1975.

Wojna Ryszard, Walka o ziemię w Rosji w 1917 roku, Wrocław 1977.

Włodarski Bronisław, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966.

Wołoszyński Ryszard, Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801–1830, Warszawa 1974.

Wójcik Zbigniew, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959.

Wójcik Zbigniew, Oprycznina w świetle najnowszych badań, „Kwartalnik Historyczny” 1965, t. LXXII, nr 4, s. 919–924.

Wójcik Zbigniew, Dzikie pola w ogniu, Warszawa 1968.

Wójcik Zbigniew, Wokół epoki Iwana Groźnego, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXII, 1975, z. 2, s. 374–403.

Wójcik Zbigniew, Dzieje Rosji 1533–1801, Warszawa 1981.

Wraga Ryszard (Niezbrzycki Jerzy), Skrót dziejów Rosji, Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu „Reduta”, Londyn 1949.

Wrzosek Mieczysław, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, Białystok 1988.

Zand Helena, Taktyka bolszewików w okresie pokojowego rozwoju rewolucji 27 luty – 4 lipiec 1917, Łódź 1962.

Zand Hele, Spór o władzę po Rewolucji Październikowej w Rosji (Rady i Konstytuanta), Warszawa 1976.

Zand Hele, Leninowska koncepcja partii, Warszawa 1977.

Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku, Warszawa 1971.

 

 

1990–2003

 

Andrusiewicz Andrzej, Dzieje Dymitriad: 1602–1614, t. 1, Nadzieje i oczekiwania, Warszawa 1990.

Andrusiewicz Andrzej, Mit Rosji. Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit, Rzeszów 1994. Tenże, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999.

Andrusiewicz Andrzej, Carowie i cesarze Rosji. Szkice biograficzne, Warszawa 2001.

Barcewicz Wiktor, Kościół katolicki w Rosji – polski czy jednak rosyjski?, „Więź” 1996, nr 2.

Bardach Juliusz, Trzeci Rzym w myśli rosyjskiej (schyłek XIX i XX wiek), [w:] Historia. Idee. Polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, s. 308–323.

Bartmiński Jerzy, Panasiuk J., Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

Bäcker Roman, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.

Bäcker Roman, Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj, Białystok 1995.

Bäcker Roman, Между революционным консерватизмом и тоталитаризмом. Дилеммы оценки межвоенного евразийства, «Славяноведение». 2001. № 5.

Biliński Piotr, Feliks Koneczny (1862–19497). Życie i działalność, Warszawa 2001.

Błachowska Katarzyna, Narodziny imperium. Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku, Warszawa 2001.

Bohun Michał, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Bohun Michał, Kontrrewolucja i pesymizm: filozofia społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000.

Bonusiak Włodzimierz, Józef Stalin: (biografia), Kraków 1992.

Borejko Chodźko Ignacy, Diecezja mińska około 1830 roku, t. 1 (Struktury parafialne), opracował i wydał M. Radwan, Lublin 1998; Diecezja mińska około 1830 roku, t. 2 (Struktury zakonne), opracował i wydał M. Radwan, Lublin 1998.

Bratkiewicz Jarosław, Tradycjonalizm, kolektywizm, despotyzm. Kontynuacyjne ujęcie procesu ewolucji historyczno-politycznej na przykładzie Rosji, Warszawa 1991.

Bratkiewicz Jarosław, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Warszawa 1996.

Bratkiewicz Jarosław, Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992–1996, Warszawa 1997.

Bratkiewicz Jarosław, Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Warszawa 1998.

Broda Marian, Понять Россию?, Москва 1998.

Broda Marian, Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i "zagadką Rosji”, Lodź 2001.

Budziński Janusz, Polityka zagraniczna Rosji 1907–1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty, Toruń 2001.

Bugaj Maciej, Polacy w Kościele katolickim w ZSSR, „Panorama Polska” 1990, nr 9.

Bułhak Władysław, Dmowski – Rosja a kwestia polska: u źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego, 1886–1908, Warszawa 2000.

Cierniak Urszula, „Dufny Lach” i „Wierny Rus”. Rozważania o kompetencjach Polaków w sprawach rosyjskich, [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, red. J.Goćkowski, P. Kisiel, Kraków 1999.

Cimek Henryk, Komuniści, Polska, Stalin: 1918–1939, Białystok 1990.

Chazbijewicz Selim, Awdet czyli Powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie światowej, Olsztyn 2001.

Chazbijewicz Selim, Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę. Poznań, Września 2001 [Suppl. do „Rocznika Tatarów Polskich”]

Chojnicka Krystyna, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1998.

Chojnicka Krystyna, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001.

Chrześcijański Wschód a kultura polska. Studia pod redakcją R. Łużnego, Lublin 1989.

Chwalba Andrzej, Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.

Ciesielski Stanisław, Polacy w Kazachstanie 1940–1946: zesłańcy lat wojny, Wrocław 1997.

Czaplejewicz Eugeniusz, Polska literatura łagrowa, Warszawa 1992.

Czubaty Jarosław, Rosja i świat: wyobraźnia polityczna elity władzy imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku, Warszawa 1997.

Czubiński Antoni, Między Niemcami a Rosja: społeczeństwo polskie w walce o przetrwanie i zachowanie niezależności państwowej w XIX i XX w., Poznań 1998.

Czubiński Antoni, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918–1921, Opole 1993.

Ćwięk Henryk, Działalność wywiadu sowieckiego na polskim pograniczu w latach trzydziestych, Warszawa 1995.

Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej), red. R. Jurkowski, D. Kasparek, Warszawa 2002.

Dmochowski Tadeusz, Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 2001.

Dmochowski Tadeusz, Rosyjsko-chińskie stosunki polityczne (XVII–XIX w.), Gdańsk 2001.

Dobieszewski Janusz, Klasyczna wersja sporu między słowianofilstwem a okcydentalizmem [w:] Almanach myśli rosyjskiej. Wokół słowianofilstwa, Warszawa 1998.

Dobieszewski Janusz, „Zewnętrzność” w rosyjskiej filozofii historii, [w:] Almanach myśli rosyjskiej. Wokół słowianofilstwa, Warszawa 1998.

Drawicz Andrzej, Nasze widzenie Rosjan w XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2, s. 37–41.

Drawicz Andrzej, Spór o Rosję, Warszawa 1992.

Dylągowa Hanna, Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918), Olsztyn 1996.

Dynamika stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991–1996, red. A. Ananicz, Kraków 1997.

Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji, red. J. Róziewicz, Wrocław 1991.

Dziedzic Kazimierz, Nie tylko kaci i ofiary, Kraków 2000.

Dziewanowski Marian Kamil, Aleksander I: car Rosji, król Polski, Wrocław 2000.

Dzwonkowski Roman, Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Zarys historii, Lublin 1997.

Dzwonkowski Włodzimierz, Rosja a Polska, Warszawa 1991.

Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski i A. Skrzypek, Warszawa 2002.

Feliks Koneczny Dzisiaj, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.

Fiećko Jerzy, Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera, Poznań 1997.

Filipowicz Mirosław, Mongołowie a Rosja. Z dziejów sporu historiograficznego, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz 1 red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 618–624.

Filipowicz Mirosław, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Lublin 2000.

Folklor – Sacrum – Religia, J. Bartmiński, red. M. Jasińska-Wojtkowska, Lublin 1995.

Giza Antoni, Polaczkowie i Moskale – wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917), Szczecin 1993.

Głębocki Henryk, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000.

Głowacki Albin, Ocalić i repatriować: opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943–1946), Łódź 1994.

Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1998.

Grabski Andrzej Feliks, Stalinowski model historiografii, „Dzieje Najnowsze” 1992, nr 3.

Grabski Andrzej Feliks, Dzieje historiografii, Poznań 2003.

Gregorowicz Stanisław, Zacharias Michał, Polska – Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1925–1939, Warszawa 1995.

Grzelak Czesław, Stańczyk Henryk, Zwoliński Stefan, Bez możliwości wyboru. Wojsko polskie na froncie wschodnim 1943–1945, Warszawa 1993.

Hajduk Mikołaj, Unia brzeska 1596, Białystok 1995.

Herma Marek, Pod banderą św. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914–1917, Kraków 2002.

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t.1–2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000.

Historia i geopolityka – Rosja na progu XXI stulecia, Warszawa 2000.

Hryniewicz Wacław, Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Opole 1995.

Hryniewicz Wacław, Marian Zdziechowski o Rosji i prawosławiu, „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1995, nr 4, s. 81–84.

Jankowski Maciej, Stereotyp Rosji i Rosjan na łamach krakowskiego „Czasu” (lata osiemdziesiąte i pierwsza połowa dziewięćdziesiątych XIX w. [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 5, Toruń 1992, s. 147–155.

Jankowski Maciej, Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu, Łódź 1996.

Jaśkiewicz Leszek, Carat i sprawy polskie na przełomie XIX i XX wieku, Pułtusk 2001.

Jaśkiewicz Leszek, Sergiusz Witte-biografia polityczna, Warszawa 1994.

Kącka Bożena, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1955–1959, Warszawa 1994.

Kaczyńska Elżbieta, Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991.

Kalbarczyk Sławomir, Polscy pracownicy nauki: ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej: zamordowani, więzieni, deportowani, Warszawa 2001.

Kalbarczyk Sławomir, Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939–1943, cz. I, Warszawa 1993, cz. II, Warszawa 1997.

Kantor Ryszard, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Polonijny” 1991, z. 2.

Karpiński Wojciech, Polska a Rosja: z dziejów słowiańskiego sporu, Warszawa 1994.

Karpus Zbigniew, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Toruń 1999.

Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI–XX w.), red. W. Śliwowska, Warszawa 1997.

Kępiński Antoni, „Lach i Moskal”. Z dziejów stereotypu, Warszawa, Kraków 1990.

Kępiński Antoni, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa – Poznań 2000.

Kijas Artur, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku: słownik biograficzny, Poznań 2000.

Kiślak Elżbieta, Car-trup i król-duch. Rosja w twórczości Słowackiego, Warszawa 1991.

Klimowicz Tadeusz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach. 1917–1996, Wrocław 1996.

Kłoczowski Jerzy, Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993.

Kłoczowski Jerzy, Oskar Halecki i jego walka o miejsce Polski w Europie, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej na wychodźstwie, Warszawa 1994, s. 397–405.

Kochanowski Jerzy, Proces szesnastu, Warszawa 1993.

Kola Adam F., Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź 2004.

Kołakowski Piotr, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2002.

Kołbuk Witold, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej ok. 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1999.

Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Zarys historii, Lublin 1997.

Kozłowski Artur, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Toruń 2001.

Kozłowski Czesław, Namiestnik Stalina, Warszawa 1993.

Krogulski Mariusz Lesław, Armia Radziecka w Polsce 1957–1993: dokumenty i materiały, Warszawa 2001.

Krogulski Mariusz Lesław, Okupacja w imię sojuszu: Armia Radziecka w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000.

Krogulski Mariusz Lesław, Okupacja w imię sojuszu: Armia Radziecka w Polsce 1956–1993, Warszawa 2001.

Kulczycka-Saloni Janina, Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 1.

Kuk Leszek, Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje, Toruń 1996.

Lazari Andrzej de, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996;

Lazari Andrzej de, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Lazari Andrzej de (red.), Mentalność rosyjska, Katowice 1995.

Lazari Andrzej de (red.), Idee w Rosji, t. 1–5, Warszawa–Łódź 1999–2003.

Leinwald Aleksandra J., Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922, Warszawa 1998.

Leinwald Aleksandra J., Z dziejów polsko-sowieckiej wojny propagandowej 1919–1920, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej: XIX–XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995.

Lewandowski Edmund, Rosyjski sfinks. Rosjanie wśród narodów świata, Łódź 1999.

Lipatow Aleksander, Obraz Polski i Polaków w radzieckiej sztuce filmowej. Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 2.

Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty, red. R. Łużny, Wrocław 1990.

Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917–1939. Martyrologium, Lublin 1998.

Łoś Robert, Polska–ZSRR 1956, Łódź 1999.

Łowmiański Henryk, Polityka Jagiellonów, Poznań 1999.

Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, W obronie Wilna, Grodna i Mińska: Front Litewsko-Białoruski wojny polsko-bolszewickiej 1918–1920, Koszalin 1994.

Łukomski Grzegorz, Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie: 1918–1920: polityka i działania militarne, Poznań 1994.

Maciszewski Jarema, Wydrzeć prawdę, Warszawa 1993.

Malak Kazimierz, Polsko-radzieckie stosunki kulturalne w okresie międzywojennym, Warszawa 1991.

Markowski Mieczysław B., Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, Kielce 1998.

Massaka Iwona, Euroazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.

Materski Wojciech, Tarcza Europy: stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.

Materski Wojciech, Pobocza dyplomacji. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym, Warszawa 2002.

Mazurek Sławomir, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917–1950, Wrocław 1997.

Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, Toruń 1998.

Między Wschodem i Zachodem, red. H. Dylągowa, M. Filipowicz, Lublin 1994.

Mieroszewski Juliusz, Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, [w:] Finał klasycznej Europy, red. Rafał Habielski, Lublin 1997.

Micińska Magdalena, Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914, Warszawa 1998.

Modrzejewska-Leśniewska Joanna, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919–1924, Warszawa 2001.

Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, red. Z. Sułowski, J. Skarbek, Lublin 1995.

Mucha Bogusław, Słownik władców ruskich i rosyjskich, Piotrków Trybunalski 2001.

Musialik Zygmunt Marian, Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 a Żydzi, Częstochowa 1995.

Musialik Zygmunt Marian, Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Włocławek 1991.

Musiał Bogdan, Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku, Warszawa 2001.

Muszyński Jerzy, Mechanizm władzy ZSRR: organy bezpieczeństwa, Warszawa 1991.

Nalepa Edward Jan, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim: 1943–1968, Warszawa 1995.

Nalepa Edward Jan, Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim w latach 1943–1968, cz. 1–2, Warszawa 1992.

Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.

Nowak Andrzej, Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1773–1921), Warszawa 1995.

Nowak Andrzej, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998.

Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1999.

Nowak Andrzej, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831–1849, Warszawa 1994.

Nowak Andrzej, Rosja w polskiej myśli politycznej w XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1.

Nowe szanse Wschodu, red. M. Dobroczyński, Warszawa 1993.

Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski , M. Figura, Poznań 1999.

Opacki Zbigniew, Barbaria rosyjska. Rosja w historiozofii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego, Gdańsk 1993.

Opacki Zbigniew, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna M. Zdziechowskiego do 1914 roku, Gdańsk 1996.

Opacki Zbigniew, Borys Cziczerin i Marian Zdziechowski: Studium porównawcze stylów myślenia politycznego, [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku, red. M. Mroczka, Gdańsk 2001.

Orłowski Jan, Polska w zwierciadle poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej, Lublin 1984;

Orłowski Jan, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVII do roku 1917, Warszawa 1992.

Paradowski Ryszard, Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001.

Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku, tom I, część 1: Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska, wstęp i opracowanie Jan Skarbek, Lublin 2000.

Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, red. S. Bieleń, Warszawa 1997.

Peltz Wojciech, Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV–XVI w.), Zielona Góra 1994.

Peltz Wojciech, Historiografia rosyjska XVIII wieku, [w:] Adam Naruszewicz i historiografia Oświecenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998.

Pepłoński Andrzej, Wywiad Polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.

Pepłoński Andrzej, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999.

Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1993.

Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, red. M. Dobroczyński, Warszawa–Toruń 1998.

Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, red. A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal, Warszawa 2002.

Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów, red. R. Bobryk, Jerzy Faryno, Warszawa 2000.

Polska-Rosja. Czas przewartościowań, red. S. Bieleń, Warszawa 1995.

Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, red. A. Magdziak-Miszewska, Warszawa 1998.

Polska w Europie na przełomie wieków, red. J. Stefanowicz, Warszawa 1997.

Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, red. Arkadiusz Żukowski, Olsztyn 2004.

Pomianowski Jerzy, Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją, Warszawa 2004.

Pomianowski Jerzy, Ruski miesiąc z hakiem, Wrocław 1997.

Popowski Sławomir, Nieśmiertelne stereotypy, „Rzeczpospolita” 1999, nr 84.

Poradowski Michał, Eurazjatyckie imperium Rosji, Toruń 2001.

Potyrała Bolesław, Szczegóła Hieronim, Armia rosyjska po upadku ZSRR (1992–2000), Zielona Góra 2000.

Potyrała Bolesław, Szczegóła Hieronim, Armia Stalina w okresie pokoju, Zielona Góra 1998.

Potyrała Bolesław, Szczegóła Hieronim, Czerwoni marszałkowie: elita Armii Radzieckiej 1935–1991, Zielona Góra 1997.

Potyrała Bolesław, Szlufik Władysław, Koniec mitu o niezwyciężonej Armii Radzieckiej (lata siedemdziesiąte – dziewięćdziesiąte), Częstochowa 2001.

Potyrała Bolesław, Szlufik Władysław, Dowództwo sił zbrojnych ZSRR od rewolucji naukowo-technicznej do równowagi strategicznej (lata pięćdziesiąte – siedemdziesiąte), Częstochowa 2000.

Prokop Jan, Mit Rosji w dzisiejszej Polsce, [w:] Współcześni Rosjanie wobec własnych tradycji i mitów, red. M. Bobrowska, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997.

Prokop Jan, Ethnos i Caritas. Idee – mity polityczne – literatura, Kraków 2001.

Prawosławie, red. J. Drabina, Kraków 1996.

Przebinda Grzegorz, Smaga Józef, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku: leksykon, Kraków 2000.

Przebinda Grzegorz, Włodzimierz Sołowjow, Kraków 1992.

Przybył Elżbieta, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków 1999;

Radwan Marian, Repetorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach petersburskiego Kolegium Duchownego (1791–1914), Lublin 1998.

Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. J. Sobczak, Olsztyn 1998.

Rozumieć Rosję. Tropy, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1997.

Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka politologiczna, red. A. Czarnocki, Lublin 1998.

Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka prawna, red. M. Płoska, Lublin 1998.

Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa, red. J. Skarbek, Lublin 1998.

Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia, red. J. Lewandowski, W. Goleman, Lublin 1999.

Semiotyka dziejów Rosji, red. Bogusław Żyłko, Łódź 1993.

Serczyk Władysław Antoni, Poczet władców Rosji (Romanowowie), Londyn 1992.

Serczyk Władysław Antoni, Piotr I, Wrocław 1990.

Siedlecki Julian, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986, Londyn 1990.

Sienkiewicz Witold, Rosja, Warszawa 2001.

Skaradziński Bohdan, Sąd Boży 1920 roku, Warszawa 1995.

Skotnicka-Maj Anna, Rosyjska proza wspomnieniowa w latach 1953–1978, Katowice 1991.

Skrzypek Andrzej, Mechanizmy uzależnienia: stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002.

Skrzypek Andrzej, Historycy polscy o Rosji i stosunkach polsko-rosyjskich (w ostatniej ćwierci ХХ wieku), [w:] Актуальные проблемы славянской истории XIX и XX веков: К 60-летию профессора Московского университета Г.Ф. Матвеева, Москва 2003.

Smaga Józef, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992.

Smoleń Mieczysław, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917–1991, Warszawa–Kraków 1994.

Sobczak Jan, O Rosji nieco inaczej. Szkice i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIII–XX w., Olsztyn 2001.

Špidlik Tomáš, Myśl rosyjska: inna wizja człowieka, Warszawa 2000.

Stan badań nad historią Kościoła i życiem religijnym katolików obrządku łacińskiego w ZSRR (1917–1990), [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Stępnik Krzysztof, Zbój, trup i zwierzę... Stereotypy w „Rachunkach” i „Programie Polskim” Kraszewskiego, [w:] Kraszewski – pisarz współczesny red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996.

Stobiecki Rafał, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998.

Stobiecki Rafał, Rozrachunek z przeszłością (radzieckie i rosyjskie dyskusje wokół pojęcia stalinizmu), „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, nr 53.

Stobiecki Rafał, Stalinizm w historiografii. Między radzieckim oryginałem a narodowymi kopiami, „Zeszyty Wiejskie” 2002, z. 6.

Suchanek Lucjan, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999.

Suchanek Lucjan, Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa, Kraków 2001.

Styczyński Marek, O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999.

Studia z dziejów Europy Wschodniej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 155, red. S. Ciesielski.

Szczepański Janusz, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Pułtusk 2002.

Szwarc Andrzej, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej..., Warszawa 1996.

Śliwowska Wiktoria, Petersburg i społeczeństwo rosyjskie wobec kwestii polskiej w przededniu i w czasie Powstania Styczniowego, [w:] Powstanie Styczniowe 1863–1864. Wrzenie, Bój, Europa, Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.

Śliwowska Wiktoria, Szukanie wspólnego języka, „Więź” 1990, nr 10 .

Śliwowska Wiktoria, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny, Warszawa 1998.

Ślusarczyk Jacek, Stosunki polsko-radzieckie 1939–1945, Warszawa 1991.

Ślusarczyk Jacek, Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Toruń 2001.

Ślusarczyk Jacek, Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Warszawa 1993.

Tarkowski Krzysztof A., Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką: 1919–1920, Warszawa 1991.

Tazbir Janusz, Moskwicin w sarmackim zwierciadle, „Polityka” 1991, nr 48.

Tazbir Janusz, Pomiędzy stereotypem a doświadczeniem, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2.

Tazbir Janusz, Rosjanie w literaturze polskiej XIX i XX w., [w:] Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI–XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1993.

Tazbir Janusz, Stereotypiczny żywot twardy, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski, Warszawa 1991.

Tazbir Janusz, Rosjanie i Polacy – słowiańskie krzywe zwierciadło, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1.

Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, red. Wacław Hryniewicz, J.S. Gajek, Lublin 1993.

Trudna Tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, red. J. Lewandowski, Lublin 1996.

Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Kraków 1994.

Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość. 1596–1996. Materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków 1996.

Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Jerzy Kłoczowski, P. Kras, H. Łaszkiewicz, Lublin 1999.

Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze-Początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska Osu, Lublin 1996.

Walczak Zbigniew, Jerzego Plechanowa teoria rozwoju społecznego, Łódź 1991.

Walicki Andrzej, Aleksander Hercen kwestia polska i geneza pewnych stereotypów, Warszawa 1991.

Walicki Andrzej, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995.

Walicki Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii: struktury i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 2002.

Walicki Andrzej, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000.

Walicki Andrzej, Rosja, Katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.

Wesołowski Tomasz, „Linia Mołotowa". Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940–1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

Wieczorkiewicz Paweł P., Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937–1939, Warszawa 2001.

Wieczorkiewicz Paweł P., Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937–1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje, Warszawa 1993.

Wierzbicki Andrzej, Spory o polską duszę, Warszawa 1993.

Wierzbicki Andrzej, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999.

Wierzbicki Andrzej, Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wobec rosyjskiej despotii, Warszawa 2001.

Wilk Marian, Gruzin na Kremlu: biografia Stalina, Łódź 1995.

Wilk Marian, Włodzimierz Uljanow Lenin: 1870–1924, Łódź 1999.

Wiśniewski Edward, Liberalnaja oppozicija w Rossii nakanune pierwoj mirowoj wojny, Moskwa 1994.

Tenże, Kapital i włast w Rossii: politiczeskaja dejatelnost progressiwnych predprinimatelej w naczale XX weka, Moskwa 2000.

Witkowski Igor, Hitler–Stalin. Oblicza propagandy, Warszawa 2001.

Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998.

Włodarkiewicz Wojciech, Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939, Warszawa 2001.

Wojciechowska Bogna, Bolszewicy pod Strzałkowem: rzecz o obozie jeńców i internowanych z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, Poznań 2001.

Wołczuk Janina, Listy Sybiraków (1939–1955), Wrocław 1994.

Wróblewski Bartosz, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971–1976, Toruń 2002.

Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, red. M. Bobrowska, Lucjan Suchanek, Franciszek Ziejka, Kraków 1997.

„W stronę nowego partnerstwa”. Polsko-rosyjska konferencja, Kraków 1994.

Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, red. M. Bohun, J. Goćkowski , Kraków 2000.

Zajączkowski Wojciech, W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR, Lublin 2001.

Zielińska Marta, Polacy, Rosjanie, romantyzm, Warszawa 1998.

Zientara Benedykt, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995.

Żaroń Piotr, Armia Andersa, Toruń 1996.

Żaroń Piotr, Ludność polska w ZSRR w czasie II wojny światowej, Warszawa 1990.

 

 

Komentarz

Szeroko rozumiana tematyka rosyjska była żywo obecna w polskiej myśli historycznej ostatnich dwóch stuleci. Nie inaczej jest także dzisiaj u progu XXI wieku. Jak zauważono w literaturze, zainteresowania Rosją stymulowało kilka czynników[1]. Po pierwsze, istotne znaczenie miało wieloletnie sąsiedztwo obu narodów, znaczone licznymi konfliktami i dramatycznymi zwrotami. Na czoło wybijają się w tym kontekście wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów z państwem moskiewskim, udział Rosji w rozbiorach, XIX-wieczne powstania – listopadowe i styczniowe, wojna 1920 r., radziecka okupacja lat 1939–1941, wreszcie narzucenie Polsce zależności politycznej i ustroju komunistycznego po 1945 r. Wspomniane doświadczenia historyczne oddziaływały na system polskich wyobrażeń o Rosji dwojako. Dla zdecydowanej większości badaczy stanowiły istotny argument na rzecz tezy o immanentnie tkwiącym w procesie dziejowym antagonizmie polsko-rosyjskim. Niekiedy jednak zarówno w XIX, jak i w XX w. prowadziły do konstatacji o konieczności znalezienia różnie definiowanego kompromisu z naszym wschodnim sąsiadem. Po drugie, polskie studia historyczne dotyczące Rosji były częścią ogólnoeuropejskiej czy później ogólnoświatowej fascynacji tym krajem, zaznaczającej się co najmniej od początku XIX w. Zaciekawienie Rosją przyniosło jej zwycięstwo nad Napoleonem i rola mocarstwa, jaką przyszło jej odgrywać w XIX-wiecznej Europie. W ubiegłym stuleciu Rosja w swoim nowym historycznym wcieleniu znowu znalazła się w centrum zainteresowania. W licznych pracach starano się zgłębić fenomen rewolucji rosyjskiej, losy bolszewickiego eksperymentu ustrojowego, przyczyny zwycięstwa w II wojnie światowej i naturę radzieckiego imperium. Po trzecie wreszcie, Rosja pozostawała w sferze polskich zainteresowań historycznych ze względu na jej relacje z Europą i Słowiańszczyzną. W tym przypadku podstawowego znaczenia nabierały pytania o europejskość Rosji oraz o jej miejsce i rolę wśród narodów słowiańskich.

Prezentowana bibliografia historiograficzna obejmuje polskie publikacje (w tym także polskich autorów drukujących w obcych językach) dotyczące historii Rosji i ZSRR. Uwzględnione zostały nie tylko prace stricte historyczne, ale także studia z zakresu myśli politycznej, historii filozofii, dziejów literatury, prace socjologiczne, antropologiczne i językoznawcze. Została ona ułożona w porządku alfabetycznym. Ramy chronologiczne bibliografii obejmują lata 1795–2003. Wyszczególniono w niej 483 pozycje, w większości w postaci książek, jedynie w niektórych przypadkach podawane są także artykuły. Nie jest ona z pewnością kompletna, wymaga uzupełnień, niemniej jednak już na podstawie zgromadzonego materiału można pokusić się o kilka wniosków.

Wydaje się, że w polskich zainteresowaniach historycznych Rosją można wyodrębnić następujące cztery okresy chronologiczne, o wyraźnie zarysowujących się specyficznych cechach, wynikających zarówno z sytuacji społeczno-politycznej, jak i mających swoje uzasadnienie w wewnętrznych mechanizmach rozwojowych historiografii. Pierwszy z nich to okres zaborów obejmujący lata 1795–1918. W XIX stuleciu zaobserwować można początki zainteresowań polskich badaczy dziejami Rosji. W pierwszej połowie wieku stymulowane one były głównie klimatem intelektualnym epoki romantyzmu i koncentrowały się wokół dziejów szeroko rozumianej Słowiańszczyzny (Joachim Lelewel, Wacław A. Maciejowski). Liczba polskich prac dotyczących Rosji, a także zawarte w nich interpretacje w dużym stopniu ograniczane były istniejącą cenzurą zaborców, ze szczególnym uwzględnieniem cenzury carskiej. Stąd też najciekawsze interpretacje historii Rosji powstawały albo na emigracji, albo w dwóch pozostałych zaborach. Po klęskach obu skierowanych przeciwko Rosji powstań narodowych – listopadowego i styczniowego, a także ze względu na postępującą profesjonalizację refleksji historycznej zainteresowanie dziejami naszego wschodniego sąsiada wzrosło. Pojawiły się pierwsze ujęcia o ambicjach historiozoficznych (Henryk Kamieński, Franciszek Duchiński), z czasem historia Rosji stała się obecna także na kartach prac monograficznych. Te ostatnie jednak w większości przypadków miały charakter powierzchowny, z różnych względów nie były oparte na autorskich poszukiwaniach źródłowych. Dopiero przełom XIX i XX w. przyniósł pod tym względem jakościową zmianę. Ogromną zasługę na polu profesjonalizacji studiów nad historią Rosji miał Szymon Askenazy i grono jego uczniów, którzy zainicjowali na gruncie polskim pierwsze systematyczne, źródłowe studia nad tą tematyką. Dotyczyły one przede wszystkim epoki rozbiorów i pierwszej połowy XIX stulecia. Na początku XX w. pojawiły się także pierwsze syntetyczne próby ujęcia dziejów Rosji (Feliks Koneczny). Opublikowane w omawianym okresie prace poświęcone były przede wszystkim historii politycznej. Często tematyka rosyjska podejmowana była nie jako główny przedmiot rozważań, lecz jako problematyka tzw. stykowa, np. w postaci studiów z historii stosunków polsko-rosyjskich. Inne aspekty dziejów Rosji, takie jak historia kultury, historia społeczna, stanowiły zdecydowany margines w polskich zainteresowaniach (Aleksander Brückner, Marian Zdziechowski). W sumie liczba opublikowanych prac w latach 1795–1918 to 68 pozycji, z czego zdecydowana większość przypada na drugą połowę XIX i początek XX stulecia.

Drugi okres w dziejach polskich zainteresowań historią Rosji przypadł na lata istnienia niepodległego państwa – II Rzeczypospolitej. Wsparcie ze strony państwa, likwidacja pozanaukowych ograniczeń w podejmowaniu interesującej nas problematyki (cenzura) dały nowy impuls polskim studiom z zakresu dziejów Rosji. Uległy one intensyfikacji zarówno pod względem chronologicznym, jak i problemowym.

Rozpoczęto systematyczne badania dotyczące większości okresów z historii naszego wschodniego sąsiada – średniowiecza, epoki nowożytnej i XIX stulecia (F. Koneczny, Henryk Paszkiewicz, Kazimierz Tyszkowski). Wiele miejsca poświęcili interesującej nas problematyce badacze dziejów Polski Jagiellońskiej (Oskar Halecki, Ludwik Kolankowski). Historiografia polska zdobyła się w tym okresie na dwie syntezy historii Rosji (F. Koneczny, Jan Kucharzewski).Wielkim osiągnięciem polskiej nauki historycznej było także utworzenie Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, gdzie na szeroką skalę podjęto badania nad dawną i najnowszą historią Rosji i ZSRR (Bogumił Jasinowski, Wiktor Sukiennicki, Stanisław Swianiewicz).

Okres międzywojenny przyniósł także rozszerzenie dotychczasowego pola zainteresowań historią Rosji. Podjęto badania nad historią idei, często w optyce cywilizacyjnej (F. Koneczny, Bogumił Jasinowski, M. Zdziechowski), historią kościoła prawosławnego (Kazimierz Chodynicki), dziejami literatury rosyjskiej (A. Brückner, Wacław Lednicki). Mimo relatywnie krótkiego okresu, w porównaniu z latami zaborów, opublikowano wówczas 65 poważnych opracowań dotyczących historii Rosji, dziejów ZSRR i tzw. tematyki stykowej.

Trzeci okres w dziejach polskiej historiografii Rosją to lata 1944–1989. Narzucenie Polsce przez ZSRR ustroju komunistycznego w zasadniczy sposób zmieniło charakter polskiej recepcji tematyki rosyjskiej. Poza krótkim okresem pierwszych lat powojennych do 1956 r. polscy badacze pozbawieni samodzielności zmuszeni byli do kopiowania wątpliwych często osiągnięć nauki radzieckiej. Sytuacja ta uległa częściowej zmianie po okresie klasycznego stalinizmu. Mimo istnienia znaczących ograniczeń cenzuralnych polscy historycy starali się nawiązać do osiągnięć okresu międzywojennego. Szczególne wiele prac poświęcono w omawianym okresie XIX stuleciu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę przede wszystkim na studia Andrzeja Walickiego. Badacz ten w sposób daleki od obowiązującej ortodoksji przyczynił się do spopularyzowania na polskim gruncie dorobku rosyjskiej myśli społecznej tego okresu w różnych jej wariantach. Historią Rosji XIX wieku zajmowali się także inni badacze (Ludwik Bazylow, Wiktoria Śliwowska). Inne epoki w dziejach Rosji z różnych względów nie przyciągały już takiej uwagi polskich historyków. Nie dotyczy to badań z zakresu historii rosyjskiego ruchu robotniczego i dziejów ZSRR, ale w tym przypadku z kolei niewiele z nich przetrwało próbę czasu i weszło na stałe do dorobku polskiej nauki historycznej. Do osiągnięć powojennej historiografii zaliczyć należy także dzieła syntetyczne poświęcone historii Rosji autorstwa Ludwika Bazylowa, Jerzego Ochmańskiego i Zbigniewa Wójcika.

Tematyka rosyjska była także w ograniczonym zakresie obecna w polskim pisarstwie historycznym na uchodźstwie po 1945 r. Historią Rosji i dziejami ZSRR zajmowali się m.in.: O. Halecki, Marian K. Dziewanowski, W. Lednicki, H. Paszkiewicz. Z prac ogłoszonych na interesujący nas temat na czoło wysuwa się trylogia tego ostatniego poświęcona najdawniejszym i nowożytnym dziejom naszego wschodniego sąsiada. W sumie w omawianym okresie opublikowano 144 teksty poświęcone różnym aspektom historii Rosji i ZSRR.

Ostatni z uwzględnionych w bibliografii okresów obejmuje lata 1989–2003. Na podstawie suchych liczb można powiedzieć, że w III RP nastąpiła prawdziwa eksplozja prac poświęconych historii Rosji. Do jesieni 2003 r. opublikowano ich bowiem 206. To co uderza w prezentowanej bibliografii to fakt przesunięcia tradycyjnych tematów zainteresowań (historia polityczna, historia kultury) na nowe lub dotychczas słabo obecne w polskim dyskursie o historii Rosji obszary. Mam na myśli przede wszystkim historię mentalności i historię idei. Ponadto studia nad dziejami Rosji i ZSRR nabrały charakteru interdyscyplinarnego. W latach dziewięćdziesiątych opublikowano wiele prac dotyczących wzajemnych polsko-rosyjskich wyobrażeń, stereotypów (A. Kępiński, J. Tazbir, A. de Lazari, J. Faryno), przypomniano czołowych polskich myślicieli zajmujących się Rosją – H. Kamieńskiego (Z. Opacki), F. Konecznego (J. Skoczyński), M. Zdziechowskiego (Z. Opacki). Rozpoczęto systematyczne studia nad XX-wieczną rosyjską myślą polityczną i społeczną (R. Bäcker, I. Massaka, R. Paradowski, M. Styczyński). Bez ograniczeń cenzuralnych podjęto badania nad stosunkami polsko-rosyjskimi w XIX i XX w. (A. Nowak) oraz historiografią polską i rosyjską (K. Błachowska, A. Wierzbicki). Na nowo, po latach przerwy, rozpoczęto studia nad problematyką kościelną (dzieje unii brzeskiej, historia kościoła prawosławnego). Wreszcie na koniec warto wspomnieć o opracowaniach syntetycznych i encyklopedycznych. Po 1989 r. powstały m.in. Idee w Rosji pod red. A. de Lazariego oraz dwa zarysy dziejów ZSRR (J. Smaga i M. Smoleń).

U progu XXI wieku dokonania polskich badaczy zajmujących się dziejami Rosji i ZSRR niewątpliwie wyróżniają się na tle całościowo rozumianego dorobku polskiej historiografii w zakresie dziejów powszechnych. Szczególnie dotyczy to studiów nad XIX i XX wiekiem, w mniejszym stopniu – epok wcześniejszych, choć i na tym polu polscy historycy mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Po 1989 r. powstały nowe ośrodki naukowe zajmujące się interesującą nas tematyką, publikowane są wydawnictwa źródłowe, każdy niemal rok przynosi nowe opracowania syntetyczne i monograficzne. To wszystko pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość i żywić nadzieję, że mimo zewnętrznych trudności polskie studia nad różnymi aspektami dziejów Rosji pozostaną znaczącym fragmentem dokonań polskiej historiografii w latach następnych.

 

Opracował Rafał Stobiecki[1] A. Wierzbicki, Groźni i Wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Warszawa 2001, s. 10–11.